Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

Transkrypt

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 4 lutego 2014 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Data: 2014-02-04 19:09:31
Poz. 531
UCHWAŁA NR XL/287/13
RADY GMINY GŁUSK
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Głusk
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/255/13 Rady Gminy Głusk z dnia 8 października 2013 r. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 4773).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głusk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Głusk
Kazimierz Banach
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–2–
Poz. 531
Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr XL/287/13
RADY GMINY GŁUSK
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) ustawa – należy przez to rozumieć ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858, z późn. zm.);
2) okres obrachunkowy – określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i
odprowadzania ścieków.
Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz prawa i obowiązki
przedsiębiorstwa i odbiorców usług
§ 2.
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić:
1) dostawę wody do nieruchomości w ilości wynikającej z warunków technicznych
przyłączenia, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i
niezawodny;
2) ciśnienie wody mierzone na zaworze za wodomierzem głównym nie mniejsze niż 0,2
MPa;
3) prawidłową eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
4) odbiór ścieków w ilości określonej w warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci;
5) prowadzenie regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz ilości i jakości
odprowadzanych ścieków bytowych.
§ 3.
1. Odbiorcy usług są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.
2. Odbiorca usług zobowiązany jest do:
1) natychmiastowego powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego o
wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby;
2) natychmiastowego powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego o
zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie
sieci;
3) powstrzymywania się od zmiany bez uzgodnienia z przedsiębiorstwem wodociągowo –
kanalizacyjnym, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–3–
Poz. 531
Rozdział 3.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 4.
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i/lub
odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z odbiorcą usług.
§ 5.
Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania
ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zawiera jedną umowę o zaopatrzenie w
wodę i odprowadzanie ścieków.
§ 6.
1. Odbiorca usług składa do przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego pisemny
wniosek o zawarcie umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku
przekłada odbiorcy usług projekt umowy.
Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 7.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone
przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych
w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
§ 8.
Okres obrachunkowy nie może być krótszy niż jeden miesiąc i dłuższy niż jeden rok.
Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci oraz sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo
wodociągowo – kanalizacyjne wykonanego przyłącza
§ 9.
1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na
pisemny wniosek o przyłączenie, złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy;
2) adres podłączanej nieruchomości;
3) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);
4) datę i podpis wnioskodawcy.
§ 10.
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne przekazuje wnioskodawcy warunki
techniczne przyłączenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–4–
Poz. 531
2. Warunki techniczne przyłączenia określają:
1) miejsce i sposób przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej nieruchomości;
2) szczegółowe dane techniczne materiałów zastosowanych do budowy przyłączy, a także
ich montażu;
3) określenie sposobu i miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz urządzenia
pomiarowego;
4) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków;
5) ogólne warunki możliwości przystosowania istniejącej instalacji do wymogów
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego oraz przepisów i norm;
6) określenie zasad wykonywania dokumentacji projektowej, jej uzgodnienia i
wykonawstwa przyłączy;
7) termin ważności warunków technicznych przyłączenia.
1.
2.
3.
4.
§ 11.
Warunki techniczne przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia prac projektowych oraz
budowlano – montażowych.
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne uzgadnia projekty budowlano – wykonawcze
rozbudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz budowy
przyłączy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu dokumentacji.
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dokonuje odbioru technicznego
potwierdzającego sprawność techniczną wybudowanego urządzenia lub przyłącza
wodociągowego i kanalizacyjnego po dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej przez
inwestora.
Protokół odbioru technicznego – końcowego powinien zawierać w szczególności:
1) datę odbioru:
2) adres nieruchomości, do której zostało wykonane podłączenie;
3) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia sieci/przyłącza, parametrów
technicznych jak: średnica, materiał, długość i charakterystyka zamontowanej armatury;
4) typ i miejsce montażu wodomierza głównego oraz wodomierzy;
5) określenie granicy utrzymania i eksploatacji przyłącza przez przedsiębiorstwo
wodociągowo – kanalizacyjne;
6) datę wydania inwentaryzacji powykonawczej;
7) skład komisji, w tym: wykonawcę, odbiorcę i przedstawiciela przedsiębiorstwa
wodociągowo – kanalizacyjnego;
8) podpisy członków komisji.
5. Protokół odbioru technicznego – końcowego stanowi potwierdzenie prawidłowości
wykonania robot związanych z budową sieci lub przyłączy i upoważnia odbiorcę do złożenia
pisemnego wniosku o zawarcie umowy.
Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych
§ 12.
1. Technicznymi warunkami umożliwiającymi dostęp do usług wodociągowo – kanalizacyjnych
są:
1) usytuowanie w terenie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych;
2) zapas wydajności urządzeń zamontowanych na powyższych sieciach;
3) zainstalowane wodomierze główne.
2. Potencjalni Odbiorcy usług mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług w
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–5–
Poz. 531
przedsiębiorstwie wodociągowo – kanalizacyjnym, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:
1) niniejszy regulamin;
2) dokumentację techniczną określającą parametry oraz przebieg istniejących sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
3. W zakresie dostawy wody miejscem wydania dostawy jest zawór za wodomierzem głównym.
4. Podłączenie posesji (budynku) do sieci kanalizacji sanitarnej wymaga wykonania studzienki
rewizyjnej pośredniej zlokalizowanej na posesji odbiorcy.
Rozdział 7.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 13.
1. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę tub odprowadzania
ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek powiadomić
odbiorców usług poprzez umieszczenie informacji w rejonie ich zamieszkania na
ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń
2. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 przedsiębiorstwo podaje obszar, na którym
wystąpią przerwy i przewidywany czas ich trwania.
§ 14.
W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 8 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo –
kanalizacyjne powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorców usług w
sposób określony w § 13 ust. 1 o jego lokalizacji i warunkach korzystania.
Rozdział 8.
Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz
wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu
ścieków.
§ 15.
Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania na życzenie odbiorcy
usług informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem
oraz zawartych w taryfie.
§ 16.
1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych
usług oraz wysokości opłat za usługi
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie.
1) Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane załatwić reklamację bez
zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia, a w
przypadku reklamacji wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w
terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
2) W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na
reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) W przypadku uwzględnienia reklamacji przedsiębiorstwo powiadamia odbiorcę usług na
piśmie o wyniku jej rozpatrzenia.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–6–
Poz. 531
Rozdział 9.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 17.
Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych, a w szczególności z
hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 18.
Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej są:
1) Państwowa Straż Pożarna;
2) Ochotnicza Straż Pożarna.
§ 19.
Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe zobowiązani są do powiadomienia
przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu
zgłaszania lub ugaszeniu pożaru, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po zakończeniu akcji.
Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 20.
Dostawca Usług obciąża Wykonawcę lub Inwestora za uszkodzenia powstałe w trakcie
prowadzonych przez nich robót kosztami naprawy uszkodzonej sieci wodociągowej bądź
kanalizacyjnej.
§ 21.
Dostawca Usług obciąża Odbiorcę Usług kosztami związanymi z usunięciem szkód, jeżeli Odbiorca
Usług spowoduje swoim działaniem lub zaniechaniem powstanie szkody na sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej.
§ 22.
Dostawca Usług zamieści na swoich stronach internetowych wzory umów o zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków, o przyłączenie do sieci oraz cennik usług.