UFK Zysk z Góry 2 - Półroczne sprawozdanie

Komentarze

Transkrypt

UFK Zysk z Góry 2 - Półroczne sprawozdanie
Open Life TU Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU
KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLZG002 UFK Zysk z góry 2
I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
Okres poprzedni
Okres bieżący
I.
Aktywa
0,00
1 375 996,36
1.
Lokaty
0,00
0,00
2.
środki pieniężne
0,00
1 375 996,36
3.
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej
0,00
0,00
4.
należności
0,00
0,00
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
0,00
0,00
4.2 pozostałe
0,00
0,00
II. Zobowiązania
0,00
0,00
1.
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
0,00
0,00
2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
0,00
0,00
3.
Pozostałe
0,00
0,00
0,00
1 375 996,36
III. Aktywa netto (I - II)
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony
wynosi 80 500 000 zł.
Open Life TU Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU
KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLZG002 UFK Zysk z góry 2
II. ZMIANY WAROŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
Aktywa netto funduszu na początek okresu
A.
sprawozdawczego
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I - II)
Okres poprzedni
Okres bieżący
0,00
0,00
0,00
1 343 925,00
I.
Zwiększenie funduszu
0,00
1 485 000,00
1.
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
0,00
1 485 000,00
2.
Pozostałe przychody
0,00
0,00
3.
Pozostałe zwiększenia
0,00
0,00
II. Zmniejszenia funduszu
0,00
141 075,00
1.
0,00
141 075,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
3.
4.
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych
opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5.
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych
opłat tytułem administrowania funduszem
0,00
0,00
6.
Pozostałe koszty
0,00
0,00
7.
Pozostałe zmniejszenia
0,00
0,00
0,00
32 071,36
0,00
1 375 996,36
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
D.
sprawozdawczego
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony
wynosi 80 500 000 zł.
Open Life TU Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU
KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLZG002 UFK Zysk z góry 2
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Liczba jednostek rozrachunkowych
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł)
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej
w okresie sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
sprawozdawczego
Okres poprzedni
Okres bieżący
0,0000
0,0000
0,0000
13 377,3708
0,0000
0,0000
0,0000
100,0000
0,0000
102,8600
0,0000
102,8600
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony
wynosi 80 500 000 zł.
Open Life TU Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU
KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
FOLZG002 UFK Zysk z góry 2
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.
Lokaty
Wartość bilansowa
(w zł)
Udział w aktywach
netto funduszu
(w %)
2012-12-31
2
3
Lokaty (suma 1 - 12)
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
4.
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie
dochodu
Akcje
0,00
0,00%
5.
Udziały
0,00
0,00%
6.
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
w funduszach inwestycyjnych
0,00
0,00%
7.
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
0,00
0,00%
8.
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
0,00
0,00%
9.
Pożyczki
0,00
0,00%
10. Nieruchomości
0,00
0,00%
11. Depozyty bankowe
0,00
0,00%
12. Pozostałe lokaty
0,00
0,00%
1.
2.
3.
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony
wynosi 80 500 000 zł.
Open Life TU Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
II.
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej
0,00
0,00%
1 375 996,36
100,00%
IV. Należności
0,00
0,00%
V.
0,00
0,00%
VI. Aktywa netto (w tym)
1 375 996,36
100,00%
1.
krajowe
1 375 996,36
100,00%
2.
zagraniczne - kraje UE
0,00
0,00%
3.
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
III. Środki pieniężne
Zobowiązania
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony
wynosi 80 500 000 zł.

Podobne dokumenty