Przedmiotowe zasady oceniania z języka

Transkrypt

Przedmiotowe zasady oceniania z języka
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM
DLA UCZNIÓW KLAS: I, II i III Z UWZGLĘDNIENIEM
UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
EDUKACYJNYMI
I. Umiejętności podlegające sprawdzaniu i ocenianiu.
1. rozumienie tekstu słuchanego
2. rozumienie tekstu czytanego (czytanie ze zrozumieniem)
3. umiejętność konstruowania wypowiedzi ustnej
4. umiejętność konstruowania wypowiedzi pisemnej
5. gramatyka
6. słownictwo
II.
Ocenie podlegają:
1.
2.
3.
4.
5.
Sprawdziany
Kartkówki
Odpowiedź ustna
Prace domowe
Uczestnictwo w zajęciach, aktywność
III. Rozróżnia się następujące kategorie sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

Sprawdzian – obejmuje materiał z więcej niż 3 lekcji, bądź z danego działu.
Ocena wystawiona na jego podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową.
Zasady przeprowadzania:
 Uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem termin sprawdzianu
 Nauczyciel zobowiązany jest do oddania sprawdzianu w przeciągu dwóch
tygodni
 Uczeń ma prawo poprawić sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od oddania
prac.
 Przewiduje się przynajmniej 3 sprawdziany w ciągu semestru.

Krótkie sprawdziany, tak zwane „kartkówki” – kontrolują opanowanie
wiadomości i umiejętności z ostatnich trzech lekcji lub pracy domowej,
wystawione na ich podstawie stopnie mają rangę oceny z odpowiedzi ustnej, przy
ich przeprowadzeniu nie występują ograniczenia wymienione przy sprawdzianie,
1/10
kartkówka może trwać maksymalnie 15 minut. Ilość kartkówek, odpowiedzi
ustnych i prac domowych zależna będzie od indywidualnych potrzeb każdej klasy.

Uczniowie objęci opinią PPP lub orzeczeniem rozwiązują zadania dostosowane do
indywidualnych możliwości.
IV. Ocenę śródroczną i roczną ustala się na podstawie ocen bieżących z odpowiedzi ustnych,
sprawdzianów pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i nieobowiązkowych, za
wiedzę i umiejętności oraz za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych
i pozaszkolnych.
Ocenę końcową ustala się na podstawie oceny śródrocznej i rocznej uzyskanych w klasie
trzeciej.
V. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być ocenione i udostępnione
uczniom w ciągu 14 dni od ich napisania.
1. W przypadku nieprzystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z powodu
usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma prawo – a jeśli tak postanowił
nauczyciel – obowiązek przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii
materiału lub zaliczenia jej w inny sposób w ciągu dwóch najbliższych lekcji po
zakończeniu okresu przewidzianego na uzupełnianie braków.
2. Po usprawiedliwieniu nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo, w zależności od
czasu trwania nieobecności, być nieprzygotowanym w zakresie:
W pierwszym dniu po nieobecności trwającej, co najmniej tydzień – nie odrobić prac
pisemnych domowych; przez trzy kolejne dni nauki nadrabiać i uzupełniać materiał
programowy ( wiadomości, zeszyty, itp.); w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi
ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości
3. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne oraz nie przeprowadza się sprawdzianów
i kartkówek bezpośrednio po całodziennej (do godziny 18) lub kilkudniowej
wycieczce szkolnej.
4. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niższą lub taką samą z poprawy nie będzie ona
uwzględniana.
VI. Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe
zasady ustalania ocen:

Celujący:
95-100% maksymalnej liczby punktów

Bardzo dobry:
85 – 94% maksymalnej liczby punktów

Dobry:
75 – 84% maksymalnej liczby punktów

Dostateczny
50 – 74% maksymalnej liczby punktów

Dopuszczający
30 – 49% maksymalnej liczby punktów

Niedostateczny
0 – 29% maksymalnej liczby punktów
2/10
VII. Uczeń ma możliwość uzyskania dodatkowej oceny bieżącej z aktywności poprzez
zebranie plusów bądź minusów: na ocenę bardzo dobrą pięć plusów, na ocenę niedostateczną
pięć minusów.
VIII. Przy ocenianiu uczniów z opiniami i orzeczeniami z poradni PP uwzględniane są
wytyczne zawarte w opiniach lub orzeczeniach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb
każdego ucznia.
IX. W jednym półroczu uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podawania
przyczyny: jedno nieprzygotowanie w przypadku maksymalnie dwóch godzin tygodniowo
danego przedmiotu przydzielonych według siatki godzin, dwóch nieprzygotowań
w przypadku trzech godzin tygodniowo przydzielonych według siatki godzin.
X. Rodzice i uczniowie mają prawo wglądu do prac pisemnych w ramach ustalonych zebrań i
pierwszych poniedziałków miesiąca oraz po uprzednim ustaleniu terminu spotkania
z nauczycielem.
XI. Nauczyciel uzasadnia wystawianą ocenę ustnie.
XII. Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania ucznia i jego opiekuna prawnego
o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej i rocznej na miesiąc przed wystawieniem
ocen. O ocenach proponowanych na koniec roku szkolnego nauczyciel informuje do końca
maja danego roku.
XIII. Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż proponowana przez nauczyciela w
uzasadnionych przypadkach. Nauczyciel określa sposób w jaki uczeń może podwyższyć
ocenę proponowaną.
XIV. Uczeń może być nieklasyfikowany gdy jego absencja na zajęciach wynosi powyżej 50%
bądź gdy nauczyciel nie ma możliwości wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej z powodu
braku ocen bieżących.
XV. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie zadań domowych w terminie
i zgodnie z wymaganiami formalnymi określonymi przez nauczyciela. Nauczyciel sprawdza
wykonanie pracy domowej w określonym terminie. Nieodrobienia pracy domowej, brak
zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny
niedostatecznej z danego przedmiotu.
XVI. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić
uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca
nieobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej,
dopuszczającej lub dostatecznej.
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE
DOTYCZĄCE OTRZYMYWANIA OCEN BIEŻĄCYCH
3/10
sprawność
ocena
GRAMATYKA I SŁOWNICTWO
Uczeń:
 potrafi prawidłowo operować prostymi i złożonymi strukturami;
 potrafi budować spójne i logiczne zdania;
Celujący
 stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni dla zadania;
 używa poprawnie bardzo dużo elementów słownictwa o charakterze
złożonym/ abstrakcyjnym
Uczeń:
 potrafi poprawnie operować prostymi i złożonymi strukturami;
bardzo dobry
 potrafi budować spójne zdania;
 stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni dla zadania;
 używa poprawnie niektórych elementów słownictwa o charakterze bardziej
złożonym / abstrakcyjnym.
Uczeń:
 potrafi poprawnie operować większością prostych struktur;
 potrafi budować zdania w większości wypadków spójne;
Dobry
 na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego dla zadania;
 używa poprawnie niedużej ilości elementów słownictwa o
charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym.
Uczeń:
 potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami;
 potrafi budować zdania niekiedy spójne;
Dostateczny
 czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania;
 używa poprawnie ograniczonego zakresu słownictwa o charakterze bardziej
złożonym / abstrakcyjnym.
4/10
Dopuszczająco
Uczeń:
 potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur;
 potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne;
 dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania;
 czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa.
SŁUCHANIE
Uczeń:
 potrafi zrozumieć samodzielnie sens różnorodnych tekstów i rozmów;
 potrafi zrozumieć szczegółowe informacje w różnorodnych tekstach i
rozmowach;
 potrafi wydobyć potrzebne informacje i samodzielnie przekształcić je w formę
pisemną;
Celujący
 potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;
 potrafi doskonale zrozumieć polecenia nauczyciela
Uczeń:
 potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów;
 potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i
rozmowach;
bardzo dobry
 potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną;
 potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;
 potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki;
 potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.
5/10
Uczeń:
 potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów
i rozmów;
 potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach
i rozmowach;
 potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę
pisemną;
 potrafi zwykle rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;
Dobry
 potrafi rozróżniać dźwięki;
 potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela.
Uczeń
 potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów;
 potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i
rozmowach;
 potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę
pisemną;
Dostateczny
 potrafi czasem rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;
 potrafi rozróżnić większość dźwięków;
 potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela.
Uczeń:
 potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów;
 potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i
rozmowach;
 potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w
formę pisemną;
Dopuszczająco
 potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego;
 potrafi rozróżnić niektóre dźwięki;
 potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela.
6/10
MÓWIENIE
Uczeń:
 potrafi bez trudu przekazać wiadomość;
 potrafi samodzielnie zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, popełniając
niewiele błędów
 potrafi mówić spójnie bez zawahań;
 posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów;
 dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei;
Celujący
 umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie;
 można go zrozumieć bez trudności
Uczeń:
 potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość;
 potrafi mówić spójnie bez zawahań;
bardzo dobry
 posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów;
 dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei;
 umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie;
 można go zrozumieć bez trudności.
Uczeń:
 przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość;
 potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem;
 posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne
błędy;
 dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei;
dobry
 umie zazwyczaj w naturalny sposób zabrać głos w rozmowie;
 można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności.
7/10
Uczeń:
 czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość;
 potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem;
 posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo
zauważalnych błędów;
dostateczny
 dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei;
 umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie;
 można go zazwyczaj zrozumieć.
Uczeń:
 czasem potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami;
 potrafi mówić spójnie, ale z częstym wahaniem;
 posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych
błędów;
dopuszczający
 dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i
idei;
 rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie;
 można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością.
PISANIE
Uczeń:
 potrafi utworzyć tekst zawierający pełne zdania, złożone struktury i bogate
słownictwo;
 potrafi w spójny i płynny sposób zorganizować każdy rodzaj tekstu;
 w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty;
celujący
 pisze teksty o odpowiedniej długości;
 używa prawidłowej pisowni i interpunkcji
8/10
Uczeń:
 potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i
słownictwo;
bardzo dobry
 potrafi w spójny sposób zorganizować tekst;
 w zdaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty;
 pisze teksty o odpowiedniej długości;
 używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.
Uczeń:
 potrafi na ogół napisać zadanie, zawierające pełne zdania, proste struktury i
słownictwo;
 pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne;
 w zdaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym
poświęca niewiele miejsca;
dobry
 pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości;
 używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.
Uczeń:
 próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i
słownictwo;
 potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny;
dostateczny
 w zdaniu pisemnym zawiera większość wszystkich istotnych punktów;
 zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej
długości;
 używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.
9/10
Uczeń:
 ma trudności z napisaniem zadania, zawierającego pełne zdania, proste
struktury i słownictwo;
 tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji;
 w zdaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty;
dopuszczający
 zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej
długości;
 używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.
CZYTANIE
Uczeń:
 potrafi przeczytać poprawnie tekst z trudniejszym słownictwem;
 czyta płynnie
 rozumie większość informacji zawartych w tekstach
celujący
 analizuje tekst i właściwie dobiera opcje odpowiedzi
 rozumie zapisy informacyjne spotykane w niektórych tekstach użytkowych
(rozkład jazdy, przepis kulinarny, itp.)
Uczeń:
 potrafi przeczytać poprawnie tekst z trudniejszym słownictwem;
bardzo dobry
 czyta płynnie;
 analizuje tekst i w większości właściwie dobiera opcje odpowiedzi
 rozumie zapisy informacyjne spotykane w niektórych tekstach użytkowych
(rozkład jazdy, przepis kulinarny itp.).
10/10
Uczeń:
 rozumie bez pomocy słownika teksty na znane mu tematy;
 zazwyczaj czyta płynnie, popełniając drobne błędy fonetyczne, niezakłócające
dostateczny
dobry
zrozumienia;
 w tekstach na tematy mu nieznane potrafi zazwyczaj zrozumieć tylko ogólny
sens i wyszukać tylko część kluczowych informacji.
Uczeń:
 potrafi odczytać proste teksty i wyszukać żądane informacje, ale
popełnia liczne błędy fonetyczne, czasami utrudniające zrozumienie
tekstu;
 potrafi wyszukać część kluczowych informacji tylko w tekstach na tematy
znane.
dopuszczający
Uczeń:
 odczytuje poprawnie proste informacje, zdania i dialogi;
 jest świadomy różnic występujących między fonetyczną a graficzną stroną
wyrazu;
 rozumie bez pomocy słownika tylko ogólny sens tekstów na tematy mu
znane.
Szczegółowe wymagania dotyczą następujących obszarów tematycznych realizowanych
w ciągu 3 lat nauki w gimnazjum (według podstawy programowej):















Człowiek
Dom
Szkoła
Praca
Życie rodzinne i towarzyskie
Żywienie
Zakupy
Podróżowanie i turystyka
Kultura
Sport
Zdrowie
Nauka i technika
Świat przyrody
Życie społeczne
Wiedza o krajach niemieckojęzycznych
Opracował : Zespół Języków Obcych
11/10