Uchwała Nr XIX/167/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Transkrypt

Uchwała Nr XIX/167/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 11 maja 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Monika Majsak-Białczyk; MUW
Poz. 2992
Data: 2016-05-11 14:13:05
UCHWAŁA NR XIX/167/2016
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Centrum Żywienia i nadania jej statutu.
Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2016, poz. 446), w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm),
Rada Gminy Mogilany
uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2016 roku tworzy się gminną jednostkę organizacyjną – Centrum Żywienia, z
siedzibą: Gaj, ul. Zadziele 43, 32-031 Mogilany, której zadaniem jest przygotowywanie posiłków dla placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilany.
§ 2. Jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 1 nadaje się Statut, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Mogilany.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Stokłosa
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
–2–
Poz. 2992
Załącznik do Uchwały Nr XIX/167/2016
Rady Gminy Mogilany
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Statut gminnej jednostki organizacyjnej- Centrum Żywienia
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Podstawą działania Centrum Żywienia są:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
- niniejszy statut.
§ 2. Centrum Żywienia- zwane dalej Centrum, jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów
ustawy o finansach publicznych. Siedzibą Centrum jest: Gaj, ul. Zadziele 43, 32-031 Mogilany.
Obszar działania Centrum obejmuje teren Gminy Mogilany, zwanej dalej Gminą.
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Wójt Gminy Mogilany.
§ 3. Centrum Żywienia używa pieczęci podłużnej o następującej treści:
Centrum Żywienia, Gaj, ul. Zadziele 43, 32-031 Mogilany.
Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania
§ 4. Przedmiotem podstawowej działalności Centrum jest:
1. Realizacja zadań własnych, niezbędnych dla funkcjonowania Centrum.
2. Współdziałanie z innymi instytucjami gminnymi, w zakresie spraw związanych z przygotowywaniem
posiłków dla placówek oświatowych.
§ 5. Do zadań Centrum należy:
1. Dożywianie dzieci i młodzieży,
2. Inne cele wyznaczone przez kierownika jednostki.
§ 6. Centrum prowadzi składnicę akt.
Rozdział 3.
Gospodarka finansowa
§ 7. 1. Centrum Żywienia jest jednostką budżetową działającą na zasadach określonych w ustawie
o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Podstawą działalności Centrum jest roczny plan finansowy.
3. Kierownik Centrum dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym jednostki i
ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wydatkowanie.
4. Centrum realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych Uchwałą Budżetową Rady Gminy
Mogilany i przekazywanych z Budżetu Gminy na rachunek Centrum Żywienia, prowadzony przez bank wybrany
do obsługi budżetu Gminy.
5. Obsługę finansową, administracyjną i kadrową - na podstawie decyzji kierownika Centrum- prowadzi
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mogilanach, na podstawie porozumień.
§ 8. 1. Nadzór nad działalnością finansową Centrum sprawuje Wójt Gminy Mogilany oraz Skarbnik Gminy.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
–3–
Poz. 2992
Rozdział 4.
Organizacja i zarządzanie
§ 9. 1. Pracą Centrum kieruje kierownik i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Mogilany, który wykonuje w stosunku do niego
uprawnienia pracodawcy.
3. W razie nieobecności kierownika Wójt Gminy Mogilany może wyznaczyć osobę pełniącą jego obowiązki.
§ 10. 1. Kierownik kieruje jednoosobowo bieżącą działalnością Centrum i ponosi odpowiedzialność za
całokształt pracy jednostki.
2. Do podstawowych uprawnień i obowiązków kierownika należy organizacja pracy Centrum oraz nadzór
nad pracą pracowników.
3. Kierownik ponosi odpowiedzialność za majątek Centrum oraz przeprowadzenie inwentaryzacji,
w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.
4. Kierownik Centrum przedstawia wnioski wraz z uzasadnieniem w sprawie zmian budżetowych.
§ 11. 1. Centrum Żywienia jest pracodawcą, w znaczeniu przepisów prawa pracy, w stosunku do
pracowników, zatrudnionych w Centrum.
2. Kierownik Centrum wykonuje uprawnienia pracodawcy, w stosunku do pozostałych pracowników
Centrum.
3. Kierownik Centrum wydaje wewnętrzne zarządzenia, dotyczące organizacji pracy w jednostce, w tym
między innymi wprowadza regulamin pracy i regulamin wynagrodzeń pracowników Centrum.
§ 12. Szczegółowy zakres działania Centrum, w tym strukturę organizacyjną, określa regulamin
organizacyjny nadawany przez kierownika Centrum Żywienia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 13. 1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące.
3. Za przestrzeganie niniejszego Statutu odpowiedzialność ponosi kierownik Centrum Żywienia.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Stokłosa