Zarzadzenie Nr 33-2012

Transkrypt

Zarzadzenie Nr 33-2012
Zarządzenie Nr 33/2012
Wójta Gminy Repki
z dnia 18 czerwca 2012 r.
W sprawie zmian w budżecie
Na podstaw ie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), W ójt Gmin> Repki postanaw ia, co następuje:
§1
1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę S 000,00 zł, z tego plan dochodów bieżących o kwotę
5.000,00 zł.
Ogółem plan dochodów budżetow ych po zmianach, wynosi 18.723.084,70 zł, zgodnie z tabelą N r 1 do
niniejszego Zarządzenia,
z tego:
- plan dochodów bieżących 14.753.119,70 zł,
- plan dochodów m ajątkow ych 3.969.965,00 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000,00 zł, z tego plan wydatków bieżących o kwotę
5.000,00 zł.
Ogółem plan w ydatków budżetow ych po zm ianach wynosi 19.381.734,70 zł, zgodnie z tabelą N r 2 do
niniejszego Zarządzenia,
z tego:
- plan wydatków bieżących (razem ) 13.090.088,70 zł,
- plan wydatków m ajątkow ych 6.291.646,00 zł.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 33/2012 Wójta Gminy Repki z dnia 18 czerwca 2012 r.
Zwiększa się pian dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 852 - Pomoc społeczna,
w Rozdz.85295 - Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów Nr FIN -I.3111.39.2012.852, z przeznaczeniem
na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożyw iania” .
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Dz.750 - Administracja, w rozdz.75095 Pozostała działalność, w § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł, ponieważ przewiduje
się mniejsze wydatki, a zwiększa się plan wydatków budżetowych w § 4350 - Zakup usług dostępu do
sieci Internet o kwotę 1.000,00 zł na opłaty abonamentu za dostęp do sieci ADSL w kioskach
internetowych w miejscowości Skrzeszew i W yrozęby-Podawce.
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Dz. 801 - Oświata i wychowanie, w rozdz.80101
- Szkoły podstawowe, w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 413,00 zł
w Zespole Szkół w Repkach ponieważ przewiduje się mniejsze wydatki, a zwiększa się plan wydatków
budżetowych w Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w § 3020 - Wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 413,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówki
szkolnej w Zespole Szkół w Repkach.
abela Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2012 Wójta Gmir., Repki z dnia 18 czerwca 2012 r.
niany w planie dochodów budżetu Gminy Repki na rok 2012
Dział
Rozdział
Paragraf
852
Treść
Przed zmianą
1 895 200,00
5 000,00
1 900 200,00
Pozostała działalność
37 200,00
5 000,00
42 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
32 400,00
5 000,00
37 400,00
Razem:
18 718 084,70
5 000,00
18 723 084,70
Pomoc społeczna
85295
2030
BeSTia
Po zmianie
Zmiana
Strona 1
abela Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2012 Wójta Gmir., Repki z dnia 18 czerwca 2012 r.
niany w planie wydatków budżetu Gminy Repki na rok 2012
Dział
Rozdział
Paragraf
750
Treść
Przed zmianą
Administracja publiczna
75095
Pozostała działalność
Po zmianie
Zmiana
2 187 788,00
0,00
2 187 788,00
113 296,00
0,00
113 296,00
4270
Zakup usług remontowych
7 000,00
- 1 000,00
6 000,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1 500,00
1 000,00
2 500,00
Oświata i wychowanie
6 709 023,00
0,00
6 709 023,00
Szkoły podstawowe
2 779 107,00
-413,00
2 778 694,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
109 195,00
-413,00
108 782,00
Stołówki szkolne i przedszkolne
315 676,00
413,00
316 089,00
2 000,00
413,00
2 413,00
2 262 267,00
5 000,00
2 267 267,00
Pozostała działalność
70 900,00
5 000,00
75 900,00
Świadczenia społeczne
69 900,00
5 000,00
74 900,00
19 376 734,70
5 000,00
19 381 734,70
801
80101
3020
80148
3020
852
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Pomoc społeczna
85295
3110
Razem:
Strona 1
BeSTia