Zal_nr_3_Zaktual_lista_rezerwowa_Pod_111_ 020709

Komentarze

Transkrypt

Zal_nr_3_Zaktual_lista_rezerwowa_Pod_111_ 020709
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
Lista wniosków tworzących listę rezerwową w ramach konkursu RPOWZ/1.1.1/2008/2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 – aktualizacja po zakończonej procedurze odwoławczej
Lp
1.
2.
3.
1
Wnioskodawca
Tytuł
Ostateczna
suma
punktów
Ostateczny
wynik oceny
Całkowita
wartość projektu
Całkowita wartość
wydatków
kwalifikowalnych
Wartość
dofinansowania
w tym środki z
EFRR
RPOWZ/1.1.1/2008
/080/Sz
Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej Ewa
i Waldemar
Mazur S.C.
„Podniesienie
konkurencyjności
NZOZ Ewa i Waldemar
Mazur S.C. poprzez
uruchomienie nowego
gabinetu oraz
wprowadzenie nowych
usług w zakresie
stomatologii".
67,5
67,50%
132 500,00 zł
129 500,00 zł
77 700,00 zł
66045, 00 zł
RPOWZ/1.1.1/2008
/062/Sz
Prywatny
Gabinet
Ginekologiczny
Barbara
BlicharczykZalewska
„Zakup zestawu
diagnostycznego USG
do badań
dopplerowskich i
obrazowania w 4D".
67
67,00%
269 840,09 zł
252 187,00 zł
148 821,00 zł
126497,85
„EKOSTRADE”
Gajewski Paweł
Przemysław
„Podniesienie
konkurencyjności i
rozszerzenie zakresu
świadczonych usług
przez firmę
„EKOSTRADE” Paweł
Gajewski z siedzibą w
Stargardzie
Szczecińskim poprzez
zakup nowego sprzętu
budowlanego –
koparki".
67
67,00%
592 974,90 zł
486 045,00 zł
291 627,00 zł
247 882,95 zł
Numer projektu
RPOWZ/1.1.1/2008
/171/Sz
4.
5.
2
RPOWZ/1.1.1/2008
/059/Sz
Silikaty Trąbki
Sp. z o.o
„Zakup i instalacja
nowej prasy do
produkcji bloczków
silikatowych na terenie
Zakładu Wapienno –
Piaskowego Trąbki".
RPOWZ/1.1.1/2008
/120/Sz
„GEOCOMP”
Przedsiębiorstw
o usług
geodezyjnych i
projektowych
Stanisław
Wesołowski
„Rozwój i wzrost
konkurencyjności firmy
Geocomp poprzez
zakup nowoczesnego
skanera
przestrzennego oraz
odbiornika GPS".
6.
RPOWZ/1.1.1/2008
/044/Sz
7.
RPOWZ/1.1.1/2008
/001/Sz
8.
RPOWZ/1.1.1/2008
/018/Sz
9.
RPOWZ/1.1.1/2008
/028/Sz
„Poprawa jakości oraz
wzrost
konkurencyjności firmy
„Arkusz” Dariusz
Religa, poprzez zakup
"Arkusz"
nowoczesnej maszyny
Dariusz Religa
offsetowej, która
pozwoli na
poszerzenie oferty o
nowe produkty i
usługi".
„Inwestycje w
powstanie
EURO-DENT
innowacyjnej Kliniki
ul. Pomorska 7
Stomatologiczno78-100
Ortodontycznej w
Kołobrzeg
Kołobrzegu przy ulicy
Pomorskiej 7”.
„Podniesienie
Wyroby
innowacyjności
Granitowe
przedsiębiorstwa
Wołczyk Spółka
poprzez zakup
Jawna
nowoczesnych maszyn
do obróbki kamienia"
„Uruchomienie Szkoły
Salon Muzyczny
Kształcenia
„FAN" Grzegorz
Muzycznego YAMAHA
Walczyński
w Świnoujściu".
66,5
66,50%
3 843 000,00 zł
3 150 000,00 zł
1 000 000,00 zł
850000, 00 zł
66,5
66,50%
463 600,00 zł
380 000,00 zł
228 000,00 zł
193800, 00 zł
66,5
66,50%
146 400,00 zł
120 000,00 zł
72 000,00 zł
61200, 00 zł
64,5
64,50%
1 377 089,40 zł
1 103 829,00 zł
662 297,40 zł
562 952,79 zł
64,5
64,50%
1 393 972,00 zł
1 142 600,00 zł
685 560,00 zł
582726, 00 zł
64,5
64,50%
524 234,00 zł
429 700,00 zł
214 850,00 zł
182622,50 zł
10.
11.
12.
13.
3
RPOWZ/1.1.1/2008
/149/K
RPOWZ/1.1.1/2008
/027/Sz
RPOWZ/1.1.1/2008
/119/Sz
RPOWZ/1.1.1/2008
/173/Sz
Przedsiębiorstw
o HandlowoUsługowe
„IGLOO”
Lodziarnia –
Cukiernia
Izabela
Towarnicka
„Wzrost
konkurencyjności firmy
P.H.U. „IGLOO” z
siedzibą w Wałczu,
poprzez inwestycję
polegającą na
przebudowie lodziarnio
- cukierni oraz
wyposaŜeniu w
innowacyjne maszyny i
urządzenia".
64
64,00%
652 745,39 zł
535 037,23 zł
321 022,33 zł
272 868,98 zł
„LUXAN
Artykuły
WyposaŜenia
Wnętrz” Ewa
Krawczyk
„Wprowadzenie
kompleksowego
zarządzania produkcją
i dystrybucją
produktów przesłon
okiennych w firmie
LUXAN poprzez zakup
informatycznego
systemu PROD".
63,5
63,50%
274 744,00 zł
225 200,00 zł
112 600,00 zł
95710, 00 zł
Zakład
Budowlany
Andrzej Sikorski
„Podniesienie
konkurencyjności firmy
Zakład Budowlany
Andrzej Sikorski w
Złocieńcu poprzez
zakup nowoczesnej
koparko-ładowarki
niezbędnej do prac
budowlanych".
63,5
63,50%
309 098,80 zł
252 540,00 zł
151 524,00 zł
128795,40 zł
"ANKOMED"
Sp. z o.o.
„Umocnienie pozycji
rynkowej Spółki
ANKOMED w
Szczecinie poprzez
dofinansowanie
inwestycji polegającej
na utworzeniu zespołu
gabinetów lekarskich
świadczących usługi w
zakresie medycyny
pracy".
63,5
63,50%
268 662,75 zł
189 339,36 zł
113 603,00 zł
96562,55 zł
14.
15.
16.
17.
18.
4
RPOWZ/1.1.1/2008
/153/K
RPOWZ/1.1.1/2008
/169/Sz
RPOWZ/1.1.1/2008
/083/Sz
Firma
HandlowoUsługowa MAD
Katarzyna
Łosowska
„Inwestycje w środki
trwałe firmy FH-U MAD
w Kołobrzegu".
63,5
63,50%
172 996,00 zł
141 800,00 zł
85 080,00 zł
72 318,00 zł
S-INVEST
Łukasz Sawicki
„Wprowadzenie przez
przedsiębiorstwo
nowych usług na rynku
lokalnym poprzez
otwarcie ekologicznej
samoobsługowej myjni
samochodowej".
63
63,00%
976 000,00 zł
800 000,00 zł
480 000,00 zł
408000, 00 zł
Edyta
GrzegorekPietzner
„Dywersyfikacja
działalności poprzez
wdroŜenie
innowacyjnych usług
odnowy biologicznej
celem zwiększenia
konkurencyjności na
rynku regionalnym".
62,5
62,50%
422 041,92 zł
345 936,00 zł
207 561,60 zł
176427,36 zł
62,5
62,50%
2 414 198,20 zł
1 574 700,00 zł
944 820,00 zł
803 097,00 zł
62
62,00%
222 817,95 zł
182 637,66 zł
109 582,59 zł
93145,20 zł
„Zastosowanie
innowacyjności przez
rewitalizację zabudowy
szachulcowej w
Jarosławcu,
RPOWZ/1.1.1/2008 KLIF Zbigniew
Nadmorska 17 w
/045/Sz
Latoszek
oparciu o Dyrektywę
Unijną 2002/91/EC
związaną z ochroną
środowiska pod usługi
Domu Gościnnego
"KLIF".
„Przyszłość w
projektowaniu
architektonicznyminwestycja w firmie
ORDO
Ordo Projekt w
PROJEKT S.C.
RPOWZ/1.1.1/2008
Szczecinie stwarzająca
Przemysław
/081/Sz
nowe moŜliwości
Sakowski Marek
projektowania poprzez
Zdanowski
zakup
oprogramowania,
adaptację i
wyposaŜenie biura".
19.
20.
5
RPOWZ/1.1.1/2008
/098/Sz
RPOWZ/1.1.1/2008
/019/Sz
Niepubliczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Barbara
Kołosowska
„Zakup unitu
stomatologicznego
wraz z wyposaŜeniem
dodatkowym dla NZOZ
Barbara Kołosowska w
Świdwinie".
62
62,00%
119 518,47 zł
95 000,00 zł
57 000,00 zł
48450, 00 zł
WASTE Daniel
Jaworski
„Rozbudowa zasobów
technicznych oraz
zakresu działalności
firmy WASTE Daniel
Jaworski w firmie w
Szczecinie przy ul.
Wiśniowej 13, w celu
zwiększenia
wydajności pracy i
rentowności
działalności"
61,5
61,50%
1 353 590,00 zł
1 109 500,00 zł
665 700,00 zł
565845, 00 zł