regulamin konkursu - "e5 Polska" Sp. z oo

Komentarze

Transkrypt

regulamin konkursu - "e5 Polska" Sp. z oo
REGULAMIN KONKURSU
"Piłka w grze"
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Piłka
w
grze"
zwana
dalej
„Konkursem”.
Przedmiotem
Konkursu
jest
wyłonienie zwycięzców, którzy otrzymają darmowe produkty marki E5.
Konkurs
odbywa
się
w
profilu
E5
w serwisie Facebook.com, https://www.facebook.com/e5polska.
§2
Organizatorem Konkursu jest e5 Polska Sp. z o.o., ul. Wąwozowa 11, 02796 Warszawa, Polska.
§3
Konkurs jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na
stronie https://www.facebook.com/e5polska serwisu Facebook.com
dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako
fani profilu E5 w serwisie Facebook.com do dnia 13.07.2014 do godziny
24:00.
§4
Konkurs trwa od 11.07.2014 do 13.07.2014 r. Zwycięzcy zostaną wyłonieni
14.07.2014r.
§5
Konkurs
nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009,Nr 201,poz.1540 ze
zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie. Organizator jest
przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
II. UCZESTNICY KONKURSU
§6
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami
profilu E5 na Facebooku, polubiły fanpage E5, zaprosiły swoich
znajomych do wzięcia udziału w Konkursie oraz odpowiedziały na
pytanie konkursowe.
§7
Uczestnikami
Konkursu
nie
mogą
być
pracownicy,
ani
osoby
pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do
którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz
członkowie
rodzin
wskazanych
osób,
do
drugiego
stopnia
pokrewieństwa.
§8
Administratorem
danych
osobowych
Uczestników
Konkursu
jest
Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2002r.,Nr 101,
poz.926 z późn. zm.) w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w
tym realizacji Nagrody. Zasady przetwarzania danych osobowych
określa Polityka prywatności.
§9
Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z
Konkursem jest dobrowolne,ale nie zbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 10
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród
czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury).
W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony e5 Poslska Sp. z o.o., ul.
Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa, Polska.
2. Konkurs ma jeden etap:
od 11.07.2014 do 13.07.2014 zgłoś swój udział w Konkursie poprzez
polubienie fanpage'a E5 w serwisie Facebook.com. Odpowiedz na
pytanie konkursowe i polecaj Konkurs swoim znajomym i zachęcaj ich
do wzięcia w niej udziału, promując Konkurs zwiększasz swoją szansę na
zdobycie nagrody. Odpowiedź na pytanie konkursowe wyślij na adres
[email protected]
§ 11
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
 mieć status fana profilu E5 w serwisie Facebook.com
 zapoznać się z Regulaminem Loterii, który znajduje się na stronie:
www.e5.pl
 odpowiedzieć na pytanie konkursowe i wysłać odpowiedź na
mail [email protected]
 udostępnić i zaprosić znajomych do wzięcia udziału w konkursie,
przez co zwiększa się swoją szansę na wylosowanie nagrody.
2. Udział w Konkursie mają tylko fani E5 na Facebooku.
4. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest poprawna
odpowiedź na pytanie konkursowe.
5. Nie wszyscy biorący udział w Konkursie zostaną nagrodzeni.
6. W Konkursie zostanie nagrodzonych 20 osób. Zwycięzcy zostaną
wyłonieni 14.07.2014r do godziny 16:00
7. Warunkiem udziału w Konkursie jest polubienie fanpage'a E5
w serwisie Facebook.com, https://www.facebook.com/e5polska od
11.07.2014 r. od godz. 12.00 do 13.07. 2014 r. do godziny 24:00 oraz
poprawna odpowiedź na pytanie konkursowe.
8. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że
podane przez niego dane są prawdziwe i że nie używa on danych
osobistych nie należących do niego.
9. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić się do Konkursu tylko raz.
10. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji
(m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów
internetowych),
mające
na
celu
mataczenie
w
konkursie,
są
zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś
z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć
jego zgłoszenie z Konkursu.
11. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 14.07.2014r. o godzinie 16:00.
Zwycięzcy nagród o wygranej zostaną poinformowani drogą mailową
na adres, który został podany w mailu zwrotnym z odpowiedzią na
pytanie konkursowe.
12. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi
przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane
w serwisie Facebook.com na profilu E5 przez Osoby Odpowiedzialne
powołane przez Organizatora.
13. Laureaci Konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki
nagród drogą pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.
IV. NAGRODY
§ 12
W konkursie
przewidziano
następujące
nagrody
dla
laureatów,
o kolejności wręczania których zadecyduje jury konkursowe:
produkty marki E5
W łącznej ilości minimum 20 sztuk.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez
Uczestnika Konkursie zgody na zamieszczenie niektórych danych
wymienionych w § 9 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich
materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za
przedmiot propagowanie Konkursie oraz relacje z jego przebiegu na
stronie https://www.facebook.com/e5polska przez czas określony przez
Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet
w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona
w profilu E5 w serwisie Facebook.com oraz na stronie internetowej
www.e5.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na
stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń
konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne,
powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające
z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia
i
zakończenia
dodawania
zgłoszeń
konkursowych,
rozpoczęcia
i zakończenia losowania oraz publikacji wyników Konkursu.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby
Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na
każdym etapie Konkursu.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego.
9. Zasady Loterii dostępne są na stronie:
www.e5.pl
oraz na
https://www.facebook.com/e5polska
10. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków
zapisanych w niniejszym Regulaminie.