ZaprojektujWnętrze Doskonałe z marką De Dietrich

Transkrypt

ZaprojektujWnętrze Doskonałe z marką De Dietrich
Zaprojektuj Wnętrze Doskonałe
z marką De Dietrich
Zapraszamy do udziału w ekskluzywnym
programie Wnętrze Doskonałe, stworzonym
specjalnie z myślą o architektach
oraz projektantach wnętrz.
Aranżując nowoczesne kuchenne pomieszczenia,
z wykorzystaniem urządzeń AGD marki De Dietrich,
mogą Państwo otrzymać wyjątkowe prezenty.
Zasady programu Wnętrze Doskonałe
W programie nagradzamy projektantów, którzy zrealizują projekt kuchennego wnętrza
z wykorzystaniem produktów AGD marki De Dietrich, których kwota zakupu mieści się
w jednym z poniższych przedziałów:
– Przedział I: 10 000 zł – 14 999 zł brutto
– Przedział II: 15 000 zł – 19 999 zł brutto
– Przedział III: 20 000 zł brutto i powyżej
Zaprojektuj kuchnię doskonałą i odbierz nagrody!
Przedział I
Przedział II
Przedział III
Dzień Urody
w Kosmetycznym
Instytucie Dr Irena Eris
Kompleksowy zestaw
zabiegów dopasowany
do indywidualnych potrzeb.
Do zrealizowania na terenie
całej Polski.
Bon wakacyjny o wartości
1500 zł
Do zrealizowania w sieci biur
podróży Itaka.
Tablet Sony Xperia
SGPT121E2
16 GB, Wi-Fi, bardzo smukła
obudowa z aluminium,
odporny na zachlapanie
wodą.
Co zrobić, aby wziąć udział w programie?
1. Przyjdź z ulotką do wskazanego studia mebli kuchennych i wyraź chęć przystąpienia
do projektu.
2. Zrealizuj projekt wnętrza kuchennego z wykorzystaniem produktów AGD marki
De Dietrich, zakupionych we wskazanym w ulotce studiu mebli kuchennych.
3. Gotowe, nagroda jest Twoja. Wybrana nagroda zostanie do Ciebie dostarczona
w ciągu 20 dni roboczych od momentu otrzymania od wskazanego studia dowodu
realizacji projektu.
Masz pytania, skontaktuj się z nami:
[email protected]
Pełny regulamin konkursu
dostępny na stronie www.de-dietrich.pl
Program Wnętrze Doskonałe trwa do 31.12.2013
Studio rekomendowane przez markę De Dietrich
REGULAMIN KONKURSU „WNĘTRZE DOSKONAŁE”
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem Konkursu „Wnętrze Doskonałe”, organizowanego dla FagorMastercook S.A.
zwanego dalej Konkursem jest Motivation Direct Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Niepodległości
124/2, 02-577 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, nr
KRS 0000358484, NIP 521-356-87-96, REGON 142450530, zwana dalej „Organizatorem”.
1.1.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
1.2.
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3.
Konkurs będzie trwać od 13 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
1.4.
Celem Konkursu jest promocja produktów AGD marki De Dietrich.
1.5.
Nie jest zamierzeniem ani celem Organizatora ani firmy FagorMastercook S.A utrudnianie
dostępu do rynku innym podmiotom, oferującym usługi, odpowiadające rodzajowo usługom
firmy FagorMastercook S.A, (zwanym dalej: „Innymi Podmiotami”).
1.6.
Dla potrzeb niniejszego Konkursu przyjęto następujące definicje:
Nagroda – towar lub usługa, które w trakcie trwania Konkursu może otrzymać Uczestnik
Główna Nagroda - dzień Urody w Jednym Instytutów SPA Dr Irena Eris dla Uczestnika którego
wartość zrealizowanych projektów z wykorzystaniem produktów AGD marki De Dietrich w
trakcie trwania całego konkursu będzie największa.
Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu dla FagorMastercook S.A
Uczestnik – osoba fizyczna, architekt lub projektant wnętrz, spełniający warunki przewidziane
niniejszym Regulaminem, która zgłosiła swój udział w Konkursie w wybranych studiach mebli
kuchennych.
Przedział zakupów – wartość zakupów produktów AGD marki De Dietrich w ramach
pojedynczego projektu zrealizowanego przez architekta lub projektanta wnętrz.
II.
UCZESTNICY
2.1.
Konkurs przeznaczony jest dla Architektów i Projektantów wnętrz, którzy zrealizowali
projekty kuchni z wykorzystaniem produktów AGD marki De Dietrich i zgłosili udział w
Konkursie, na warunkach przewidzianych niniejszym Regulaminem.
2.2.
Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
2.3.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy
FagorMastercook S.A oraz podmiotów, działających na zlecenie Organizatora w zakresie
obsługi Konkursu, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny
rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa,
rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
III.
PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
3.1.
Osoba spełniająca warunki opisane w pkt 2 powyżej, może przystąpić do Konkursu w każdym
momencie jego trwania.
3.2.
Projektant lub Architekt może przystąpić tylko jeśli przygotowany przez niego zostanie
zrealizowany, a wszystkie zobowiązania w finansowe wobec studia mebli kuchennych w
ramach zgłoszonego projektu zostaną uregulowane.
3.3.
W zgłoszeniu do Konkursu należy podać:
a)
b)
c)
d)
e)
imię i nazwisko Projektanta lub Architekta
kopie dowodu sprzedaży i pierwszej strony karty gwarancyjnej
telefon kontaktowy
email
adres do wysyłki nagrody
3.4.
Osoba przystępująca do Konkursu ma obowiązek podania w zgłoszeniu danych aktualnych i
zgodnych ze stanem rzeczywistym, a Uczestnik ma obowiązek ich aktualizacji w razie zmiany
w czasie trwania Konkursu.
3.5.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień
niniejszego Regulaminu.
IV.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
4.1.
W Konkursie biorą udział Architekci i Projektanci wnętrz, którzy realizują projekty kuchni z
wykorzystaniem produktów AGD marki De Dietrich.
4.2.
W czasie trwania Konkursu Uczestnicy, zgłaszają w wybranych studiach mebli kuchennych,
swoje projekty w których wartość zakupu produktów AGD marki De Dietrich mieści się w
jednym z trzech przedziałów :
•
•
•
Przedział I: 10 000 zł – 14 999 zł brutto
Przedział II: 15 000 zł – 19 999 zł brutto
Przedział III: 20 000 zł brutto i powyżej
4.3.
Każdy Uczestnik może wybierać Nagrody, w zależności od przedziału w którym zawiera się
zakup produktów AGD marki De Dietrich w ramach pojedynczego projektu.
4.4.
Uczestnik będzie mógł wybrać wyłącznie nagrodę odpowiadającego zgłoszonemu
przedziałowi zakupów.
4.5.
Zwycięzcą Konkursu i zdobywcą Nagrody Głównej zostanie Uczestnik, którego wartość
zrealizowanych projektów z wykorzystaniem produktów AGD marki De Dietrich w trakcie
trwania całego konkursu będzie największa.
2
4.6.
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie
wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem
Nagrody, do czasu wykazania przez Uczestnika Konkursu, że spełnił on wszystkie wymogi,
zawarte w niniejszym Regulaminie.
V.
NAGRODY W KONKURSIE
5.1.
Lista Nagród zawartych w danym przedziale zakupów, znajduje się w aktualnej ulotce
Konkursowej.
5.2.
Nagrody zostaną podzielone na trzy przedziały odpowiadające trzem przedziałom zakupów:
•
Przedział I: Dzień Urody w Jednym Instytutów SPA Dr Irena Eris. Kompleksowy zestaw
zabiegów dopasowany od indywidualnych potrzeb do zrealizowania na terenie całej Polski.
Lista
wszystkich
instytutów
dostępna
jest
pod
adresem:
http://www.drirenaeris.pl/instytut/pl/adresy/
•
Przedział II: Bon wakacyjny ITAKA o wartości 1500 zł do zrealizowania w sieci biur podróży
ITAKA. Bon ważny jest 24 miesiące.
•
Przedział III: Tablet Xperia Sony SGPT121E2, 16 GB, WIFI
5.3.
W celu otrzymania Nagrody Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a) zrealizuje projekt kuchni, której wartości zakupów produktów AGD marki De Dietrich
mieści się w jednym z trzech przedziałów podanych w punkcie 4.2.
b) wskazać adres na który ma zostać dostarczona Nagroda.
5.4.
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Nagród, w tym zmiany Wartości danego.
Obowiązuje wersja Katalogu Nagród z chwili zamówienia Nagrody.
5.5.
Uczestnik nie może wymienić Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na Nagrody spoza
dostępnych w Konkursie.
5.6.
Po przyjęciu zamówienia przez Organizatora nie może być ono zmienione ani odwołane.
5.7.
Zamówienia na Nagrody mogą być składane do 60 dni kalendarzowych od zakończenia
Konkursu.
5.8.
Nagrody objęte gwarancją zostaną dostarczone wraz z kartą gwarancyjną lub jej
odpowiednikiem.
5.9.
W przypadku nagród w formie Vouchera, uprawniającego do skorzystania z oferty
usługodawców wskazanych na Voucherze, Uczestnik ma możliwość wyboru droższej usługi
bezpośrednio u usługodawcy za dopłatą różnicy w cenie.
5.10.
Zamówienie Nagrody zostanie zrealizowane w terminie 20 dni roboczych, od daty
potwierdzenia jego przyjęcia.
5.11.
Koszt dostarczenia Nagrody pozostaje po stronie Organizatora.
3
5.12.
Nagroda nieodebrana przez Uczestnika przepada.
5.13.
W przypadku osób fizycznych Nagrody składają się z elementu rzeczowego oraz elementu
pieniężnego, stanowiącego równowartość 11,11% wartości elementu rzeczowego.
5.14.
Element pieniężny Nagrody nie zostanie Uczestnikowi wydany. Uczestnicy Konkursu wyrażają
zgodę i upoważniają Organizatora do potrącenia z wartości przyznanych Nagród kwoty,
odpowiadającej wartości elementu pieniężnego i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego
od Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych.
VI.
STUDIA WSPÓŁPRACUJĄCE
6.1.
Konkursem objęte są wybrane studia mebli kuchennych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
6.2.
Wykaz studiów objętych konkursem:
•
ATLAS MEBLE KUCHENNE
ul. Braniborska 14,
53-680 Wrocław - Poziom. 0
tel. 71/ 78 10 345
www.atlas-kuchnie.com.pl
VII.
REKLAMACJE DOTYCZĄCE NAGRÓD
7.1
W przypadku dostarczenia Nagród, Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w
obecności osoby ją wydającej. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z
zamówieniem należy wypełnić Formularz Reklamacji, w tym uzyskać podpis osoby wydającej
Nagrodę. Formularz Reklamacji dostępny będzie u osoby dostarczającej nagrodę.
7.2
Reklamacje z powodu uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem
Uczestnik może zgłaszać w terminie 7 dni od dnia odebrania Nagrody na adres email:
[email protected]
7.3
Reklamacje, złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie poprzedzającym lub bez
zachowania procedury reklamacyjnej nie będą rozpatrywane.
7.4
Poza przypadkiem przewidzianym w punkcie 7.3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu
Nagrody.
7.5
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród (w tym
odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady rzeczy będących Nagrodami).
Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (np. producent, dystrybutor,
sprzedawca). Dokumenty gwarancyjne dostarczone zostaną wraz z Nagrodą.
7.6
W przypadku Nagród do których producent nie załączył dokumentów gwarancji reklamacje
dotyczące jakości i użyteczności Nagród powinny być kierowane do Organizatora.
7.7
Jeżeli postanowienia tego Rozdziału nie stawią inaczej, do rozpatrywania reklamacji
dotyczących Nagród, w szczególności reklamacji związanych z niedostarczeniem zamówionej
Nagrody, stosuje się postanowienia rozdziału VII dotyczące reklamacji z tytułu przebiegu
Konkursu.
4
VIII.
REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROGRAMU
8.1.
Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane na adres email: [email protected]
8.2.
Prawo złożenia reklamacji, dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom.
8.3.
Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji
jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
8.4.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia ich doręczenia Organizatorowi.
8.5.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji
Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres Uczestnika
podany w reklamacji w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
8.6.
Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu
procedury reklamacyjnej, przewidzianej w niniejszym Regulaminie.
IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.
Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości
Nagrody. Wszelkie spory, wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem
będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.
9.2.
Zasady Konkursu określają: wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek
Nagród przedstawiony w materiałach promocyjno-reklamowych może odbiegać od ich
rzeczywistego wyglądu
9.3.
Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu na Stronie Internetowej
www.de-dietrich.pl, oraz w siedzibie Organizatora.
9.4.
Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora na potrzeby
Konkursu jest FagorMastercook S.A, adres: ul. Żmigrodzka 143, 51-130 Wrocław. Dane
Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom
udostępniającym dane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
5