KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O

Komentarze

Transkrypt

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w _______________________________
w Olsztynie składam oświadczenie następującej treści:
CZĘŚĆ I
1.Imię (imiona) i nazwisko ...........................................................................................................................
a)imiona rodziców..........................................................................................................................................
2.Data urodzenia ...........................................................................................................................................
3.Obywatelstwo ............................................................................................................................................
4.Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
Miejscowość ............................................... kod pocztowy ..................... gmina .................................
woj. ................................................................. powiat ..........................................................................
ulica ................................................................. nr domu ...................... nr mieszkania ..........................
telefon kontaktowy (........) ...................................... poczta……............................................................
5.Wykształcenie:
.................................................................................................................................................................
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
6.Wykształcenie uzupełniające
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(ukończone kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
7.Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków obcych,
prawo jazdy, obsługa komputera)...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
8. Powszechny obowiązek obrony:
a)stosunek do powszechnego obowiązku obrony .........................................................................................
b)okres
odbywania słuŜby wojskowej od……………..…. do ……………… (jeśli osoba odbywała ZSW)
c)stopień wojskowy .......................................nr specjalności wojskowej ....................................................
d)przynaleŜność ewidencyjna do WKU .......................................................................................................
e)nr ksiąŜeczki wojskowej ............................................................................................................................
f)przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP ............................................................................................
9. Oświadczam, Ŝe dane zawarte w pkt. 1- 4 są zgodne z dow. os. seria ......nr............................................
wydanym przez ................................................................................ w dniu ...........................................
lub innym dowodem toŜsamości...............................................................................................................
CZĘŚĆ II
ZATRUDNIENIE
Okres zatrudnienia
Lp
Nazwa pracodawcy
Data od
Data do
(dzień/mc/rok)
(dzień/mc/rok)
Czy
udokumentowane
świadectwem pracy?
1
Tak / Nie
2
Tak / Nie
3
Tak / Nie
4
Tak / Nie
5
Tak / Nie
6
Tak / Nie
7
Tak / Nie
8
Tak / Nie
9
Tak / Nie
10
Tak / Nie
Prawdziwość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
.....................................................
miejscowość i data
..................................................................
podpis osoby składającej kwestionariusz

Podobne dokumenty