spis treści

Transkrypt

spis treści
SPIS TREŚCI
Od autorów
5
1. Podstawowe pojęcia z zakresu wyceny nieruchomości
7
2.
Rodzaje wartości
23
3.
Identyfikacja przedmiotów i celów wyceny
35
3.1. Przedmiot szacowania
35
3.2. Cele szacowania
53
3.3. Zestawienie przepisów prawnych niezbędnych rzeczoznawcom
majątkowym
4.
5.
56
Pozyskiwanie informacji do wyceny nieruchomości
71
4.1. Księgi wieczyste
73
4.2. Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków)
85
4.3. Opracowania planistyczne
94
4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
106
Określanie wartości nieruchomości w podejściu porównawczym
109
5.1. Wykorzystanie metody porównywania parami
112
5.2. Wykorzystanie metody korygowania ceny średniej
119
5.3. Zastosowanie metody analizy statystycznej rynku z wykorzystaniem
średniej arytmetycznej ze współczynnikami korygującymi
6.
124
Określanie wartości nieruchomości w podejściu dochodowym
131
6.1. Wykorzystanie techniki kapitalizacji prostej
140
6.2. Wykorzystanie techniki dyskontowania strumieni dochodów
148
7.
Określanie wartości nieruchomości w podejściu kosztowym
157
8.
Określanie wartości nieruchomości w podejściu mieszanym
165
9.
Określanie wartości nieruchomości rolnej z wykorzystaniem metody
wskaźników szacunkowych gruntu
171
10. Określanie wartości nieruchomości leśnej
181
11. Operat szacunkowy
199
12. Wycena nieruchomości na świecie
211
12.1. Wycena nieruchomości w Niemczech
212
12.2. Wycena nieruchomości w Wielkiej Brytanii
214
12.3. Wycena nieruchomości w Szwecji
216
12.4. Wycena nieruchomości w Holandii
218
12.5. Wycena nieruchomości w Szwajcarii
220
12.6. Wycena nieruchomości w USA i Kanadzie
221
13. Zadania do samodzielnego wykonania
225
14. Pytania testowe
265
15. Załączniki
297
15.1. Baza cen transakcyjnych lokali mieszkalnych (spółdzielczych
własnościowych) - do ćwiczeń
298
15.2. Dane z rynku lokali usługowych do ćwiczeń
318
15.3. Tablice współczynników przyszłej wartości jednostki kapitału
324
15.4. Tablice współczynników dyskonta jednostki kapitału
329
15.5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - wyciąg dotyczący
wyceny nieruchomości oraz działalności zawodowej w zakresie
rzeczoznawstwa majątkowego
334
15.6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
(Dz.U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.)
345
15.7. Zarządzenie nr 14 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia
23 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad ustalania wartości drzewostanów
(Dz.U. Nr 2, poz. 7) - wyciąg
366

Podobne dokumenty