OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w ZIELONEJ GÓRZE

Transkrypt

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w ZIELONEJ GÓRZE
OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
w ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 21 listopada 2014 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego*)
Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o
ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.2) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na
obszarze województwa lubuskiego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
(wyciąg)
Część I - Dane zbiorcze
Rozdział 1. - Dane ogólne
Rozdział 2. – Podział mandatów w radach
1. Wybory przeprowadzono do 94 rad, z czego:
1) do 81 rad gmin, z tego:
a) do 80 rad gmin w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,
b) do 1 rady miasta w miastach na prawach powiatu:
2) do 12 rad powiatów;
3) do Sejmiku Województwa Lubuskiego .
2. Wybierano łącznie 1521 radnych, z czego:
1) 1273 radnych rad gmin, z tego:
a) 1248 radnych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,
b) 25 radnych w miastach na prawach powiatu;
2) 218 radnych rad powiatów;
3) 30 radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego
3. Wybrano łącznie 1521 radnych, z czego:
1) 1273 radnych rad gmin, z tego:
a) 1248 radnych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu,
b) 25 radnych w miastach na prawach powiatu;
2) 218 radnych rad powiatów;
3) 30 radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego .
4. Wybory przeprowadzono w 1300 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na
radnych.
6. Głosowanie przeprowadzono w 719 obwodach głosowania.
Głosowania nie przeprowadzono w 40 okręgach wyborczych, w których liczba
zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych
wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 40 radnych uzyskało
mandat bez głosowania.
Rada Powiatu Żagańskiego
Lp.
Komitet wyborczy
L. mand.
1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
7
2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
3
3 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
3
4 Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Nasze Miasto
3
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch
Mieszkańców-Nasze Miasto Nasz Powiat
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica
6
Razem
Komitet Wyborczy Wyborców Gmina i Powiat
7
Przyjazne Ludziom
5
2
2
1
Rozdział 3. - Wybrani radni
Rada Powiatu Żagańskiego
Lp.
Nr okr.
Nazwisko i imiona
Komitet wyborczy
L. gł.
1
1
KOPTA Marek Zdzisław
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
220
2
1
BIAŁKOWSKI Zbigniew
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
296
3
1
NIEZGODA Artur Tadeusz
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
260
4
1
HUCAŁ Tomasz Sebastian
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
340
5
1
BIELAWSKI Jerzy
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
283
6
1
KATARZYNIEC Andrzej Mirosław
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Nasze Miasto
489
7
1
KWARCIŃSKI Tomasz Jan
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Mieszkańców-Nasze Miasto Nasz Powiat
335
8
2
GLINIAK Adam Mieczysław
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
471
9
2
WRÓBLEWSKI Bolesław
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
259
10
2
JAROSZ Krzysztof
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Nasze Miasto
311
11
3
JANOWICZ Henryk Andrzej
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
448
12
3
CUPRYCH Leon Jerzy
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
396
13
3
KRUGŁY Mariusz Robert
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Nasze Miasto
194
14
4
TELER Zbigniew
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
259
15
4
GOŁEK Stefan
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
193
16
4
CHYLAK Paweł
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
668
17
4
GĄSIK Mirosław
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
582
18
4
ŚLIWIŃSKI Roman Andrzej
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
367
19
4
CIOŁKA Piotr
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
309
20
4
BORYNA Maciej
Komitet Wyborczy Wyborców Gmina i Powiat Przyjazne Ludziom
446
21
4
GRZELAK Jacek
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Mieszkańców-Nasze Miasto Nasz Powiat
242
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
/-/ Bogumił Hoszowski
* Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego
1
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.