Regulamin zawodów - LGR Pojezierze Krajeńskie

Komentarze

Transkrypt

Regulamin zawodów - LGR Pojezierze Krajeńskie
Regulamin zawodów spinningowych z brzegu
Rzeka Gwda, 30 maja 2015 r.
I. Postanowienia ogólne
Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie w
ramach funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja
lokalnych społeczności w 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony
Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” na lata 20072013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr 01121-6173-SW1103195/14/15
Partnerem Organizatora jest Okręg PZW w Pile, Koło POTOK LĘDYCZEK, ul. Kopernika 10/3, 64965 Okonek.
II. Miejsce i termin zawodów
1. Zawody odbędą się 30 maja 2015 r. Zbiórka uczestników będzie miała miejsce w
miejscowości Lędyczek na parkingu samochodowym przy trasie nr 22, nad rzeką Gwdą,
o godz. 7.00
2. Zawody odbywać się będą na wodach rzeki Gwdy, na odcinku od Elektrowni Żarki do
granicy wody górskiej przed zbiornikiem Grudna w Podgajach.
3. Ramowy terminarz:
07:00 – 08:00 – rejestracja zawodników, odbiór wraz z przeglądem wyposażenia
08:00 – 08:15 – odprawa sędziowska, przygotowanie do startu
08:30 – 13:30 – zawody
13:30 – 14:30 – praca komisji sędziowskiej
14:30 – 15:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
15:00 – 17:00 – wspólny posiłek i biesiada
III. Sprzęt i przynęty stosowane w zawodach
1. Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone
w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego. Ze sprzętu
pomocniczego zabrania się używania osęki.
2. Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz używania przynęty sztucznej wraz
z jakąkolwiek przynętą naturalną.
3. Zabrania się nęcenia łowiska.
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
IV. Organizacja i przebieg zawodów
1. Zawody będą rozgrywane w kategorii:
- indywidualnej – ilość punktów zebrana przez uczestnika,
- drużynowej – ilość punktów zebranych łącznie przez 3 reprezentantów gminy.
2. W zawodach uczestniczyć mogą osoby posiadające kartę wędkarską oraz uiszczoną
opłatę na wody górskie Nadnoteckiego Okręgu PZW w Pile lub opłatę innych okręgów
PZW mających porozumienie na 2015 r.
3. W zawodach uczestniczyć może do 3 reprezentantów każdej z gmin wchodzącej
w skład Stowarzyszenia LGR Pojezierze Krajeńskie.
4. Zawody rozgrywane będą metodą z brzegu.
5. Organizator dopuszcza brodzenie w butach i spodnio-butach. Zawodnicy łowią
w wyznaczonym przez organizatora akwenie, tj. rzeka Gwda na odcinku od elektrowni
Żarki do „Spalonego mostu”. Czas trwania zawodów wynosi 5 godzin od momentu
komendy startu do sygnału zakończenia.
6. Zawodnik, który w trakcie trwania zawodów będzie zmuszony opuścić teren zawodów
jest obowiązany powiadomić o tym organizatora.
7. W trakcie zawodów uczestników obowiązują limity dziennych połowów ryb:
a. Pstrąg - 2 szt.
b. Szczupak - 2 szt.
c. Kleń jaź okoń - 5 szt.
d. Komplet mieszany: szczupak z pstrągiem - 2 szt. łącznie.
e. Pozostałe ryby - 5 szt.
f. Łączna ilość ryb złowionych i zabranych nie może przekroczyć 5 szt.
8. Przy limicie mieszanym punktacja 5 pkt za minutę stosowane będzie tylko w przypadku
złowienia 2 szt. pstrąga.
9. Organizatorzy dopuszczają do klasyfikacji następujące gatunki ryb drapieżnych:
szczupak od 50 cm, okoń od 20 cm., pstrąg potokowy od. 30 cm., kleń i jaź od 25 cm.
Zabrania się zabierania ryb innych niż punktowane w trakcie zawodów.
10. W pozostałych kwestiach zastosowanie ma regulamin sportowego połowu ryb PZW.
11. Organizator ustala trzy parkingi do których jest możliwy dojazd drogami publicznymi
i udostępnionymi do ruchu. Lędyczek – miejsce zbiórki, w górze rzeki parking przy
elektrowni Żarki, w dole rzeki parking na Spalonym moście.
12. Złowione ryby uczestnik zawodów dostarcza do punktu sędziowskiego. Ryby po
zmierzeniu zostaną zabezpieczone przez organizatora i przekazane na rzecz Domu
Dziecka w Człuchowie.
V. Punktacja
1. Punktacja za złowione ryby obowiązuje zgodnie z poniższymi zapisami:
a. pstrąg potokowy - wymiar ochronny 30 cm bonus 750 pkt + 70 pkt za każdy
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo
rozpoczęty centymetr powyżej wymiaru, premia czasowa 1 min – 5 pkt,
b. szczupak – wymiar ochronny 50 cm bonus 300 pkt + 50 pkt za każdy rozpoczęty
centymetr powyżej wymiaru, premia czasowa 1 min – 1 pkt,
c. okoń – wymiar ochronny 20 cm bonus 50 pkt + 20 za każdy rozpoczęty
centymetr powyżej wymiaru, premia czasowa 1 min – 1 pkt,
d. kleń, jaź - wymiar ochronny 25 cm bonus 150 pkt + 35 pkt każdy rozpoczęty
centymetr powyżej wymiaru, premia czasowa 1 min – 1 pkt.
2. Zawodnik otrzymuje punkty karne za przedłożenie sędziemu do miary niewymiarowej
ryby w liczbie podwójnej wartości punktowej wymiarowej ryby.
VI. Protesty i odwołania
1. W ciągu 15 minut od chwili ogłoszenia wyników zawodów zainteresowani mogą
składać protesty. Protesty rozpatruje sędzia główny zawodów. O powziętej decyzji
sędzia informuje zainteresowanego.
2. Decyzje sędziego głównego są ostateczne.
VII. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:
1. Stawienie się do zawodów w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie
środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
2. Za nie sportowe zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora , sędziego czy
innych zawodników,
3. Używanie niedozwolonych metod połowu,
4. Przekroczenie ustalonego czasu zawodów.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do opóźnienia godziny startu, przerwania zawodów
i do wcześniejszego zakończenia zawodów w przypadku nagłej zmiany warunków
atmosferycznych, uniemożliwiających bezpieczny połów ryb.
2. Nagrody podane zostaną w odrębnym komunikacie. Przewiduje się wyróżnienie
dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
3. Niniejszy regulamin opracowany i zatwierdzony został przez Koło PZW POTOK
LĘDYCZEK.
W sprawach organizacyjnych oraz zapisów prosimy o kontakt:
- z pracownikiem biura LGR PK, p. Małgorzatą Jankowską, tel. 603 959 887, 59 833 59 45 lub
e-mail [email protected]
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Podobne dokumenty