P r o t o k ó ł Nr 5/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska

Transkrypt

P r o t o k ó ł Nr 5/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska
P r o t o k ó ł Nr 5/10
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej
odbytej w dniu 28.06.10 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala
konferencyjna) ul. Złotnickiego 25.
o godz. 14.00 – 15.30
Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości – stanowi załącznik do
protokołu.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia Komisji.
Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Marian Fijołek Przewodniczący Komisji, stwierdził
prawomocność obrad, powitał zaproszonych gości a następnie przedstawił następujący
porządek dzienny posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia Komisji.
3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji za 2009 rok
z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008-2013.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu
Zduńskowolskiego do podpisania porozumienia dotyczącego realizacji zadania, pn;
„Projekt
Maksymilian”
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Zduńskowolskiego na lata 2007-2013.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/78/08 Rady
Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w drodze darowizny własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Zduńskowolskiego na rzecz Miasta Zduńska Wola.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Powiatu Zduńskowolskiego na
stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
9. Informacja o wykorzystaniu środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zduńskiej Woli w roku 2009.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/44/09 Rady
Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zadania
inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4903 E na odcinku Wojsławice
Kotliny”, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/113/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia
25
września
2009
r.
,
Uchwałą
Nr
XLVII/16/10
Rady Powiatu
Zduńskowolskiego z dnia 26 marca 2010 r., Uchwałą Nr XLIX/47/10 Rady Powiatu
Zduńskowolskiego z dnia 28 maja 2010 r. – FK. 28/10.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/11/09 Rady
Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zadania
inwestycyjnego pn; ”Przebudowa dróg powiatowych Nr 4914E na odcinku CzechyIzabelów-Annopole Nowe i Nr 4903E na odcinku Izabelów-Tymienice”, zmienionej
Uchwałą Nr XXXII/46/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. ,
Uchwałą Nr XXXVIII/116/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 września
2009 r., Uchwałą Nr XLVII/15/10 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26 marca
2010 r. – FK.29/10.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Powiatowi Zduńskowolskiemu lub jego jednostkom podległym,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do
udzielania tych ulg oraz o ich stosowaniu z urzędu – FK.32/10.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej
Powiatu
Zduńskowolskiego,
szczegółowości
projektu
budżetu
i rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz
ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Zduńskowolskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Zduńskiej Woli za I półrocze roku
budżetowego – FK.33/10.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie posiedzenia Komisji.
Punkt 2
Zatwierdzenie porządku dziennego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Pan Marian Fijołek zaproponował rozszerzenie porządku
posiedzenia
komisji
o
pkt.
Pn:
„Omówienie
założeń
wstępnego
projektu
architektoniczno-budowlanego drogi ekspresowej S-8, od km 140+400 do km.155+600,
czyli w przebiegu przez powiat zduńskowolski - przesłanych przez firmę „Mosty
Katowice”.
Komisja jednogłośnie (ogółem 5 głosów) przyjęła proponowany porządek posiedzenia.
Punkt 3
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Komisja
jednogłośnie
(ogółem
5
głosów)
pozytywnie
zaopiniowała
protokół
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji za 2009 rok
z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008-2013.
Komisja jednogłośnie (ogółem 5 głosów) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Punkt 5
Zaopiniowanie
projektu
uchwały
w
sprawie
upoważnienia
Zarządu
Powiatu
Zduńskowolskiego do podpisania porozumienia dotyczącego realizacji zadania, pn;
„Projekt Maksymilian” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013.
Komisja jednogłośnie (ogółem 5 głosów) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Punkt 6
Zaopiniowanie
projektu
uchwały
w
sprawie
zmiany
Wieloletniego
Programu
Inwestycyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Zduńskowolskiego na lata 2007-2013.
Komisja jednogłośnie (ogółem 5 głosów) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/78/08 Rady Powiatu
Zduńskowolskiego z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
w
drodze
darowizny
własności
nieruchomości
stanowiącej
własność
Powiatu
Zduńskowolskiego na rzecz Miasta Zduńska Wola.
Starosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, że Prezydent Miasta Zduńska Wola Pan
Piotr Niedźwiecki wystąpił z pismem o wydłużenie terminu realizacji ustaleń zawartych
w porozumieniu z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie budowy kompleksu rekreacyjnego na
gruntach Powiatu położonych przy ul. Piwnej i Kobusiewicza do 5 lat.
Zarząd Powiatu powyższą propozycję, na tym etapie postępowania uznał za
nieuzasadnioną. Zarząd Powiatu zaproponował okres jednego roku.
Komisja, po dokonaniu wnikliwej analizy powyższego tematu jednogłośnie (ogółem 5
głosów) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Starosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, że Prezydent Miasta Zduńska Wola
pismem z dnia 23 czerwca 2010 r. poinformował, że odstępuje od dokonania zamiany
nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Spacerowej nr 29, stanowiącej
własność Miasta na nieruchomość zabudowaną, położoną przy ul. Złotej 29b – własność
Skarbu Państwa. Powyższe argumentuje brakiem środków w budżecie Miasta 2010 r .
na ten cel.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Powiatu Zduńskowolskiego na stałe
okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
Komisja jednogłośnie (ogółem 5 głosów) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Punkt 9
Informacja o wykorzystaniu środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zduńskiej Woli w roku 2009.
Komisja jednogłośnie (ogółem 5 głosów) przyjęła w/w informację.
Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/44/09 Rady
Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zadania inwestycyjnego
pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4903 E na odcinku Wojsławice Kotliny”,
zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/113/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25
września 2009 r. , Uchwałą Nr XLVII/16/10 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26
marca 2010 r., Uchwałą Nr XLIX/47/10 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 maja
2010 r. – FK. 28/10.
Komisja jednogłośnie (ogółem 5 głosów) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Punkt 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/11/09 Rady
Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zadania
inwestycyjnego pn; ”Przebudowa dróg powiatowych Nr 4914E na odcinku Czechy-
Izabelów-Annopole Nowe i Nr 4903E na odcinku Izabelów-Tymienice”, zmienionej
Uchwałą Nr XXXII/46/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. ,
Uchwałą Nr XXXVIII/116/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 września 2009
r., Uchwałą Nr XLVII/15/10 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26 marca 2010 r. –
FK.29/10.
Komisja jednogłośnie (ogółem 5 głosów) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Punkt 12
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających
Powiatowi
Zduńskowolskiemu
lub
jego
jednostkom
podległym,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, a także organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
oraz o ich stosowaniu z urzędu – FK.32/10.
Komisja jednogłośnie (ogółem 5 głosów) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Punkt 13
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej
Powiatu
Zduńskowolskiego,
szczegółowości
projektu
budżetu
i rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Zduńskiej Woli za I półrocze roku budżetowego – FK.33/10.
Komisja jednogłośnie (ogółem 5 głosów) pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Punkt 14
Sprawy różne.
Pan Marian Fijołek Przewodniczący Komisji poinformował o konieczności naprawy
skrzyżowania ul. Wiejskiej i Kaczej w Zduńskiej Woli. Stan tych dróg jest bardzo zły.
Wystające druty mogą uszkodzić koła poruszających się tam pojazdów.
Punkt 15
Omówienie
założeń
wstępnego
projektu
architektoniczno-budowlanego
drogi
ekspresowej S-8, od km 140+400 do km.155+600, czyli w przebiegu przez powiat
zduńskowolski - przesłanych przez firmę „Mosty Katowice”.
W części obrad dotyczącej powyższej tematyki udział wzięli:
1. Pani Henryka Janczak –Zastępca Prezydenta Miasta Zduńska Wola,
2. Pan Dominik Sagan – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola,
3. Pan Henryk Staniucha - Wójt Gminy Zduńska Wola,
4. Pan Aleksander Majchrzak - Sekretarz Gminy Zapolice,
5. Pan Bogdan Błaszczyk – Urząd Gminy Zapolice.
Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił projekt pisma skierowanego do GDDKiA a
następnie zwrócił się o zajęcie wspólnego stanowiska w powyższej sprawie .
„Wspólne stanowisko Powiatu Zduńskowolskiego, Miasta Zduńska Wola, Gminy
Zduńska Wola i Gminy Zapolice wypracowane na posiedzeniu Komisji Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego
oraz przedstawicieli samorządów gminnych Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie
zaopiniowania projektu architektoniczno – budowlanego drogi ekspresowej S-8 z dnia
28.06.2010 r.
Ze zdziwieniem i dezaprobatą Powiat Zduńskowolski odbiera pomijanie
samorządu powiatowego w procesie uzgadniania i opiniowania konkretnych rozwiązań
architektoniczno – budowlanych, projektowanej przez Państwa drogi ekspresowej S-8.
Wysyłanie przez projektanta szczątkowej dokumentacji technicznej do wybranych
samorządów gminnych z pewnością nie ma znamion publicznego przedłożenia
zamierzeń inwestycyjnych.
Oczekujemy, jako samorząd skupiający gminy, zarówno o charakterze miejskim,
jak i wiejskim, że nie będziemy celowo pomijani w dalszych etapach prowadzących
do uzyskania pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S-8.
Jest to uzasadnione
zarówno ustawowymi kompetencjami Starosty jako organu zarządzającego ruchem na
drogach powiatowych i gminnych, jak i Zarządu Powiatu, będącego zarządcą dróg
powiatowych, przecinanych przez S-8.
Po zapoznaniu się ze wstępnym projektem architektoniczno – budowlanym
samorząd Powiatu Zduńskowolskiego, wraz z gminami wchodzącymi w jego skład tj.
Miastem Zduńska Wola, Gminą Zduńska Wola oraz Gminą Zapolice po raz kolejny, w
sposób stały i niezmienny postanowił wyrazić swoje stanowisko, zarówno w sprawie
przebiegu drogi ekspresowej S8, jak również sposobu jej skomunikowania z istniejącym
układem komunikacyjnym dróg Powiatu Zduńskowolskiego.
Wszystkie samorządy jednogłośnie akceptują projektowanie drogi ekspresowej
w obecnym wariancie, z przebiegiem przez Miasto Zduńska Wola, Gminę Zduńska
Wola
i Gminę Zapolice.
Analizując przyjęte przez firmę „Mosty Katowice” rozwiązania techniczne,
odległość planowanych węzłów od centrum miasta Zduńska Wola i potoki pojazdów
związane
z
umiejscowieniem
węzłów
względem
drogi
krajowej
Nr
12(14),
przedstawiciele samorządów uznali, że :
- Projektowane węzły muszą i jest to warunek niezbędny, od którego nie
odstąpimy, być połączone z drogą krajową Nr 12(14) łącznikami, których realizacja
powinna odbywać się równocześnie z budową drogi ekspresowej.
Po raz kolejny domagamy się zatem budowy łączników drogi ekspresowej S-8 z drogą
krajową Nr 12(14) tj. łącznika „węzła Zduńska Wola Karsznice” z przebiegiem
po wschodniej stronie linii kolejowej i włączeniem w sąsiedztwie wsi Krobanów
i Michałów,
- Samorządy akceptują lokalizację węzła w sąsiedztwie wsi Czechy w gminie
Zduńska Wola, połączonego z drogą krajową Nr 12(14), na granicy powiatów
zduńskowolskiego i sieradzkiego.
Należy jednak zaznaczyć, że planowane przeniesienie ruchu tranzytowego z
„węzła Karsznice” na drogę krajową Nr 12(14) poprzez drogę powiatową Nr 4923E
- ul. Karsznicką i sugerowanie przez Państwa pozostawienia możliwości jego
wybudowania przez inny samorząd jest absurdalne i sprzeczne z interesem
mieszkańców, nie tylko dzielnicy Karsznice, ale również Miasta Zduńska Wola oraz
całego powiatu. Zaniechanie projektowania i budowy łącznika przez GDDKiA odbiega
od powszechnej praktyki, mającej oparcie w prawodawstwie, wskazującej na
konieczność zachowywania połączeń dróg krajowych w rękach jednego zarządcy drogi.
Domagamy się zarówno od Państwa, jak i od projektanta rozszerzenia zlecenia
na projektowanie S-8, o sporny łącznik „węzła Zduńska Wola Karsznice” z drogą
krajową Nr 12(14).
Przekazujemy powyższą opinię w imieniu wszystkich samorządów Powiatu
Zduńskowolskiego z nadzieją, że zarządca dróg krajowych i projektant dokonując
analizy stanu istniejącego i założeń projektowych, podzieli nasze obawy i wątpliwości,
co doprowadzi do rozszerzenia opracowania o łącznik „węzła Zduńska Wola Karsznice”.
Treść pisma uzyskała pozytywną akceptację.
Punkt 16
Zakończenie posiedzenia.
Posiedzenie komisji zamknął Pan Marian Fijołek Przewodniczący Komisji.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej
Marian Fijołek