* * "tu* 42! rr"rop ada 2ot z t.

Transkrypt

* * "tu* 42! rr"rop ada 2ot z t.
**
RZECZPOSPOLITA POLSKA
"tu*
42!
rr"rop
ada2otz t.
Szef
Agencji BezpieczenstwaWewnQtrznego
Gen.bryg. KrzysztofBondaryk
P- Bb2/l/2012/AS
W g r o z dz i e l n i k a
Stosowniedo postanowieiS 12 ust. I uchwalyNr 49 Rady Ministr6w z dnia 19 marca
2002 r. Regulamin pracy Rady Ministr6w (M. P. Nr 13, poz. 227, z p62t\. 2l\.),
uprzejmie informujq, iz na stronie intemetowej RzqdowegoCentrum Legislacji w zakladce
,,Rz4dowy Proc€s Legislacyjny", zostal umieszczony projekt rozporzqdzeniaPlezesa Rady
Ministr6w w sprawie monitorowania realizacji Swiadczef opieki z&owoblej udzielanych
weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszomABW,
kt6rego wydanie jest zwiqzane
z wejsciemw zycie ustawyz dnia 19 sierpnia2011 r. o wetemnachdzialaripoza granicami
zwracamsig
panstwa(Dz. U. Nr 205,poz. 1203).Jednoczesnie
- z uprzejm4 pro3b4 o zgloszetrieewenfualnychuwag do przedmiotowegoproiektu
w terminie7 dni od dnia otrzymanianiniejszegopisma.
Uprzejmie informujg, 2e brak uwag we wskazanymterminie pozwolg sobie potuaktowac
jako akceptacjQ
przedstawionychrozwiazai.
Wskazai nalezy, i2 projekt przedmiotowegorozporz4dzeniazostalprzeslanydo Kancelarii
PrezesaRady Ministr6w celem uzyskania OSR. W tym przypadku Kancelaria PrezesaRady
z uprawnieniawynikaj4cegoz przepisu$ 1l ust. l wzw. z $ 13 ust.3
Ministr6wskorzystala
wy2ej wym. uchwatyNr 49 Rady Ministr6w i nie przedstawilastanowiskadotycz4cegoOSR,
,.- ,
Otrzvmuia:
pRM
l. Minister-czlonek
RadyMinistr6{, Przewoalniczqcy
Stal€goKomitetuRadyMinistr6w,Sz€fKancelarii
2. MinistefAdninistracjii Cyfryzacji
3. MinisterEdukacjiNarodowej
4. MinisterFinans6w
5. Ministd cospodarki
6. MinisterTranspor'trL
Budowdctwai cospodarkiMorskiej
7. MinisterKulturyi Dziedzictwa
Narodowego
L Minist€rNaukii SzkolnictwaWyZszego
9. MinisterObronyNarodowej
10.MidsterPracyi PolitykiSpol€cznej
11.MinisterSportui Turystki
12.MinisterRozwojuRegionalnego
13.Minister
Rolnjctwa
i Rozwoju
Wsi
14.MinisterSkarbuPaistwa
15.MinisterSprawiedliwosci
16.MinislerSprawZagranicanych
17.MinisterSrodowiska
18.MinisterZdrowia
19.Minishr SplawWew&trznych
20.Pr€zes
Rzqdowego
CentruraLegislacji
21. Szlf AgencjiWwiadu
22.SzefSluzbyKontrwywiaduWojskowego
23. Szef SluzbyW).wiaduWojskow€go
24.Sz€fCeDtralnego
BiulaAntykorupcyjnego
25.Biuo PrameABW-a.ia