Politechnika Wroc³awska - Politechnika Wrocławska

Transkrypt

Politechnika Wroc³awska - Politechnika Wrocławska
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
REKTOR
Wrocław, 2004.07.21
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 39/2004
w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
oraz norm przydziału środków higieny osobistej pracownikom Politechniki Wrocławskiej
Na podstawie art. 2376-10 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)
zarządzam co następuje.
1. Pracownicy pracujący na stanowiskach pracy, na których występują czynniki
niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia, otrzymują nieodpłatnie środki ochrony
indywidualnej zgodnie z Tabelą norm stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Środki ochrony indywidualnej dostarczane pracownikom powinny posiadać certyfikat
na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z normami wprowadzonymi
do obowiązkowego stosowania i właściwymi przepisami.
3. Pracownicy otrzymujący środki ochrony indywidualnej powinni być poinformowani
o sposobie posługiwania się tymi środkami.
4. Pracownicy otrzymują nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania
określone w Polskich Normach:
a) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu
zabrudzeniu,
b) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny
pracy.
5. Odzież i obuwie robocze przydzielane są zgodnie z Tabelą norm, stanowiącą zał. nr 1
do niniejszego Zarządzenia.
6. Dla stanowisk pracy nie ujętych w Tabeli norm należy przyjąć normy i okresy
używalności jak dla podobnych stanowisk pracy, ujętych w tej Tabeli. W razie
trudności w ich ustaleniu, normy i czasokresy użytkowania ustala kierownik jednostki
organizacyjnej w konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami oraz Centralną
Służbą BHP.
7. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są własnością Uczelni.
8. W przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy, pobrane przez pracownika
środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze podlegają zwrotowi, jeżeli
czas ich używania był mniejszy, niż 50% czasokresu użytkowania przewidzianego
w Tabeli norm.
9. Pracownikom wykonującym krótkotrwałe prace lub czynności inspekcyjne, w czasie
których może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu własna odzież, a także ze względu na
bezpieczeństwo pracy, można wydawać używane środki ochrony indywidualnej oraz
odzież roboczą, jeżeli są czyste i zdezynfekowane w stopniu odpowiadającym
wymaganiom higieniczno – sanitarnym. Bielizna osobista, obuwie robocze i okrycie
głowy używane przez pracownika nie podlegają zwrotowi.
10. Pracownik zobowiązany jest do utrzymywania przydzielonych mu środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w należytym stanie.
11. Środki ochrony indywidualnej winny być używane do czasu utraty ich cech
ochronnych, a odzież i obuwie robocze do czasu utraty cech użytkowych w stopniu
uniemożliwiającym dokonanie uzasadnionej ekonomicznie naprawy.
12. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu na stanowiskach, na których
zgodnie z Tabelą norm przysługują środki ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego, otrzymują powyższe, ale czas ich użytkowania przedłuża się
proporcjonalnie do czasu zatrudnienia.
13. W razie utraty lub zniszczenia przez pracownika środków ochrony indywidualnej,
odzieży i obuwia roboczego wcześniej niż przewiduje to Tabela norm, należy
pracownikowi wydać nowy asortyment, po uprzednim sporządzeniu protokółu
zniszczenia (zał. nr 2). Jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiło z winy pracownika,
jest on zobowiązany wpłacić do kasy Uczelni kwotę równą niezamortyzowanej części
utraconych lub zniszczonych asortymentów.
14. Jednostki organizacyjne Politechniki Wrocławskiej zapewniają pranie, czyszczenie
i naprawy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego poprzez:
a) realizację w odpowiednich punktach usługowych,
b) wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za przeprowadzanie tych czynności przez
pracowników we własnym zakresie.
15. Ekwiwalent pieniężny wypłaca się w następującej wysokości:
a) dla pracowników otrzymujących odzież roboczą i środki czystości wg I i II grupy
-12,00 zł na miesiąc,
b) dla pozostałych pracowników otrzymujących odzież roboczą – 6,00 zł. na miesiąc.
16. Ekwiwalent wypłacany będzie na podstawie wykazów pracowników, którzy piorą
odzież roboczą we własnym zakresie, przekazywanych z jednostek organizacyjnych
do Działu Spraw Pracowniczych. Wykazy te powinny być przekazywane do 15 dnia,
ostatniego miesiąca kwartału.
Ekwiwalent powinien być wypłacony nie rzadziej, niż raz na kwartał.
17. W danej jednostce organizacyjnej może funkcjonować tylko jedna z form prania,
czyszczenia i naprawy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego – 14 a) lub 14 b) Wybór formy 14 b) wymaga konsultacji z pracownikami
lub ich przedstawicielami. O stosownej formie ekwiwalentu decyduje kierownik
jednostki organizacyjnej.
18. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zapewnić, aby środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie
pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo
materiałami biologicznie zakaźnymi, były przechowywane w miejscu przez niego
wyznaczonym.
19. Powierzenie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania
przedmiotów, o których mowa w p. 18, jest niedopuszczalne.
i
odkażania
20. Pracownikom przysługują środki do utrzymania higieny osobistej w pracy, które
powinny być wydawane nie rzadziej niż raz na kwartał. Normy przydziału tych
środków podane są w zał. nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
Kierownik jednostki organizacyjnej może, pracownikom zaliczonym do IV grupy
otrzymywania środków higieny osobistej, zapewnić środki higieny osobistej poprzez
stałe zaopatrzenie umywalek na terenie całej jednostki organizacyjnej w mydło
w płynie i ręczniki jednorazowe lub suszarki, zamiast ich wydawania.
21. Za realizację Zarządzenia, a także za prawidłową gospodarkę środkami ochrony
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej,
odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.
22. Tracą moc:
- Zarządzenie Wewnętrzne 13/93 z dnia 19 maja 1993 r. w sprawie norm przydziału
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad prania odzieży
oraz norm przydziału środków higieny osobistej dla pracowników Politechniki
Wrocławskiej
- Pismo Okólne 5/2001 z dnia 9.lutego 2001 r. w sprawie zmiany kwoty ekwiwalentu
pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej przez pracowników we własnym
zakresie.
23. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia
1 lipca 2004r.
Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Luty