Ponad 1200 cudzoziemców zalegalizowało swój pobyt w Polsce

Komentarze

Transkrypt

Ponad 1200 cudzoziemców zalegalizowało swój pobyt w Polsce
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło:
http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/9685,Ponad-1200-cudzoziemcow-zalegalizowalo-swoj-pobyt-w-Polsce.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 03:11
Strona znajduje się w archiwum.
Piątek, 30 marca 2012
Ponad 1200 cudzoziemców zalegalizowało swój pobyt
w Polsce
Wojewodowie wydali już ponad 1 tys. 200 decyzji legalizujących pobyt cudzoziemców w
Polsce, w ramach tegorocznej abolicji. Do tej pory najwięcej decyzji wydał wojewoda
mazowiecki (929). Swój pobyt w Polsce zalegalizowali w większości: 545 obywateli
Ukrainy, 266 obywateli Wietnamu, 201 obywateli Armenii, a także obywatele Chin, Rosji,
czy Białorusi. Przez okres 3 miesięcy, czyli od rozpoczęcia tegorocznej abolicji
cudzoziemcy złożyli ponad 4,8 tys. wniosków. Więcej niż podczas dotychczasowych
abolicji z 2003 i 2007 roku. Dzięki abolicji cudzoziemcy będą mogli m.in. ubiegać się o
legalne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Od przeszło trzech miesięcy trwa abolicja dla cudzoziemców, nielegalnie przebywających w Polsce. Od
stycznia ponad 4,8 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o zalegalizowanie swojego pobytu w Polsce. Pozostali
cudzoziemcy, którzy chcieliby skorzystać z abolicji mają na to czas przez trzy kolejne miesiące – do 2 lipca
br. Jak dotąd z szansy na legalizację pobytu skorzystali głównie obywatele: Wietnamu, Ukrainy i Armenii,
ale także Chińczycy, Rosjanie czy Białorusini.
Wojewodowie wydali już łącznie 1283 decyzje o zalegalizowanie pobytu w Polsce. Najwięcej zgód wydali
wojewodowie: mazowiecki 929 decyzji, a także łódzki 75 decyzji, lubelski 48 decyzji, dolnośląski 41 decyzji,
śląski 28 decyzji, podlaski 24 decyzje. Spośród cudzoziemców, zgodę na legalny pobyt w Polsce otrzymali
dotąd w większości obywatele: Ukrainy - 545, Wietnamu - 266, Armenii - 201, Rosji – 43, Chin - 42, a także
Białorusi, Indii, Pakistanu, Nigerii.
Najwięcej wniosków w ramach abolicji wpłynęło dotąd m.in. do wojewodów: mazowieckiego 3 tys. 839,
łódzkiego 224, lubelskiego 126, dolnośląskiego 98, śląskiego 97, wielkopolskiego 90. Łącznie wpłynęło
dotąd 4 tys. 840 wniosków od cudzoziemców o zalegalizowanie pobytu w Polsce. Najwięcej od obywateli
Wietnamu 1 tys. 450, Ukrainy 1144, Pakistanu 523, Armenii 486, Chin 232, Indii 196, Rosji 145.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy
przebywają w Polsce nielegalnie 1 stycznia 2012 roku, a ponadto ich pobyt w naszym kraju jest:
●
nieprzerwany co najmniej od 20 grudnia 2007 roku,
●
nieprzerwany co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym przed tym dniem została wydana ostateczna
decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu
oraz
●
wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte
na skutek kolejnego wniosku.
Informujemy, że zalegalizowanie pobytu odbywa się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, które jest udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce.
Postępowania w tych sprawach prowadzą wojewodowie.
Natomiast wniosek o zalegalizowanie pobytu cudzoziemcy można składać do 2 lipca 2012 roku, do
wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu. Wnioski te są przyjmowane przez pracowników
wydziałów lub oddziałów do spraw cudzoziemców urzędów wojewódzkich.
…
W urzędach wojewódzkich, gdzie można składać wnioski i na stronach internetowych urzędów można
uzyskać szczegółowe informacje na ten temat. Pomoc cudzoziemcom m.in. przy wypełnianiu wniosków
udzielają także organizacje pozarządowe.
W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców nadal działa telefon informacyjny dla cudzoziemców chcących zapytać
o abolicję. Pod numerem telefonu: 22 601 75 25 udzielane są informacje, także w językach: angielskim,
rosyjskim oraz wietnamskim. Numer jest czynny w poniedziałki, środy i czwartki, w godzinach: 8.15 – 17.00
oraz we wtorki i piątki od godz. 15.30 do 20.00. Informacje są udzielane także elektronicznie, pod adresem
poczty email: [email protected]udsc.gov.pl można przesyłać pytania dotyczące abolicji.
Wszystkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania do abolicji można znaleźć na stronie internetowej
www.abolicja.gov.pl. Na stronie tej cudzoziemcy znajdą także formularze wniosku o udzielenie zezwolenia
na zamieszkanie na terenie Polski (także w języku rosyjskim oraz wietnamskim), a ponadto praktyczne
porady: jak prawidłowo wypełnić wniosek o abolicję, adresy urzędów wojewódzkich, organizacji
pozarządowych i punktów informacyjnych. Informacje dostępne są w językach: angielskim, rosyjskim,
wietnamskim.
Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajduje się poradnik informacyjny dotyczący
abolicji, w czterech wersjach językowych: angielskim, rosyjskim, wietnamskim i ukraińskim. Dzięki nim
cudzoziemcy mogą dowiedzieć się na temat możliwości zalegalizowania swojego pobytu w Polsce.