wydział stosowanych nauk społecznych i resocjalizacji

Transkrypt

wydział stosowanych nauk społecznych i resocjalizacji
WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI
INSTYTUT PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI
•
•
•
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia I stopnia, stacjonarne
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia I stopnia, niestacjonarne (wieczorowe)
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, studia I stopnia, niestacjonarne (zaoczne)
Kierunek studiów: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Limit miejsc: 75
Studia zostaną uruchomione pod warunkiem przyjęcia minimum 15 osób.
Zasady kwalifikacji
Kandydaci z nową maturą (2005 – 2011)
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot nieobowiązkowy
Język polski
Matura 2010, 2011
Matematyka
Język obcy nowoŜytny
Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, język obcy
nowoŜytny, biologia,
filozofia, geografia, historia,
historia sztuki, informatyka,
matematyka, wos
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
p. rozszerzony x 1
Matura 2005-2009
Dowolny przedmiot do
wyboru*
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
waga = 45%
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
waga = 5%
waga = 20%
* Z wyjątkiem języka polskiego i języka obcego nowoŜytnego
Nie moŜna wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie
waga = 30%
Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot nieobowiązkowy
Język polski
albo
język A1 z grupy 1
Matematyka
Język obcy nowoŜytny
p. niŜszy (SL) x 0,8
albo
p. wyŜszy (HL) x 1
p. niŜszy (SL) x 0,8
albo
p. wyŜszy (HL) x 1
p. niŜszy (SL) x 0,8
albo
p. wyŜszy (HL) x 1
Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, język obcy
nowoŜytny, biologia,
filozofia, geografia, historia
informatyka, matematyka,
psychologia, antropologia,
business i management,
ekonomia, przedmiot z grupy
„sztuka”
Waga = 45%
waga = 5%
waga = 20%
waga = 30%
p. wyŜszy (HL) x 1
Nie moŜna wskazać dwa razy tego samego przedmiotu
Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot nieobowiązkowy
Język polski
albo
język L1
Matematyka
Język obcy nowoŜytny
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
Jeden przedmiot do wyboru
z: język polski, język obcy
nowoŜytny, biologia,
filozofia, geografia,
historia, sztuka,
informatyka, matematyka,
ekonomia
Waga = 45%
waga = 5%
waga = 20%
p. rozszerzony x 1
waga = 30%
Nie moŜna wskazać dwa razy tego samego przedmiotu
Sposób przeliczenia punktów:
W=a*P+b*M+c*J+d*X
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%)
Kandydaci ze starą maturą
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu
dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %
Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 30 %
Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze
wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.
Kandydaci z maturą zagraniczną
Limit miejsc:
• w rekrutacji lipcowej: w ramach ogólnego limitu miejsc
• w rekrutacji wrześniowej: 10
Forma egzaminu: egzamin ustny
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa na temat aktualnych problemów społecznych i
sposobów ich rozwiązywania
Kierunek studiów: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 3 lata
Limit miejsc: 30
Studia zostaną uruchomione pod warunkiem przyjęcia minimum 15 osób.
Zasady kwalifikacji
Kandydaci z nową maturą (2005 – 2011)
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot nieobowiązkowy
Język polski
Matura 2010, 2011
Matematyka
Język obcy nowoŜytny
Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, język obcy
nowoŜytny, biologia,
filozofia, geografia, historia,
historia sztuki, informatyka,
matematyka, wos
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
p. rozszerzony x 1
Matura 2005-2009
Dowolny przedmiot do
wyboru*
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
Waga = 45%
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
waga = 5%
waga = 20%
* Z wyjątkiem języka polskiego i języka obcego nowoŜytnego
Nie moŜna wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie
waga = 30%
Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot nieobowiązkowy
Język polski
albo
język A1 z grupy 1
Matematyka
Język obcy nowoŜytny
Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, język obcy
nowoŜytny, biologia, filozofia,
geografia, historia
informatyka, matematyka,
psychologia, antropologia,
business i management,
ekonomia, przedmiot z grupy
„sztuka”
p. niŜszy (SL) x 0,8
albo
p. wyŜszy (HL) x 1
p. niŜszy (SL) x 0,8
albo
p. wyŜszy (HL) x 1
p. niŜszy (SL) x 0,8
albo
p. wyŜszy (HL) x 1
waga = 5%
waga = 20%
waga = 45%
p. wyŜszy (HL) x 1
waga = 30%
Nie moŜna wskazać dwa razy tego samego przedmiotu
Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot nieobowiązkowy
Język polski
albo
język L1
Matematyka
Język obcy nowoŜytny
Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, język obcy
nowoŜytny, biologia,
filozofia, geografia, historia,
sztuka, informatyka,
matematyka, ekonomia
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
waga = 45%
waga = 5%
waga = 20%
p. rozszerzony x 1
waga = 30%
Nie moŜna wskazać dwa razy tego samego przedmiotu
Sposób przeliczenia punktów:
W=a*P+b*M+c*J+d*X
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%)
Kandydaci ze starą maturą
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu
dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %
Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 30 %
Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze
wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.
Kandydaci z maturą zagraniczną
Limit miejsc:
• w rekrutacji lipcowej: w ramach ogólnego limitu miejsc
• w rekrutacji wrześniowej: 10
Forma egzaminu: egzamin ustny
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa na temat aktualnych problemów społecznych i
sposobów ich rozwiązywania
Kierunek studiów: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Limit miejsc: 100
Studia zostaną uruchomione pod warunkiem przyjęcia minimum 15 osób.
Zasady kwalifikacji
Kandydaci z nową maturą (2005 – 2011)
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot nieobowiązkowy
Język polski
Matura 2010, 2011
Matematyka
Język obcy nowoŜytny
Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, język obcy
nowoŜytny, biologia,
filozofia, geografia, historia,
historia sztuki, informatyka,
matematyka, wos
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
p. rozszerzony x 1
Matura 2005-2009
Dowolny przedmiot do
wyboru*
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
waga = 45%
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
waga = 5%
waga = 20%
* Z wyjątkiem języka polskiego i języka obcego nowoŜytnego
Nie moŜna wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie
waga = 30%
Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot nieobowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Matematyka
Język obcy nowoŜytny
Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, język obcy
nowoŜytny, biologia, filozofia,
geografia, historia
informatyka, matematyka,
psychologia, antropologia,
business i management,
ekonomia, przedmiot z grupy
„sztuka”
Język polski
albo
język A1 z grupy 1
p. niŜszy (SL) x 0,8
albo
p. wyŜszy (HL) x 1
p. niŜszy (SL) x 0,8
albo
p. wyŜszy (HL) x 1
p. wyŜszy (HL) x 1
p. niŜszy (SL) x 0,8
albo
p. wyŜszy (HL) x 1
waga = 5%
waga = 20%
waga = 30%
waga = 45%
Nie moŜna wskazać dwa razy tego samego przedmiotu
Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot obowiązkowy
Przedmiot nieobowiązkowy
Język polski
albo
język L1
Matematyka
Język obcy nowoŜytny
Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, język obcy
nowoŜytny, biologia,
filozofia, geografia, historia,
sztuka, informatyka,
matematyka, ekonomia
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
p. podstawowy x 0,8
albo
p. rozszerzony x 1
waga = 45%
waga = 5%
waga = 20%
p. rozszerzony x 1
waga = 30%
Nie moŜna wskazać dwa razy tego samego przedmiotu
Sposób przeliczenia punktów:
W=a*P+b*M+c*J+d*X
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%)
Kandydaci ze starą maturą
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu
dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %
Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 30 %
Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze
wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.
Kandydaci z maturą zagraniczną
Limit miejsc:
• w rekrutacji lipcowej: w ramach ogólnego limitu miejsc
• w rekrutacji wrześniowej: 10
Forma egzaminu: egzamin ustny
Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa na temat aktualnych problemów społecznych i
sposobów ich rozwiązywania.