Konferencja:Wpływ obszarów "Natura 2000" na rozwój gmin wiejskich

Komentarze

Transkrypt

Konferencja:Wpływ obszarów "Natura 2000" na rozwój gmin wiejskich
Konferencja:Wpływ obszarów "Natura 2000" na rozwój gmin wiejskich
piątek, 05 marca 2010 11:47
Wpływ obszarów "Natura 2000" na rozwój gmin wiejskich – impuls czy hamulec
15 kwietnia 2010 Warszawa, Nowy Świat 72, Pałac Staszica, Sala Lustrzana
KONFERE
NCJA POD PATRONATEM
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Dr Marka SAWICKIEGO
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Pana Dr Michała KIEŁSZNI
Cele konferencji
Projekt konferencji zrodził się w wyniku dyskusji środowisk naukowych i samorządów
gminnych nad realnymi i potencjalnymi komplikacjami i ograniczeniami, jakie dla rozwoju
społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich niesie ze sobą europejska sieć ekologiczna
Natura 2000. Ponieważ istotą sieci Natura 2000 nie jest blokowanie rozwoju, a tylko jego
ukierunkowanie tak, aby nie zagrażał on środowisku przyrodniczemu – przeto istnieje potrzeba
dyskusji różnych środowisk, jak tą szczytną ideę przenieść na codzienną praktykę życia gmin
wiejskich.
Chcąc, aby Natura 2000 nie była odbierana tylko jako system zakazów i nakazów należy
dążyć do kompromisowych rozwiązań uwzględniających argumentację zarówno lokalnych
społeczności, jak i obrońców przyrody. Chcąc, aby w procesach gospodarczych środowisko
było wartością nadrzędną, a samorządy nie traktowały Natury 2000 jako jeszcze jednego, dość
kłopotliwego i kosztownego w realizacji obowiązku, istnieje potrzeba rozpatrzenia (na
konferencji) możliwości utworzenia funduszu środowiskowego rekompensującego gminom
zwiększone koszty ochrony środowiska, które jest przecież dobrem ogólnonarodowym, czy
wręcz ogólnoeuropejskim – w odniesieniu do obszarów Natura 2000, a nie tylko lokalnej
społeczności. Dlatego całe społeczeństwo polskie i europejskie powinno uczestniczyć w
kosztach ochrony przyrody poprzez chociażby symboliczny udział (forma opodatkowania) w
tworzeniu powyższego funduszu.
Konferencja, której uczestnicy w osobach wójtów i burmistrzów, przedstawicieli świata nauki,
reprezentantów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony
Środowiska a także innych środowisk, da możliwość zarówno rzetelnej dyskusji, jak i uzyskania
niezbędnych informacji tak, aby wiedza o Naturze 2000 była pełniejsza. Pogłębieniu tej wiedzy
na pewno służyć będą wyniki badań prowadzonych w ramach grantu rozwojowego pt.
"Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych Płuc Polski". Członkowie zespołu
grantowego przygotowali dla uczestników konferencji 10 opracowań, które zostaną
opublikowane w kwartalniku "Wieś i Rolnictwo" nr 1/2010.
PROGRAM KONFERENCJI
prof. dr hab. Andrzej Rosner, prof. dr hab. Marek Kłodziński
1/3
Konferencja:Wpływ obszarów "Natura 2000" na rozwój gmin wiejskich
piątek, 05 marca 2010 11:47
11:20 – 11:50
-
Biebrzański Park Narodowy jako przykład integracji funkcji ochronnej i rolniczej na obszarach Natu
Zarządzanie obszarami dr
Natura
hab.2000
Wojciech
na terenie
Gotkiewicz
Parków
(UW-M Narodowych
w Olsztynie) i Krajobrazowych –
Pozycja prawna gminy wiejskiej
dr AdamwHabuda
procedurze wyznaczania
(Zakład Prawa
i ochrony
Ochrony
obszarów
Środowiska
Natura
INP
2000
PAN)
–
Poziom rozwoju gospodarczego
dr Monika
i społecznego
Stanny
gmin
(IRWiR
wiejskich
PAN) regionu Zielonych Płuc Polski wzglę
Warunki środowiskowe aprof.
ekonomika
Józef Zegar
gospodarstw
(IERiGŻ-PIB)
rolnych –
11:50 – 12:20
-
dr Barbara PEREPECZKO dokona prezentacji referatów
Sieć NATURA 2000 w opinii
dr Adam
lokalnych
Czarnecki
przedsiębiorców
(IRWiRzPAN)
terenu Zielonych Płuc Polski –
NATURA 2000 w opinii wójtów
dr Danuta
i radnych
Guzal-Dec,
reprezentujących
dr(PSW
Magdalena
im. Papieża
gminy
Zwolińska-Ligaj
objęte
Janaeuropejską
Pawła II w siecią
Białej Podlask
ekologic
Rozwój terenów wiejskich
prof.
objętych
Mareksiecią
Kłodziński
ekologiczną
(IRWiR
Natura
PAN)2000 –
Natura 2000 jako czynnik
drrozwoju
Bartoszspołeczno-gospodarczego
Mickiewicz (Uniwersytet gmin
Technologiczny
wiejskich Zielonych
w Szczecinie)
Płuc Polski
Postawy i oczekiwania proekologiczne
dr Barbara Perepeczko
mieszkańców
(IRWiR
wsiPAN)
obszarów chronionych –
12:20 – 13:00
-
dr Artur BOŁTROMIUK dokona prezentacji referatów:
Identyfikacja problemów rozwojowych gmin położonych
Tomasz BYSTROŃSKI – Wójt Gminy Nowosolna
Leszek OLGRZYMEK – Wójt Gminy Bytnica
Albert LITWINOWICZ – Wójt Gminy Białowieża
13:00 – 13:20
przerwa kawowa
Drugiej sesji referatowej przewodniczy prof. dr hab. Józef ZEGAR
13:40 – 14:00
13:20 – 1
System zarządzania siecią
dr Anna
NaturaLiro
2000 –
, Dyrekt
14:00 – 14:10
"Działania na rzecz bioróżnorodności w Programie Rozw
14:10 – 15:00
przerwa obiadowa
15:00 – 17:00
Dyskusja i podsumowanie dyskusji
prowadzący – prof. dr hab. Marek Kłodziński, dr Artur Bołtromiuk
Konferencja jest organizowana przez:
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Fundację "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej"
Związek Gmin Wiejskich RP
Komitet konferencji:
Dr Artur Bołtromiuk
mgr Tomasz Bystroński
2/3
Konferencja:Wpływ obszarów "Natura 2000" na rozwój gmin wiejskich
piątek, 05 marca 2010 11:47
Dr Adam Czarnecki
Dr hab. Wojciech Gotkiewicz
Prof. dr hab. Marek Kłodziński – przewodniczący
Dr Barbara Perepeczko
Prof. dr hab. Andrzej Rosner
Dr Monika Stanny
Prof. dr hab. Józef Zegar Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać tylko na
wypełnionym formularzu na adres:
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
fax.: (22) 657-27-50
e-mail: [email protected]
This email address is being protected from spam bots, you
need Javascript enabled to view it
Formularz zgłoszenia
(format RTF)
Warunki uczestnictwa:
Zarówno udział w konferencji, jak i materiały konferencyjne – bezpłatne.
Zakwaterowanie i koszty podróży pokrywają uczestnicy konferencji.
3/3