Otwórz PDF w nowym oknie

Komentarze

Transkrypt

Otwórz PDF w nowym oknie
Plan ścieżki z cyklu Edukacja Europejska
Treść
Forma realizacji
Kompetencje
Uwagi
1.Integracja ekonomiczna i socjalna
państw Unii Europejskiej
Co oznacza pojęcie
Integracja ekonomiczna i socjalna ?
Zakres pojęć: unia, integracja, granice, podróże, państwa członkowskie,
rynek wewnętrzny, turystyka.
Uczeń potrafi:
- nazwać elementy integracji
- wyjaśnić pojęcia
- posługiwać się właściwym słownictwem
Uczeń posiada wiadomości
z WOS i wyszukuje
potrzebne informacje w
języku obcym( ścieżka
medialno–czytelnicza )
2.Rys historyczny
Zakres pojęć: projekt, traktat, połączenie, wspólnota państw
Uczeń potrafi:
- określić daty i związane z nimi wydarzenia
- rozpoznać na mapie etapy rozwoju
- określić etapy integracji
- nazwać państwa biorące udział w poszczególnych etapach
Prezentacja i omówienie flagi i hymnu Zakres pojęć: flaga, kolor, melodia i słowa hymnu, Dzień Unii
Europejskiej
unijnego
Uczeń potrafi:
- odczytać i określić symbole
- rozpoznać melodie i słowa hymnu
Jakie państwa wchodzą w skład UE ?
Zakres pojęć: nazwy państw, narodowości, stolice
Czy Polska jest państwem
Uczeń potrafi:
członkowskim UE ?
- nazwać, wyliczyć i wskazać na mapie państwa członkowskie,
zapisać poprawnie nazwy państw, narodowości i stolic
- podać krótką charakterystykę krajów
- wyodrębnić Polskę jako kraj kandydujący
-
3. Symbolika unijna
4.Państwa członkowskie UE
Kalendarium integracji
Uczeń posiada wiadomości z
zakresu historii, prezentuje je
w języku francuskim
Uczeń potrafi wyszukać
informacje z zakresu
geografii i przedstawić je w
języku francuskim
5. Instytucje UE i ich siedziby
Rola i znaczenie Instytucji UE
Siedziby Instytucji UE
Zakres pojęć: instytucja, nazwy, Parlament, Rada Europy, Komisja,
Trybunał Sprawiedliwości, Bank Centralny.
Uczeń potrafi:
- nazwać Instytucje
- określić ich rolę i znaczenie
- wskazać na mapie siedziby
- zapisać poprawnie
6. Unia Monetarna
EURO – walutą państw UM
Zakres pojęć: UM, euro, cent, wartość banknot moneta, rewers, awers,
Uczeń potrafi:
- nazwać i rozpoznać monety i banknoty emitowane we Francji
- wskazać na mapie i nazwać państwa UM
- zrozumieć korzyści płynące z przynależności do UM
- zapisać wartość fiskalną
Zakres pojęć: referendum, decyzja, za lub przeciw, państwo kandydujące,
korzyści, wątpliwości.
Uczeń potrafi:
- określić i zapisać datę referendum
- zrozumieć wagę i potrzebę przeprowadzenia referendum
- dokonać wyboru
7.Referendum
08 czerwca 2002 ustalony jako dzień
referendum w sprawie przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej
Przeprowadzenie wstępnego
referendum w grupach
Program opracowała mgr Maria Adler-Czuber
Wykorzystany do przeprowadzenia zajęć w kl. I
w dn.31.03.2003.
Uczeń posługuje się
słownictwem poziomu
języka klasy pierwszej
Uczniowie dokonują analizy
i omawiają wyniki sondażu