Zapytanie ofertowe nr BZ/178406/2015 z dnia 16.10

Komentarze

Transkrypt

Zapytanie ofertowe nr BZ/178406/2015 z dnia 16.10
Zapytanie ofertowe nr BZ/178406/2015
z dnia 16.10.2015r.
Dotyczy: Zakup i dostawa butelek do hodowli typu Roller
w ramach Projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała
monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego.”
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”
w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020
1.
KUPUJĄCY
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
Polpharma Biologics
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
NIP: 592-02-02-822
Osoba do kontaktu z Dostawcami:
 w sprawach merytorycznych:
Jowita Dalke
e-mail [email protected]pharma.com
 w sprawach handlowych:
Kamila Zdunek
e-mail [email protected]
2.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Zakup i dostawa butelek do hodowli typu Roller do:
Polpharma Biologics
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp.
1.
Opis przedmiotu zamówienia
Butelki typu Roller do hodowli komórek adherentnych, powierzchnia
wzrostu komórek: 1050cm², rozmiar 1.2X, materiał PETG, butelka
gładka (bez karbowań), nakrętka filtrowana. Pakowane sterylnie, co
najmniej 20 w kartonie.
Ilość
2 op.
2.3. Termin realizacji zamówienia: dostawa w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od
dnia wysłania zamówienia przez Kupującego lub dnia zawarcia umowy.
2.4. Termin ważności produktów: nie krótszy niż 2 lata od daty dostawy.
2.5. Wspólny słownik zamówień (kod CPV): 38437000-7.
3.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
3.1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Kupującym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I WYMAGANE
DOKUMENTY
4.1.




Sposób przygotowania oferty:
każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,
oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim,
ceny na ofercie mają być cenami netto,
jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to będą one
przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP,
obowiązującego w dniu wystawienia oferty,
oferta powinna zawierać minimum: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania
ofertowego, nazwę i numer katalogowy produktu, cenę katalogową netto, cenę
jednostkową netto skalkulowaną na potrzeby zapytania ofertowego, termin dostawy,
termin płatności,
Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Dostawca zobowiązany jest przedstawić:
certyfikat jakości produktów,
folder lub broszurę lub karty katalogowe dla oferowanych produktów pozwalające na
potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Kupującego w Opisie
Przedmiotu Zamówienia. Kupujący dopuszcza możliwość złożenia dokumentów,
o których mowa powyżej w języku polskim lub angielskim,
deklaracje zgodności WE lub Certyfikatów CE nadanych przez jednostki
notyfikowane (dotyczy jedynie tych produktów, w stosunku do których załączenie
wymienionych dokumentów jest wymagane przepisami prawa). Kupujący dopuszcza
możliwość złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w języku polskim lub
angielskim.
Termin związania z ofertą wynosi nie mniej niż 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia.
Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Kupujący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia, o ile opóźnienie nie wynika z winy Kupującego,
Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy
zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji dostawy.


4.2.



4.3.
4.4.
4.5.
4.6.


5.
KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY
5.1. Kupujący posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli Dostawca nie spełni wymagań
określonych w punkcie 2 i 4 lub jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna
z zapytaniem.
5.2. Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania
określone w punkcie 5.1.
5.3. Kryteria oceny ofert:
cena – 50%
termin płatności – 25%
czas dostawy – 25%
5.4. Do porównania ofert będzie brana cena netto.
5.5. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych
punktów.
5.6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy
bilans punktów w kryteriach:
Kryterium
Waga [%]
Liczba
punktów
Sposób oceny wg wzoru
Cena
50%
50
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 50pkt
Oferowana cena
Termin
płatności
25%
25
Oferowany termin płatności
P = ------------------------------------------------------- x 25pkt
Najdłuższy oferowany termin płatności
Czas dostawy
25%
25
Najkrótszy oferowany termin dostawy
D = ------------------------------------------------- x 25pkt
Oferowany czas dostawy
100%
100
────────────────────
RAZEM
5.7. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg
poniższego wzoru:
L=C+P+D
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
P – punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności”,
D – punkty uzyskane w kryterium „Czas dostawy”.
6.
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
6.1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 30.10.2015 r. do godz. 23.59.
6.2. Oferty
należy
składać
pocztą
elektroniczną
na
adres
e-mail:
[email protected] w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. Oferta
w tytule wiadomości powinna zawierać numer BZ/178406/2015.
6.3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
6.4. Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
 wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla
składania ofert
 zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem
„ZAMIANA”.
7.
WYBÓR DOSTAWCY I SPOSÓB OGŁASZANIA
7.1. Kupujący wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
7.2. Informację
o
wynikach
postępowania
Kupujący
umieści
na
stronie
http://www.polpharma.pl/.
8.
DODATKOWE INFORMACJE
8.1. Kupujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na
każdym jego etapie bez podania przyczyny.
8.2. Po zebraniu wszystkich ofert, Kupujący zastrzega sobie prawo do stworzenia krótkiej
listy Dostawców (nie więcej niż trzech Dostawców), których oferty uzyskały najwyższą
liczbę punktów i podjęcia z nimi negocjacji.