Raport bieżący nr 52/2013

Transkrypt

Raport bieżący nr 52/2013
Warszawa, dnia 02 października 2013r.
MEDIATEL S.A.
Powołanie Prezesa Zarządu i rezygnacja Członka Zarządu Spółki
Raport bieżący nr 52/2013
Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w
dniu wczorajszym (tj. 30 września 2013 roku) do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana
Zbigniewa Kazimierczaka o rezygnacji z dniem 30 września 2013 roku z pełnienia funkcji
Członka Zarządu Spółki.
W ww. oświadczeniu nie podano przyczyn rezygnacji.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu wczorajszym (tj. 30 września 2013 roku)
Rada Nadzorcza Spółki powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Marcina
Kubita.
Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje dotyczące powołanego Prezesa Zarządu.
Pan Marcin Kubit posiada wykształcenie wyższe. Tytuł magistra zdobył na Wydziale Handlu
Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej.
Doświadczenie zawodowe:
Od 2011 związany z Grupą Kapitałową HAWE S.A. gdzie odpowiada za strategię, rozwój
Grupy oraz relacje z kluczowymi klientami.
2008 – 2010 Mediatel S.A. – Prezes Zarządu; odpowiedzialny za rozwój firmy, poszukiwanie
nowych możliwości biznesowych, przygotowanie oraz realizacja planów strategicznych
spółki.
2005 – 2006 GTS Polska – Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu; opracowanie strategii
GTS Polska, udział w tworzeniu i realizacji planów sprzedaży i marketingu. Tworzenie i
utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami spółki.
Pozostałe stanowiska:
2007 – 2008 Stolarka Wołomin; Dyrektor Sprzedaży i Marketingu - Członek Rady
Nadzorczej
2006 – 2007 Energis Polska; Dyrektor Rynku Korporacyjnego - Członek Zarządu
2004 – 2006 Energis Polska; Dyrektor Sprzedaży
2001 – 2003 Energis Polska; Key Account Manager
2000 – 2001 ATM SA; Account Manager
1999 – 2000 Tel- Energo S.A. obecnie Exatel SA; Account Manager International Services
Mediatel S.A., Plac Czerwca 1976 nr 4 02-495 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 2 235 703 PLN, opłacony w całości, NIP: PL 5260302640,
REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5
ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Marcin Kubit
Prezes Zarządu
Marek Nowakowski
Członek Zarządu
Mediatel S.A., Plac Czerwca 1976 nr 4 02-495 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Kapitał zakładowy 2 235 703 PLN, opłacony w całości, NIP: PL 5260302640,
REGON: 012512021, BRE Bank S.A., nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001.