odkurzacz kubełkowy ok1800

Transkrypt

odkurzacz kubełkowy ok1800
R
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ODKURZACZ KUBEŁKOWY OK1800
14
1
16
15
OPIS OGÓLNY
3
1. Wąż ssący
2. Regulacja ssania
3. Uchwyt do przenoszenia
4. Włącznik
5. Pokrywa
6. Rura ssąca (3 elementy)
7. Klamry mocujące pokrywę
8. Zbiornik
9. Nakładka do odkurzania
miękkich powierzchni
10. Nakładka do odkurzania
twardych powierzchni
11. Duża szczotka
12. Ssawka mała dwufunkcyjna
13. Uchwyt
14. Fltr HEPA
15. Miejsce do zaparkowania
rury ssącej.
16. Wlot powietrza
17. Worek papierowy
DANE TECHNICZNE
- moc: 1200W
- napięcie zasilania: 230V ~ 50Hz
- pojemność zbiornika: 15l
- poziom hałasu: 77~79 dB(A)
2
4
5
6
8
7
8
9
12
11
10
13
17
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Odkurzacz przeznaczony jest do czyszczenia z kurzu dywanów, wykładzin dywanowych, firanek,
zasłon, mebli tapicerowanych itp. Urządzenie umożliwia również odkurzanie wilgotnych
powierzchni.
Przed rozpoczęciem pierwszego odkurzania należy:
- otworzyć pokrywę (5) poprzez zwolnienie klamer blokujących (7),
- wyjąć z pojemnika odkurzacza (8) wszystkie akcesoria,
- zamontować kółka a następnie połączyć razem wymagane elementy wyposażenia
- grubszą końcówkę rury giętkiej włożyć do otworu wlotu powietrza (16)
- złączyć segmenty rury ssącej (6) i połączyć je z wężem ssącym (1)
- w zależności od potrzeb i rodzaju odkurzanej powierzchni zamontować dużą szczotkę (11)
z jedną z nakładek (9 lub 10) lub ssawkę dwufunkcyjną (12)
- zamknąć dokładnie pokrywę, zatrzaskując klamry (7)
1
ODKURZANIE SUCHYCH POWIERZCHNI
Suche powierzchnie mogą być odkurzane zarówno bezworkowo jak i z założonym workiem.
W przypadku pracy bezworkowej kurz zbierany jest bezpośrednio w zbiorniku (8).
W celu założenia worka należy:
- odłączyć urządzenie od sieci
- otworzyć pokrywę (5)
- założyć kołnierz worka na wlot powietrza, fot. 1
- równomiernie rozłożyć worek wzdłuż ścianek korpusu, fot. 2
- założyć pokrywę (5) i zablokować ją klamrami (7)
- włączyć kabel zasilający do gniazdka o parametrach
zgodnych z podanymi w instrukcji
- odkurzacz rozpoczyna pracę po wciśnięciu przycisku (4)
Wymiana worka jest konieczna, gdy odkurzacz znacznie
słabiej odkurza lub gdy worek jest pełny.
Po całkowitym zapełnieniu worka należy wyrzucić go do śmieci.
FOT. 1
ODKURZANIE MOKRYCH I WILGOTNYCH POWIERZCHNI
Wilgotne powierzchnie należy odkurzać wyłącznie bez
założonego worka.
UWAGA. Odkurzacz nie służy do zbierania wody lub piany.
Zarówno przy odkurzaniu suchych jak i wilgotnych powierzchni
musi być założony filtr (14).
Zaleca się odkurzanie z workiem. Praca bez worka powoduje
szybsze zapychanie się filtra HEPA i częstszą konieczność jego
czyszczenia.
FOT. 2
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed czyszczeniem, opróżnianiem pojemnika oraz wymianą worka należy odłączyć urządzenie
od sieci.
Obudowę, elementy wyposażenia i przewód zasilający należy czyścić miękką, lekko zwilżoną
szmatką z odrobiną środka do mycia naczyń.
Do mycia nie używać żadnych ostrych środków czyszczących , gdyż mogą one spowodować
uszkodzenie powierzchni obudowy.
Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
Prawidłową pracę urządzenia oraz utrzymanie optymalnej
siły ssącej gwarantują regularne opróżnianie pojemnika,
wymiana worka oraz czyszczenie filtra HEPA.
A
CZYSZCZENIE FILTRA.
Dostęp do filtra jest możliwy po otwarciu pokrywy (5)
- po zdjęciu pokrywy odwróćić ją
- przekręcić blokadę filtra (A) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara i zdjąć
- wysunąć filtr (B), fot. 3
B
Filtr można myć wodą, przed założeniem należy go dokładnie
FOT. 3
osuszyć.
Montaż filtra należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności do wyżej opisanego demontażu.
PORADY I WSKAZÓWKI
- w pokrywie znajduje się miejsce (15) do zaparkowania rury ssącej
(na rurze ssącej „3” znajduje się odpowiedni hak)
- podczas przechowywania należy zwrócić uwagę by wąż ssący
nie był zbyt mocno zagięty
- w przypadku odkurzania obić, małych dywaników lub
delikatnych tkanin zaleca się zmniejszenie siły ssącej
regulatorem (2)
- do odkurzania trudno dostępnych miejsc (narożników, szczelin itp)
należy używać dwufunkcyjnej końcówki (12). Końcówka ta
wyposażona jest także w szczotkę umożliwiającą usuwanie kurzu
z mebli, książek itp.
- uchwyt (13) ułatwia przechowywanie segmentów rury ssącej, fot.4
- na czas przechowywania przewód zasilający można zwinąć
w pętlę i zawiesić na haku znajdującym się w uchwycie (3)
2
FOT. 4
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
- przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do gniazdka o parametrach
zgodnych z podanymi w instrukcji
- nie wolno zbierać odkurzaczem:
- gorącego popiołu,
- niedopałków papierosów i zapałek,
- ostrych przedmiotów (odłamków szkła),
- gipsu, cementu, pyłu kamiennego i mąki
- gruzu
- nie odkurzać odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a w szczególności nie przybliżać końcówek
ssących do oczu i uszu
- nie wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za przewód
- odkurzacz należy chronić przed wilgocią, nie należy też stawiać na nim naczyń z płynem,
- nigdy nie pozostawiać włączonego odkurzacza bez nadzoru
- urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo,
- zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w pobliżu dzieci
- nie korzystać z odkurzacza bez założonego filtra (14)
- nie stawać na wężu ssącym
- nie stawiać na wężu ssącym ciężkich przedmiotów
- nie blokować otworu wlotowego
- nie zanurzać urządzenia w wodzie
- przenosić odkurzacz korzystając z uchwytu (nie należy ciągnąć za wąż)
- używać tylko z oryginalnie dołączonymi akcesoriami
- przed wymianą worka, czyszczeniem i opróżnianiem pojemnika odłączyć urządzenie od sieci
- nie używać na wolnym powietrzu
- nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, lub gdy urządzenie
zostało uszkodzone w inny sposób. Naprawę urządzenia należy powierzyć
autoryzowanemu serwisowi; wykaz serwisów w załączniku oraz na stronie www.eldom.eu,
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów
urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkowania
- NIE NALEŻY używać urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem
i niniejszą instrukcją
- Firma Eldom Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku niewłaściwego używania urządzenia
OCHRONA ŚRODOWISKA
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane
ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
GWARANCJA
- urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego lub w małych firmach
typu: kancelarie, biura, gabinety itp.
- nie może być używane do celów zawodowych
- gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Szczegółowe warunki gwarancji w załączniku.
Eldom sp. z o.o.
Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L A N D
tel: (032)255-33-40, fax: (032)253-04-12
w w w. e l d o m . e u
3
R
INSTRUCTION MANUAL
CANISTER VACUUM CLEANER OK1800
14
1
16
15
NAME OF EACH PART
1. Hose
2. Vacuum power regulation
3. Carrying handle
4. Switch
5. Cover
6. Suction hose ( 3 elements)
7. Buckles gripping the cover
8. Canister
9. Working cover for vacuuming soft surfaces.
10. Working covers for vacuuming hard surfaces.
11. Big brush
12. Small, two-functional suction brush
13. Handle
14. HEPA filter
15. A place to hang the suction hose
16. Air intake
17. Paper bag
TECHNICAL DATA
- power : 1200 W
- voltage: 230 V ~ 50 Hz
- container capacity: 15 l
- level of noise: 77~79 dB(A)
12
2
3
4
5
6
8
7
8
9
11
10
13
17
USING THE VACUUM CLEANER
The vacuum leaner is devoted to dust the carpet, carpet floors, net curtains, curtains, upholstered
furniture, etc. The device enables vacuuming wet surfaces.
Before the first use you should:
open the cover (5) by releasing the blocking clasps (7)
take out all accessories from the vacuum’s container (8)
install wheels and join all required equipment elements together
the thicker end of the flexible hose should be put in the air intake
join together the elements of the suction hose and join them to the hose
depending on the needs and types of surface, install the big brush (11) or one of the working
covers (9 or 10) or the small two-function suction brush (12)
put the cover by fixing the blocking flaps (7)
4
VACUUMING OF DRY SURFACES
Dry surfaces may be vacuumed either using the bagless vacuuming mode or with the paper
bag installed. In case of the bagless operating mode, dust is collected directly in the container
(8).
In order to place a bag one should:
- unplug the device
- open the cover (5)
- place the ring of the paper bag on the air intake, photo 1
- place the paper bag equally against the walls of the container,
photo 2
- put the cover (5) on and fix the blocking clasps (7)
- plug the cable to the socket with due parameters specified
in the instruction manual
- the vacuum cleaner starts working after switching on (4)
The exchange of the paper bag is necessary when the vacuum
cleaner performs more slowly or the bag is full. When the paper
bag is full it should be disposed to the rubbish bin.
photo 1
VACUUMING WET AND HUMID SURFACESI
Humid surfaces should be vacuumed without bag
Warning: The vacuum cleaner does not serve for removing
water or foam.
Both while vacuuming dry and humid surfaces, the filter should
be placed in (14).
Vacuuming with the bag is recommended. The bagless
performance provokes fast blocking of HEPA filters and
a frequent necessity of cleaning the filter.
photo 2
CLEANING AND MAINTAINANCE
Before the cleaning of the device, emptying the dust compartment or bag exchange the
vacuum cleaner should be unplugged.
The cover, equipment elements, and the cable should be cleaned with a soft cloth with a bit of
washing-up liquid. Do not use any of the invasive cleaning products since they made corrode
the cover surface. The device should not undergo water immersions.
The proper performance of the vacuum cleaner and optimal
suction is guaranteed by regular emptying of the dust container,
bag exchange or cleaning of the HEPA filter.
FILTER CLEANING
The filter is accessible after removing the cover (5)
after removing the cover turn it away
turn the filter blockade (A) anti-clockwise and take it out
take the filter out (B), photo 3
A
B
The filter may be cleaned in water and dried properly before
inserting. The filter installation should be done in the reversed
order of the process described above.
photo 3
ADVICE AND GUIDELINES
- in the cover there is a place (15) to organise the suction hose (on
the suction hose “3” there is a special hook
- while storing it is vital to notice if the hose is not bent to much
- while vacuuming upholstery products, rugs and delicate materials
it is advised to reduce the suction power by using a regulatory
switch (2)
- while vacuuming hardly accessible surfaces such as corners,
chasms, the two-function suction brush must be used (12). The
ending has got a brush enabling to remove dust from furniture,
books, etc.
- the holding unit helps to stock the parts of the suction hose,
photo 4
- when not used, the cable may be wound and put on the storage
hook placed on the handle (3)
photo 4
5
SAFETY INSTRUCTIONS
- before the first use familiarise with the instruction of use
- the cable should be plugged in the socket with working parameters described
in the instruction manual
- the vacuum cleaner does not serve to clean:
- hot ash
- cigarettes studs and matches
- sharp pieces (pieces of glass)
- plaster, concrete, stone dust and flour
- rubble
- do not vacuum people or animals, and particularly do not place the suction ending
to eyes and ears
- do not unplug by pulling the cable
- protect from humidity, do not place liquids containers on ita
- do not leave the vacuum cleaner without supervision while working
- the device should not be used by people (including children) with limited physical, sensory
and mental abilities unless they are under a supervision of a person responsible for their safety
- preserve particular caution when using the vacuum cleaner near children
- do not use the vacuum cleaner without the filter
- do not step on the suction hose
- do not put heavy objects on the suction hose
- do not block the inlet opening
- do not immerse in water
- move the vacuum cleaner using the handle (do not pull the hose)
- use only with originally attached accessories
- unplug before exchanging the bag, cleaning and emptying the dust container
- indoors use only
- do not use with damaged cable or with any other damage to the vacuum cleaner. The
device should be fixed at the authorised service providers, the list of service providers is on the
website www.eldom.eu
- any mending of the equipment should be held by authorised service providers. All
modernisations and using spare parts or equipment other than original is forbidden and may
be dangerous.
- the device should not be used against its usage and this instruction manual
- Eldom sp. z o.o. shall not be responsible for any damages occurring as a result
of improper usage
ENVIRONMENTAL PROTECTION
- the device is made of materials which can be reused or recycled
- the device should be handled to a special point which deals with collecting
and recycling of electric and electronic equipment
GUARANTEE
- the vacuum cleaned is designed to be used in households and small companies
like offices
- it cannot be used for professional purposes
- the guarantee expires when used in an improper way
Detailed warranty description is in the annex.
6
Eldom sp. z o.o.
Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L A N D
Phone no. : (032)255-33-40, fax: (032)253-04-12
w w w. e l d o m . e u
R
Návod k obsluze
Hrncového vysavače OK1800
14
1
16
15
Popis hlavních částí
3
1. Sací hadice
2. Regulace sání
3. Úchyt pro přenášení
4. Vypínač
5. Odnímatelné víko
6. Sací trubka (3 ks)
7. Zámky víka
8. Nádoba
9. Nástavec pro čištění měkkých povrchů
10. Nástavec na čištění tvrdých povrchů
11. Velký kartáč
12. Dvoufunkční malá sací hubice
13. Držák
14. HEPA filtr
15. Místo pro uložení sací trubky
16. Vstupní otvor
17. Papírový sáček
Technické údaje
2
4
5
6
8
7
8
9
12
- Příkon: 1200W
- Napájení: 230V/50Hz
- Objem nádoby: 15 litrů
- Hlučnost: 77 – 79 dB (A)
11
10
13
17
Používání zařízení
Vysavač je určen pro čištění podlahových a čalouněných povrchů.
Je možné ho použít i na vysávání vlhkých povrchů.
Před prvním použitím vysavače je potřeba:
- Otevřete víko (5) pomocí bočních zámků (7)
- Vyjměte z nádoby vysavače (8) veškeré příslušenství
- Přimontujte kolečka
- Silnější konec sací hadice zasuňte do vstupního otvoru (16)
- Spojte sací trubky a nasaďte je na druhý konec sací hadice
- V závislosti na potřebě a druhu vysávaných podkladů nasaďte na konec sacích trubek
potřebný nástavec
- Nasaďte víko a upevněte jej pomocí zámků víka (7)
7
Vysávání suchých povrchů
Suché povrchy mohou být vysávány bez sáčku nebo s použitím papírového sáčku. V případě
použití vysávání bez sáčku, zůstane sbíraný odpad bezprostředně v nádobě (8). Při použití sáčku,
je potřeba:
- Odpojte zařízení od napájení
- Sundejte víko (5)
- Nasaďte papírový sáček na vstupní hrdlo – viz. obrázek 1
- Rovnoměrně rozložte sáček podél korpusu – viz. obrázek 2
- Nasaďte víko zpět a připevněte jej pomocí zámků víka (7)
- Zapojte kabel do sítě o parametrech odpovídajících údajům
v návodu k obsluze
- Stlačením tlačítka (4) zapnete vysavač
Výměnu sáčku provádějte vždy při zaplnění sáčku nebo
při poklesu sacího výkonu. Zaplněný sáček vyhoďte do odpadu.
obrázek 1
Vysávání mokrých a vlhkých povrchů
Při vysávání vlhkých povrchů se nepoužívá papírový sáček.
POZOR: Vysavač není určen pro vysávání vody nebo pěny!
Současně při vysávání jak suchých tak i vlhkých povrchů, musí
být ve vysavači nasazený vnitřní filtr (14).
Doporučuje se, je-li to možné, při vysávání používat sáček.
Používání bez sáčku má za následek rychlé zanášení vnitřního
HEPA filtru a je nutné jeho častější čistění.
obrázek 2
Čištění a údržba
Před každým čištěním, výměnou filtrů a papírového sáčku, vždy odpojte vysavač od sítě. Vnější
povrch a napájecí kabel čistěte pouze měkkým vlhkým hadříkem s použitím prostředku na mytí
nádobí. Nepoužívejte žádné ostré nebo agresivní čisticí prostředky, abyste nepoškodily povrch
přístroje.
Zařízení se nesmí ponořit do vody.
Pravidelné čištění zařízení vám zaručuje trvalý optimální sací
výkon. Proto pravidelně vyměňujte sáček a čistěte včas vnitřní
HEPA filtr.
Čištění HEPA filtru
Přístup k filtru je možný po sejmutí víka (5):
- Sejmuté víko otočte
- Povolte blokační kolečko (A) proti směru hodinových
ručiček a vytáhněte
- Vyjměte filtr (B) viz obrázek 3
Filtr je možno čistit vodou, ale před každým použitím musí být
důkladně vysušený. Při montáži filtru postupujte v opačném
pořadí jak v případě jeho vyjmutí.
A
B
obrázek 3
Rady a doporučení
- Na víku se nachází místo (15) pro zavěšení sací trubky (sací trubka
(3) je vybavena hákem na zavěšení)
- Při vysávání malého čalouněného nábytku nebo jemných tkanin
se doporučuje používat menší sací síly pomocí regulátoru (2)
- Při vysávání těžko dostupných míst – rohy, úzké mezery atd., je
vhodné používat dvoufunkční koncovku (12). Koncovka je také
vybavena kartáčkem umožňujícím odsávání prachu z nábytku,
knížek apod.
- Úchyt (13) umožňuje uložení sací trubky, viz obrázek 4
- Při uložení vysavače doporučujeme svinout síťový kabel a zavěsit
na hák nacházející se na úchytu víka vysavače (3)
8
obrázek 4
Bezpečnostní doporučení
- Před prvním použitím se prosím seznamte s návodem k obsluze
- Napájecí kabel zapojte do zásuvky o shodných parametrech uvedených v návodu v obsluze
- Není dovoleno vysávat:
- Hořící popel
- Nedopalky cigaret a zápalek
- Ostré předměty (např. úlomky skla)
- Jemný prach vzniklý v důsledku stavebních prací, jako je sádra, cement atd.
- Nepřibližujte sací koncovku vysavače k lidem ani ke zvířatům, zejména se vyvarujte
přiblížení sacích koncovek k očím a uším
- Neopojujte napájecí kabel taháním za šňůru
- Vysavač chraňte před vlhkostí, nestavte na něj žádné nebezpečné látky
- Neponechávejte zapnutý vysavač bez dozoru
- Přístroj není určen, aby ho obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, duševními
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, dokud nebudou o způsobu
používání proškoleny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost
- Zachovejte opatrnost při používání vysavače v blízkosti malých dětí
- Nepoužívejte vysavač bez vnitřního filtru (14)
- Nestavte vysavač na sací hadici
- Neodkládejte na sací hadici těžké předměty
- Neblokujte vstupní otvor
- Neponořujte zařízení do vody
- K přenášení vysavače používejte úchyt na víku (nenoste vysavač za sací hadici)
- Používejte pouze originální příslušenství
- Před výměnou sáčku, filtru či čištěním odpojte zařízení vždy od sítě
- Nepoužívejte vysavač ve vnějším prostředí
- Nepoužívejte vysavač při poškození napájecího kabelu nebo v případě patrného poškození
jeho částí. Opravy zařízení smí provádět pouze autorizovaný servis, jejichž seznam naleznete
v příloze nebo na stránkách www.eldom.eu
- Veškeré opravy smí provádět výhradně autorizovaný servis, veškeré opravy nebo používání
jiných než originálních dílů a příslušenství je zakázané a ohrožuje bezpečnost uživatele
- Není povoleno užívat zařízení v rozporu s jeho určením a návodem k obsluze
Firma Eldom Sp. z . o. o. nenese žádnou odpovědnost za způsobené škody vzniklé v důsledku nevhodného používání zařízení
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zařízení je vyrobeno z materiálů určených k recyklaci. Po ukončení životnosti spotřebiče,
zlikvidujte jej prostřednictvím k tomu určených sběrných sítí zabývajících se sběrem a
recyklací elektroodpadu. Pokud má být přístroj definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se
po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude
nepoužitelný.
ZÁRUKA
- Zařízení je určeno k používání v domácnosti nebo v malých firmách typu: kancelář,
úřady, kabinety atd.
- Zařízení není určeno pro používání k průmyslovým účelům a pro vysávání velkých ploch
či dlouhodobou zátěž
- Záruka nemusí být uznána v případě poškození přístroje v důsledku nesprávné obsluhy
nebo nedodržování návodu k obsluze
- Záruční podmínky jsou uvedeny v příloze
Eldom sp. z o.o.
Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L A N D
tel: (032)255-33-40, fax: (032)253-04-12
w w w. e l d o m . e u
9
R
BEDIENUNGSANLEITUNG
BODENSTAUBSAUGER OK1800
14
1
16
15
Allgemeine Beschreibung
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Saugschlauch
Saugleistungsregler
Tragegriff
Ein- / Ausschalter
Deckel
Saugrohr (3 Elemente)
Deckelklammer
Staubbehälter
Düsenaufsatz für Teppiche und
Teppichböden
10. Düsenaufsatz für Hartböden
11. Große Bürste
12. Kleine Düse mit Doppelfunktion
13. Zubehörhalterung
14. HEPA-Filter
15. Parkschlitz für Saugrohr
16. Schlauchanschluss
17. Papierbeutel
Technische Daten
- Leistung: 1200 W
- Speisespannung: 230 V ~ 50 Hz
- Behältervolumen: 15l
- Geräuschpegel: 77~79 dB (A)
2
4
5
6
8
7
8
9
12
11
10
13
17
Gerätegebrauch
Der Staubsauger ist zum Saugen von Teppichen, Teppichböden, Gardinen, Vorhängen,
Polstermöbel u. Ä. geeignet. Auch Saugen von feuchten Flächen ist damit möglich.
Vor dem Gebrauch des Geräts:
- Deckel (5) durch Lockern der Deckelklammern (7) öffnen
- Aus dem Staubbehälter (8) sämtliche Zubehörteile herausnehmen
- Räder anmontieren und anschließend die benötigten Zubehörelemente zusammenbauen
- Dickere Endung des Saugschlauchs in den Schlauchanschluss (16) einstecken
- Die einzelnen Elemente des Saugrohrs (6) und den Saugschlauch (1) zusammenbauen
- nach Bedarf und Flächenart die große Bürste (11) mit einem der Aufsätze (9 oder 10)
oder die Doppelfunktionsdüse (12) anbringen
- Deckel mit den Deckelklammern (7) genau verschließen.
10
TROCKENSAUGEN
Trockenflächen können sowohl mit eingesetztem Staubbeutel, als auch ohne, gesaugt werden.
Beim beutellosen Betrieb wird der Staub direkt im Staubbehälter (8) gesammelt.
Einlegen des Beutels:
- Gerät vom Netz abschalten
- Deckel (5) öffnen
- Papierfilterflansch auf den Schlauchanschluss aufschieben,
Bild 1
- Papierfilter an den Wänden gleichmäßig ausbreiten, Bild 2
- Deckel (5) aufsetzen und mit den Klammern (7) blockieren
- Stecker in eine Wandsteckdose stecken, deren Spannung der
am Gerät angegebenen Spannung entspricht
- Zum Einschalten den Ein-/Ausschalter (4) drücken.
Der Wechsel des Papierfilterbeutels ist notwendig, wenn die
Staubleistung nachgelassen hat oder wenn der Beutel voll ist.
Den vollen Beutel in die Mülltonne entsorgen.
Bild 1
NASSSAUGEN
Feuchte Flächen sind ausschließlich ohne Papierfilter zu saugen.
ACHTUNG. Mit dem Staubsauger darf kein Wasser
oder Schaum aufgesaugt werden.
Beim Saugen von sowohl trockenen als auch feuchten Flächen
ist der HEPA-Filter (14) einzusetzen.
Es wird empfohlen, mit dem Papierbeutel zu arbeiten.
Beutellose Arbeit verursacht, dass der HEPA-Filter schneller
verstopft und öfter gereinigt werden muss.
Bild 2
REINIGUNG UND KONSERVIERUNG
Vor dem Austausch des Staubbeutels, dem Reinigen und Entleeren des Staubbehälters das
Gerät vom Stromnetz abschalten
Gerätegehäuse, Zubehörteile und Speisekabel mit weichem, leicht feuchtem Tuch mit etwas
Spülmittel reinigen.
Zum Reinigen des Geräts keine scharfen Reinigungsmittel verwenden, um Beschädigung des
Gehäuses zu vermeiden.
Das Gerät niemals ins Wasser tauchen.
Um korrekten Gerätebetrieb und optimale Saugkraft
sicherzustellen, den Staubbehälter ausleeren, den Papierbeutel
austauschen und den HEPA-Filter reinigen. .
A
Der Zugriff auf den Filter ist nach dem Öffnen
des Staubsaugerdeckels (5) möglich.
- Deckel abnehmen und umdrehen.
- Filterblockade (A) entgegen den Uhrzeigersinn drehen
und abnehmen.
- Filter (B) herausnehmen, Bild 3.
B
Der Filter kann im Wasser gereinigt werden. Vor dem Einsetzen
genau trocknen. Die Montage des Filters erfolgt in umgekehrter
Schrittreihenfolge, als die des Abbaus.
Bild 3
PRAKTISCHE HINWEISE
- Im Deckel befindet sich ein Parkschlitz (15) für Saugrohr
(am Saugrohr „3“ befindet sich entsprechender Hacken).
- Im Deckel befindet sich ein Parkschlitz (15) für Saugrohr (am
Saugrohr „3“ befindet sich entsprechender Hacken).
- Beim Saugen von Polstern, kleinen Teppichen oder feinen Stoffen
die Saugkraft mit dem Saugleistungsregler (2) reduzieren.
- Zum Saugen von schwer zugänglichen Stellen (Ecken, Schlitzen
usw.) die Doppelfunktionsdüse (12) verwenden. Die Düse ist mit
einer Bürste zum Entstauben von Möbeln, Büchern u. Ä.
ausgestattet.
- Die Halterung (13) erleichtert die Aufbewahrung der
Saugrohrelemente, Bild 4.
- Zum Aufbewahren das Speisekabel aufwickeln und auf dem
Hacken, der sich im Tragegriff befindet, aufhängen.
Bild 4
11
SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts bitte die Gebrauchsanweisung
vollständig durchlesen
- Das Gerät ans Netz anschließen, dessen Spannung der am Gerät angegebenen
Spannung entspricht.
- Den Staubsauger niemals zum Aufsaugen von folgenden Substanzen
und Gegenständen verwenden:
- heiße Asche
- Zigarettenkippen und Streichhölzer
- scharfe Gegenstände (Glasscherben)
- Gips, Zement, Steinstaub und -mehl
- Schutt.
- Keine Menschen oder Tiere mit dem Staubsauger reinigen, und insbesondere
die Saugendungen nicht in die Nähe von Augen und Ohren bringen.
- Zum Herauszunehmen des Steckers aus der Steckdose niemals am Kabel ziehen.
- Den Staubsauger vor Feuchte schützen. Auf dem Staubsauger keine Behälter
mit Flüssigkeiten stellen.
- Den Bodenstaubsauger am Strom niemals ohne Aufsicht lassen.
- Das Gerät sollte nicht von physisch, sensorisch oder geistig behinderten Personen (auch
Kindern) benutzt werden, es sei denn diese werden von Verantwortlichen beaufsichtigt.
- Während Gerätebetriebs in Kindernähe ist Vorsicht geboten.
- Den Staubsauger niemals ohne Filter (14) benutzen.
- Niemals auf dem Saugschlauch stehen.
- Auf den Saugschlauch keine schweren Gegenstände stellen.
- Das Gerät nicht ins Wasser tauchen.
- Zum Tragen des Geräts den Tragegriff verwenden (nicht am Saugschlauch ziehen).
- Das Gerät darf ausschließlich mit originalem Zubehör benutzt werden.
- Vor dem Austausch des Staubbeutels, dem Reinigen und Entleeren des Staubbehälters
das Gerät vom Stromnetz abschalten.
- Das Gerät niemals im Freien benutzen.
- Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten Anschlusskabel oder nach einer anderwärtigen
Beschädigung benutzt werden. Die Gerätereparaturen sind ausschließlich bei einer
Vertragswerkstatt des Herstellers durchzuführen. Die Kundendienststellen finden Sie am Ende
der Gebrauchsanleitung oder auf der Internet-Seite: www.eldom.eu.
- Reparaturen können ausschließlich von einer autorisierten Kundendienstwerkstätte
durchgeführt werden. Jegliche Modernisierung oder Einsatz nicht originaler Ersatz- und
Zubehörteile ist untersagt und gefährdet die Nutzungssicherheit.
- Das Gerät darf nicht zuwider seiner Bestimmung und vorliegender Betriebsanleitung
benutzt werden.
- Die Firma Eldom sp. z o.o. haftet nicht für eventuelle Schäden, die infolge zuwiderlaufender
Nutzung des Geräts entstanden sind.
UMWELTSCHUTZHINWEISE
- Das Gerät wurde aus Rohstoffen hergestellt, die weiter verarbeitet
und recycelt werden können.
- Die Rohstoffe sind bei der zuständigen Annahmestelle abzugeben.
GARANTIE
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt oder bei kleinen
Firmen wie Kanzleien, Büros, Kabinetts bestimmt.
- Das Gerät darf nicht zu gewerblichen Zwecken benutzt werden.
- Bei zuwiderlaufender Benutzung erlischt die Garantie. Die genauen
Garantiebedingungen werden beigelegt.
12
Eldom sp. z o.o.
u l . Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L E N
tel: (032)255-33-40, fax: (032)253-04-12
w w w. e l d o m . e u
R
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЫЛЕСОС OK1800
14
1
16
15
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Гибкий шланг
2. Кнопка регулировки мощности всасывания
3. Ручка для переноски
4. Кнопка включения
5. Крышка
6. Трубка (3 детали)
7. Защелки крышки
8. Пылесборник
9. Насадка для чистки мягких поверхностей
10. Насадка для чистки твердых поверхностей
11. Большая щетка
12. Щелевая насадка
13. Держатель
14. Фильтр HEPA
15. Место паркировки трубы всасывания
16. Воздухозаборник
17. Бумажный мешок
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
- мощность: 1200 Вт
- напряжение в сети: 230 В ~ 50 Гц
- объем пылесборника: 15л
- уровень шума: 77~ 79дБ (A)
12
2
3
4
5
6
8
7
8
9
11
10
13
17
ПОЛЬЗОВАНИЕ
Пылесос предназначен для чистки ковров, ковровых покрытий, штор, гардин, мягкой мебели
и т.п. Пылесос можно использовать для чистки влажных поверхностей.
Перед первым использованием необходимо:
- открыть крышку (5) открывая защелки (7),
- вынуть из пылесборника (8) все аксессуары,
- прикрепить колесики, затем соединить необходимые элементы оборудования
- вставить конец шланга в отверстие воздухозаборника (16)
- соединить элементы трубки (6), соединить со шлангом (1)
- в зависимости от вида поверхности установить большую щетку (11)
c одной из насадок (9 или 10) или щелевую насадку (12)
- закрыть крышку, защелкивая защелки (7)
13
УБОРКА СУХИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Чистка сухих поверхностей может происходить как без мешка так и с мешком. Если чистка
производится без мешка, в данном случае сбор пыли происходит в пылесборнике (8). Чтобы
вставить мешок пылесборника необходимо:
- отсоединить устройство от источника питания
- открыть крышку (5)
- насадить мешок на всасывающий штуцер, рис.1
- равномерно приложить мешок к стенке пылесборника,
рис.2
- закрыть крышку (5) и защелкнуть защелки (7)
- подключить сетевой шнур к сети параметры которой
соответствуют параметрам указанным в настоящей
инструкции
- пылесос начинает работу включением кнопки (4)
Мешок необходимо заменить в случае, когда уменьшится
мощность всасывания или когда мешок заполнился.
Полностью заполненный мешок необходимо выбросить.
рис. 1
УБОРКА МОКРЫХ И ВЛАЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Уборка влажных поверхностей происходит без
вмонтированного мешкa.
ВНИМАНИЕ. Пылесос не предназначен для сбора воды
или пены.
Необходимо установить фильтр (14) как при сухой так
и при влажной уборке.
Рекомендуется производить уборку с мешком.
Эксплуатация устройства без мешка приводит к более
быстрому загрязнению фильтра и необходимости более
частой очистки фильтра.
рис. 2
ОЧИСТКА И УХОД
Необходимо отключить пылесос от сети перед очисткой пылесоса и пылесборника,
заменой мешка.
Корпус, элементы и сетевой шнур необходимо очищать мягкой влажной тканью
с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды.
Запрещается чистить прибор острыми материалами, а также материалами и губками,
которые могут ободрать поверхность. Таким образом
можно повредить устройство.
Регулярное опорожнение пылесборника, замена мешка,
а также очистка фильтра HEPA гарантируют правильную
работу устройства, а также оптимальную мощность
всасывания.
A
Запрещается погружать прибор в воду.
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА
Для того чтобы заменить фильтр, откройте крышку (5)
- переверните крышку
- повернуть блокировку фильтра (А) в направлении против
часовой стрелки и снять
- вынуть фильтр (B), фот. 3
B
рис. 3
Фильтр можно мыть водой, перед установкой фильтр необходимо тщательно высушить.
Установка фильтра производится в порядке, обратном порядку демонтажа.
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
14
- отверстие, расположенное на крышке (15), предназначено
для паркировки трубы всасывания (на трубке «3» расположен
соответствующий зажим)
- во время хранения необходимо обратить внимание, чтобы
гибкий шланг не был сильно скручен
- при уборке обивки, малых ковров или нежных тканей
рекомендуется уменьшение мощности всасывания при
помощи регулятора (2)
- при уборке труднодоступных мест (углы, проемы и т.п.)
необходимо использовать щелевую насадку (12). Насадка
оборудована также в щеточку, которой возможно чистить
мебель, книги и т.п.
- держатель (13) облегчает хранение элементов трубы
всасывания, фот.4
- во время хранения сетевой шнур можно свернуть и повесить
на крючок находящийся на ручке (3)
рис. 4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- перед первым использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации,
- перед подключением к сети, удостоверьтесь, что напряжение прибора (см. инструкцию)
соответствует напряжению сети
- запрещается всасывание:
- горячего пепла,
-окурков и спичек,
- острых предметов (кусочки стекла),
- гипса, цемента, каменной пыли и муки
- строительного мусора
- запрещается использование пылесоса для чистки зверей, людей, особенно
не приближать насадок к глазам и ушам
- при выключении прибора не тянуть за сетевой шнур
- беречь перед воздействием влажности, не ставить емкостей с водой на пылесос
- не оставляйте включенный прибор без присмотра
- лица (в том числе дети) с ограниченными физическими, чувствительными или
умственными способностями не могут использовать данный прибор, за исключением
ситуаций, когда будут под контролем лица, ответственного за их безопасность,
- будьте осторожны, если во время работы устройства вблизи находятся дети
- запрещается работа пылесоса без установленного фильтра (14)
- не становиться на шланг
- не устанавливать тяжелых предметов на шланг
- не закрывать воздухозаборника
- не опускать устройства в воду
- переносить, используя ручку ( не тянуть за шланг)
- использовать только с оригинальными аксессуарами, входящими в комплект
- отключить от сети перед чисткой и опорожнением пылесборника, заменой мешка
- не использовать на открытом воздухе
- запрещается использование прибора, если сетевой шнур поврежден, если прибор упал
или поврежден иначе. В случае повреждения необходимо обратиться в сервис центр
производителя. Сервис центры поданы в приложении и на www.eldom.eu
- ремонт может быть произведён только авторизованным сервис центром. Запрещаются
какие либо поправки или использование других чем оригинальные запасных частей или
элементов устройства, что может опасным.
- запрещается использование устройства не по назначению или не соблюдая требований
инструкции
- производитель- фирма Eldom sp z o.o. не несет ответственности за повреждения,
возникшие в результате несоблюдения требований инструкции
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- прибор изготовлен из материалов, которые могут использованы вторично,
- передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.
ГАРАНТИЯ
- устройство предназначено для домашнего использования или в малых фирмах:
конторах, офисaх кабинетaх ит.п.
- прибор не может быть использован в коммерческих целях
- в случае неправильной эксплуатации гарантия не является действительной.
Гарантийные условия нах. в приложении
Eldom sp. z o.o.
Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L A N D
tel: (032)255-33-40, fax: (032)253-04-12
w w w. e l d o m . e u
15

Podobne dokumenty