Nr 1 W rozdziale V pkt 2 ppktD Zamawiający wymaga dostarczenia

Transkrypt

Nr 1 W rozdziale V pkt 2 ppktD Zamawiający wymaga dostarczenia
Znak sprawy – 82/2013
Cp.2380.1-82/2013
Gdańsk, dnia 14-05-2013
................................................
............. wg rozdzielnika ...........
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę umundurowania
zasadniczego i ćwiczebnego dla KWP w Gdańsku, BZP 184336-2013 - z dnia 10-05-2013r.
Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38
Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnego Wykonawcy wpłynęły
nw. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:
PYTANIE;
Nr 1
W rozdziale V pkt 2 ppktD Zamawiający wymaga dostarczenia wzorów oferowanych
asortymentów z dokładnym opisem wykonania. Wymaga również oznakowania CE na
asortyment ujęty w pozycjach od pierwszej do jedenastej.
Zgodnie z przepisami prawa ustawy o systemie zgodności i informacji uzyskanych od
Państwowej Inspekcji Handlowej, artykuły tekstylne nie są objęte Unijną Dyrektywą
i w związku z powyższym nie mamy prawa oznaczać ich znakiem CE.
Za bezprawne oznakowanie wyrobu znakiem CE grożą Wykonawcy konsekwencje karne.
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o zmianę warunków udziału
w postępowaniu w zakresie oznakowania znakiem CE dotyczących pozycji 5, 6, 7.
ODPOWIEDZI;
Ad.1
Zamawiający informuje, że przedmioty ujęte w wykazie poz. 5,6,7, tj. skarpety zimowe, skarpety
letnie, rajstopy zimowe są elementami umundurowania oraz identyfikowane jako środki ochrony
indywidualnej.
W związku z powyższym podlegają dyrektywie 89/686/EWG wdrożonej rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21-12-2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173).
ST. SPECJALISTA
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku
Ewa Samulak-Agustyn
Wyk. w 1 egz.:
- przesłano Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieszczono na stronie : www.pomorska.policja.gov.pl
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80-875 Gdańsk ul. Biskupia 23, tel. (058) 3214817, (058) 3214945, (058) 3214946 fax (058) 3214810
[email protected]