Starter MTV Mobile na kartę - edycja specjalna EMA - T

Transkrypt

Starter MTV Mobile na kartę - edycja specjalna EMA - T
Warunki Oferty Promocyjnej
„Starter MTV Mobile na kartę - edycja specjalna EMA”
1.
1.1.
1.2.
Opis Oferty
W okresie od dnia 26.07.2012 do wycofania niniejszej oferty lub wyczerpania zapasów objętych niniejszą ofertą, jednakże nie później niż do dnia 31.05.2013
Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (zwana dalej „Operatorem”) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) Starter
MTV Mobile na kartę – edycja specjalna EMA, którego specyfikację zamieszczono poniżej.
Oferta dotyczy ograniczonej liczby bezpłatnych Starterów MTV Mobile na kartę, które nie mogą być dostępne w regularnej sprzedaży.
Starter MTV Mobile na kartę - edycja specjalna EMA (Europe Music Awards)
Cena
produkt bezpłatny
Taryfa
MTV Mobile na kartę
Kwota do wykorzystania dostępna od chwili aktywacji 1 zł z VAT
Ważność konta na połączenia wychodzące
14 dni *
Ważność konta na połączenia przychodzące
1 miesiąc *
•
serwis „Granie na Czekanie bez Limitu” na start bez opłaty abonamentowej
Pakiet zawiera
•
promocyjne doładowanie o wartości 5 zł po pierwszym doładowaniu konta przez
Użytkownika kwotą z zakresu 5 – 500 zł
* czas ważności konta na połączenia wychodzące i przychodzące liczony jest od momentu wykonania pierwszego połączenia wychodzącego.
2.
Warunki Oferty
2.1.
Warunki Oferty Promocyjnej skierowane są do Użytkowników Starterów MTV Mobile na kartę – edycja specjalna EMA. Oferta polega na otrzymaniu przez
Użytkownika Startera doładowania promocyjnego od Operatora o wartości 5 zł.
2.1.1. Aktywacja Oferty odbywa się po wykonaniu następujących czynności:
a) aktywacji Startera, która następuje poprzez wykonanie przez Użytkownika dowolnego 1-sekundowego połączenia,
b) oraz po pierwszym doładowaniu konta dowolną kwotą z zakresu 5 – 500 zł
2.1.2. Po pierwszym doładowaniu konta Użytkownik Startera dostanie informację o łącznej wartości środków na koncie, wraz z doładowaniem promocyjnym.
2.2.
Aktywacja Oferty jest możliwa jednorazowo.
2.3.
Użytkownik nie może wykorzystywać kwoty zgromadzonej na koncie w chwili aktywacji Startera MTV Mobile na kartę będącego przedmiotem niniejszej oferty
na usługi o podwyższonej opłacie, w szczególności na Numery Premium, przed pierwszym doładowaniem konta.
3.
Aktywacja Oferty Promocyjnej „Konto ważne Non Stop” dla Użytkowników MTV Mobile na kartę
3.1.
Aktywacja Oferty „Konto ważne Non Stop” na koncie Użytkownika Startera MTV Mobile na karte – edycja specjalna EMA następuje automatycznie po
pierwszym doładowaniu przez Użytkownika Startera MTV Mobile na kartę – edycja specjalna EMA konta głównego kwotą z zakresu 5 – 500 zł.
3.2.
Pozostałe elementy Warunków Oferty Promocyjnej „Konto ważne Non Stop” dla Użytkowników MTV Mobile na kartę pozostają bez zmian i są zgodne z
Regulaminem Oferty Promocyjnej „Konto ważne Non Stop” dla Użytkowników MTV Mobile na kartę.
4.
Integralność sieci telekomunikacyjnej
4.1.
Korzystając z warunków niniejszej promocji, Klient nie może używać Karty SIM do:
4.1.1. maszynowego (ruch typu „maszyna do maszyny” lub „maszyna do użytkownika”) generowania połączeń, w tym wysyłania wiadomości SMS lub MMS,
4.1.2. przesyłania znacznej liczby informacji o tożsamej lub podobnej treści, przeznaczonych do promowania towarów, usług czy wizerunku lub
4.1.3. osiągnięcia efektów podobnych do opisanych w pkt. 4.1.1 i 4.1.2.
4.2.
Naruszenie któregokolwiek z zakazów, o których mowa powyżej, stanowi dla Operatora podstawę do rozwiązania umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym.
5.
Serwis „Granie Na Czekanie bez Limitu”.
5.1.
Każdemu Użytkownikowi, który zakupi dowolny Starter MTV Mobile na kartę opisany w powyższych Warunkach oraz doładuje konto kwotą minimum 5 zł z
VAT, w ciągu 30 dni aktywowany zostanie Serwis "Granie na Czekanie bez Limitu" (dalej "Serwis").
5.2.
Serwis „Granie na Czekanie bez Limitu” aktywowany jest z wybranym przez Operatora utworem lub utworami, spośród utworów dostępnych w ramach
Serwisu, za co Operator nie pobierze opłaty. Koszt kolejnych zmian utworów dokonywanych przez Użytkownika MTV Mobile na kartę uwzględniony jest w
opłacie abonamentowej za Serwis, zgodnie z Regulaminem Serwisu „Granie na Czekanie” dostępnym na stronie internetowej www.granie.mtvmobile.pl.
Operator nie pobierze także opłat abonamentowych za korzystanie z Serwisu w trakcie okresu promocyjnego trwającego od aktywacji Serwisu do końca
Cyklu Rozliczeniowego, następującego po Cyklu Rozliczeniowym, w którym nastąpi aktywacja. Po zakończeniu okresu promocyjnego za dalsze korzystanie z
Serwisu Operator będzie pobierał opłatę abonamentową, określoną w Regulaminie Serwisu „Granie na Czekanie” w wysokości 4,99 zł z VAT (4,06 zł netto) w
Cyklu Rozliczeniowym.
5.3.
Po aktywacji Serwisu „Granie na Czekanie bez Limitu” Użytkownik MTV Mobile na kartę otrzyma SMS z komunikatem potwierdzającym aktywację usługi oraz
informującym o sposobie rezygnacji z Serwisu.
5.4.
Po aktywacji Serwisu „Granie na Czekanie bez Limitu” Użytkownik MTV Mobile na kartę może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Serwisu
poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści NIE na bezpłatny numer 80444.
5.5.
Przed zakończeniem okresu promocyjnego, o którym mowa w pkt 5.2, Użytkownik MTV Mobile na kartę otrzyma SMS informujący o tym, iż za dalsze
korzystanie z Serwisu pobierana będzie opłata abonamentowa
6.
Postanowienia końcowe
6.1.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla
Użytkowników MTV Mobile na kartę, który jest podany do publicznej wiadomości na www.mtvmobile.pl oraz postanowienia Cennika.
6.2.
Operator zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszać praw nabytych przez Użytkownika.
6.3.
O każdej zmianie Operator będzie informował poprzez www.mtvmobile.pl.
Obowiązuje od dnia 2012-07-26
1
Warunki Oferty Promocyjnej „Starter MTV Mobile na kartę – edycja specjalna EMA”
6.4.
Podane ceny jednostkowe zawierają podatek VAT wyliczony według stawki 23 %. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek podatkowy w podatku
VAT powstaje w chwili sprzedaży kuponu lub innej formy doładowania konta. Stan konta oraz wartość poszczególnych połączeń, SMS-ów i usług są wyliczane
w oparciu o ceny netto. Przy informowaniu Klienta o stanie konta podawana jest kwota obejmująca podatek VAT, zaokrąglona do pełnego grosza.
Obowiązuje od dnia 2012-07-26
2