tutaj

Transkrypt

tutaj
Zaufanie do instytucji
finansowych
Raport z badania przeprowadzonego w
ramach projektu
na zlecenie ANG Spółdzielni Doradców
Kredytowych
07.10.2016
02
Charakterystyka próby
N
%
N
%
1007
100%
1007
100%
Kobieta
501
50%
Dolnośląskie
57
6%
Mężczyzna
506
50%
Kujawsko-pomorskie
82
8%
18-24 lata
212
21%
Lubelskie
68
7%
25-34 lata
264
26%
Lubuskie
35
4%
35-44 lata
229
23%
Łódzkie
60
6%
45-55 lat
302
30%
Małopolskie
88
9%
Podstawowe
10
1%
Mazowieckie
154
15%
Gimnazjalne
13
1%
Opolskie
26
3%
Podkarpackie
55
6%
OGÓŁEM
Płeć
Wiek
Wykształcenie
Miejsce
zamieszkania
OGÓŁEM
Województwo
Zasadnicze zawodowe
92
10%
Średnie
360
36%
Podlaskie
35
4%
Pomaturalne
115
11%
Pomorskie
47
5%
Licencjat
132
13%
Śląskie
137
14%
Magister
285
28%
Świętokrzyskie
28
3%
Wieś
367
36%
Warmińsko-mazurskie
35
4%
Miasto do 20 tys. mieszkańców
Miasto do 20-99 tys.
mieszkańców
Miasto do 100-500 tys.
mieszkańców
Miasto powyżej 500 tys.
mieszkańców
133
14%%
Wielkopolskie
63
6%
203
20%
Zachodniopomorskie
37
4%
185
18%
119
12%
03
Zaufanie do instytucji/grup zawodowych
IF1. Powiedz, w jakim stopniu ufasz poniższym instytucjom/ grupom zawodowym:
żołnierze
żołnierze
służby miejskie
2,32
2,29
KNF - Komisja Nadzoru Finansowego
2,31
3,3
3,43
strażacy
strażacy
2,92
3,03
lekarze
lekarze
2,73
2,80
firmy/towarzystwa ubezpieczeniowe
2,15
2,20
nauczyciele
nauczyciele
2,7
2,80
US – urząd skarbowy
2,12
2,12
UOKiK - Urząd Ochrony
i
d Ochrony Konkurencji i Konkurencji
Konsumentów
Konsumentów
2,68
księża
2,03
2,09
policja
policja
2,66
2,64
doradcy/pośrednicy finansowi
2
2,09
prawnicy
prawnicy
2,46
2,58
ZUS – zakład ubezpieczeń społecznych
1,87
1,84
przedsiębiorcy/właściciel
przedsiębiorcy/właściciele
firm
e firm
2,36
2,44
firmy pożyczkowe
1,51
banki
banki
2,35
2,52
politycy
1,49
1,48
2016, N=1007
2014, N=1016
Zaufanie do instytucji/grup zawodowych a płeć
IF1. Powiedz, w jakim stopniu ufasz poniższym instytucjom/ grupom zawodowym:
żołnierze
żołnierze
służby miejskie
2,32
2,39
2,26
KNF - Komisja Nadzoru Finansowego
2,31
2,26
2,37
3,3
3,27
3,33
strażacy
strażacy
2,92
2,87
2,97
lekarze
lekarze
2,73
2,75
2,71
firmy/towarzystwa ubezpieczeniowe
2,15
2,17
2,13
nauczyciele
nauczyciele
2,7
2,71
2,69
US – urząd skarbowy
2,12
2,19
2,05
UOKiK - Urząd Ochrony
i
chrony Konkurencji i Konkurencji
Konsumentów
Konsumentów
2,68
2,63
2,73
księża
2,03
2,05
2
policja
policja
2,66
2,69
2,63
doradcy/pośrednicy finansowi
2
2,03
1,97
prawnicy
prawnicy
2,46
2,55
2,38
ZUS – zakład ubezpieczeń społecznych
1,87
1,90
1,84
przedsiębiorcy/właściciel
przedsiębiorcy/właściciele
firm
e firm
2,36
2,35
2,38
firmy pożyczkowe
1,51
1,52
1,5
banki
banki
2,35
2,41
2,13
politycy
1,49
1,47
1,52
Ogółem, N=1007
Kobiety, N=501
Mężczyźni, N=506
04
Działanie instytucji/grup zawodowych
na rzecz dobra społecznego/obywateli
IF2. Powiedz, czy Twoim zdaniem poniższe instytucje/ grupy zawodowe w swoich działaniach oprócz interesu własnego uwzględniają dobro
społeczne/dobro obywateli:
3,86
strażacy
4,10
3,45
3,58
żołnierze
3,08
3,21
nauczyciele
3,04
3,00
policja
2,77
2,87
lekarze
2,64
2,59
służby miejskie
2,31
2,49
prawnicy
księża
2,15
2,23
US – urząd skarbowy
2,16
2,09
przedsiębiorcy/właściciele firm
2,04
2,06
ZUS – zakład ubezpieczeń…
2,01
1,88
banki
1,98
2,08
doradcy/pośrednicy finansowi
1,94
2,05
firmy/towarzystwa ubezpieczeniowe
1,95
1,99
politycy
1,63
1,52
firmy pożyczkowe
1,61
2016, N=1007
2014, N=1016
Istotny spadek/wzrost w porównaniu do 2014 r.
05
Działanie instytucji/grup zawodowych
na rzecz dobra społecznego/obywateli a płeć
IF2. Powiedz, czy Twoim zdaniem poniższe instytucje/ grupy zawodowe w swoich działaniach oprócz interesu własnego uwzględniają dobro
społeczne/dobro obywateli:
3,86
3,91
3,81
strażacy
3,45
3,43
3,46
żołnierze
2,77
2,85
2,7
lekarze
księża
US – urząd skarbowy
ZUS – zakład ubezpieczeń społecznych
2,01
2,00
2,02
banki
1,98
2,02
1,93
doradcy/pośrednicy finansowi
1,94
1,97
1,92
firmy/towarzystwa ubezpieczeniowe
1,95
1,96
1,93
3,04
3,10
2,99
policja
prawnicy
2,04
2,04
2,05
3,08
3,11
3,05
nauczyciele
służby miejskie
przedsiębiorcy/właściciele firm
2,64
2,69
2,59
2,31
2,42
2,2
politycy
1,63
1,56
1,69
firmy pożyczkowe
1,61
1,56
1,67
2,15
2,15
2,15
2,16
2,21
2,1
Ogółem, N=1007
Kobiety, N=501
Mężczyźni, N=506
06
Działanie podmiotów finansowych
na rzecz dobra społecznego/obywateli
07
IF2. Powiedz, czy Twoim zdaniem poniższe instytucje/ grupy zawodowe w swoich działaniach oprócz interesu własnego uwzględniają dobro
społeczne/dobro obywateli:
N=1007
83%
Bardziej stawiają na własne korzyści
Firmy pożyczkowe
5%
63%
20%
12%
74%
Firmy/towarzystwa ubezpieczeniowe
40%
34%
40%
20%
33%
40%
5% 2%
6%
22%
71%
Banki
4% 1%
7%
73%
Doradcy / pośrednicy finansowi
Bardziej stawiają na korzyści
społeczeństwa/obywateli
5% 1%
7%
31%
23%
5% 2%
Zdecydowanie bardziej stawiają na własne korzyści
Raczej bardziej stawiają na własne korzyści
Zachowują równowagę pomiędzy interesem własnym i społecznym
Raczej bardziej stawiają na korzyści społeczeństwa/obywateli
Zdecydowanie bardziej stawiają na korzyści społeczeństwa/obywateli
Świadomość, czym jest
„instytucja zaufania publicznego”
IF4. Instytucja zaufania publicznego to instytucja działająca w obszarze/ wykonująca zadania o
szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu
publicznego. Które z poniższych instytucji/ grup zawodowych to Twoim zdaniem „instytucje zaufania
publicznego”?
N=1007
strażacy
69%
policja
65%
żołnierze
55%
lekarze
44%
służby miejskie
43%
nauczyciele
35%
US – urząd skarbowy
26%
ZUS – zakład ubezpieczeń społecznych
24%
prawnicy
21%
politycy
18%
księża
14%
banki
firmy pożyczkowe
12%
7%
doradcy/pośrednicy finansowi
5%
przedsiębiorcy/właściciele firm
4%
firmy/towarzystwa ubezpieczeniowe
3%
08
IF3. Czy wiesz co to jest „instytucja zaufania publicznego”?
N=1007
42%
58%
Tak
Nie
Świadomość, czym jest
„instytucja zaufania publicznego” a płeć
09
IF4. Instytucja zaufania publicznego to instytucja działająca w obszarze/ wykonująca zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z
troski o realizację interesu publicznego. Które z poniższych instytucji/ grup zawodowych to Twoim zdaniem „instytucje zaufania publicznego”?
69%
68%
70%
strażacy
65%
68%
62%
policja
55%
55%
56%
żołnierze
prawnicy
21%
22%
20%
politycy
18%
20%
16%
księża
14%
13%
15%
12%
12%
12%
lekarze
44%
44%
44%
banki
służby miejskie
43%
46%
40%
firmy pożyczkowe
7%
7%
7%
doradcy/pośrednicy finansowi
5%
5%
5%
nauczyciele
35%
34%
35%
US – urząd skarbowy
26%
27%
25%
przedsiębiorcy/właściciele firm
4%
4%
4%
ZUS – zakład ubezpieczeń
społecznych
24%
25%
23%
firmy/towarzystwa ubezpieczeniowe
3%
2%
3%
Ogółem, N=1007
Kobiety, N=501
Mężczyźni, N=506
Istotnie więcej/mniej wśród kobiet
10
Poziom zaufania do podmiotów finansowych
IF5. W jakim stopniu ufasz….
Skala 0-100.
40,27
36,6
34,89
28,0
Banki
Banki
31,24
24,8
Firmy/towarzystwa
Doradcy/pośrednicy
Firmy/towarzystwa
ubezpieczeniowe Doradcy/pośrednicy
finansowi
ubezpieczeniowe
finansowi
2016, N=1007
2014, N=1016
18,86
Firmy
pożyczkowe
Firmy
pożyczkowe
Wizerunek podmiotów finansowych – cechy negatywne
IF6. W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami na temat…
N=
Firmy/towarzystwa
Banki
ubezpieczeniowe
Próbują naciągać swoich
klientów na niepotrzebne
produkty
próbująfinansowe
naciągać swoich
klientów na niepotrzebne
produkty finansowe
25%
28%
Mają władzę nad
klientem i to
wykorzystują
mają władzę nad klientem i
to wykorzystują
22%
Myślą zawsze tylko o
swoich zyskach, klient
jest dla nich mniej ważny
Myślą zawsze tylko o
swoich zyskach, klient jest
dla nich mniej ważny
24%
26%
25%
53%
próbują naciągać swoich
klientów
54% na niepotrzebne
produkty finansowe
28%
22%
57%
mają władzę nad klientem
53%
i to wykorzystują
23%
25%
52%
myślą zawsze tylko o
swoich
52% zyskach, klient jest
dla nich mniej ważny
2016, N=1007
25%
2014, N=1016
26%
55%
próbują naciągać swoich
klientów
57% na niepotrzebne
produkty finansowe
58%
Doradcy/pośrednicy
finansowi
31%
30%
22%
mają władzę nad klientem
58%
18%
i to wykorzystują
53%
myślą zawsze tylko o
swoich
55%zyskach, klient jest
dla nich mniej ważny
27%
24%
Firmy pożyczkowe
52%
próbują naciągać swoich
klientów na niepotrzebne
produkty finansowe
48%
39%
59%
43%
42%
65%
53%
myślą zawsze tylko o
swoich zyskach, klient jest
dla nich mniej ważny
56%
Zdecydowanie się
zgadzam
Raczej się zgadzam
57%
mają władzę nad klientem
i to wykorzystują
11
49%
37%
Wizerunek podmiotów finansowych – cechy pozytywne
IF6. W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami na temat…
N=
Firmy/towarzystwa
Banki
ubezpieczeniowe
Zwracają uwagę na
swoją role społeczną
2016 7% 43%
zwracają uwagę na swoją
2014 7%
rolę społeczną
3% 41%
zwracają uwagę na swoją
49%
6%
rolę społeczną
Dbają o dobro swoich klientów 3% 41%
45%
Doradcy/pośrednicy
finansowi
5% 38%
3% 28%
dbają o dobro swoich
2% 43% dbają o dobro swoich 1% 31%
klientów
klientów
dbają o dobro swoich
2% 31%
klientów
Nie sprzedadzą klientowi tego,
4% 31%
czego on sam nie potrzebuje
5% 28%
nie sprzedadzą klientowi
nie sprzedadzą klientowi
tego, czego on sam nie 5% 31% tego, czego on sam nie 6% 28%
potrzebuje
potrzebuje
Upewniają się, że klient ma
Upewniają
się, że klient ma
Upewniają się, że klient ma
wystarczającą wiedzę na
wystarczającą wiedzę na
wystarczającą wiedzę na temat 4% 40%
3% 34%
temat kupowanego
temat kupowanego
kupowanego produktu
produktu
produktu
2016, N=1007
2014, N=1016
Firmy pożyczkowe
Zwracają uwagę na swoją
8% 29%
role społeczną
zwracają uwagę na swoją
5% 41%
rolę społeczną
3% 32%
6% 28%
112
Zdecydowanie się
zgadzam
Raczej się zgadzam
Dbają o dobro swoich
3% 17%
klientów
Nie sprzedadzą klientowi
tego, czego on sam nie 4% 21%
potrzebuje
nie sprzedadzą klientowi
tego, czego on sam nie 7% 28% Upewniają się, że klient ma
potrzebuje
wystarczającą wiedzę na
5% 22%
Upewniają się, że klient ma
temat kupowanego
wystarczającą wiedzę na
produktu
5% 32%
temat kupowanego
produktu
Co wpłynęłoby na zaufanie względem instytucji
finansowych?
13
IF7. Określ, na ile poniższe działania instytucji finansowych (banków, firm/towarzystw ubezpieczeniowych, doradców/pośredników finansowych) wpłynęłyby na
Twoje zaufanie do nich.
Proklienckość
N=1007
Większe nastawienie na realizację potrzeb klienta, a nie tylko na sprzedaż produktu
25%
Wiedza, że instytucja finansowa nie sprzeda mi czegoś, czego nie potrzebuję, nie rozumiem lub na co…
31%
Możliwość skontaktowania się z człowiekiem reprezentującym instytucję (bezpośrednio lub…
Posiadanie stacjonarnych oddziałów/punktów
44%
38%
15%
40%
15%
39%
Wiarygodność i stabilność
Pozytywna opinia innych osób w moim otoczeniu na temat instytucji
20%
To, że instytucja finansowa jest na rynku od wielu lat
Odpowiedzialni i wzbudzający zaufanie sprzedawcy (pracownicy banku, firmy/towarzystwa…
Rozpoznawalny zarząd/ liderzy instytucji finansowej (wiem kto to jest i mam wiedzę na ich temat)
44%
16%
43%
12%
45%
10%
38%
CSR
Posiadanie wysokich standardów etycznych i dokładanie starań, by ich przestrzegać w codziennych…
Odpowiedzialny społecznie zarząd/liderzy instytucji finansowej (angażują się w działania na rzecz…
21%
45%
11%
41%
Zaangażowanie instytucji w edukację ekonomiczną/ finansową społeczeństwa
11%
40%
Wiedza, że instytucja angażuje się w projekty społeczne
12%
39%
Wiedza, że instytucja finansowa prowadzi działalność charytatywną
9%
zaangażowanie instytucji w ochronę środowiska
7%
wiedza, że instytucja finansowa ma wolontariat pracowniczy
7%
36%
34%
29%
Kapitał
Polski kapitał instytucji (polskość instytucji)
zagraniczny kapitał instytucji (zagraniczność)
12%
6%
32%
23%
Zdecydowanie zwiększyłoby moje zaufanie
Raczej zwiększyłoby moje zaufanie
14
Proklienckość
IF7. Określ, na ile poniższe działania instytucji finansowych (banków, firm/towarzystw ubezpieczeniowych, doradców/pośredników finansowych) wpłynęłyby na
Twoje zaufanie do nich.
N=1007
Większe nastawienie
na realizację
Większe nastawienie
na realizację
potrzeb
potrzeb klienta, a nie tylko na
klienta, a nie tylko na sprzedaż produktu
25%
44%
sprzedaż produktu
że instytucja finansowa nie
Wiedza, że Wiedza,
instytucja
finansowa nie
sprzeda mi czegoś, czego nie
sprzeda mi czegoś, czego nie potrzebuję,
potrzebuję, nie rozumiem lub na co
nie rozumiem lub na mnie
co mnie
nie stać
nie stać
31%
38%
Możliwość skontaktowania się z
Możliwość skontaktowania się z
człowiekiem reprezentującym
człowiekiem reprezentującym
instytucję
instytucję (bezpośrednio
lub
15%
(bezpośrednio
lub
telefonicznie),
a nie
telefonicznie), a nie tylko
poprzez
tylko poprzez e-maile-mail
czy aplikację
czy aplikację
40%
Posiadanie stacjonarnych
Posiadanie stacjonarnych
15%
oddziałów/punktów oddziałów/punktów
39%
Zdecydowanie zwiększyłoby moje zaufanie
Raczej zwiększyłoby moje zaufanie
Wiarygodność i stabilność
IF7. Określ, na ile poniższe działania instytucji finansowych (banków, firm/towarzystw ubezpieczeniowych, doradców/pośredników finansowych) wpłynęłyby na
Twoje zaufanie do nich.
Pozytywna opinia innych
osób w moim otoczeniu
na temat tej instytucji
20%
2016
pozytywna opinia innych osób w
moim
2014
otoczeniu na temat instytucji
44%
27%
45%
16%
To, że instytucja finansowa jest
na rynku od wielu lat
instytucja jest na rynku od wielu lat
43%
23%
44%
Odpowiedzialni
i wzbudzający
zaufanie
Odpowiedzialni
i wzbudzający
zaufanie
sprzedawcy
(pracownicy
sprzedawcy
(pracownicy
banku,banku,
12%
firmy/towarzystwa
ubezpieczeniowego,
firmy/towarzystwa
ubezpieczeniowego,
doradcy/pośrednicy
finansowi)
doradcy/pośrednicy
finansowi)
45%
Rozpoznawalny zarząd/ liderzy
Rozpoznawalny
zarząd/ liderzy
instytucji finansowej
(wiem kto to jest i 10%
instytucji finansowej
mam wiedzę(wiem
na ichkto
temat)
to jest i
mam wiedzę na ich temat)
2016, N=1007
38%
2014, N=1016
Zdecydowanie zwiększyłoby moje zaufanie
Raczej zwiększyłoby moje zaufanie
15
16
CSR
IF7. Określ, na ile poniższe działania instytucji finansowych (banków, firm/towarzystw ubezpieczeniowych, doradców/pośredników finansowych) wpłynęłyby na
Twoje zaufanie do nich.
Posiadanie
wysokich standardów
etycznych i
Posiadanie wysokich standardów
etycznych
i dokładanie
dokładanie
starań,
by
ich
przestrzegać
w
starań, by ich przestrzegać w codziennych decyzjach
codziennych decyzjach
odpowiedzialny
społecznie
zarząd/liderzy
Odpowiedzialny społecznie zarząd/ liderzy
instytucji
instytucji finansowej (angażują się w działania na
finansowej (angażują się w działania
na rzecz
rzecz obywateli/społeczeństwa)
obywateli/społeczeństwa)
Zaangażowanie instytucji w edukację
ekonomiczną/
finansową społeczeństwa
Zaangażowanie instytucji w edukację
ekonomiczą
/finansową społeczeństwa
Wiedza, że instytucja finansowa angażuje się w projekty
społeczne tj. na rzecz społeczeństwa
wiedza, że instytucja angażuje się w projekty
społeczne
Wiedza, że instytucja finansowa prowadzi działalność
charytatywną
wiedza, że instytucja finansowa prowadzi
działalność charytatywną
Zaangażowanie instytucji w ochronę środowiska
zaangażowanie instytucji w ochronę środowiska
Wiedza, że instytucja finansowa ma wolontariat
pracowniczy
wiedza, że instytucja finansowa ma wolontariat
pracowniczy
2016, N=1007
2014, N=1016
21%
45%
Zdecydowanie zwiększyłoby moje zaufanie
Raczej zwiększyłoby moje zaufanie
11%
41%
11%
40%
12%
39%
13%
9%
12%
7%
9%
7%
8%
47%
36%
37%
34%
36%
29%
36%
17
Kapitał
IF7. Określ, na ile poniższe działania instytucji finansowych (banków, firm/towarzystw ubezpieczeniowych, doradców/pośredników finansowych) wpłynęłyby na
Twoje zaufanie do nich.
2016
12%
Polski kapitał instytucji
(to, że bank, firma/towarzystwo
ubezpieczeniowe, firma
doradztwa/pośrednictwa
polski
instytucji (polskość
finansowego
jestkapitał
polski/a)
2014 15%
32%
instytucji)
Raczej zwiększyłoby moje zaufanie
37%
Zagraniczny kapitał instytucji
6% 23%
(to, że bank, firma/towarzystwo
ubezpieczeniowe, firma
doradztwa/pośrednictwa
finansowego jest
zagraniczny kapitał instytucji
międzynarodowy/a)
5% 22%
(zagraniczność)
2016, N=1007
Zdecydowanie zwiększyłoby moje zaufanie
2014, N=1016
Autorytety
19
Źródła autorytetów
A1. Pomyśl teraz chwilę o tym, kto Cię inspiruje w codziennym życiu. O kim czytasz najwięcej informacji? Na kim się wzorujesz, kogo zdarza Ci się naśladować (w
zachowaniu, w tym, jak żyjesz, ubierasz się itp.)?
N=1007
Bliskie
osobyrodzeństwo,
(np. rodzice, dziadkowie
rodzeństwo,itp.)
Bliskie mi osoby
(np.mi
rodzice,
dziadkowie itp.)
o wysokich
kompetencjach
mojej
Osoby oOsoby
wysokich
kompetencjach
w mojejwdziedzinie
dziedzinie
istoryczne (np.
papież historyczne
Jan Paweł II,(np.
Roman
Dmowski,
Józef
Postacie
papież
Jan Paweł
II,
RomanPiłsudski)
Dmowski, Józef Piłsudski)
58%
32%
27%
które
osiągnęły sukces
Kobiety, któreKobiety,
osiągnęły
sukces
24%
Postacie
publiczne
(np. obecny
Postacie
publiczne
(np. obecny
papież)papież)
19%
Znane
(np.
aktorzy, muzycy)
Znane osoby
(np.osoby
aktorzy,
muzycy)
18%
z mediów
społecznościowych
ZnajomiZnajomi
z mediów
społecznościowych
Blogerzy/ vlogerzy
Blogerzy/ vlogerzy
9%
8%
Postacie z mediów
społecznościowych
diów społecznościowych
(prowadzący
profile tematyczne)
(prowadzący profile tematyczne)
5%
Postaci ze świata polityki
Postaci ze świata polityki
5%
Ktoś inny
Ktoś inny
Na wykresie przedstawiono odpowiedzi „Tak”.
7%
Wybitni naukowcy, partner,
postacie literackie,
sportowcy
20
Autorytety Polaków
A2. Poniżej przedstawiono różne osoby z życia publicznego lub osobistego, wskazywane w różnych badaniach jako stanowiące autorytet dla danej osoby.
A na ile te postaci stanowią autorytet także dla Ciebie?
N=1007
TOP2BOX
Rodzic/ rodzice
Rodzic/rodzice
39%
Jan Paweł IIJan Paweł II
42%
Dziadkowie Dziadkowie
4%
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa
5%
32%
5%
Andrzej Duda
Andrzej Duda
5%
11%
Andrzej
Rzepliński
Andrzej
Rzepliński
5%
10%
Lech Kaczyński
Lech Kaczyński
4%
Zdecydowanie tak
20%
24%
Raczej tak
19%
6% 2%
67%
9%
43%
7%
19%
18%
16%
28%
15%
13%
9%
55%
59%
Raczej nie
8%
Zdecydowanie nie
37%
21%
42%
16%
Ani tak, ani nie
70%
30%
21%
17%
5%
40%
38%
20%
77%
20%
19%
20%
24%
4%2%
26%
19%
33%
9%
11%
15%
42%
13%
Jarosław
Kaczyński 3% 6%
Jarosław
Kaczyński
9%
33%
16%
Robert Biedroń
Robert Biedroń
Ktoś inny
37%
41%
16%
6%
25%
33%
Szef/prezes
organizacji,
ef/prezes organizacji,
w której
pracuję 3%
w której pracuję
19%
38%
11%
Nauczyciel/e
Nauczyciel/e
17%
28%
29%
Józef Piłsudski
Józef Piłsudski
Ktoś inny
38%
7%
26%
Papież Franciszek, Jerzy Owsiak,
Martyna Wojciechowska, Robert
Lewandowski
21
Kompetencje
A3. Proszę pomyśleć o przedstawicielach różnych instytucji, zawodów określanych czasem jako zawody zaufania publicznego. Często oczekuje się od nich, że pod
pewnymi względami powinni stanowić wzór, autorytet. Wzorem jakich kompetencji i powinni być przedstawiciele tych grup według ciebie? Przy każdej grupie
wskaż te kompetencje, które twoim zdaniem powinny znajdować się w jej przypadku na najwyższym poziomie.
N=1007
Solidne wykształcenie
i przygotowanie zawodowe
banki
banki
31%
Skuteczność,
umiejętności praktyczne
banki
firmy/
towarzystwa
ubezpieczeniowe firmy/ towarzystwa
ubezpieczeniowe
25%
firmy/
towarzystwa
ubezpieczeniowe
Kompetencje moralne
(np. uczciwość, etyka, dbanie o wspólne dobro itp.)
banki
31%
firmy/ towarzystwa
32% ubezpieczeniowe
firmy pożyczkowe
23%firmy pożyczkowe
/ pośrednicy
finansowi
doradcy /doradcy
pośrednicy
finansowi
doradcy / pośrednicy
31% finansowi
doradcy32%
/ pośrednicy finansowi
US – urząd skarbowy
US – urząd skarbowy
US – urząd
31% skarbowy
30% US – urząd skarbowy
– zakład
ubezpieczeńspołecznych
społecznychZUS – zakład ubezpieczeń
ZUSZUS
– zakład
ubezpieczeń
28% społecznych
ZUS – zakład 30%
ubezpieczeń społecznych
firmy pożyczkowe
policja
służby miejskie
lekarze
18%
policja
52% policja
służby miejskie
17%
służby miejskie
służby
50% miejskie
lekarze
41%
strażacy
strażacy
19%
strażacy
politycy
politycy
19%
politycy
żołnierze
żołnierze
nauczyciele
księża
22%
nauczyciele
księża
żołnierze
13%
księża
prawnicy
prawnicy
41%
przedsiębiorcy/właściciele
firm
przedsiębiorcy/właściciele
firm
przedsiębiorcy/właściciele
firm
27%
prawnicy
36%
48%
36%
39%
42%
30%
33%
lekarze
23%
strażacy
59%
22%
politycy
27%
54%
żołnierze
19%
nauczyciele
47%
43%
firmy pożyczkowe
29%
policja
lekarze
38%
31%
nauczyciele
59%
23%
księża
22%
65%
prawnicy
28%
przedsiębiorcy/właściciele
firm
44%
29%
31%
Istotny mniej/więcej
22
Kogo radzimy się przed zaciągnięciem kredytu?
A4. Wyobraź sobie, że rozważasz zaciągnięcie kredytu i możesz zasięgnąć porady różnych osób. W jakim stopniu polegał(a)byś na rekomendacji każdej z nich?
N=1007
Znajomy/
znajoma,
w ostatnim
zaciągnął
Znajomy/
znajoma,
któryktóry
też wteż
ostatnim
czasieczasie
zaciągnął
kredyt
kredyt
11%
żny doradca finansowy
(pracujący
w instytucji
powiązanej
z bankiem
Niezależny
doradca
finansowynie
(pracujący
w instytucji
nielub
7%
towarzystwem
ubezpieczeniowym)
powiązanej z bankiem lub towarzystwem
ubezpieczeniowym)
Doradca klienta (pracownik oddziału banku, w którym chcę wziąć kredyt) 4%
Doradca klienta (pracownik oddziału banku, w którym chcę
wziąć kredyt)
Kierownik oddziału bankowego (banku, w którym chcę wziąć kredyt) 4%
Kierownik oddziału bankowego (banku, w którym chcę
wziąć kredyt)
Znajomi z mediów społecznościowych 3%
Znajomi z mediów społecznościowych
Uczestnicy forów internetowych 3%
Uczestnicy forów internetowych
Bloger finansowy
Bloger finansowy 3%
Doradca
finansowy
pracujący której
w instytucji
finansowej,
a finansowy pracujący
w instytucji
finansowej,
właścicielem
jest bank,
3%
której
właścicielem
jest bank, towarzystwo
towarzystwo
ubezpieczeniowe)
ubezpieczeniowe)
Prezes/ członek
(banku,
którymwchcę
wziąć
kredyt) 4%
Prezes/zarządu
członek banku
zarządu
bankuw
(banku,
którym
chcę
60%
22%
50%
32%
42%
42%
40%
43%
7%
TOP2BOX
71%
11%
57%
12%
46%
13%
44%
37%
46%
14%
40%
37%
45%
15%
40%
44%
35%
46%
16%
38%
33%
47%
16%
37%
wziąć kredyt)
zdecydowanie polegał(a)bym na rekomendacji tej osoby
raczej polegał(a)bym na rekomendacji tej osoby
raczej nie polegał(a)bym na rekomendacji tej osoby
zdecydowanie nie polegał(a)bym na rekomendacji tej osoby
18%
38%
35%

Podobne dokumenty