Żywienie programowane - Centrum Zdrowia Dziecka

Transkrypt

Żywienie programowane - Centrum Zdrowia Dziecka
DZIENNIK POLSKI
Żywienie
programowane
Centrum Zdrowia Dziecka cia, a następnie w wieku pół­
w Warszawie bierze udział tora i dwóch lat. Wykonywane
w międzynarodowym europej­ są 3-dniowe pomiary aktyw­
skim projekcie EARNEST, zaj­ ności fizycznej przy użyciu spe­
mującym się wpływem diety cjalnych aparatów - opowiada
noworodków i niemowląt na dr inż. Anna Stolarczyk, die­
ryzyko wystąpienia w wieku tetyczka uczestnicząca w ba­
późniejszym otyłości, choroby daniach.
niedokrwiennej serca alergii,
Wyniki projektu EARNEST
nieprawidłowego uwapnienia znane będą dopiero w przy­
kości oraz wpływem na funkcję szłym roku. To jednak nie pierw­
mózgu. - Chcielibyśmy poznać sze badania nad tzw. progra­
mechanizmy, jakie odpowiada­ mowaniem żywieniowym. Jak
ją za tzw. programowanie ży­ dotąd potwierdzono, że karmie­
wieniowe. Pomoże to ustalić nie piersią zapobiega rozwojowi
optymalną dietę dzieci, która otyłości u maluchów oraz dzieci
zapobiegnie chorobom - wyjaś­ w wieku przedszkolnym i szkol­
nia dr Dariusz Gruszfeld, pe­ nym. Nadal nie wiadomo jednak,
diatra z Kliniki Patologii i In­ dlaczego tak się dzieje. Jedna
tensywnej Terapii Noworodka z hipotez zakłada że jest to spo­
Instytut „Pomnik - Centrum wodowane mniejszą zawartością
Zdrowia Dziecka".
białka w mleku kobiecym w sto­
sunku do mlek modyfikowanych
dostępnych na rynku. - W tym
wypadku większa ilość nie idzie
w parze z jakością. W skład
mleka modyfikowanego wchodzi
białko o biodostępności niższej
niż w pokarmie kobiecym, więc
by zaspokoić potrzeby malucha
dodaje się go więcej. Tymczasem
mleko kobiece ma ilościowo
mniej tego białka, ale jest ono
pełnowartościowe - tłumaczy
doc. Piotr Socha z Kliniki Gastroeneterologii, Hepatologii
i Immunologii Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie.
Okazuje się, że zbyt wczesne
lub zbyt późne wprowadzenie
nowych produktów żywnościo­
wych do diety dzieci ma wpływ
na występowanie alergii. Naj­
częściej spotykanym przykła­
dem są produkty zbożowe. Udo­
wodniono, że niemowlęta, któ­
rym żywność zawierającą glu­
ten (kaszki pszenne, biszkopty,
bułka) wprowadzono po 6. mie­
Naukowcy badają, w jaki spo­
siącu życia są obarczone więk­
sób żywienie niemowląt i ma­
szym ryzykiem alergii i celiakii.
łych dzieci wpływa na ich
Natomiast nie powinniśmy się
podatność na choroby cywili­
obawiać wprowadzania do ka­
zacyjne
lendarza żywienia dzieci ryb,
W ramach badań EARNEST które dotąd były uznawane za
Instytut - Pomnik Centrum silnie alergizujące. - Badania
Zdrowia Dziecka analizuje spo­ prowadzone w Szwecji udowod­
sób żywienia grupy ponad 200 niły, że wprowadzenie ryb do
dzieci. Jest to część większej jadłospisu niemowlęcia przed
grupy prawie 1500 dzieci w Eu­ 9. miesiącem życia zmniejsza
ropie. Maluchy są gruntowanie ryzyko alergii, wbrew naszym
przebadane. - Rodzice spisy­ powszechnym poglądom - mó­
wali trzydniowe jadłospisy co wi doc. Piotr Socha
miesiąc w pierwszym roku ży­
(NAT)
2009-10-10