i , \i 1 - gmina stara kiszewa

Transkrypt

i , \i 1 - gmina stara kiszewa
:i,,I.
DA
n.
'i,! lt Ą
i , \i 1 ".1
i,rsrlii\t{:
UCIIWAŁA Nr XXv lI49 l20I2
Rady Grniny Stara Kiszewa
z
dńa 31-10.2012 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika ośrodka Pomocy społeczn€j w starej Kiszewie
Na podstawie art. 18. 18 usLl ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U, z2o0l r. poz 1591 ze zra,) i ań.229 pkt.3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(Dz'u. z20oo
r.
nr98,poz. 1071zezm.) Rada Gminy Stara Kiszewa uchwala,
co następuje:
sl
Rada Grniny Stara Kiszewa postanawia uznać skargę na Kierownika ośrodka Pomocy
Społecznej w Starej Kiszewie za niezasadną
s2
Wykonanie uchwaĘ powieża się wójtowi Gminy stara Kiszewa.
s3
Uchwała wchodzi w
łcie z dniem
podjęcia.
i:;,
Uzasadnienie
Do Rady Gminy Stara Kiszerva wpłynęłaza pośrędnictw€m Miejskiego ośrodkaPomocy Rodzinie
w Gdańsk.u skarga na Kierownika ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kisz€\łie'
Po analizie dokumentacji i wyjaśnieniach złożonych plzez Kielownika ośfodka Pomocy społecznel
w Starej Kiszewie Rada Gminy lzna|a, że zarzuty skargi są nieuzasadnione'
ośrodekPomocy społecznej w starej Kiszewie informuj€'
pielwszy zwróciła się o pomoc w związku
Chmieleckiego
i
z tyrn,
żę dnia 23,09,2010I'
w
po raz
irc przyjęla pod swój dach Waldemara
jego matkę Zofię, ośrodek Pomocy udzielił rodzinie wsparcia w formie
specjalnego zasiłku celowego- kontrolowanego na fakup szamoty do przestawienia pieca w
pokoju' który zajmowała najmłodsza córka' Śu'iadczęnie nie fostało rozliczone piec nie
zosta'ł
pżestawiony,
Płi a
lcfią ".ihrti'^1ect!ą f'j6 Ii 2łI3T .,tr.]'rna!ż l:!..VŻje odino1'ilią a]e o'J-'.''oła}a się L,.j rliej ia. !x.!
..r-ii;iri. P'lll;"ll:''' ''''l'i:ś:ll1 Ę?.] ąen..iE !li.'i:'i,:' ll:utij'.
'. ..i'ju::ll .-l r;]. 1!la..dLlJi.j'l].! lcł.;.-'.]:
onia
15'11'2010!'' Pa!'ii Rena|a Dobos. rtJ'/rac. się ponowliĘ o pomoc za opiekę na.J
zgiasza a lvajp|vre K!\'e3rrE
!'arlr,'rr,'arr .!r.,- I -.lr'l-r-
ria.ili
iirri. .1.::
Panią Zofię Chmielecką oraz jej syna waldemara pragnęła spłacic dfug wdzięczności 14' slosuni(
do w/q
która około 20 lat temu mieszkała w ich domu pomagała w wychow1'waniu dzieci
Podjęto działania aby ustalić stopięń niepetnosprawności d]a Palj'
wyjaśniono kwesti€
Zoftj' Chmieleckiej
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Udzięlono wsparcia
w
oraz
postaci pracy
socjalnej oraz wyjaśniono Źe nie ma możliwościudzielenia wsparcia za splawowaną opiekę'
w
dniu 27'09,2011r Pan; Renata Dobosz po raz kole'jny złoży'ławniosek o pomoc finansową
opiekę nad Panią Zofią Chmielecką ' we wniosku prosi'la równiez o pomoc na dŹewo, \^/ęgie],
leki, środki czystości' Decyzją oPs-Ps,82l2' l92'2010 z dnia f6 10 f0l1t otrzymała odmowę
za
udzieienia pomocy
i
mogła skorzystać
z odwo'łania do SKo w GdańsL.u
czego nie zrobiła'
Powodem odmowy udzielenia świadczenia było przekroczenie kryterium na osobę w lodzinie
( dochód na osobę wylosił 621'42 a kr}4erium 351,00zl)' Pan Waldemar Chmięlęcki ma rentę
soc,jalną połączonąz rodzinlą I222,29zł
Zofia
i zasiłek pielęgnacyjny 153,00zł lafem I.3.J5,29fł, aPani
zaslłek pielęgnacyjny w wysokości t5],00f]' slodki te trafiają
do
budżetu cąłej rodziny
dysponuje nimi Pani Dobosz Renata.
w
dniu 06,122011r Pani Renata Dobosz z'lożyła ko1ejny wniosek o pomoc za opiekę nad
\łia]dęmarenl Chmieleckim i jego nratką, o7 12,20It' wycofała wliosek skladając na piśmie
oświadczenie o wycof.aniu spraw1 odebrała oryginał
Pani Renata Dobosz praktycznie codziennie odwiedza ośrodek Pomocy, kieruje slł'oje żądania
finansowe za opiekę nad Panią Zofią Chmielecką ijej synem waldemarem' cfęsto pŻ}tacza nie
prawdziwe obietnice które miały być sk,ladane przez placowników pomocy' wspieramy tą rodfinę
pracą socjalną, poradnictwem
i
żywnością,,w natlfze,., odzieząDży,Ńaną'
w ostatnim czasie nasiliĘ się ządania Pani Renaty Dobosz wobec oś.odkaPomocy w
nieodpłatnego dostarczenia dleu'na opałou7ego' Zaploponorvano, Źeby
częśćdrewna ściętęgo przy posesji Pana Piotm Alabuldy'
napisa,la oświadczenie, ze rczyglnje
Dnia 05'10.2012
r,
w
\^,.rv
sprawie
zagospodalowała sobie
dniu 09,05'2012 r' Panj Dobosz
z zaproponowanego drewna'
Pan Jan Knittel (listonosz
U'P
stara Kiszelva)' poinformował ośrodek
Pomocy Społecznej w Starej Kiszewie, że zaofetował nieodpłatne przekazalie gałęzi po ściętych
drzewaoh
w lesie należącym do niego
oraz jego b.ata Józefa Knitter osobiście pokazał las w
Konarzynach, gdzie gałęie te się znajdują Jak do chwili obecnej i na tą propozycję Pani Renata
Dobosz również nie
u
dzleliła żadnej odpowiedzi'

Podobne dokumenty