FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Instytut

Komentarze

Transkrypt

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Instytut
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej
Akademii Nauk
MIASTO: Kraków
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia
DATA OGŁOSZENIA: 8 października 2014
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 października 2014
LINK DO STRONY: http://www.ik-pan.krakow.pl/Oferty-pracy.148.0.html
SŁOWA KLUCZOWE: fizykochemia powierzchni, adsorpcja, elektrochemia, korozja
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Zgłoszenia do konkursu wraz z niżej podaną dokumentacją będą przyjmowane do dnia 30
października 2014 w sekretariacie Instytutu, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków.
Dokumentacja może być dostarczone w formie elektronicznej na adres: [email protected]
Do podania należy dołączyć następujące dokumenty:
1/ Odpis dyplomu doktora
2/ Życiorys
3/ Spis dorobku naukowego (wraz z kopiami publikacji)
4/ Opinie samodzielnego pracownika naukowego
Kandydat/ka, spełniający wymogi określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30
kwietnia 2010 dotyczące zatrudnienia na stanowisku adiunkta, powinien posiadać
doświadczenie w dziedzinie fizykochemii powierzchni, w szczególności w zakresie procesów
adsorpcji polielektrolitów, elektrochemii i korozji. Dodatkowo wymagana jest znajomość
technik eksperymentalnych: QCM-D, elipsometrii, AFM. Od kandydata oczekuje się
przedstawienia planu rozwoju indywidualnej działalności badawczej z uwzględnieniem
zagadnień podejmowanych przez Instytut i instytutowego zaplecza aparaturowego.
Okres zatrudnienia do 8 lat.
Instytut nie zapewnia mieszkania.
O wyniku konkursu Kandydaci zostaną zawiadomieni po rozstrzygnięciu konkursu (po 3
listopada 2014).
II. FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: The Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry of the Polish
Academy of Sciences
CITY: Krakow
POSITION: adjunct
DISCIPLINE: chemistry
POSTED: October 8th, 2014
EXPIRES: October 30th, 2014
WEBSITE: http://www.ik-pan.krakow.pl/Oferty-pracy.148.0.html
KEY WORDS: surface chemistry, adsorption, electrochemistry, corrosion
DESCRIPTION (field, expectations, comments):
Application for the position containing
1/ Letter of motivation
2/ Copy of the PhD diploma
3/ CV
4/ List of publications (with reprints)
5/ Letter of recommendation
should be submitted to the Institute not later than on 30 October 2014 at the address: ul.
Niezapominajek 8, 30-239 Kraków, Poland. Complete applications can be send by e-mail at
the address: [email protected]
The successful candidate who qualifies according to the regulations established in the act
“Ustawa o Polskiej Akademii Nauk” dated 30 April 2011 for the position of adjunct is
expected to have experience in surface chemistry, in particular in adsorption of
polyelectrolytes, electrochemistry and corrosion. Knowledge of experimental techniques:
QCM-D, ellipsometry, AFM is required. The candidate is expected to provide his/her
scientific development plan.
Duration of the position - up to 8 years.
The Institute does not provide accommodation.
The results will be announced after 3 November 2014.

Podobne dokumenty