Podstawy hepatologii i pielęgnowanie w chorobach wątroby

Komentarze

Transkrypt

Podstawy hepatologii i pielęgnowanie w chorobach wątroby
SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
modułu
Rodzaj modułu
Nazwa
modułu
Przedmiot do wyboru – pielęgnowanie w chorobach
wątroby
Nieobowiązkowy
Wydział PUM
Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów
Pielęgniarstwo
Specjalność
Nie dotyczy
Poziom studiów
II stopień
Forma studiów
Stacjonarne
Rok studiów
I rok
Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS
Formy prowadzenia zajęć
Osoba odpowiedzialna za
moduł
Osoby prowadzące zajęcia
Letni
Strona internetowa
Język prowadzenia zajęć
1
Wykłady- 10 godz.
dr n.med. A.Błaszczak
dr n.med. A.Błaszczak
http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/
samodzielna-pracownia-pielęgniarstwa-klinicznego
Polski
Informacje szczegółowe
Strona 1 z 4
Moduł przygotowuje studentów do pracy z człowiekiem
przewlekle chorym objętym opieką hepatologiczną. Do
świadczenia samodzielnej i profesjonalnej opieki nad
przewlekle chorymi. Wdrażanie do efektywnego
funkcjonowania jako członka interdyscyplinarnego zespołu
terapeutycznego. Przygotowanie do prowadzenia edukacji
pacjenta i rodziny.
Cele modułu
Wiedzy
Wymagania
wstępne w
zakresie
Umiejętności
Kompetencji
społecznych
Kompetencje na poziomie studiów I stopnia pielęgniarstwa
po opanowaniu modułów nauk podstawowych i społecznych
oraz modułu podstaw opieki pielęgniarskiej.
Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
efektu
kształcenia
Student, który zaliczył moduł (przedmiot)
wie/umie/potrafi:
SYMBOL
(odniesienie
do)
EKK
Sposób
weryfikacji
efektów
kształcenia
(forma zaliczeń)
omawia rodzaje, wskazania i użyteczność
nowoczesnych technik diagnostycznych;
B.W1.
przygotowuje chorego do badań specjalistycznych,
rozpoznaje powikłania i zapewnia opiekę po ich
wykonaniu;
prowadzi edukację zdrowotną i udziela wsparcia
choremu na chorobę nowotworową oraz jego
opiekunom;
ponosi odpowiedzialność za udział w
podejmowaniu decyzji zawodowych;
B.U2
Studium
przypadku, test
B.U15.
Studium
przypadku, test
B.K1.
B.K2.
OSCWP3
krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy
zachowaniu
szacunku
dla
różnic
światopoglądowych i kulturowych;
rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy
własnej i zespołu;
OSCWP4
przestrzega praw autorskich i praw podmiotu
badań;
B.K4.
Studium
przypadku, test
Studium
przypadku, test
Studium
przypadku, test
Studium
przypadku, test
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
własne i osób znajdujących się pod opieką;
B.K5.
OSCWP5
Studium
przypadku, test
przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z
pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w
pracy badawczej;
B.K6.
Studium
przypadku, test
OSCWW1
OSCWU1
OSCWU2
OSCWP1
OSCWP2
OSCWP6
test
B.K3.
dba o wizerunek własnego zawodu.
OSCWP7
B.K7.
Studium
przypadku, test
Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć
numer
Symbol modułu lub
Forma zajęć dydaktycznych
Strona 2 z 4
omawia rodzaje, wskazania i użyteczność
nowoczesnych technik diagnostycznych;
X
OSCWU1
przygotowuje chorego do badań
specjalistycznych, rozpoznaje powikłania i
zapewnia opiekę po ich wykonaniu;
X
OSCWU2
prowadzi edukację zdrowotną i udziela
wsparcia choremu na chorobę nowotworową
oraz jego opiekunom;
X
OSCWP1
ponosi odpowiedzialność za udział w
podejmowaniu decyzji zawodowych;
X
OSCWW1
OSCWP3
krytycznie ocenia własne i cudze działania,
przy zachowaniu szacunku dla różnic
światopoglądowych i kulturowych;
rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji
pracy własnej i zespołu;
OSCWP4
przestrzega praw autorskich i praw podmiotu
badań;
X
OSCWP5
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
własne i osób znajdujących się pod opieką;
X
OSCWP2
OSCWP6
OSCWP7
inne ...
X
X
przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji
z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz
w
pracy
badawczej;
dba
o wizerunek
własnego zawodu.
X
X
Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
Opis treści kształcenia
kształcenia
Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu
TK01
Wprowadzenie do zajęć z chorób wątroby –
(anatomia i fizjologia wątroby i pęcherzyka
żółciowego, podział chorób).
TK02
Opieka nad pacjentem z wybranymi chorobami
pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby.
TK03
Proces pielęgnowania
wątroby.
TK04
Niewydolność
pielęgniarskiej.
TK05
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z pozostałymi
chorobami wątroby.
wątroby
Ćw. laborat.
Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne
Ćwiczenia
Zajęcia
praktyczne
Zajęcia
seminaryjne
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:
Wykład
efektu
kształcenia
pacjenta
w
z
marskością
aspekcie
opieki
OSCWW1, OSCWU2,
OSCWU1, OSCWU2
OSCWP1,
OSCWP2, OSCWP3,
OSCWP4, OSCWP5,
OSCWP6, OSCWP7
OSCWP1, OSCWU1,
OSCWU2
OSCWP2, OSCWP3,
OSCWP4, OSCWP5,
OSCWP6, OSCWP7
OSCWP1,OSCWU2
OSCWP2, OSCWP3,
OSCWP4, OSCWP5,
OSCWP6, OSCWP7
OSCWP1, OSCWU2,
OSCWP2, OSCWP3,
OSCWP4, OSCWP5,
OSCWP6, OSCWP7
OSCWP1, OSCWU2,
OSCWP2, OSCWP3,
OSCWP4, OSCWP5,
OSCWP6, OSCWP7
Strona 3 z 4
OSCWP1, OSCWU2,
Proces pielęgnowania pacjenta z zapaleniem OSCWP2, OSCWP3,
TK06
pęcherzyka żółciowego.
OSCWP4, OSCWP5,
OSCWP6, OSCWP7
OSCWP1, OSCWU2,
Profilaktyka
chorób
wątroby
i
pęcherzyka OSCWP2, OSCWP3,
TK07
żółciowego.
OSCWP4, OSCWP5,
OSCWP6, OSCWP7
OSCWP1, OSCWU2,
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nowotworem OSCWP2, OSCWP3,
TK08
wątroby.
OSCWP4, OSCWP5,
OSCWP6, OSCWP7
Piśmiennictwo i pomoce naukowe
1.
2.
3.
4.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Obciążenie studenta [h]
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)
N
Godziny kontaktowe z nauczycielem
6
Przygotowanie do seminariów
-
Czytanie wskazanej literatury
Planowanie pracy pielęgniarskiej w oparciu o studium
przypadku
Przygotowanie do zaliczenia
2
Udział w zajęciach praktycznych
-
Inne
-
S
Średnia
2
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 10
Punkty ECTS za moduł 1
Uwagi
Strona 4 z 4