ceny transportu miejskiego w europie

Komentarze

Transkrypt

ceny transportu miejskiego w europie
CENY TRANSPORTU
MIEJSKIEGO W EUROPIE
Praca zbiorowa pod redakcją
Roberta To manka
KATOWICE 2007
SPIS TREŚCI
WSTĘP
7
1. TEORETYCZNE PODSTAWY TWORZENIA TARYF
TRANSPORTU MIEJSKIEGO
11
1.1. Taryfy transportowe w polskiej literaturze ekonomiki transportu
11
1.2. Badania taryf transportu miejskiego w Europie
19
1.3. Istota ceny i jej specyfika w transporcie
23
1.3.1. Ekonomiczna charakterystyka ceny usługi transportowej
1.3.2. Cena usługi transportowej jako element marketingu
1.4. Taryfowa postać cen usług transportu miejskiego
23
29
32
2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TARYF
TRANSPORTU MIEJSKIEGO W EUROPIE
2.1. Rola transportu zbiorowego w obsłudze potrzeb przewozowych
37
38
2.2. Pozacenowe narzędzia kształtowania podziału
zadań przewozowych
43
2.3. Integracja miejskiego transportu zbiorowego
46
2.4. Publiczne finansowanie transportu zbiorowego
52
3. CHARAKTERYSTYKA TARYF TRANSPORTU MIEJSKIEGO
W EUROPIE
60
3.1. Wysokość cen usług miejskiego transportu zbiorowego
60
3.2. Substytucja cen transportu miejskiego
63
3.3. Różnicowanie cen w transporcie miejskim w Europie
67
3.3.1. Pionowe różnicowanie cen
3.3.2. Poziome różnicowanie cen
67
71
4 . ZARZĄDZANIE TARYFAMI TRANSPORTU MIEJSKIEGO
W POLSCE
80
4.1. Prawne podstawy zarządzania cenami w transporcie miejskim
w Polsce
80
4.1.1. Prawo gminy do stanowienia taryf w transporcie miejskim
4.1.2. Regulacje w zakresie przejazdów ulgowych i bezpłatnych
4.1.3. Procedura zmiany taryfy transportu miejskiego
4.2. Ograniczenia ustalania wysokości cen
80
83
86
88
4.3. Strategie pionowego i poziomego różnicowania cen taryfowych
4.4. Adaptacja cen do warunków integracji
96
106
ZAKOŃCZENIE
113
Aneks 1. WZORY KWESTIONARIUSZY BADAWCZYCH
117
Aneks 2. TABLICE ZBIORCZE ANKIETY INTERNETOWEJ
106 MIAST
121
Aneks 3. KALKULACJA KOSZTÓW PRZECIĘTNYCH
UŻYWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
180
BIBLIOGRAFIA
187

Podobne dokumenty