Uchwała Nr XV/109/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr XV/109/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30
Uchwała Nr XV/109/2011
Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szprotawa
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w
związku z uchwałą Nr LIX/460/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 maja 2010 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szprotawa, uchwala się co następuje:
§1
Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Szprotawa” uchwalonego uchwałą Nr XXVI/144/2000 z dnia
30 czerwca 2000 r. i zmienionego uchwałami: Nr LII/422/10 Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 29 stycznia 2010 r., Nr LVIII/488/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 kwietnia
2010 r.
§2
Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 – ujednolicony tekst zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szprotawa”;
2) załącznik nr 2 – ujednolicona plansza „Uwarunkowania i kierunki rozwoju”;
3) załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu
zmiany studium”.
§3
Zmiana studium, o której mowa w § 1 obejmuje:
1) wprowadzenie zmiany w części graficznej studium, na planszy „Uwarunkowania
i kierunki rozwoju” w zakresie przeznaczenia terenu określonego w załączniku graficznym;
2) wprowadzenie uzupełnień ustaleń zawartych w tekście studium.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/ - / Andrzej Skawiński