wystawa Daniela.pop - Kujawsko

Transkrypt

wystawa Daniela.pop - Kujawsko
SĄSIEDZI, KTÓRYCH JUś NIE MA…
Wystawa przygotowana została na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Zdjęcia tu prezentowane wyróŜnione były jako
fotoreportaŜ o chasydach na prestiŜowym konkursie Grand Press Foto 2006, a ich autorem
jest znany fotografik Daniel Pach.
Inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego to kolejny element działań samorządu województwa,
które zapoczątkowane zostały w 2009 roku, kiedy to delegacja województwa kujawskopomorskiego złoŜyła wizytę w Ziemi Świętej. Wizyta była częścią projektu „Ponad
podziałami”, którego celem jest polsko-Ŝydowskie zbliŜenie kulturowe. Efekty tamtego
wyjazdu to między innymi goszczenie na Kujawach i Pomorzu palestyńskich dzieci ze Strefy
Gazy, poszkodowanych w wyniku działań wojennych, oraz zapowiedź wymiany kulturalnej i
gospodarczej.
Kolejnym działaniem związanym z rozwijaniem kontaktów z Izraelem było utworzenie w
województwie kujawsko-pomorskim w 2008 roku z inicjatywy Prowincji Św. Franciszka z
AsyŜu Zakonu Braci Mniejszych WyŜszej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu, przy
znaczącym udziale samorządowych władz województwa, które zdecydowały o umieszczeniu
projektu związanego z jej budową na liście kluczowych inwestycji współfinansowanych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wystawa to próba przypomnienia o wielonarodowości oraz wielokulturowości dawnego
państwa polskiego. Budowania więzi „ponad podziałami” pomiędzy narodami, które przez
wiele wieków współistniały w obrębie jednego państwa i współtworzyły jego kulturę.
Ruch chasydyzmu powstał i bujnie rozwijał się na terenach dawnej Rzeczpospolitej.
Niezwykle istotną rolę pełni w nim element mistycyzmu. śycie codzienne chasydów bardzo
silnie powiązane jest z Ŝyciem religijnym. Świat w przekonaniu chasydów przeniknięty jest
sacrum i nawet najdrobniejsze codzienne czynności przez nich wykonywane stanowią w
pewnym sensie świadectwo ich uwielbienia dla Boga i Jego daru, jakim jest Ŝycie. W
rocznicę śmierci cadyka Elimelecha z najodleglejszych zakątków świata do LeŜajska, ale teŜ
Bobowej czy Lelowa pielgrzymują poboŜni śydzi, aby zostawić na jego grobie karteczkę z
prośbami do Boga. Chasydzi wierzą, Ŝe dusza cadyka moŜe je zanieść przed oblicze
NajwyŜszego i stać się pośrednikiem między Ŝyjącymi a Bogiem.
„Od kilku lat przemierzam Polskę fotografując stare, ginące juŜ zwyczaje, kultury mniejszości
narodowych, folklor, obrzędy religijne. Przygotowując ten reportaŜ przemierzyłem zakątki
południowo-wschodniej Polski, gdzie czas płynie jakby wolniej, a Ŝycie ma nieco inny rytm,
bardziej zakorzeniony w prawach natury i dawnych religijnych obyczajach. W czasie moich
reporterskich podróŜy po południowej Polsce miałem okazję odwiedzać miasteczka, w
których są takie dni, kiedy ich ulice przypominają minione czasy… Słychać gwar i radosny
śpiew rozmodlonych wyznawców judaizmu. Zdjęcia prezentowane na wystawie to próba
przybliŜenia niepowtarzalnej atmosfery i niezwykłego doświadczenia, jakim jest dla chasydów
obecność
na
grobie
cadyka
Elimelecha
z LeŜajska. Powstały w latach 2004-2009 w LeŜajsku, Lelowie i Bobowej.”
Daniel Pach
Fotoreporter – freelancer, członek Polskiego Związku Artystów Fotografików.
Na stałe współpracuje z Polską Agencją Fotografów FORUM. Jest współautorem kilku
albumów ukazujących piękno polskiej przyrody. Wielokrotny laureat konkursu Polskiej
Fotografii
Prasowej,
w
tym
I
nagrody
w kategorii „śycie codzienne” (1998 r.) za zdjęcie „MęŜczyzna z kaczką”.
• 2002 rok - wyróŜnienie w konkursie na NewsreportaŜ – Newsweek Polska w kat.
„Portret”;
• 2006 rok - II nagroda w kat. „Portret” w konkursie na reportaŜ BZWBK Press Foto;
• 2006 rok - Grand Press Photo za projekt artystyczny pn. „Chasydzi z Lelowa”, który
znalazł się w finale konkursu na najlepsze zdjęcia;
• 2010 rok - Grand Press Photo w kat. „Przyroda” - w finale na najlepsze zdjęcia.
www.kujawsko-pomorskie.pl

Podobne dokumenty