Raport bie ący nr 27 / 2011

Komentarze

Transkrypt

Raport bie ący nr 27 / 2011
PBS Finanse SA
RB 27 2011
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
27
/
2011
10
2011-10-28
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Zakończenie subskrypcji akcji serii G PBS Finanse S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PBS Finanse S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2011 z dnia 21 października 2011 roku podaje
do publicznej wiadomości szczegółowy raport bieżący na temat zakończenia subskrypcji akcji serii G.
1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 21 września 2011 r., data zakończenia subskrypcji: 18 października 2011 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych: 21 października 2011 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 52.260.000
4. Stopy redukcji zapisów: Redukcja nie wystąpiła
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 52.260.000
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 52.260.000
7. Cena emisyjna: 0,32 zł
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: 470
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje: 470
10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 16.723.200,00 zł
12. Na dzień 28 października 2011 r. łączne koszty emisji akcji serii G wynoszą: 400.188,65 zł, z czego:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty:169.578,65 zł,
b) wynagrodzenie subemitentów: 0 zł,
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 230.610,00 zł
d) promocja oferty: 0 zł
Metody rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym:
koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość
nominalną.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję serii G: 0,0077 zł
Podstawa prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
PBS Finanse SA
(pełna nazwa emitenta)
PBS Finanse SA
Spożywc zy (spo)
(skróc ona nazwa emitenta)
38-500
(kod poc ztowy)
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Sanok
(miejsc owość )
Mic kiewic za
29
Komisja Nadzoru Finansowego
1
PBS Finanse SA
RB 27 2011
(ulic a)
(numer)
013 4631151
013 4634816
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.pbs-finanse.pl
(e-mail)
(www)
687-000-54-96
370014314
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2011-10-28
Jerzy Biel
Prezes Zarządu
2011-10-28
Cec ylia Potera
Prokurent
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2