Psychologia dla magistrów i licencjatów

Komentarze

Transkrypt

Psychologia dla magistrów i licencjatów
Psychologia dla magistrów i licencjatów
DLA KOGO?
Osób które po 1990 roku uzyskały tytuł magistra lub licencjata w zakresie
nauk humanistycznych, społecznych i medycznych
CZAS TRWANIA:
Studia mają charakter intensywny i w zależności od dotychczasowego
wykształcenia, doświadczeń zawodowych i planów zawodowych trwają 6, 7 lub
8 semestrów (wiąże się to z większą ilością zjazdów w miesiącu niż na
tradycyjnych 5-letnich studiach niestacjonarnych)
SPECJALNOŚCI:
Podobnie jak na 5-letnich studiach magisterskich z psychologii w Wyższej
Szkole Ekonomii i Innowacji student wybiera jedną z czterech specjalności:
"psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej", "psychologii organizacji i
zarządzania", "psychologii sądowej i penitencjarnej" oraz "psychologii
społecznej" i realizuje ją w trakcie ostatnich 4-5 semestrów studiów
FORMA STUDIÓW:
●
●
●
Każdy student realizuje indywidualną ścieżkę kształcenia (opracowaną pod
kierunkiem opiekuna naukowo-dydaktycznego), uwzględniającą zaliczenie
wybranych przedmiotów kształcenia ogólnego, przedmiotów podstawowych
oraz wykładów fakultatywnych (na podstawie wpisów w indeksie z
pierwszego kierunku studiów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu
Punktów ECTS);
Program studiów jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi standardami
kształcenia na kierunku psychologia ustalonymi przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
Zajęcia odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu (weekendy) razem ze
studentami 5-letnich studiów magisterskich, a wymiar zajęć jest taki sam jak
na studiach niestacjonarnych
Rekrutacja trwa!