MONITOR POLSKI

Transkrypt

MONITOR POLSKI
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r.
Poz. 537
obwieszczenie
MINISTRA FINANSÓW 1)
z dnia 11 czerwca 2013 r.
w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę
od zaległości podatkowych
Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn.
zm.2)) ogłasza się, że poczynając od dnia 6 czerwca 2013 r.:
1)stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym;
2)
obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 7,88% kwoty zaległości w stosunku rocznym.
Minister Finansów: wz. J. Cichoń
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248,
poz. 1481).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35.
1)