nanotechnology - Nano Expert.cz sro

Transkrypt

nanotechnology - Nano Expert.cz sro
NANOTECHNOLOGY
[email protected]
www.nano-expert.cz
WOOD EXTRA
WOOD EXTRA
CZ
HYDROFOBNÍ NANO OCHRANA
DŘEVA S 3D PENETRUJÍCÍ SLOŽKOU
K OŠETŘENÍ DŘEVA OLEJEM A LAZUROU
WOOD EXTRA je specificky vyvinutá jedno-komponentní hydrofobní ochrana dřeva a také preventivní ochrana
proti hnilobě. Na bázi křemíku vytváří ultratenkou hydrofobní neviditelnou vrstvu na ochranu proti znečištění,
skvrnám, suchým nečistotám, vodě, mastnotě a agresivním nečistotám se samočisticím účinkem. Vytvořená
vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří tak velmi hygienický povrch. Chrání proti
atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazování), oxidaci a UV záření. Velmi vysoká odolnost
proti stárnutí. Neviditelný film, který nemění nebo téměř nezmění původní vzhled povrchu. Na rozdíl od ostatních
hydro ochran umožňuje dřevu dýchat. Je vhodná pro většinu druhů dřeva a to jak v interiéru, tak exteriéru.
Speciálně pro ochranu hran, drážek, zářezů, aby se zabránilo infiltraci vody a nečistot.
VÝHODY
•
•
•
•
•
•
•
•
dlouhodobá vynikající hydrofobní ochrana
protihnilobní preventivní ochrana dřeva
vynikající prevence proti špíně, znečištění a UV
vysoká odolnost a životnost ošetřeného dřeva
rychlé zasychání
díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění
zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
jednoduchá a snadná aplikace
OCHRANA DŘEVA
Dřevo je nejlepší přírodní materiál, který se vrací po plastovém boomu zpět do módy. Pokud není dřevo kvalitně
a dostatečně ochráněno, velmi rychle podléhá zkáze. Ochrana produktem wood extra je vynikající prostředkem
jak ochránit dřevo v širokém spektru a navíc dává výrobkům jednu z nejmodernějších povrchových úprav s vynikajícími vlastnostmi. Jednou aplikací chráníme proti vodě,
znečištění, UV záření, zežloutnutí, hnilobě a atmosférických vlivům (dešti, mrazu, sněhu…), usazování vápenatých a minerálních povlaků. Velmi dobře chrání proti působení moči
zvířat.
OCHRANA DŘEVA VE STAVEBNÍM PRŮMYSLU
Moderní stavební dřevěné povrchy jsou velmi nákladné, a proto je jejich údržba a hlavně preventivní ochrana velmi důležitá a specifická. Jednoduchá širokospektrá ochrana
a přitom cenově dostupná je dnes nutností. Výrazně šetří náklady (peníze, práci a chemii) při jejich údržbě.
OCHRANA DŘEVA V ÚDRŽBĚ A V SOUKROMÉM SEKTORU
WOOD EXTRA díky svému složení výrazně snižuje náklady na údržbu, životnost produktů a čištění formou dlouhotrvající ochrany a tím snížení frekvence následného čistění
a nákladů na práci nebo jejich údržbu. Doporučujeme na zahradní nábytek, okna, okenice, podlahy, dveře, rámy, pergoly, terasy, ploty, dřevostavby…
APLIKACE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
produkt je připraven k přímému použití. Promíchejte!
před samotnou aplikací povrch důkladně zbavte veškerých nečistot a prachu!!!
ruční aplikace: přípravek aplikujte pomocí štětce nebo válečku
aplikace postřikem: ruční aplikátory, nízkotlakým stříkáním
na dobře očištěný, bezprašný a suchý povrch aplikujte vrstvu WOOD EXTRA místo vedle místa tak, abyste žádné místo nevynechali. Doporučujeme aplikaci do kříže.
Pokud je povrch silně absorpční, doporučujeme aplikovat dvě vrstvy (surové dřevo). Druhou vrstvu naneste v okamžiku, kdy začne první vrstva vysychat. Ne po vyschnutí!
Při aplikaci postupujte pečlivě. Neaplikujte nadměrné množství přípravku, aby produkt nestékal po povrchu
teplota povrchu pro správnou aplikaci by měla být od + 12 °C do + 30 °C
nedoporučujeme aplikaci za vlhkého počasí! Vlhkost může na povrchu vytvořit separační vrstvu, která následně může produkt během polymerizace vytlačit
k vytvrzení dochází cca po 5-6 hodinách, k úplnému vytvrzení dochází po 24. hodinách. V průběhu vytvrzování chraňte povrch před prudkými nárazy vody
vydatnost: 25 - 50m2 v závislosti na způsobu aplikace. Štětec, váleček / nízkotlaké stříkání
vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy
PL
HYDROFOBOWA NANO OCHRONA DREWNA
3D Z IMPREGNACYJNYM SKŁADNIKIEM
DO MODYFIKACJI DREWNA OLEJEM I LAZURĄ
WOOD EXTRA is specifically developed as one-component hydrophobic wood protection, as well as preventive protection against rot. Based on ultra-thin silicon creates
an invisible hydrophobic layer with excellent protection against dirt, stains, dry dirt, water, grease and aggressive dirt with a self-cleaning effect. The formed layer prevents
the life of bacteria, moss, mildew and algae creates a hygienic surface. Protects against weathering (rain, snow, freezing and thawing), oxidation and UV radiation. Very high
resistance against aging. Invisible film that does not alter or nearly does not alter the original surface appearance. Unlike other hydro protections allows the wood to breathe.
Suitable for most types of wood, both indoors and outdoors. Especially for the protection of edges, grooves, notches, to prevent infiltration of water and dirt.
•
•
•
•
Excellent long-term hydrophobic protection
Anti-rot preventive wood protection
Excellent prevention against dirt, fouling and UV
High resistance and durability of treated wood
•
•
•
•
Quick drying
Thanks to retraction greatly simplifies subsequent purification
Guaranteed no poisonous, carcinogenic and toxic substances
Simple and easy application
WOOD PROTECTION
Wood, best natural material, returns after a plastic boom back into fashion. If the timber is not protected well enough, it is very perishable. WOOD EXTRA PROTECTION product
is an excellent means to protect wood in a wide range of products, and in addition provides one of the most modern finishes with outstanding features. One application protects
against water, fouling, UV radiation, yellowing, mold, atmospheric conditions (rain, frost, snow, etc.), deposition of calcium and mineral coatings. Excellent protection against
the effects of animal urine.
WOOD PROTECTION IN THE BUILDING INDUSTRY
Modern wooden building surfaces are very expensive and therefore their preventive maintenance and protection is very important and specific. Broad-spectrum and simple
and affordable protection is now a necessity. Saves costs (money, work, and chemistry) during servicing, unless self-cleaning property does the job for us.
WOOD PROTECTION IN MAINTENANCE AND PRIVATE SECTOR
WOOD EXTRA due to its composition significantly reduces maintenance costs, durability and cleaning of products in the form of long-lasting protection, thus reducing
the frequency of subsequent cleaning and labor costs. We recommend it for garden furniture, pergolas, patios, fences, huts, etc…
APPLICATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The product is ready for use. Stir!
Prior to the application thoroughly rid the surface of all the dirt and dust!!!
Manual application: the product can be applied with a brush or roller
Spray: hand-held applicators, low-pressure spraying
Apply a coat of wood extra on a well-cleaned, dust-free and dry surfaces place by place so that no place is missed. We recommend crosswise application. If the surface
is strongly absorptive, we recommend applying two layers (raw wood). Apply the second layer when the first layer starts to dry out, not after drying! Be careful during
application. Do not apply an excessive amount of product so that the product would flow along the surface
Temperature of the surface for proper application should be between + 12° C to + 30° C
The application is not recommended in wet weather! Moisture on the surface may create separation layer, which subsequently can push out the product during
the polymerization
Hardening occurs after 5-6 hours, the complete hardening takes place after 24 hours. During hardening protect the surface from the severe impact of water
Spreading rate: 25 - 50m2, depending on the hardness of the wood and surface porosity
Given the wide range of surfaces, it is recommended to perform finishes compatibility test prior to application
DE
HYDROPHOBISCHE NANO HOLZSCHUTZ MIT
3D EINDRINGENDE ZUTAT FÜR HOLZBEHANDLUNG
DURCH ÖL UND LAZUR.
WOOD EXTRA - ist speziell entwickelte Einkomponenten hydrophobe Holzschutz sowie vorbeugenden Schutz vor Fäulnis. Auf der Oberfläche es schafft (auf der Basis
von Silizium) hydrophobe ultradünne unsichtbare Schicht mit hervorragenden Schutz gegen Schmutz, Flecken, trockener Schmutz, Wasser, Öl und aggressive Schmutz,
mit Selbstreinigungseffekt. Die gebildete Schicht verhindert das Leben von Bakterien, Moos, Schimmel und Algen und schafft eine hygienische Oberfläche. Schützt vor
atmosphärischen Bedingungen (Regen, Schnee, Frost und Auftauen), Oxidation und UV-Strahlung. Sehr hohe Beständigkeit gegen das Altern. Unsichtbaren Film, der die
ursprüngliche oberflächen Erscheinungsbild nicht oder fast nicht verändert. Im Gegensatz zu anderen Hydro-Schutzen lässt das Holz atmen. Geeignet für die meisten Arten
von Holz, Innen- und Außenbereich. Insbesondere zum Schutz von Kanten, Nuten, um das Eindringen von Wasser und Schmutz zu verhindern.
VORTEILE
WOOD EXTRA specjalnie opracowana jedno komponentowa hydrofobowa ochrona drewna, ale zarówno, jako prewencja przed zgnilizną. Na bazie krzemu wytwarza ultra cienką
hydrofobową niewidzialną warstwę ze świetną ochroną przeciw zanieczyszczeniami, plamami, suchymi nieczystościami, wodą, tłuszczami, i agresywnymi zanieczyszczeniami
z efektem samooczyszczania. Wytworzona warstwa uniemożliwia życie bakterii, pleśni, mchu i glonów, wytwarza higieniczną powierzchnię. Chroni przed wpływami
atmosferycznych takimi jak (deszcz, śnieg, mróz i odladzanie soli), zażółceniami, pleśnią i promieniowaniem UV. Bardzo wysoka odporność na starzenie Bardzo wysoka odporność
na starzenie. Niewidzialny film, który nie zmienia lub prawie nie zmienia pierwotny wyglądu powierzchni. W przeciwieństwie do innych hydro ochron, pozwala drewnu oddychać.
Nadaje się do większości gatunków drewna, zarówno w interierze i eksterierze. Zwłaszcza do ochrony krawędzi, rowków, nacięć, aby zapobiec przenikaniu wody i brudu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Holz, das beste natürliche Material, das nach einer Kunststoff-Boom wieder in Mode zurück is. Wenn das Holz wird nicht gut und ausreichend geschützt, es sehr leicht
verderblichen. Das Schutz mit dem Produkt WOOD EXTRA ist ein ausgezeichnetes Mittel, um Holz in einer breiten Palette zu schützen und darüber hinaus es gebt eine der
modernsten Oberflächenbehandlung mit hervorragenden Eigenschaften. In einer einzelner Anwendung es schutz gegen Wasser,Verschmutzung, UV-Strahlung, Vergilbung, Fäule,
atmosphärischen Bedingungen (Regen, Frost, Schnee, etc.), Ablagerung von Kalzium und Mineral Beschichtungen. Ausgezeichneter Schutz vor den Auswirkungen der Tierurin.
Unikatowa długotrwała ochrona hydrofobowa
Prewencyjna ochrona drewna przed zgnilizną
Świetna prewencja przed brudem, zanieczyszczeniem i UV
wysoka odporność i żywotność pielęgnowanego drewna
•
•
•
•
Szybkoschnący
Dzięki retrakcji znacznie ułatwia czyszczenie
Gwarantowany skład bez trujących, rakotwórczych i toksycznych substancji
Prosta i łatwa aplikacja
Langfristige ausgezeichnete hydrophobe Schutz
Vorbeugenden Holzschutz gegen Fäule
Sehr gute Prävention gegen Schmutz, Verschmutzung und UV
Hohe Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit von behandeltem Holz
•
•
•
•
Schnelle Trocknung
Dank Re-Traktion es erleichtert die anschließende Reinigung
Frei von giftigen, krebserzeugenden und toxischen Substanzen
Einfach anwendung
HOLZSCHUTZ
OCHRONA DREWNA
HOLZSCHUTZ IN DER BAUINDUSTRIE
Drewno, najlepszy materiał naturalny, który powraca s powrotem do mody po boomie tworzywa sztucznego. Jeśli drewno nie jest dobrze i jakościowo chronione, bardzo szybko
ulega skazie. Ochrona przy pomocy produktu wood extra to świetny sposób jak chronić drewno w jego szerokim spektrum i dodatkowo umożliwienie najnowszych modyfikacji
z wyjątkowymi właściwościami. W jednej aplikacji chronimy przed wodą, zanieczyszczeniem; promieniowaniem UV, żółknieniem, zgnilizną wpływami atmosferycznymi (deszczem,
mrozem, śniegiem, itd.), osadami mineralnymi i wapiennymi. Bardzo dobrze chroni przed działaniem moczu zwierzęcego.
Modernes Holz Oberflächen sind sehr teuer, daher die Wartung und besonders vorbeugende Schutz sehr wichtig und spezifisch sind. Einfacher Schutz in einem weiten
Bereich, dennoch erschwinglich, ist jetzt eine Notwendigkeit. Es spart Kosten (Geld, Arbeit und Chemie) in ihrer Wartung, wenn die selbstreinigende Eigenschaft wird die Arbeit
für uns tun.
OCHRONA DREWNA W PRZEMYŚLE BUDOWLANYM
Nowoczesne drewniane powierzchnie budowlane są bardzo drogie i dlatego ich utrzymanie i ochrona jest bardzo ważna, ale głównie specyficzna. Szerokie i proste spektrum
ochrony i jednocześnie cenowo przystępna ochrona jest dziś niezbędna. Znacznie oszczędza koszty (pieniądze, pracę i chemię) podczas ich utrzymania, jeśli właściwości
samoczyszczące nie wykonają pracę za nas.
OCHRONA DREWNA I KONSERWACJA V SEKTORZE PRYWATNYM
WOOD EXTRA ze względu na swój skład znacznie redukuje koszty utrzymania, żywotność produktów i czyszczenie formą długotrwałej ochrony, tym samym zmniejszenie
częstotliwości czyszczenia i późniejszych kosztów robocizny. Polecamy na meble ogrodowe, pergole, tarasy, ogrodzenia, altany, itp…
APLIKACJA
•
•
•
•
4
EN
NANO HYDROPHOBIC WOOD PROTECTION
3D WITH PENETRATING COMPONENT
FOR TREATING WOOD, ALSO WITH OIL AND ENAMEL
Produkt jest przygotowany do użycia. Przed aplikacją należy powierzchnię dokładnie wyczyścić. Ręczna aplikacja: pędzel, wałek,
Aplikacja spryskaniem: ręczne aplikatory, niskociśnieniowe spryskiwanie, Aplikować dwie warstwy, do krzyża, według chłonności, mokre do mokrego. Dla wysoce chłonnego
drewna zalecamy aplikację 2 warstw, drugą warstwę tuż przed wyschnięciem pierwszej warstwy po około 20 minutach do 2 godzin.
Zużycie: według chłonności drewna 25 - 50m2
Ze względu na szeroką skalę powierzchni, polecamy przed aplikacją przeprowadzenie Testu kompatybilności z powierzchnią.
HOLZSCHUTZ IN WARTUNG UND PRIVATWIRTSCHAFT
WOOD EXTRA aufgrund seiner Zusammensetzung deutlich reduziert die Wartungskosten und erhöht die Lebensdauer des Produkts. Lang anhaltenden Schutz verringert die
Frequenz der nachfolgenden Reinigungs und Arbeitskosten. Wir empfehlen für Möbel, Pergolen, Terrassen, Zäune, Hütten, Garten, etc.
ANWENDUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Produkt ist einsatzbereit. Umrühren!
Vor der Anwendung gründlich all dem Schmutz und Staub von der Oberfläche beseitigen!!!
Manuelle Anwendung: Das Produkt kann mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden
Spray: Hand Applikatoren, Niederdruckspritzen
Auf eine gut gereinigte, staubfreie und trockene Oberfläche applizieren Sie eine Schicht WOOD EXTRA, über die gesamte Oberfläche so dass Sie keinen Platz nicht
verpassen. Wir empfehlen die Anwendung kreuzweise. Wenn die Oberfläche sehr saugfähig ist, wird empfohlen zwei Schichten (Rohholz) anzuwenden. Tragen Sie eine
zweite Schicht, wenn die erste Schicht beginnt zu trocknen. Nicht nach dem Trocknen! Bei der Anwendung vorsichtig vorgehen. Nicht übermäßig viel Produkt applizieren,
dass das Produkt nicht entlang der Oberfläche fließt.
Die Temperatur der Oberfläche für die ordnungsgemäße Anwendung sollte zwischen + 12° C bis + 30° C
Die Anwendung ist nicht bei nassem Wetter zu empfehlen! Feuchtigkeit kann auf der Oberfläche der Trennschicht erzeugen, die wiederum das Produkt während der
Polymerisation schieben kann.
Aushärtung tritt nach etwa 5-6 Stunden, komplett Aushärtung nach 24 Stunden. Bei der Härtung schützen Sie der Oberfläche von der schweren Stöße der Wasser.
Ergiebigkeit: 25 - 50m2, abhängig von der Härte des Holzes, und Oberflächenporosität.
Aufgrund der Vielzahl von Oberflächen vor dem Aufbringen we empfehlen TESTEN die Kompatibilität der Oberflächen.
5
TEAK OIL
TEAK OIL
CZ
HYDROFOBNÍ OCHRANA DŘEVA
A HLOUBKOVÁ PENETRACE, KTERÁ
IMPREGNUJE A OŠETŘUJE
TEAK OIL je hydrofobní ochrana dřeva a také preventivní ochrana proti hnilobě, rozkladu a stárnutí. Snižuje
přilnavost nečistot a chrání tak povrch proti vodě, nečistotám,mastnotě a klimatickým vlivům. Chrání povrch před
uchycením a růstu řas, hub,plísní a rozmnožování bakterií. Po aplikaci je povrch zcela prodyšný. Napouštěcí TEAK
OIL je ideální k čištění, ošetřování, impregnaci a oživení povrchu vyrobeného nejen z teakového nebo jiného
tvrdého exotického dřeva,ale je vhodný i na povrchově neupravené měkké dřevo (smrk a borovice). Dokáže
proniknout hluboko do struktury dřeva a tím se zvyšuje jeho ochranný účinek. Je vhodný jak pro venkovní, tak
i pro vnitřní použití. Povrch dřeva získá po ošetření hedvábný lesk a vysokou odolnost proti vodě a ostatním
povětrnostním vlivům(dešti, sněhu, mrazu, oxidaci a UV záření). Má velmi vysokou odolnost proti stárnutí.
Od standardních olejů a mořidel se odlišuje obsahem NANO složky,která výrazně posunuje o dvě generace dál
užitné vlastnosti NANO oleje v hydrofobní ochraně a délce životnosti. Povrchy ošetřené TEAK olejem jsou po
zaschnutí kompatibilní s finální povrchovou úpravou NANO produktem WOOD EXTRA. Použitím kombinace
NANO produktů TEAK OIL A WOOD EXTRA dosáhnete nejvyšší možnou a dlouhodobou ochranu dřeva!
VÝHODY
•
•
•
•
•
•
penetruje a impregnuje
protihnilobní preventivní ochrana dřeva
vynikající prevence proti špíně, znečištění a UV
vysoká odolnost a životnost ošetřeného dřeva
rychlé zasychání
díky retrakci vody výrazně usnadňuje následné čištěnÍ
OCHRANA DŘEVA
Dřevo je nejlepší přírodní materiál, který se vrací po plastovém boomuzpět do módy. Pokud není dřevo kvalitně a dostatečně ochráněno, velmi rychle podléhá zkáze.
Ochrana produktem TEAK OIL je vynikající prostředkem, jak ochránit dřevo v širokém spektru a navíc dává výrobkům jednu z nejmodernějších povrchových úprav s vynikajícími
vlastnostmi. Unikátní složení tohoto oleje je jeho pomalejší zasychání, které umožňuje přípravku vniknout hluboko do struktury dřeva, a tak vytváří dlouhodobou ochranu.
TEAK OIL díky svému složení snižuje náklady na údržbu a výrazně prodlužuje životnost produktů.
Doporučujeme na zahradní nábytek, podlahy, okna, okenice, dveře, rámy, pergoly, terasy, ploty, dřevostavby, atd. Pravidelným ošetřováním napouštěcím olejem dosáhnete
krásného vzhledu vašeho zahradního nábytku, a tím podstatně prodloužíte jeho životnost.
APLIKACE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
produkt je připraven k přímému použití. Promíchejte!
před samotnou aplikací povrch důkladně zbavte veškerých nečistot a prachu!!!
přípravek aplikujte pomocí štětce nebo válečku
na dobře očištěný, bezprašný a suchý povrch aplikujte vrstvu TEAK OIL místo vedle místa tak, aby jste žádné místo nevynechali. Doporučujeme aplikaci do kříže.
Pokud je povrch silně absorpční, doporučujeme aplikovat dvě vrstvy (surové dřevo). Druhou vrstvu naneste v okamžiku, kdy začne první vrstva vysychat. Ne po vyschnutí!
Při aplikaci postupujte pečlivě. Neaplikujte nadměrné množství přípravku, aby produkt nestékal po povrchu.
teplota povrchu pro správnou aplikaci by měla být od + 12 °C do + 30 °C.
nedoporučujeme aplikaci za vlhkého počasí! Vlhkost může na povrchu vytvořit separační vrstvu, která následně může produkt během polymerizace vytlačit.
k vytvrzení dochází cca po 5-6 hodinách, k úplnému vytvrzení dochází po 24 hodinách. V průběhu vytvrzování chraňte povrch před prudkými nárazy vody.
vydatnost: 20 - 25m2 dle savosti a tvrdosti dřeva
vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.
PL
HYDROFOBOWA OCHRONA DEWNA
DOGŁĘBNA PENETRACJA IMPREGNUJE
A I PIELĘGNUJE
TEAK OIL to hydrofobowa ochrona drewna jak i również profilaktyczna ochrona drewna przed zgnilizną, rozkładem i starzeniem. Zmniejsza przyczepność brudu i chroni
powierzchnię przed wodą, brudem, tłuszczem ja k i również warunkami atmosferycznymi. Chroni powierzchnię przed przyczepnością i wzrostem glonów, grzybów, pleśni
i rozmnażaniem bakterii. Po aplikacji, powierzchnia jest całkowicie przewiewna. Impregnacja TEAK OIL jest idealna do czyszczenia, pielęgnacji, impregnacji i regeneracji
powierzchni wyprodukowanej nie tylko z teakowego lub innego twardego drewna egzotycznego, ale nadaje się również na powierzchniowo niezmodyfikowane miękkie drewno
(świerk i sosna). Potrafi przenikać w głąb struktury drewna, a tym samym zwiększa się jego działanie ochronne. Nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz i wewnątrz.
Powierzchnia drewna uzyskuje po obróbce jedwabisty połysk i wysoką odpornością na działanie wody i innych wpływów atmosferycznych (deszczu, śniegu, mrozie, oksydacji
i promieniowania UV). Ma bardzo wysoką odporność przeciw starzenie. Od standardowych olejów i bejca odróżnia się nano zawartością, która zasadniczo przesuwa o dwie
pokolenia użytkowe właściwości NANO oleju w hydrofobowej ochronie żywotności. Powierzchnie modyfikowane TEAK olejem są po wysuszeniu kompatybilne z końcową
modyfikacją NANO produktem WOOD EXTRA. Przy użyciu kombinacji NANO produktów TEAK OIL I WOOD EXTRA można osiągnąć najwyższą możliwą długotrwałą ochronę
drewna!
•
•
•
•
•
•
Penetruje a impregnuje
Profilaktyka przeciw zgniliźnie i zarówno ochrona drewna
Doskonała profilaktyka przed brudem, zanieczyszczeniami i promieniowaniem UV
Wysoka odporność i wytrzymałość impregnowanego drewna
Szybkie zasychanie
Dzięki retrakcji wody znacznie upraszcza późniejsze oczyszczanie
OCHRONA DREWNA
Drewno, najlepszy materiał naturalny, który powraca s powrotem do mody po boomie tworzywa sztucznego. Jeśli drewno nie jest dobrze i jakościowo chronione, bardzo szybko
ulega skazie. Ochrona przy pomocy produktu. TEAK OIL to świetny sposób jak chronić drewno w jego szerokim spektrum i dodatkowo umożliwienie najnowszych modyfikacji
z wyjątkowymi właściwościami. Unikatowy skład danego oleju i jego wolniejsze wysychanie umożliwia przedostanie się w głąb struktury drewna i w ten sposób stworzyć
długotrwałą ochronę. TEAK OIL ze względu na jego skład zmniejsza koszty konserwacji, znacznie wydłużając żywotność produktów, znacznie ułatwia czyszczenie i tym samym
częstotliwość czyszczenia i kosztów pracy.
Polecamy na meble ogrodowe, pergole, terasy, ogrodzenia, drewniane budynki, itd. Regularną pielęgnacją przy użyciu oleju, osiągną Państwo pięknego wyglądu mebli
ogrodowych oraz znaczne przedłużenie jego żywotności.
APLIKACJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Produkt jest przygotowany do bezpośredniego użycia. Należy dokładnie wymieszać!
Przed aplikacją należy dokładnie oczyścić powierzchnię z brudu i kurzu!!!
Aplikacja ręczna: miękki pędzel, miękki wałek, miękka ścierka
Aplikacja spryskaniem: ręczne aplikatory i rozprowadzić, nasiąknąć
Olej należy aplikować i równomiernie wetrzeć do cienkich warstw drewna w kierunku włókien drewna!!!
Jeśli chcą państwo ożywić stare zaniedbane drewno, należy przeszlifować powierzchnię zaraz po nałożeniu oleju, przy użyciu delikatnego papieru ściernego w kierunku
struktury drewna a następnie należy przetrzeć powierzchnię ściereczką nasączoną olejem.
Olej pozostawić przez 1 – 2 godziny wsiąkać do drewna.
Niewsiąknięty olej należy wytrzeć ściereczką. Końcowa polimeryzacja następuje po 24 godzinach, potem zalecamy przeprowadzenie pielęgnacji środkiem NANO WOOD
EXTRA.
Zużycie 20 - 25m2 w zależności od porowatości i twardości powierzchni drewna.
Ze względu na szeroką skalę powierzchni, zalecamy przed aplikacją przeprowadzić TEST kompatybilności z powierzchnią.
EN
HYDROPHOBIC PROTECTION OF WOOD
DEEP PENETRATION
IMPREGNATES AND TREATS
TEAK OIL is hydrophobic wood protection, as well as preventive protection against rot, decay and aging. Reduces adhesion of dirt and protects the surface against water, dirt,
grease and weathering. Protects the surface from attachment and growth of algae, fungi, mold and bacteria development. After application, the surface is completely breathable.
Filling TEAK OIL is ideal for cleaning, treatment, impregnation and surface recovery not only made of teak or other hard exotic wood but is also suitable for surface-untreated
softwood (spruce and pine). Can penetrate deep into the wood structure and thereby increases the protective effect. It is suitable for both outdoor and indoor use. Wood surface
obtains silky sheen and high resistance to water and other weather effects (rain, snow, freezing temperatures, oxidation and UV radiation) after treatment. It has a very high
resistance to aging. It differs from standard oils and mordents by containing nano ingredients that dramatically shift further by two generations usable properties of NANO oil
in hydrophobic protection and the lifespan. Surfaces treated with TEAK oil are after drying compatible with the final finish product NANO WOOD EXTRA. Using a combination of
NANO products TEAK OIL and WOOD EXTRA will achieve the highest possible long-term protection of wood!
•
•
•
•
•
•
Penetrates and impregnates
Anti-rot preventive wood protection
Excellent prevention against dirt, fouling and UV
High resistance and durability of treated wood
Fast drying
Thanks to retraction of water greatly simplifies subsequent purification
WOOD PROTECTION
Wood, the best natural material, returns back into fashion after the boom of plastics. If the timber is not well and sufficiently protected, it is very perishable. Protection
product TEAK OIL is an excellent means to protect wood in a wide range of products, and in addition gives one of the most modern finishes with excellent properties. Unique
composition of this oil and its slower drying allows the product to penetrate deep into the wood structure and create long-term protection. TEAK OIL reduces maintenance costs
due to its composition, significantly extending the lifespan of products, makes it easy to clean and thereby reduces the frequency of subsequent cleaning and labor costs.
We recommend it for garden furniture, pergolas, patios, fences, wood, etc. Regular treatment with inlet oil achieves the beautiful appearance of your garden furniture and
significantly extends its lifespan.
APPLICATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The product is ready for use. Stir!
Prior to the application thoroughly rid the surface of all the dirt and dust!!!
Apply the product with a brush or roller
Apply a coat of teak oil on a well-cleaned, dust-free and dry surface place by place, so you don’t miss a place
We recommend crosswise application
If the surface is strongly absorptive, we recommend applying two layers (raw wood). Apply the second layer when the first layer starts to dry out, not after drying!
Be carefully during application. Do not apply an excessive amount of product that would flow along surface
Temperature of the surface for proper application should be between + 12° C to + 30° C
The application is not recommended in wet weather! Moisture on the surface may create separation layer, which subsequently can push the product out during the
polymerization
Hardening occurs after 5-6 hours, the complete hardening takes place after 24 hours. During hardening protect the surface from the severe impact of water.
Spreading rate: 20 - 25m2, depending on the hardness of the wood and surface porosity
Given the wide range of surfaces, it is recommended to perform finishes compatibility test prior to application
DE
HYDROPHOBISCHE HOLZSCHUTZ
TIEF EINDRINGT ES IMPRÄGNIERT
UND BEHANDELT
NANO TEAK OIL ist hydrophobische Holzschutz sowie vorbeugende Schutz gegen Fäulnis, Zerfall und Alterung. Reduziert die Haftung von Schmutz und schützt die Oberfläche
vor Wasser, Schmutz, Fett und atmosphärischen Bedingungen. Schützt die Oberfläche vor Anhaftung und das Wachstum von Algen, Pilze, Schimmel und Vermehrung
von Bakterien. Nach dem Auftragen wird die Oberfläche vollständig atmungsaktiv. Einlassöl NANO TEAK OIL ist ideal für Reinigung, Behandlung, Imprägnierung und
Oberflächenwiederherstellung nicht nur aus Teak oder andere harte exotischen Holz, sondern eignet sich auch für unbehandelte Oberflächen des Nadelholzes (Fichte und Kiefer).
Es kann tief in die Holzstruktur eindringen und dadurch die Schutzwirkung erhöht wird. Geeignet für Innen- und Außenbereich. Holzoberfläche erhaltet nach der Behandlung
seidigen Glanz und hohe Beständigkeit gegen Wasser und anderen atmosphärischen Bedingungen (Regen, Schnee, Frost, Oxidation und UV-Strahlung). Es hat eine sehr hohe
Alterungsbeständigkeit. Im Gegensatz zu anderen Standard Öle und Beizen es enthält NANO Inhaltsstoffe, die bewegen den hydrophoben Schutz und die Lebensdauer zwei
Generationen voraus. Oberfläche behandelte durch NANO TEAK OIL sind nach Trockung kompatibel mit final Oberflächebehandlung mit NANO Produkt WOOD EXTRA.
Mit einer Kombination von Nano-Produkten TEAK OIL und WOOD EXTRA Sie erreichen den höchstmöglichen Langzeitschutz von Holz!
VORTEILE
•
•
•
•
•
•
Eindringt und imprägniert
Vorbeugenden Holzschutz gegen Fäule
Sehr gute Prävention gegen Schmutz, Verschmutzung und UV
Hohe Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit von behandeltem Holz
Schnelle Trocknung
Dank Re-Traktion es erleichtert die anschließende Reinigung
HOLZSCHUTZ
Holz, das beste natürliche Material, das nach einer Kunststoff-Boom wieder in Mode zurück is. Wenn das Holz wird nicht gut und ausreichend geschützt, es sehr leicht
verderblichen. Das Schutz mit dem Produkt TEAK ÖL ist ein ausgezeichnetes Mittel, um Holz in einer breiten Palette zu schützen und darüber hinaus es gebt eine der modernsten
Oberflächenbehandlung mit hervorragenden Eigenschaften. Die einzigartige Zusammensetzung dieses Öls und seiner langsamere Trocknung kann das Produkt dringen tief in
die Holzstruktur und schaffen langfristigen Schutz. NANO TEAK OIL aufgrund seiner Zusammensetzung reduziert die Wartungskosten und deutlich erhöht die Lebensdauer des
Produkts, nachfolgende Reinigung ist erheblich vereinfacht und die Frequenz der nachfolgenden Reinigungs und Arbeitskosten ist reduziert.
Wir empfehlen für Garten Möbel, Pergolen, Terrassen, Zäune, Holzbauen etc. Mit der regelmäßige Pflege durch das Einlassöl Sie erreichen die schöne Aussehen Ihrer
Gartenmöbel und beträchtlich verlängern seine Lebensdauer.
ANWENDUNGEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Produkt ist einsatzbereit. Umrühren!
Vor der Anwendung gründlich all dem Schmutz und Staub von der Oberfläche beseitigen!!!
Das Produkt kann mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden
Auf eine gut gereinigte, staubfreie und trockene Oberfläche applizieren Sie eine Schicht TEAK OIL, über die gesamte Oberfläche so dass Sie keinen Platz nicht verpassen. Wir
empfehlen die Anwendung kreuzweise. Wenn die Oberfläche sehr saugfähig ist, wird empfohlen zwei Schichten (Rohholz) anzuwenden. Tragen Sie eine zweite Schicht, wenn
die erste Schicht beginnt zu trocknen. Nicht nach dem Trocknen! Bei der Anwendung vorsichtig vorgehen. Nicht übermäßig viel Produkt applizieren, dass das Produkt nicht
entlang der Oberfläche fließt.
Die Temperatur der Oberfläche für die ordnungsgemäße Anwendung sollte zwischen + 12° C bis + 30° C
Die Anwendung ist nicht bei nassem Wetter zu empfehlen! Feuchtigkeit kann auf der Oberfläche der Trennschicht erzeugen, die wiederum das Produkt während der
Polymerisation schieben kann.
Aushärtung tritt nach etwa 5-6 Stunden, komplett Aushärtung nach 24 Stunden. Bei der Härtung schützen Sie der Oberfläche von der schweren Stöße der Wasser.
Ergiebigkeit: 20 - 25m2, abhängig von der Härte des Holzes, und Oberflächenporosität.
Aufgrund der Vielzahl von Oberflächen vor dem Aufbringen we empfehlen TESTEN die Kompatibilität der Oberflächen.
7
3D MINERAL SURFACE PROTECTION
3D MINERAL SURFACE PROTECTION
CZ
HYDROFOBNÍ ZPEVŇUJÍCÍ 3D OCHRANA, KTERÁ CHRÁNÍ
MINERÁLNÍ POVRCHY PROTI VODĚ A ZNEČIŠTĚNÍ.
3D je transparentní vysoce zatížitelná a dlouhotrvající zpevňující hydrofobní ochrana s vysokou odolností proti
vodě a UV záření na extrémně zatížených plochách jako jsou minerální omítky, podlahy, dlažby, terasy a odklady.
Vytváří 3D (trojrozměrnou) strukturu zpevnění, ale zároveň se nesnižuje paropropustnost povrchu. Ošetřený
povrch výrazně zabraňuje tvorbě bílých usazenin. Chrání proti atmosférickým vlivům a slunečnímu radiačnímu
záření (UV). Velmi vysoká odolnost proti stárnutí. Má vynikající efekt na stěnách. 3D poskytuje efektivní a vysoce
odolnou ochranu jak na horizontální, tak i na vertikální povrchy. Jejich následná údržba je výrazně levnější a snazší.
Vytváří neviditelný film, který navrací původní vzhled povrchu a hlavně umožňuje podkladu dýchat na rozdíl
od ostatních ochran. Doporučuje se pro materiály: cihly a hliněné dlaždice, terakoty, omítky, přírodní kameny
(břidlice, sádrovec, vápence, žulu, pískovce, travertin, mramor, atd.), beton, neglazovaná keramika,atd.
VÝHODY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hydrofobní 3D zpevňující membránová ochrana
chrání proti UV záření, atmosférickým vlivům a dalším
umožňuje povrchu dýchat ( je prodyšný)
je v hodná na omítky, dlažby, terasy a balkony
nezpůsobuje kluzký povrch
výrazně zpomaluje, až zastavuje proces stárnutí
vynikající prevence proti mechům, řasám a plísním
bez rozpouštědel a PH 13
aplikovatelný i na citlivé a barvené povrchy
zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
jednoduchá a snadná aplikace
Zpevňující a hydrofobní nátěr 3D nemění povrch, nevytváří na povrchu krustu a zachovává paropropustnost a prodyšnost, tím je velmi vhodný na sochařská díla, sádrové sochy,
fresky, obklady fasád, kamenné stavby. Ve srovnání s methylsilikát zpevňujícími přípravky vykazuje velmi dobrou odolnost vůči působení UV záření a neobsahuje rozpouštědla.
Vhodné k renovaci betonových nebo pálených (neglazovaných) tašek, betonu, terazza, lícových cihel, keramických nebo betonových obkladových pásku, minerálních omítek
a fasád. 3D je vhodný na staré i nové povrchy. Hydrofobní účinek zároveň brání pronikání vlhkosti do ošetřeného povrchu, a tak jejchrání tak před dalším poškozováním
a znečištěním.Průměrná spotřeba na jednu vrstvu v závislosti na poréznosti: nízko/středně porézní povrch 10-12 m²/L. Velmi porézní/vysoce absorpční plochy: 8-10 m²/L.
APLIKACE
•
•
•
•
•
•
•
Produkt je připraven k okamžitému použití, jen ho před použitím protřepejte.
Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu).
Přípravek se nanáší na dokonale čistý, bezprašný a suchý povrch, nesmí obsahovat silikon!!!
Přípravek se nanáší na povrch stříkáním (nízkotlakovým stříkáním, středotlakým Airless) směrem zdola směrem nahoru, jednu dvě vrstvy v 30minutovém intervalu tak,
aby se dosáhlo plné saturace povrchu přípravkem.
Pro následnou hydrofobizaci povrchu je třeba vyčkat alespoň 7 dní po mineralizaci povrchu. Suchý (z polymerizovaný) film je po 24h při 20 °C/50rh.
Neaplikujte v chladu, mrazu a větrném počasí, na horkých nebo slunci vystavených površích.
Ideálně mezi 5°-20 °C.
Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést test.
Upozornění: obsahuje křemičitany: chraňte sklo, zárubně, kovové a natřené povrchy, vozidla, atd.
PL
WZMACNIAJĄCA HYDROFOBOWA 3D OCHRONA, POWIERZCHNI
MINERALNYCH PRZED WODĄ I ZANIECZYSZCZENIAMI
NA TYNKI, PŁYTKI, TARASY I BALKONY.
3D to przezroczystą, wytrzymująca duże obciążenie, długotrwała WZMACNIAJĄCA ochrona hydrofobowa o wysokiej odporności na wodę i promieniowanie UV występujące na
ekstremalnie obciążonych powierzchniach, takich jak tynki mineralne, podłogi, bruk, tarasy oraz kafelki. Wytwarza 3D (trójwymiarową) strukturę wzmacniającą, ale jednocześnie
nie zostaje obniżona paro przepuszczalność powierzchni. W ten sposób pokryta powierzchnia zasadniczo zapobiega powstawaniu białych osadów. Chroni od wpływów
atmosferycznych i promieniowania słonecznego (UV). Ma bardzo wysoką odporność przeciw starzeniu. Ma świetny efekt na ścianach. 3D zapewnia bardzo efektywną i trwałą
ochronę, jak na powierzchniach poziomych, tak i na powierzchniach pionowych. Ich późniejsze utrzymanie jest znacznie tańsze i prostsze. Wytwarza niewidoczną powłokę,
która przywraca pierwotny wygląd powierzchniom, ale przede wszystkim pozwala podłożu oddychać, w przeciwieństwie do pozostałych środków ochronnych. Zalecany jest dla
następujących materiałów takich jak: cegły i płytki gliniane, terakoty, tynki, kamienie naturalne (łupek, gipsowiec, wapieniec, granit, piaskowiec, trawertyn, marmur, itp.), beton,
nieszkliwiona ceramika itd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hydrofobowa 3D wzmacniająca ochrona membranowa
Chroni przed promieniowaniem UV, wpływami atmosferycznymi, oraz innymi
Umożliwia powierzchni oddychać
Nie powoduje śliskość powierzchni
Znacznie zwalnia, czy też zatrzymuje proces starzenia
Doskonale działa przeciw mchom, glonom i pleśniom
Jest całkowicie bez rozpuszczalników, PH 13
Może być stosowany nawet na delikatnych i kolorowych powierzchniach
Jest bez trujących, rakotwórczych i toksycznych substancji
Prosta i łatwa aplikacja
Wzmacniająca powłoka hydrofobowa 3D, nie zmienia powierzchni, nie wytwarza skorupy i zachowuje przepuszczalność pary jak i również przepuszczalność powietrza, z tego
względu nadaje się na różnego rodzaju dzieła rzeźbiarskie, posągi gipsowe, freski, elewacje, budowle kamienne. W porównaniu z methylsilikatowymi środkami odznacza się
doskonałą odpornością na promieniowanie UV i nie zawiera rozpuszczalników. Nadaje się do renowacji betonu i wypalanych (nieglazurowanych) dachówek, betonu, lastryka,
cegieł licówek, ceramicznych lub betonowych taśm okładzinowych, tynków mineralnych i fasad. 3D nadaje się na stare i nowe powierzchnie. Efekt hydrofobowy jednocześnie
zapobiega przedostawaniu się wilgoci do aplikowanej powierzchni, którą jednocześnie chroni przed dalszymi uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.
ŚREDNIE ZUŻYCIE NA JEDNĄ WARSTWĘ W ZALEŻNOŚCI OD POROWATOŚCI POWIERZCHNI
•
•
Niska / średnia porowatość powierzchni 10-12 m² / L •
Duża porowatość / bardzo absorpcyjne powierzchnie: 8-10 m² / L •
EN
3D is a, high-strength and long-lasting FIRMING, transparent, hydrophobic protection with high water resistance and UV protection for the heavily congested areas such as
mineral plasters, flooring, paving, patios and tilling. It creates 3D (three-dimensional) structure reinforcement, but it does not reduce the permeability of the surface. The treated
surface substantially prevents the formation of white sediments. It protects against weathering and solar radiation (UV). It has very high aging resistance. It has an excellent
effect on the walls. 3D provides a highly effective and durable protection to both horizontal and vertical surfaces. Their subsequent maintenance is much cheaper and easier.
An invisible film restores the original appearance of the surface, and especially allows the foundation to breathe unlike other protections. It is recommended for those materials:
bricks and clay tiles, terracotta, plaster, natural stones (slate, gypsum, limestone, granite, sandstone, travertine, marble, etc.), concrete, unglazed ceramics, etc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERAGE CONSUMPTION PER COAT, DEPENDING ON POROSITY
•
•
•
•
The product is ready for use, just shake before use. We recommend removing loose dirt from the surface (thereby significantly reduce consumption).
The product is applied on perfectly clean, dust-free and dry surface, can not contain silicone!!!
The product is applied to the surface by spraying (low pressure spraying, moderated airless) from the bottom upwards, one or two layers in 30-minute intervals, so as to
achieve full surface saturation.
For subsequent hydrophobization of the surface you must wait at least 7 days after the surface mineralization. Film is dry (polymerised) after 24h at 20° C / 50rh.
Do not apply in cold and frost environment. Ideal temperature is between 5° - 20° C and windy weather, surfaces exposed to sunlight or hot.
Given the wide range of surfaces it is recommended prior to application to perform a test.
Warning: Contains silicates: Protect glass, frames, metal and painted surfaces, vehicles, etc.
DE
HYDROPHOBEN FIRMING 3D SCHUTZ VON MINERALISCHEN
UNTERGRÜNDEN GEGEN DIE WASSER UND VERSCHMUTZUNG FÜR
DAS PFLASTER, ZIEGEL, TERRASSEN, BALKONE
3D ist eine transparente, hochfeste und langfris FIRMING hydrophoben Schutz mit hoher Wasserbeständigkeit und UV auf den stark überlastet Bereichen wie mineralische
Putze, Fußböden, Fliesen und Terrassen. Es schafft eine 3D (dreidimensionale) Verstärkung der Struktur, jedoch nicht reduziert die Dampfdurchlässigkeit der Oberfläche. Die
behandelte Oberfläche deutlich verhindert die Bildung von weißen Ablagerungen. Es schützt vor Witterungs- und Sonnenstrahlung (UV). Sehr hohe Beständigkeit gegen das
Altern. Es hat eine ausgezeichnete Wirkung auf den Wänden. 3D stellt eine hocheffektive und dauerhaften Schutz sowohl auf horizontalen als auch vertikalen Oberflächen. Deren
anschließende Wartung ist viel billiger und einfacher. Es schafft einen unsichtbarer Film, der das ursprüngliche Aussehen der Oberfläche zurück und insbesondere ermöglicht,
dass das Substrat kann atmen im Gegensatz zu anderen Schutzen. Es empfiehlt für Materialien: Ziegel und Tonziegel, Terrakotta, Gips, Natursteine ​​(Schiefer, Gips, Kalkstein,
Granit, Sandstein, Travertin, Marmor, etc.), Beton, unglasierte Keramik usw.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hydrophoben 3D FIRMING Membranenschutz
zum Schutz vor UV-Strahlung, Witterungseinflüsse und andere
ermöglicht der Oberfläche zu atmen - atmungsaktiv
oberfläche ist nicht rutschige
deutlich verlangsamt, stoppt den Alterungsprozess
sehr gute Prävention gegen Moos, Algen und Schimmel
ohne Lösungsmittel, pH 13
kann auch auf empfindlichen und farbigen Oberflächen aufgebracht werden
sicher keine giftige, krebserregende und toxische Stoffe
einfach anwendung
Straffende und hydrophobe Beschichtung 3D nicht verändern die Oberfläche, nicht bilden eine Kruste auf der Oberfläche und behält Dampfdurchlässigkeit und Atmungsaktivität,
so es ist sehr gut geeignet für Skulpturen, Gipsstatuen, Fresken, Fassaden, Steinkonstruktion. Im Vergleich zu methylsilicat straffende Produkten es zeigt sehr gute Beständigkeit
gegen UV-Strahlung und enthält keine Lösungsmittel. Geeignet für die Sanierung von Beton oder Ton (unglasierten) Fliesen, Beton, Terrazzo, Vormauerziegel, Keramik oder
Betonband, mineralische Putze und Fassaden. 3D ist für die alten und neuen Oberflächen. Der hydrophobe Effekt zugleich verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die
behandelte Oberfläche und vor weiterer Beschädigung und Verschmutzung schützt.
DURCHSCHNITTSVERBRAUCH JE EINER SCHICHT IN ABHÄNGIGKEIT VON DER POROSITÄT
•
•
Low / Mid-porösen Oberflächen 10-12 m² / L •
Sehr porös / stark absorbierenden Oberflächen: 8-10 m² / L •
ANWENDUNG
•
•
•
•
•
Low / medium porosity surface 10 to 12 m² / L •
Very porous / highly absorbent surfaces: 8-10 m² / L •
APPLICATION
•
•
•
APLIKACJA
•
Hydrophobic 3D reinforcing membrane protection
Protects against UV radiation, weathering and other
Allows the surface to breathe - permeable
Does not make surface slippery
Significantly slows down or stops the aging process
Excellent prevention against moss, algae and mildew
Solvents free, PH 13
Can be applied even on sensitive and colored surfaces
Guaranteed no poisonous, carcinogenic and toxic substances
Simple and easy to apply
Firming and hydrophobic coating does not change the 3D surface, does not form crust on the surface and retains vapour permeability and breathability, it is very suitable for
sculptures, plaster statues, frescoes, facades, stone construction. In comparison to Methyl salicylate firming agents, it shows very good resistance to UV radiation and does not
contain solvents. Suitable for renovation of concrete or clay (unglazed) tiles, concrete, terrazzo, facing bricks, ceramic or concrete lining tape, mineral plasters and facades.
3D is suitable for old and new surfaces. The hydrophobic effect at the same time prevents the penetration of moisture into the treated surface and protects it from further
damage and fouling.
•
•
Produkt jest gotowy do użycia, należy wstrząsnąć przed jego użyciem.
Zalecamy usunięcie brudu z powierzchni (tym samym znacząco zmniejszy się zużycie). Produkt aplikuje się na czystą, wolną od kurzu i suchą powierzchnię, która jednak
nie może zawierać silikonu!!!
Produkt nakładany jest na powierzchnię spryskiwaniem (spryskiwanie pod niskim ciśnieniem, Airless) w kierunku od dołu do góry, w jednej lub dwóch warstwach w ciągu
30 minutowego odstępu, w celu osiągnięcia pełnego nasycenia powierzchni preparatem.
Do kolejnej hydrofobizacji powierzchni potrzeba odczekać, co najmniej 7 dni od mineralizacji powierzchni.
Sucha (spolimeryzowana) powłoka staje się po 24 godzinach, przy temperaturze 20° C / 50rh. Nie stosować podczas niskich temperatur i mrozu. Idealna temperatura
aplikacji znajduje się pomiędzy 5° - 20 °C, podczas wietrznej pogody, na gorących czy też nasłonecznionych powierzchniach.
HYDROPHOBIC FIRMING 3D PROTECTION OF MINERAL
SURFACES AGAINST WATER AND FOULING FOR PLASTER,
TILES, TERRACES, BALCONIES
Das Produkt ist einsatzbereit, einfach vor Gebrauch schütteln. Wir empfehlen Entfernen loser Schmutz von der Oberfläche (wodurch Verbrauch deutlich zu reduzieren). Das
Produkt wird aufgebracht auf perfekt staubfrei, saubere und trockene Oberfläche, das kann nicht Silikon enthalten!!!
Das Produkt wird aufgebracht durch Spritzen (Niederdruckspritzen, Airless moderiert) von unten nach oben, einer oder zwei Schichten in 30-Minuten-Intervall, um
vollflächig Sättigungs der Oberfläche.
Es muss warten mindestens 7 Tage nach der mineralisierung der Oberfläche für die anschließende Hydrophobierung der Fläche. Trocken (polymerisiert) Film ist nach 24
Stunden bei 20° C / 50rh. Nicht in Kälte und Frost verarbeiten. Idealerweise zwischen 5° - 20° C, in windigem Wetter, auf heißem oder sonnenexponierten Flächen.
Aufgrund der Vielzahl von Oberflächen vor dem Aufbringen auf einen TEST durchführen zu empfehlen.
Achtung: Enthält Silicate: Schützen Sie Glas, Türrahmen, Metall und lackierte Oberflächen, Fahrzeuge usw.
Ze względu na szeroką skalę powierzchni, polecamy przed aplikacją przeprowadzić TEST.
Ostrzeżenie: Zawiera krzemiany: chroń szkło, ościeżnice, metalowe i lakierowane powierzchnie, pojazdy, itp.
8
9
PROTECT ANTISLIP
PROTECT ANTISLIP
CZ
PROTISKLUZOVÁ NANO OCHRANA (ANTI SLIP)
Preventivní protiskluzová ochrana pro dlaždice, žulu, keramiku, kameninu, barvy, atd.
ANTI SLIP je protiskluzová ochrana kluzkých ploch, jako jsou dlaždice, žula, kamenina, keramika, glazura, různé barvené povrchy,
atd. Řeší rizika spojené s uklouznutím v důsledku vody na povrchu. Ošetřené povrchy pokryje ultratenká neviditelná vrstva
s vynikající dlouhodobou účinností. Hlavní oblast použití jsou minerální podklady, kde je riziko uklouznutí jako jsou aquaparky,
wellness a sportovní zařízení, hotely, koupelny, toalety, šatny, školy, kuchyně, zdravotnictví, sanitární zařízení, potravinářský
průmysl, veřejné budovy, atd. Samozřejmostí jsou chodníky, pěší zóny, stanice MHD, nástupiště, vstupní a provozní haly.
VÝHODY:
•
•
•
•
dlouhodobá vynikající protiskluzová ochrana
vynikající prevence proti uklouznutí a následným nehodám
rychlé zaschnutí
žádné složité stavební úpravy, za 60 minut hotovo!!!
•
•
•
zaručeně bez jedovatých, karcinogenních
a toxických látek
jednoduchá a snadná aplikace
koncentrát nevytváří film
OCHRANA - APLIKACE
Doba aplikace se liší v závislosti na povaze a druhu podkladu a ředění koncentrátu. Je potřeba najít kompromis mezi ředěním
a požadavkem na ochranu v závislosti na podkladu a na požadovaném konečném výsledku. Doporučujeme začít s použitím
50% roztoku s vodou.
PRŮMĚRNÁ DOBA REAKCE PŘI ŘEDĚNÍ 50 AŽ 60% KONCENTRÁTU VE VODĚ
•
•
•
sanitární povrch : dlažby - obklady : kámen - minerály : 10 až 45 minut
10 až 45 minut
10 až 60 minut
V případě povrchu z dlaždic s vysokou vitrifikaci, může být doba expozice prodloužená,anebo je potřeba opakovat aplikaci (vždy provést test!). Na citlivém povrchu z leštěné žuly nebo mramoru může
produkt způsobit změnu povrchu v důsledku chemické krystalizace, přípravek musí být zředěn minimálně na 50% s vodou. Vždy si udělejte test.
Poznámka: pokud protiskluzová vrstva není dostatečná, opakujte postup aplikace. Nedoporučujeme aplikovat při teplotě vzduchu a materiálu pod +5°C, nejlépe od +10 do 25°C. Průměrná spotřeba
na litr výrobku (50% roztok) je 10-15 m2 v závislosti na povrchu a jeho pórovitosti. Po důkladném opláchnutí je povrch deaktivován a může být ihned uveden do provozu.
UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k široké škále podkladů, doporučujeme vždy provedení předběžné zkoušky. Tím také budete moci předem určit kontaktní čas v závislosti na požadované síle protiskluzové ochrany. Ujistěte
se, že povrch, který má být ošetřen, je v neustálém kontaktu s produktem po celou dobu aplikace. U některých lesklých ploch může chemicky dojít ke změně lesku. Proto doporučujeme provést test.
V tomto případě musíte upravit buď ředění, anebo snížení doby kontaktu (doporučujeme ředění). Na některých kamenech nebo minerálních površích se může na povrchu objevit suchý povlak (tvorba
komplexních solí, expozice krystalů na povrchu, atd.). Vždy si udělejte test. Nepoužívejte na horké povrchy nebo na slunci. Chraňte před mrazem.
APLIKACE
Produkt je připraven k přímému použití, doporučujeme naředit 1:1 s vodou. Povrch musí být absolutně suchý, bez prachu, mastnoty, vlhkosti, zbytků minerálních usazenin, vodní rzi, atd.Ruční aplikace:
štětec, váleček nebo mop. Aplikace postřikem: ruční aplikátory nebo nízkotlakovým stříkáním.
•
•
•
•
Nanášejte prostředek plochým mopem rovnoměrně na plochu, která má být ošetřena. Při aplikaci velkých ploch je potřeba si plochu rozdělit do menších části, aby se dodržela předem stanovená
doba působení prostředku na aplikované ploše. (viz. test slučitelnosti).
Během aplikace zajistěte, aby celá aplikovaná plocha, byla během celé doby působení rovnoměrně navlhčena prostředkem, tzn., nesmí dojít k vysychání. Prostředek neustále roztírejte, jinak dojde
k jeho odpaření a v důsledku toho se po ukončení aplikace mohou objevit skvrny, které nelze následně už odstranit!!!
Po z neutralizování aplikace, odstraňte zbývající vodu gumovou stěrkou, vodním vysavačem nebo strojem na mytí podlah.
Upravený povrch lze po odstranění vody ihned používat.Reakční doba určuje jeho sílu a účinnost vrstvy, když vyhovuje protiskluzová vrstva, důkladně opláchněte čistou vodou v dostatečném
množství!
PL
PREWENCYJNA ANTYPOŚLIZGOWA OCHRONA NA PŁYTKI, GRANIT,
CERAMIKĘ, KAMIONKĘ, KOLORY (FARBY), ITP.
ANTI SLIP to przeciwpoślizgowa ochrona śliskich powierzchni, którymi są płytki, granit, kamionka, ceramika, glazura, różne farbowane powierzchnie, itd… Rozwiązuje ryzyko związane z pośliznięciem
w skutek występowania wody na powieruchni. Aplikowana powierzchnia zostaje pokryta ultra cienką, niewidoczną warstwą z doskonałą i długotrwałą efektywnością. Główne obszary zastosowania
to powierzchnie mineralne, w których istnieje ryzyko poślizgnięcia się jak naprzykład w aquparkach, wellness i obiektach sportowych, hotelach, łazienkach, toaletach, szatniach, szkołach, kuchniach,
opiece zdrowotnej, urządzeniach sanitarnych, przemyśle spożywczym, budynkach użyteczności publicznej itp. Oczywistością są chodniki, strefy dla pieszych, przystanki komunikacji miejskiej, perony,
hale wejściowe, następny obszar zastosowania jest w branży przemysłowej z przeciwpoślizgową ochroną przed - olejami i innymi śliskimi płynami. Idealnie nadający się do zastosowania jak na
powierzchniach starych tak i zarówno na powierzchniach nowych.
•
•
•
Długotrwałe doskonałe zabezpieczenie antypoślizgowe
Doskonale zapobiega przed poślizgnięciem i wypadkami
Szybkoschnący
•
•
•
Bez potrzeby przeprowadzania skomplikowanych dostosowań budowlanych, gotowe w ciągu 60 minut!!!
Gwarantowany skład bez trujących, toksycznych i rakotwórczych substancji
Prosta i szybka aplikacja
APLIKACJA - OCHRONNA
Czas aplikacji różni się w zależności od charakteru i rodzaju podłoża oraz rozcieńczania koncentratu. Na przykład, powierzchnia glazurowany jest materiałem stałym i kompaktowym: produkt musi być
stężony. W takim przypadku trzeba znaleźć kompromis pomiędzy rozcieńczaniem a wymaganiami dotyczącymi ochrony w zależności od rodzaju podłoża i wymaganego wyniku końcowego. Polecamy
rozpocząć 50% roztworem z wodą. Cała powierzchnia musi być na aplikowana, cała powierzchnia musi być pokryta produktem. Jeśli produkt odparuje przed końcem czasu reakcji (na przykład podczas
wysokiej temperatury), konieczne jest, dodanie nowego produktu.
PRZECIĘTNY CZAS REAKCJI PODCZAS ROZCIEŃCZANIA 50-60% KONCENTRATU W WODZIE:
•
•
•
powierzchni sanitarnych: 10 aż 45 minut
płytki – kafelki : 10 aż 45 minut
kamień - minerały : 10 aż 60 minut
W przypadku powierzchni płytek z wysoką witryfikacją, czas ekspozycji może być przedłużony, lub trzeba powtórzyć aplikację (należy zawsze wykonać test!). Na wrażliwych powierzchniach
z polerowanego granitu lub marmuru, produkt może spowodować zmianę powierzchni w wyniku chemicznej krystalizacji, produkt musi być rozcieńczony minimalnie na 50% z wodą. Zawsze należy
wykonać test. Należy pamiętać: jeśli warstwa antypoślizgowa jest nie wystarczająca, należy powtórzyć aplikacje. Czas działania zależy od charakteru, czasu trwania i rodzaju podłoża. Różni się także
w zależności od temperatury otoczenia. Nie zaleca się przeprowadzanie aplikacji przy temperaturze powietrza i materiału poniżej + 5° C, najlepiej od +10 do 25° C. Zużycie produktu zmienia się w
zależności od powierzchni i jej porowatości. Średnie zużycie na litr produktu (50% roztwór) wynosi 10-15 m 2. Po dokładnym spłukaniu, powierzchnia jest dezaktywowana i może zostać natychmiast
oddana do eksploatacji.
OSTRZEŻENIE
Ze względu na szeroką skalą podłoży, zalecamy, aby zawsze wykonać wstępną próbę. W ten sposób Będzie możliwe określenie czasu kontaktu w zależności od wymaganej grubości (siły) ochrony
antypoślizgowej. Należy upewnić się, że aplikowana powierzchnia jest w nieustannym kontakcie z produktem, przez cały czas aplikacji. U niektórych błyszczących powierzchni może nastąpić chemiczna
zmiany połysku. Dlatego zalecamy, wykonanie próby. W takim przypadku należy dostosować bądź rozcieńczenie, lub skrócić czas kontaktu (zalecamy rozcieńczenie). Na niektórych kamieniach lub
powierzchniach mineralnych może pojawić się sucha powłoka (tworzenie się soli kompleksowych, ekspozycja kryształów na powierzchni, itd.). Należy zawsze przeprowadzić próbę. Nie stosować na
gorące powierzchnie lub na słońcu. Chronić przed mrozem.
APLIKACJA
Produkt jest gotowy do użycia, zalecamy rozcieńczanie 1: 1 z wodą. Powierzchnia musi być sucha i pozbawiona kurzu, tłuszczu, wilgoci, resztek osadów mineralnych, rdzy, wody, itp.
Manualna aplikacja: pędzel, wałek, mop
Aplikacja spryskaniem: ręczne aplikatory, niskociśnieniowym spryskiwaniem
•
•
•
•
•
10
Nanieść środek przy użyciu płaskiego mopa równomiernie na całej powierzchni. Przy aplikacjach na duże powierzchnie, musi być powierzchnia podzielona na mniejsze części, tak by został
dotrzymany czas działania środka na aplikowanej powierzchni (patrz test kompytybilności)
Podczas aplikacji należy zapewnić, by cała aplikowana powierzchnia, była w trakcie działania równomiernie nawilżony środkiem to znaczy NIE MOŻE DOJŚĆ DO WYSYCHANIA. Środek należy
nieustannie rozcierać, w odwrotnym przypadku nastąpi odparowywanie w wyniku czego, mogą się po ukończeniu aplikacji zacząć pojawiać plamy, których nie da rady usunąć!!!
Po zneutralizowaniu aplikacji, należy usunąć pozostałą wodę przy użyciu gumowej rakli, odkurzacza wodnego czy też urządzenia do mycia podłóg.
W ten sposób modyfikowana powierzchnia, może być po usunięciu wody, natychmiast włączona do użytku.
Czas trwania reakcji określa jej siłę i efektywność warstwy, jeśli warstwa antypoślizgowa jest odpowiednia, należy ją dokładnie spłukać czystą wodą w dostatecznej ilości!
EN
PREVENTIVE ANTI-SLIP PROTECTION FOR TILES, GRANITE,
CERAMICS, EARTHENWARE, COLORS, ETC…
ANTI-SLIP is a protection for slippery surfaces such as tiles, granite, stoneware, pottery, glaze, various colored surfaces, etc. It solves the risks associated with slipping due to water on the surface.
Treated surfaces will be covered in ultra-thin invisible layer with excellent long-term efficiency. Main fields of application are mineral surfaces with a risk of slipping as water parks, wellness and sports
facilities, hotels, bathrooms, toilets, dressing rooms, schools, food, health, sanitation, food industry, public buildings, etc. Of course there are also sidewalks, pedestrian zones, public transport stations,
platforms, and operating and entrance halls. Another area of use is in the industry with anti-slip protection against - oil and other slippery fluids. Ideal for use on old and new surfaces.
•
•
•
excellent long-term non-slip protection
excellent prevention against slipping and subsequent accidents
quick drying
•
•
•
no complicated construction work, done in 60min!!!
guaranteed free of poisonous, carcinogenic and toxic substances
simple and easy application
PROTECTION - APPLICATION
Application time varies depending on the nature and type of surface and diluting of the concentrate. For example, glazed surface is solid and compact material : the product must be concentrated.
It is necessary to find a compromise between the dilution and the requirement for protection, depending on the surface and desired end result. We recommend starting with 50% water solution.
The entire surface has to be treated, the whole area has to be covered by the product. If the product evaporated before the end of the reaction (e.g. high temperature), it is necessary to add a new
product.
THE AVERAGE REACTION TIME FOR DILUTION 50-60% OF THE CONCENTRATE IN WATER
•
•
•
Sanitary surface - 10 to 45 minutes.
Paving - tiles: 10-45 minutes
Stone - minerals: from 10 to 60 minutes
If the surface of the tiles has high vitrification, the exposure time may be extended or repeat the application (always perform a test!). On sensitive surfaces of polished granite or marble the product
can cause surface changes due to chemical crystallization, the product must be diluted at least with 50% water. Always make a test. Note: If the anti-slip layer is not sufficient, repeat application.
The duration of application depends on the character, duration and type of surface. It also varies depending on the ambient temperature. We do not recommend applying the product at an air
temperature and the material below +5 DEG C., preferably from +10 to 25° C. Consumption of the product varies depending on the surface and its porosity. Average consumption per litre of product
(50% solution) is 10-15 m². After rinsing the surface is deactivated and can be immediately put into operation.
Notice: Because of the wide variety of surfaces, we recommend to always perform preliminary tests. This will also allow determining in advance the contact time depending on the required strength
of anti-slip protection. Make sure that the treated surface is in constant contact with the product over the whole application period. In case of some shiny surfaces, it may chemically alter their gloss.
Therefore, we recommend performing a test. In this case, you must modify either dilution or reduce the contact time (recommended is dilution). In case of some rock or mineral surfaces a dry coating
may occur on the surface (formation of complex salts, exposure crystals on the surface, etc.). Always make a test. Do not use on hot surfaces or exposed to the sun. Do not freeze.
APPLICATION
The product is ready for use, its recommended dilution is 1: 1 with water. The surface must be absolutely dry and free of dust, grease, moisture, residual mineral sediments, rust, water, etc.
Manual application: brush, roller, mop
Spray application: manual applicators, low pressure spray.
•
•
•
•
•
Apply with a medium flat mop evenly on the treated surface. When applying on large areas it is necessary to divide the area into smaller parts, in order to maintain a predetermined exposure
time to the applied area. (see: the compatibility test).
During the application, make sure that all of the administered area was evenly moistened with the product during the exposure time, this means DRYING MUST NOT OCCUR. Continuously blend
the product or it will evaporate and consequently stains can occur after the completion of the application and cannot be removed afterwards!!!
After the application is neutralized, remove the remaining water by squeegee, wet vacuum or floors washing machine.
Treated surface can be used immediately after removal of water.
The reaction time determines strength and effectiveness of the layer, when the anti-slip layer is acceptable, rinse thoroughly with clean water in sufficient quantity!
DE
PRÄVENTIVE ANTI-RUTSCH-SCHUTZ FÜR FLIESEN, GRANIT,
KERAMIK, STEINZEUG, FARBEN, ETC.
ANTI SLIP ist Anti-Rutsch-Schutz der Oberflächen wie Fliesen, Granit, Keramik, Steinzeug, Glasur, verschiedenen farbigen Oberflächen usw. Es löst Risiken, verbunden mit rutschen auf der nassen
Oberfläche. Behandelten Oberflächen werden mit ultradünne unsichtbare Schicht mit ausgezeichneter Langzeiteffizienz bedecken. Hauptanwendungsbereiche sind mineralische Oberflächen, wo
es eine Rutschgefahr, wie Wasserparks, Wellness- und Sporteinrichtungen, Hotels, Bäder, Toiletten, Umkleideräume, Schulen, Lebensmittel, Gesundheit, Hygiene, Lebensmittelindustrie, öffentliche
Gebäude, etc. Natürlich gibt es Gehwege, Fußgänger Zonen, Öffentliche Verkehrsmittel Stationen, Plattformen und Betriebseingangshalle. Ein weiterer Einsatzbereich ist in der Branche mit AntiRutsch-Schutz - gegen Öl und anderen rutschigen Flüssigkeiten. Ideal für den Einsatz auf alt und neu Oberflächen.
•
•
•
Langzeit und ausgezeichnete Anti-Rutsch-Schutz
Ausgezeichnete prävention gegen verrutschen und dadurch zu Unfällen
Schnelle Trocknung
•
•
•
Keine komplizierten Bauarbeiten, in 60min getan!!!
Frei von giftigen, krebserzeugenden und toxischen Substanzen
Einfach anwendung
SCHUTZ - APPLIKATION
Anwendungszeit variiert in Abhängigkeit von der Art des Untergrundes abhängig und Verdünnung das Konzentrat. Zum Beispiel glasierte Oberfläche des Materials ist solide und kompakt: das Produkt
muss konzentriert werden. Es ist notwendig, einen Kompromiß zwischen der Verdünnung und der Anforderung für den Schutz, je nach Grundlage und gewünschtem Endergebnis zu finden. Wir
empfehlen, beginnend mit 50% Lösung mit Wasser. Die gesamte Oberfläche behandelt werden soll, die gesamte Fläche muß von dem Produkt bedeckt werden. Wenn das Produkt vor dem Ende der
Reaktion (z.B. hohe Temperatur) verdampft, ist es notwendig, ein neues Produkt hinzuzufügen.
DIE DURCHSCHNITTLICHE ZEIT DER REAKTION FÜR DIE VERDÜNNUNG 50-60% DES KONZENTRATS IN WASSER:
•
•
•
Sanitärfläche -10 bis 45 Minuten
Fliesen - 10 bis 45 Minuten
Stein - Mineralstoffe: 10-60 Minuten
Bei der Oberfläche der Fliesen mit hoher Vitrifikation wird die Belichtungszeit verlängert oder Sie brauchen die Anwendung zu wiederholen (immer einen Test durchzuführen!). Auf empfindlichen
Oberflächen aus poliertem Granit oder Marmor Produkt kann Oberflächenänderungen aufgrund chemischer Kristallisation zu bewirken, das Produkt muss mindestens 50% Wasser verdünnt werden.
Sie immer machen ein Test. Hinweis: Wenn die Antirutschschicht nicht ausreichend ist, wiederholen Anwendung. Die Zeit der Wirkung hängt von der Art und Dauer und Art des Substrats. Es ist auch
abhängig von der Umgebungstemperatur. Es wird nicht empfohlen, bei einer Lufttemperatur und des Materials unter +5° C angewendet werden, beste von 10 bis 25° C. Verbrauch des Produktes ist
abhängig von der Oberfläche und seiner Porosität. Durchschnittsverbrauch pro Liter des Produkts (50% ige Lösung) beträgt 10-15 m². Nach gründlich Abspülen der Oberfläche wird deaktiviert und
kann sofort in Betrieb genommen werden.
HINWEIS
Aufgrund der Vielzahl von Substraten, empfehlen wir, immer Vorversuche durchzuführen. Dies auch in der Lage, im Voraus die Kontaktzeit in Abhängigkeit von der erforderlichen Stärke der
Anti-Rutsch-Schutz zu bestimmen. Stellen Sie sicher, dass die zu behandelnde Oberfläche in ständigem Kontakt mit dem Produkt über die gesamte Anwendungsdauer ist. An einige glänzenden
Oberflächen das Glanz kann chemisch verändert wird. Daher empfehlen wir, einen Test durchzuführen. In diesem Fall müssen Sie entweder ändern verdünnen oder die Kontaktzeit (empfohlen
Verdünnung) zu reduzieren. An einige Stein oder mineralische Oberflächen, die trockene Beschichtung kann auftreten (das Bildung von Komplexsalzen, Belichtungs von Kristalle auf der Oberfläche,
etc.). Sie immer eine Probe. Auf heißen Oberflächen oder in der Sonne nicht mehr verwenden. Nicht einfrieren.
APPLIKATION
Das Produkt ist einsatzbereit, wir empfehlen 1: 1 verdünnt mit Wasser. Die Oberfläche muss absolut trocken und frei von Staub, Fett, Feuchtigkeit, Reste von Mineralvorkommen, Rost, Wasser, etc.
Manuelle Anwendung: Pinsel, Rolle, Mopp
Spray Anwendung: manuelle Applikatoren, Niederdruck-Spray
•
•
•
•
•
Wenden Sie das produkt mit den flach Mop gleichmäßig auf der zu behandelnden Oberfläche. Bei der Anwendung an großen Gebieten ist es notwendig, die Fläche in kleinere Teile zu unterteilen,
um einen vorbestimmten Belichtungszeit des Produktes auf dem behandelten Oberfläche halten (siehe Kompatibilitätstest.)
Bei der Anwendung, stellen Sie sicher, dass der gesamte behandelte Oberfläche war während der Wirkung gleichmäßig mit das Produkt befeuchtet. ES DARF NICHT AUSTROCKEN. Sie müssen
ständig beschmieren das Produkt, oder es wird verdampft und damit nach Abschluss der Anwendung Flecken erscheinen, die später nicht entfernen können!!!
Nach der Neutralisation der Anwendung, entfernen Sie das restliche Wasser durch Rakel, Nasssauger oder Boden Waschmaschine.
Das bereinigte Oberfläche nach der Entfernung von Wasser kann sofort verwendet werden.
Die Reaktionszeit bestimmt, seine Stärke und Wirksamkeit Schicht, wenn Antirutschschicht ist optimal, spülen sie gründlich mit sauberem Wasser in ausreichender Menge!
11
CLEANER IT
CLEANER IT
CZ
ČISTIČ A OCHRANA IT ZAŘÍZENÍ
NANO ČISTIČ IT kombinuje vysokou účinnost, šetrnost k povrchu a zároveň chrání povrch. Svým složením
je vhodný k pravidelnému čištění LCD, LED, PLASMA OBRAZOVEK A MONITORŮ, TABLETŮ. Zkrátka pro kompletní
údržbu IT zařízení ve vašem zaměstnání či domácnosti.
•
•
•
•
•
Čistí a chrání povrch v jedné aplikaci
Výrazně zamezuje následnému znečištění čistič a odstraňovač biologických nečistot
Účinný čistič živočišných, rostlinných a minerálních olejů
Odstraňuje ulpělé nečistoty (prach,otisky prstů, atd.)
Odstraňuje mastnotu a provozní nečistoty
NANO ČISTIČ IT je specificky vyvinut jako nano čistič a ochrana skla a pevných materiálů. Je bez rozpouštědlovým
čističem na bázi rostlinných derivátů, který je absolutně bez šmouh a stop na povrchu. Obnovuje na ošetřeném
povrchu lesk. Svým dlouhotrvajícím efektem chrání ošetřený povrch od zamlžení, znečištění a hydrofobním
účinkem výrazně usnadňuje následné čištění. NANO ČISTIČ IT neobsahuje alkohol. Produkt je vyroben na bázi
rostlinných derivátů v podobě nanoemulze, naprosto respektuje ochranu životního prostředí a má označení BIO!
VÝHODY
•
•
•
je hydrofobní ochranou proti zamlžení
nezanechává šmouhy
je vyroben na bázi bio esterů mastných kyselin
Produkt je připraven k přímému použití. Nastříkejte produkt pomocí ručního aplikátoru přímo na povrch nebo utěrku z mikrovlákna a poté důkladně místo vedle místa rozetřete
a vyleštěte.Použijte opravdu malé množství (5-10 ml/m2), abyste se vyvarovaly následnému rozlešťování. Anti-mlhová úprava je funkční cca 2 hodiny po aplikaci.
•
•
•
•
•
NANO ŚRODEK CZYSZCZĄCY
ŚRODEK CZYSZCZĄCY ORAZ OCHRONA SZKŁA I MATERIAŁÓW STAŁYCH
HYDROFOBOWY
OCHRONA PRZD ZAMGŁAWIANIEM
NIE POZOSTAWIA SMUG
NA BAZIE BIO ESTRÓW KWASÓW TŁUSZCZOWYCH
NANO ŚRODEK CZYSZCZĄCY IT łączy w sobie wysoką skuteczność, delikatność, jednocześnie chroniąc powierzchnię. Jego skład nadaje się do regularnego czyszczenia LCD, LED,
PLASMA EKRANÓW, MONITORÓW, TABLETÓW. Krótko mówiąc, do kompletnego utrzymania IT urządzeń jak w pracy, tak i w domu.
•
•
•
•
Czyści i chroni powierzchnię w jednej aplikacji
Znacznie redukuje późniejsze zabrudzenie środek czyszczący służący do usuwania zanieczyszczeń biologicznych
Skuteczny środek czyszczący do usuwania olejów zwierzęcych, roślinnych i mineralnych
Usuwa uporczywe zabrudzenia (kurz, odciski palców, itd.)• Usuwa tłuszcz i brud operacyjny
NANO ŚRODEK CZYSZCZĄCY IT Nie zawiera żadnych rozpuszczalników, jest na bazie pochodnych roślinnych, które nie pozostawiają na powierzchni żadnych śladów i smug.
Po aplikacji dodaje powierzchni jej pierwotny blask. Jego długotrwały efekt chroni aplikowaną powierzchnię przed zamgławianiem, zanieczyszczeniami a jego właściwości
hydrofobowe wyraźnie ułatwiają ponowne czyszczenie NANO ŚRODEK CZYSZCZĄCY IT nie zawiera alkoholu. Produkt wyprodukowany jest na bazie pochodnych roślinnych,
w postaci nano-emulsji, w pełni chroni środowisko naturalne i posiada BIO oznaczenie!
APLIKACJA
Produkt jest przygotowany do bezpośredniego użycia. Należy nanieść produkt za pomocą ręcznego aplikatora na powierzchnię, a następnie dokładnie rozprowadzić najlepiej
przy użyciu ściereczki z mikro włókna i wypolerować. Należy użyć bardzo małej ilości (5-10 ml/m2), by uniknąć potrzeby polerowania. Obróbka przeciwmgielna jest aktywna
około 2 godziny.
12
•
•
•
•
•
NANO CLEANER IT
CLEANER AND GLASS AND SOLID MATERIAL PROTECTION
HYDROPHOBIC
PROTECTION AGAINST FOGGING
LEAVES NO STREAKS
BIO BASED FATTY ACID ESTERS
NANO CLEANER IT combines high efficiency, gentleness to the surface and also protects the surface. Its composition is suitable for regular cleaning of LCD, LED, PLASMA screens
and monitors, tablets. In short, for the complete maintenance of IT equipment in your work or home.
•
•
•
•
•
Cleans and protects the surface in one application
Significantly prevents subsequent contamination cleaner and remover of biological contaminants
Effective cleaner of animal, vegetable and mineral oils
Removes clinging dirt (dust, fingerprints, etc.)
Removes grease and operating impurities
NANO CLEANER IT is specifically developed as a NANO cleaner and glass and solid materials protection. It is solvent-free cleaner based on plant derivatives, which is absolutely
without smudges and stains on surface. It restores luster to the treated surface. With its long-lasting effect it protects treated surfaces from fogging, fouling and the hydrophobic
effect greatly simplifies subsequent purification.
NANO CLEANER IT does not contain alcohol. The product is made of vegetable-based derivatives in the form of nanoemulsions, absolutely respects the environment
and is designated BIO!
APPLICATION
The product is ready for use. Spray using a hand-held applicator directly on the surface or microfiber cloth and then carefully rub and polish place by place. Use really small
amount (5-10 ml / m²), so you avoid subsequent polishing. Anti-fog treatment is working approx. 2 hours after application.
APLIKACE
PL
EN
DE
•
•
•
•
•
NANO CLEANER IT
CLEANER UND SCHUTZ FÜR GLAS UND FESTE MATERIALE
HYDROPHOBIC
SCHUTZ GEGEN BESCHALEGEN
HINTERLÄSST KEINE STREIFEN
AUF DER BASIS ORGANISCHER ESTER VON FETTSÄUREN
NANO CLEANER IT kombiniert hohe Effizienz, Freundlichkeit zu der Fläche und schützt die Oberfläche. Seine Zusammensetzung ist geeignet für die regelmäßige Reinigung LCD,
LED, PLASMA-BILDSCHIRME UND MONITORE, TABLETTEN. Kurz gesagt, für die komplette Wartung von IT-Geräten in Ihrer Arbeit oder zu Hause.
•
•
•
•
•
•
Reinigt und schützt die Oberfläche in einer einzelner Anwendung
Deutlich verhindert späteren Kontamination
Cleaner und Entferner von biologische Verschmutzungen
Stand-Reiniger aus tierischen, pflanzlichen und mineralischen Ölen
Entfernt hartnäckige Verschmutzungen (Staub, Fingerabdrücke, etc.)
Entfernt Fett und Betrieb Verschmutzung
NANO CLEANER IT ist speziell als Nano Cleaner und Schutz für Glas und feste Materiale entwickelt. Es ist der Reiniger ohne Lösungsmittel auf Basis von Pflanzenderivaten, der
ist absolut ohne Schmierstellen und Flecken auf der Oberfläche. Es erneuert Glanz der behandelten Oberfläche. Mit seiner langanhaltende Wirkung es schützt behandelten
Oberflächen vor Beschlagen, Verschmutzung und dank der hydrophoben Effekt, es vereinfacht nachfolgende Reinigung. NANO CLEANER IT enthält keinen Alkohol. Das Produkt
wird aus pflanzlichen basierten Derivaten in Form von Nanoemulsionen hergestellt, absolut respektiert die Umwelt und es hat die Bezeichnung BIO!
ANWENDUNG
Das Produkt ist einsatzbereit. Bespritzen das Produkt mit einem Handapplikator direkt auf der Oberfläche oder auf das Mikrofasertuch und dann über die gesamte Oberfläche
gründlich ausgebreitet, und polieren. Anwenden wirklich kleine Menge (5-10 ml / m²), so dass Sie nachfolgende wiederholen Polier vermeiden. Anti-Fog-Behandlung arbeitet ca.
2 Stunden nach der Anwendung.
13
CLEANER GLASSES
CLEANER GLASSES
CZ
NANO ČISTIČ A OCHRANA BRÝLÍ PROTI ZAMLŽENÍ
(CLEANER GLASSES)
CLEANER GLASSES kombinuje vysokou účinnost s šetrností k povrchu a zároveň povrch chrání. Svým složením
je vhodný k pravidelnému čištění brýlí jak dioptrických a slunečních, tak určených pro sport jako je běh, plavání,
potápění, jízdu na kole, motorce, lyžích, snowboardu,atd. Zkrátka všude tam, kde je nutnost ochrany zraku.
•
•
•
•
Ideální pro všechny druhy klasických i moderních materiálů, ze kterých se v dnešní době brýle vyrábějí
Čistí a chrání povrch v jedné aplikaci, výrazně zamezuje následnému znečištění
Účinně čistí živočišné, rostlinné a minerálních oleje.
Odstraňuje ulpělé nečistoty (hmyz na skle, atd.)
CLEANER GLASSES je specificky vyvinut jako nano čistič a ochrana skla a pevných materiálů. Je bez
rozpouštědlovým čističem na bázi rostlinných derivátů, které jsou absolutně bez šmouh a stop na povrchu.
Obnovuje na ošetřeném povrchu lesk. Svým dlouhotrvajícím efektem chrání ošetřený povrch od zamlžení,
znečištění a hydrofobním účinkem výrazně usnadňuje následné čištění. CLEANER GLASSES neobsahuje alkohol.
Produkt je vyroben na bázi rostlinných derivátů v podobě nanoemulze, naprosto respektuje ochranu životního
prostředí a má označení BIO!
VÝHODY
•
•
•
je hydrofobní ochranou proti zamlžení
nezanechává šmouhy
je vyroben na bázi bio esterů mastných kyselin
APLIKACE
•
•
•
•
•
NANO ŚRODEK CZSZCZĄCY I OCHRONA OKULARÓW
PRZED ZAMGŁAWIANIEM (CLEANER GLASSES)
ŚRODEK CZYSZCZĄCY ORAZ OCHRONA SZKŁA I MATERIAŁÓW STAŁYCH
HYDROFOBOWY
OCHRONA PRZD ZAMGŁAWIANIEM
NIE POZOSTAWIA SMUG
NA BAZIE BIO ESTRÓW KWASÓW TŁUSZCZOWYCH
CLEANER GLASSES łączy w sobie wysoką skuteczność, delikatność, jednocześnie chroniąc powierzchnię. Jego skład nadaje się do regularnego czyszczenia okularów
dioptrycznych i słonecznych, przeznaczonych do uprawiania sportu takiego jak bieganie, pływanie, nurkowanie, jazdę na rowerze, motorze, nartach, snowboardzie…itd.
Krótko mówiąc, wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba ochrony oczu.
•
•
•
•
Idealny do wszystkich rodzajów materiałów klasycznych i nowoczesnych, z których są w dzisiejszych czasach produkowane okulary
Czyści i chroni powierzchnię w jednej aplikacji, co znacznie zapobiega późniejszemu zanieczyszczeniu
Skuteczny środek czyszczący oleje zwierzęce, roślinne i mineralne
Usuwa uporczywe zabrudzenia (owady na szkle itd.)
CLEANER GLASSES to specjalnie opracowany NANO środek czyszczący oraz ochrona szkła i materiałów stałych. Nie zawiera żadnych rozpuszczalników, jest na bazie pochodnych
roślinnych, które nie pozostawiają na powierzchni żadnych śladów i smug. Po aplikacji dodaje powierzchni jej pierwotny blask. Jego długotrwały efekt chroni aplikowaną
powierzchnię przed zamgławianiem, zanieczyszczeniami a jego właściwości hydrofobowe wyraźnie ułatwiają ponowne czyszczenie. CLEANER GLASSES nie zawiera alkoholu.
Produkt wyprodukowany jest na bazie pochodnych roślinnych, w postaci nano-emulsji, w pełni chroni środowisko naturalne i posiada BIO oznaczenie!
APLIKACJA
Produkt jest przygotowany do bezpośredniego użycia. Należy nanieść produkt za pomocą ręcznego aplikatora na powierzchnię, a następnie dokładnie
rozprowadzić najlepiej przy użyciu ściereczki z mikro włókna i wypolerować. Należy użyć bardzo małej ilości (5-10 ml/m2), by uniknąć potrzeby polerowania.
Obróbka przeciwmgielna jest aktywna około 2 godziny.
14
•
•
•
•
•
NANO GLASSES CLEANER AND PROTECTION
AGAINST FOGGING (CLEANER GLASSES)
GLASS AND SOLID MATERIALS CLEANER AND PROTECTION
HYDROPHOBIC
FOGGING PROTECTION
LEAVES NO STREAKS
BIO-BASED FATTY ACID ESTERS
CLEANER GLASSES combines high efficiency, gentleness to surface and also protects the surface. Its composition is suitable for regular cleaning of both prescription eyeglasses
and sunglasses, glasses designed for sports like running, swimming, diving, cycling, biking, skiing, snowboarding… etc. In short, wherever there is a need for eye protection.
•
•
•
•
Ideal for all kinds of classic and modern materials, from which eyeglasses are made nowadays
Cleans and protects the surface in one application, significantly prevents subsequent contamination
Effectively cleans animal, vegetable and mineral oils
Removes clinging dirt (insects on glass, etc.)
CLEANER GLASSES is specifically developed as a NANO cleaner and glass and solid materials protection. It is solvent-free cleaner based on plant derivatives, which is absolutely
without smudges and stains on surface. It restores luster to the treated surface. With its long-lasting effect it protects treated surfaces from fogging, fouling and hydrophobic
effect greatly simplifies subsequent purification.
CLEANER GLASSES does not contain alcohol. The product is made of vegetable-based derivatives in the form of nanoemulsions, absolutely respects the environment and is
designated as BIO!
APPLICATION
The product is ready for use. Spray using a hand-held applicator to the surface or microfiber cloth and then carefully place by place rub and polish. Use a very small amount (510 ml / m²), so you will avoid subsequent polishing. Anti-fog treatment is working approx. 2 hours after application.
Produkt je připraven k přímému použití. Nastříkejte produkt pomocí ručního aplikátoru na povrch nebo utěrku z mikrovlákna a poté důkladně místo vedle místa rozetřete
a vyleštěte. Použijte opravdu malé množství (5-10 ml/m2), abyste se vyvarovaly následnému rozlešťování. Anti-mlhová úprava je funkční cca 2. hodiny po aplikaci.
PL
EN
DE
•
•
•
•
•
NANO CLEANER UND ANTI-FOG SCHUTZ
FÜR BRILLEN (CLEANER GLASSES)
CLEANER UND SCHUTZ FÜR GLAS UND FESTE MATERIALIEN
HYDROPHOBIC
SCHUTZ GEGEN BESCHALEGEN
HINTERLÄSST KEINE STREIFEN
AUF DER BASIS ORGANISCHER ESTER VON FETTSÄUREN
CLEANER GLASSES kombiniert hohe Effizienz, Freundlichkeit zu der Fläche und schützt die Oberfläche. Seine Zusammensetzung ist geeignet für die regelmäßige Reinigung der
beiden dioptrischen Brillen und Sonnenbrillen, und auch für Sportbrillen für Laufen, Schwimmen, Tauchen, Radfahren, Fahrrad, Ski, Snowboard… etc. Kurz gesagt, überall dort, wo
ein Bedarf für einen Augenschutz ist.
•
•
•
•
•
Ideal für alle Arten von klassischen und modernen Materialien, aus denen heute Brillen hergestellt werden. Reinigt und schützt die Oberfläche in einer einzelner Anwendung
Deutlich verhindert späteren Kontamination
Cleaner und Entferner von biologische Verschmutzungen
Stand-Reiniger aus tierischen, pflanzlichen und mineralischen Ölen
Entfernt hartnäckige Verschmutzungen (Insekten auf Glas, etc.)
CLEANER GLASSES ist speziell als Nano Cleaner und Schutz für Glas und feste Materialien entwickelt. Es ist der Reiniger ohne Lösungsmittel auf Basis von Pflanzenderivaten,
der ist absolut ohne Schmierstellen und Flecken auf der Oberfläche. Es erneuert Glanz der behandelten Oberfläche. Mit seiner langanhaltende Wirkung es schützt behandelten
Oberflächen vor Beschlagen, Verschmutzung und dank der hydrophoben Effekt, es vereinfacht nachfolgende Reinigung.
CLEANER GLASSES enthält keinen Alkohol. Das Produkt wird aus pflanzlichen basierten Derivaten in Form von Nanoemulsionen hergestellt, absolut respektiert die Umwelt und
es hat die Bezeichnung BIO!
ANWENDUNG
Das Produkt ist einsatzbereit. Bespritzen das Produkt mit einem Handapplikator direkt auf der Oberfläche oder auf das Mikrofasertuch und dann über die gesamte Oberfläche
gründlich ausgebreitet, und polieren. Anwenden wirklich kleine Menge (5-10 ml / m²), so dass Sie nachfolgende wiederholen Polier vermeiden. Anti-Fog-Behandlung arbeitet ca.
2 Stunden nach der Anwendung.
15
CLEANER FIBRE
CLEANER FIBRE
CZ
NANO ODSTRAŇOVAČ SKVRN (CLEANER FIBRE)
CLEANER FIBRE je aktivní čistící látka s regenerační ochranou vláken vyráběná novou technologií. V jediném
úkonu vyčistíte nečistoty, odstraníte skvrny, vrátíte vláknům původní pružnost a jemnost, oživíte barvy. Na rozdíl
od standardních čističů, které rozpuštěnou špínu zanechávají ve spodní části textilie, CLEANER FIBRE čistí vlákno
po celé délce a rozpuštěnou nečistotu vytahuje na povrch, kde ji snadno odstraníte. Má urychlené zasychání,
což značně spoří čas. Je bezpečný pro všechny druhy vláken za běžných podmínek aplikace. Je velmi účinný
pro většinu nečistot. Ideální na tkané a netkané textilie, mikroplyš, koberce, potahové látky, textilní vlákna,
technické látky a vlákna, atd. Po vyčištění doporučujeme textilii produktem PROTECT FIBRE (hydrofobní ochrana
textilu) se samočistícím účinkem a s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, oleji,
mastnotě a agresivním nečistotám. Nanovrstva vytvořená PROTECT FIBRE znemožňuje život bakteriím, mechu,
plísním a řasám, vytváří tak velmi hygienický povrch. Chrání i proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu,
mrazu a rozmrazovacím solím), žloutnutí, hnilobě a UV záření.
VÝHODY
•
•
•
•
•
•
renovační hloubkový čistič textilu a odstraňovač skvrn
speciální aktivní zplynovací látky
regeneruje vlákna
obnovuje pružnost vláken a barvy
rychlé zaschnutí
ideální pro strojové čištění
•
•
•
•
•
žádné mýdlové zbytky po čištění
výrazně prodlužuje životnost
rychlé zaschnutí
absolutně bezpečný
jednoduchá a snadná aplikace
ČIŠTĚNÍ TEXTILIÍ
CLEANER FIBRE je speciálně vyvinutý pro vysoce zatížené (znečištěné) povrchy, které jsou v hotelích, restauracích, bankách, kancelářích, nemocnicích, dopravních prostředcích
(MHD, vlaky, metro), autech, v průmyslu, v domácnostech. Umožňuje snadné čištění skvrn jakéhokoliv druhu. Zjednodušuje údržbu a úklid, výrazně šetří čas a náklady na čištění,
regeneruje a výrazně prodlužuje životnost textilií. Jednou aplikací čistíte mastnoty, čokoládu, mléčné výrobky, všeobecné znečištění, lidský pot, nikotin, zažloutnutí, hnilobu, atd.
ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN
CLEANER FIBRE je vynikající produkt na odstraňování skvrn z textilií. Jednoduše a hlavně bezpečně odstraňuje širokou škálu skvrn. Velmi dobře odstraňuje moč a mastné skvrny
způsobené zvířaty.
APLIKACE
Povrch musí být vlhký. Jemně nastříkejte odstraňovač na povrch a nechte působit 5-20min. dle zašpinění.
Ruční aplikace: nečistoty setřete do suchého a čistého mikrovlákna.
Strojní aplikace s kartáčem: nasaďte odpovídající kartáč dle typu podkladu (tloušťka, délka a povrch). Na aplikovaných plochách pomalu a pečlivě přejíždějte, špína bude
vystupovat na povrch.
• Strojní aplikace s diskem (stírání):nasaďte odpovídající stírací disk (doporučujeme mikrovlákno) dle typu podkladu. Na kartáčovaných plochách pomalu a pečlivě přejíždějte,
špína se bude stírat do disku a zároveň se bude sušit podklad.
• Aplikace vysavačem určeným kčištění mokrou cestou:do nádrže na čisticí prostředek nalijte odpovídající množství odstraňovače. Dle programového vybavení vysavače
vyčistěte. V případě potřeby opakujte proces.
• Pro postřik: ručním aplikátorem naneste produkt na skvrnu či znečištěnou plochu a vložte do pračky.Spotřeba: 10-15 m2/L.
•
•
Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy.
PL
•
•
•
•
NANO ODPLAMIACZ (CLEANER FIBRE)
RENOVACYJNY DOGŁĘBY ŚRODEK SŁÓŻĄCY DO CZYSZCZENIA TEKSTYLIÓW I ODPLAMIACZ
SPECJALNE AKTYWNE GYZYFIKUJĄCE SUBSTANCJE
REGENERUJE WŁÓKNA
PRZYWRACA ELASTYCZNOŚĆ WŁÓKIEN I KOLORU
•
•
•
SZYBKOSCHNĄCY
IDEALNY DO CZYSZCZENIA MASZYNOWEGO
NIE ZOSTAWIA ŻADNYCH POZOSTAŁOŚCI PO CZYSZCZENIU
CLEANER FIBRE to aktywny środek czyszczący z regeneracyjną ochroną włókien produkowana według nowej technologii. W jednej czynności usuwa zabrudzenia, plamy,
przywraca włóknom pierwotną elastyczność i delikatność, ożywiając kolory. W przeciwieństwie do standardowych środków czyszczących, które pozostawią rozpuszczony bród w
dolnej części tekstylia, CLEANER FIBRE czyści włókna na całej długości i rozpuszczone zanieczyszczenia wyciąga na powierzchnię, gdzie można łatwo je usunąć. Ma przyśpieszone
zasychanie, co znacznie oszczędza czas. Jest bezpieczny dla wszystkich rodzajów włókien za normalnych warunków stosowania. Jest bardzo skuteczny dla większości
zanieczyszczeń. Idealne do tkanin i włóknin, dywany microplush, tkanin obiciowych, włókien tekstylnych, tkanin technicznych i włókien, itd. Po wyczyszczeniu tekstyliów
polecamy produkt PROTECT FIBRE (hydrofobowa ochrona tekstyliów), z efektem samooczyszczania i doskonałą ochroną przed zabrudzeniem, plamami, suchymi nieczystościami,
wodą, olejami, smarami i agresywnymi zanieczyszczeniami. Wytworzona Nano warstwa PROTECT FIBRE uniemożliwia występowanie bakterii, pleśni, mchu i glonów, wytwarza
higieniczną powierzchnię. Chroni przed wpływami atmosferycznych takimi jak (deszcz, śnieg, mróz i odladzanie soli), zażółceniami, pleśnią i promieniowaniem UV.
•
•
•
•
Znacząco przedłuża żywotność
Jest szybkoschnący
Absolutnie bezpieczny
Prosta i łatwa aplikacja
CZYSZCZENIE TEKSTYLII
CLEANER FIBRE jest specjalnie opracowany dla bardzo obciążonych (zanieczyszczonych) powierzchni, które są w hotelach, restauracjach, bankach, biurach, szpitalach, środkach
transportu (autobusy, pociągi, metro), samochodach, w przemyśle, w gospodarstwach domowych. Umożliwia łatwe czyszczenie jakichkolwiek plam. Ułatwia utrzymanie,
sprzątanie, znacząco oszczędza czas i koszty związane z czyszczeniem, odnawia i wyraźnie przedłuża żywotność tekstyliów. Jedna aplikacja czyści tłuszcze, czekoladę, wyroby
mleczne, ogólne zabrudzenia, pot ludzki, nikotynę, za żółknięcia, zgniliznę itd.
USUWANIE PLAM (ODPLAMIANIE)
CLEANER FIBRE to doskonały produkt do usuwania plam z tkanin. Prostym sposobem, ale głównie bezpiecznie usuwa różnorodne plamy. Bardzo dobrze usuwa mocz i tłuste
plamy spowodowane zwierzętami.
APLIKACJA
Powierzchnia musi być wilgotna. Delikatnie spryskać odplamiaczem powierzchnię i pozostawić na 5-20min. według zabrudzenia.
Ręczna aplikacja: Nieczystości należy wytrzeć suchym mikro włóknem
Maszynowa aplikacja ze szczotką: Przymocuj odpowiednią szczotkę w zależności od rodzaju podłoża (grubość, długość, powierzchnia) Na aplikowanych powierzchniach
powoli i dokładnie przesuwać szczotką, brudu będzie wychodził na powierzchnię.
• Maszynowa aplikacja z dyskiem (ścieranie): Przymocuj odpowiedni dysk ścierający (zalecamy mikro włókna) w zależności od rodzaju podłoża. Na szczotkowanych
powierzchniach należy przesuwać ją pomału i dokładnie, brud będzie ścierany do dysku i jednocześnie powierzchnia będzie osuszana.
• Aplikacja odkurzaczem przeznaczonym do czyszczenia na mokro: Do zbiornika na środek czyszczący wlej odpowiednią ilość odplamiacza. Według oprogramowania
odkurzacza przeprowadzić czyszczenie. W przypadku potrzeby powtórzyć proces.
• Dla spryskania: produkt należy nanieść przy użyciu ręcznego spryskiwacza bezpośrednio na plamę lub zanieczyszczoną powierzchnię i włożyć do pralki.
• Zużycie: 10-15 m2/L
•
•
Ze względu na szeroką skalę powierzchni, zalecamy przed aplikacją przeprowadzić TEST kompatybilności z powierzchnią.
16
EN
•
•
•
•
NANO STAIN REMOVER (FIBRE CLEANER)
RENOVATIONAL DEEP TEXTILE CLEANER AND STAIN REMOVER
SPECIAL ACTIVE GASIFICATION AGENTS
REGENERATES FIBRE
RESTORES FIBER ELASTICITY AND COLORS
•
•
•
QUICK DRYING
IDEAL FOR MACHINE CLEANING
NO SOAP RESIDUE AFTER CLEANING
FIBRE CLEANER is the active cleaning ingredient with fibre regenerating protection produced by the new technology. In a single act you can clean the impurities, remove stains,
return the fibre to its original elasticity and softness, revive colours. Unlike standard cleaners, which leave the suspended soil in the bottom of the fabric, FIBRE CLEANER cleans
fibre throughout the length and pulls dissolved impurities to the surface where they can be easily removed. It has accelerated drying, which greatly saves time. It is safe for all
types of fibres under normal application conditions. It is very efficient for most of the impurities. Ideal for woven and nonwoven fabrics, microplush carpets, upholstery fabrics,
textile fibres, technical fabrics and fibres, etc. After cleaning we recommend using product PROTECT FIBRE (hydrophobic textiles protection) with self-cleaning effect and excellent
protection against dirt, stains, dry dirt, water, oil, grease and aggressive dirt. Nanolayer created by PROTECT FIBRE prevents life of bacteria, moss, mildew and algae and creates
a hygienic surface. Protects against weathering (rain, snow, frost and de-icing salts), yellowing, mould and UV rays.
•
•
•
•
Significantly prolongs the lifespan
Fast drying
Absolutely safe
Simple and easy application
CLEANING OF TEXTILES
FIBRE CLEANER is especially developed for highly loaded (soiled) surfaces which are in hotels, restaurants, banks, offices, hospitals, means of transport (bus, train, subway), cars,
in industry, in households. Makes it easy to clean stains of any kind. Simplifies maintenance and cleaning, saves time and costs for cleaning, repairs and significantly extends the
lifespan of fabrics. One application cleans grease, chocolate, dairy products, general fouling, human sweat, nicotine, yellowing, rot, etc.
STAIN REMOVAL
FIBRE CLEANER is an excellent product for removing stains from fabrics. Simply and mainly safely removes a wide variety of stains. Very well removes urine stains and grease
caused by animals.
APPLICATION
The surface must be kept moist. Gently spray the remover on the surface and leave for 5-20min. depending on soiling.
• Manual: Remove dirt with a dry and clean microfiber
• Machine application with a brush: Insert the appropriate brush according to the type of surface (thickness, length). Slowly and carefully swipe on the area, dirt will appear on
the surface.
• Machine application with the disc (wiping): Put the corresponding wiping disk (recommend microfiber) according to the type of foundation. Slowly and carefully swipe the
brushed area, dirt will be rubbed into a disk while the foundation dries.
• Application of a vacuum cleaner designed for wet cleaning: Pour appropriate amount of remover into tank. Clean according to vacuum software. If necessary, repeat the
process.
• Spray: a manual applicator, apply the product on the stain and the stained area and put in the washing machine.
• Consumption 10-15 m²/ L
Given the wide range of surfaces it is recommended to test for finish compatibility prior to application.
DE
•
•
•
•
NANO FLECKENENTFERNER (CLEANER FIBRE)
SANIERUNG TIEFE TEXTILIEN REINIGER UND FLECKENENTFERNER
SPECIELLE AKTIVE VERGASUNGSMITTELN
ES REGENERIERT FASERN
ES ERNEUERT ELASTIZITÄT DEN FASERN UND FARBEN
•
•
•
SCHNELL TROCKNEND
IDEAL FÜR MACHINENREINIGUNG
KEINE SEIFENRESTE NACH DER REINIGUNG
CLEANER FIBRE ist die aktive Reinigungsmittel mit regenerierenden Faserschutz, die ist durch der neuen Technologie hergestellt. In einer einzelner Anwendung Sie reinigen
den Schmutz, entfernen Flecken, Fasern zurück in seine ursprüngliche Elastizität und Weichheit geben und Farben wieder beleben. Im Gegensatz zu Standard-Reinigungsmitteln,
die den Schmutz auflösen und in der unteren Gewebe verlassen, CLEANER FIBRE reinigt Faser über die gesamte Länge und zieht den gelösten Schmutz an die Oberfläche
auf, wo sie leicht entfernt werden kann. Trocknung ist beschleunigt, die stark spart Zeit. Es ist sicher für alle Arten von Fasern unter den normalen Anwendungsbedingungen.
Es ist für die meisten Verunreinigungen sehr effizient. Ideal für Gewebe und Vliese, microplush, Teppiche, Polsterstoffe, Textilfasern, technischen Geweben und Fasern, etc.
Nach der Reinigung wir empfehlen behandeln den Stoff mit PROTECT FIBRE (hydrophobe Textil Schutz) mit Selbstreinigungseffekt und mit hervorragenden Schutz gegen
Schmutz, Flecken, trockener Schmutz, Wasser, Öl, Fett und aggressive Schmutz. Die gebildete Nanoschicht verhindert das Leben von Bakterien, Moos, Schimmel und Algen
und schafft eine hygienische Oberfläche. Schützt vor atmosphärischen Bedingungen (Regen, Schnee, Frost und Tausalze), Gelbfärbung, Fäule und UV-Strahlen.
•
•
•
•
Erheblich verlängert die Lebensdauer
Schnelle Trocknung
Absolut sicher
Einfach anwendung
TEXTILIEN REINIGUNG
CLEANER FIBRE ist speziell entwickelt für hochbelastete (verschmutzte) Flächen, die in Hotels, Restaurants, Banken, Büros, Krankenhäusern, Verkehrsmitteln (Bus, Bahn,
U-Bahn), Autos, in der Industrie, in Haushalten sind. Es ermöglich zu reinigen Flecken jeglicher Art. Es vereinfacht die Wartung und Reinigung, das spart Zeit und Kosten für die
Reinigung,es regeneriert und die Lebensdauer der Stoffe erheblich verlängert. In eine einzelne Anwendung Sie können reinigen das Fett, Schokolade, Milchprodukte, allgemeine
Verschmutzung, menschlichem Schweiß, Nikotin, Vergilbung, Fäule, usw.
FLECKENENTFERNUNG
CLEANER FIBRE ist ein ausgezeichnetes Produkt zur Entfernung von Flecken aus Textilien. Es entfernt eine Vielzahl von Flecken einfach und sicher. Es entfernt Urinflecken und
Fettflecken durch Tiere sehr gut.
ANWENDUNGEN
Die Oberfläche muss feucht gehalten werden. Sprühen Sie vorsichtig die Entferner auf der Oberfläche und lassen für 5-20min., abhängig von Verschmutzung.
• Manuelle Anwendung: Schmutz entfernen mit einem trockenen und sauberen Mikrofaser
• Maschine-Anwendung mit der Bürste: Legen Sie die entsprechende Bürste gemäß der Art der Grundlage (Dicke, Länge, Oberfläche). Auf den behandelten Oberflächen
langsam und vorsichtig übergehen, Schmutz wird auf der Oberfläche angezeigt.
• Maschine-Anwendung mit der Scheibe (Wischen): Legen Sie die entsprechende Wischplatte (wir empfehlen Mikrofaser) nach der Art der Grundlage. Die gebürsteten
Oberflächen langsam und vorsichtig übergehen, Schmutz wird in eine Scheibe verwischt werden, während die Grundlage getrocknet.
• Anwendung mit eines Staubsaugers zur nass Reinigung : Gießen Sie in den Reinigungsmittel-Tank die entsprechende Menge des Entferners. Reinigen Sie abhängig von
Software des Staubsaugers. Falls erforderlich, wiederholen Sie den Vorgang.
• Spray Anwendung: mit ein manuell Applikator, applizieren Sie das Produkt auf den Fleck und den verschmutzten Bereich und in der Waschmaschine stecken.
• Verbrauch 10-15 m² / L
Aufgrund der Vielzahl von Oberflächen vor dem Aufbringen we empfehlen testen die Kompatibilität der Oberflächen.
17
PROTECT FIBRE
PROTECT FIBRE
CZ
POLYMERNÍ NANO OCHRANA TEXTILU
PROTEKT FIBRE je specificky vyvinutá hydrofobní/oleofobní ochrana pro tkané a netkané textilie, koberců,
vláken, atd. Na bázi fluoropolymerů vytváří na povrchu ultratenkou hydrofobní neviditelnou vrstvu s vynikající
ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, oleji, mastnotě a agresivním nečistotám
se samočistícím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním, řasám a vytváří tak velmi
hygienický povrch. Chrání i proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazovacím solím),
žloutnutí, hnilobě a UV záření. Velmi vysoká odolnost proti stárnutí textilií. Neviditelný film, který nemění
nebo téměř nezmění původní vzhled povrchu. Údržba textilií, v interiéru i v exteriéru je velice snadná, kapaliny
stačí setřít. Díky své univerzálnosti lze aplikaci použít téměř všude: sedací soupravy, ubrusy, oblečení, matrace,
obuv, autosedačky atd.
VÝHODY
•
•
•
•
•
•
•
dlouhodobá vynikající hydrofobní/oleofobní ochrana
vynikající prevence proti skvrnám, znečištění a UV
výrazně prodlužuje životnost a odolnost materiálů
vysoce zatížitelná a dlouhotrvající ochrana textilu proti skvrnám a rychlé zaschnutí
díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění
zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
jednoduchá a snadná aplikace
OCHRANA TEXTILIÍ
PROTEKT FIBRE je speciálně vyvinutá ochrana pro vysoce zatížené povrchy, které se používají v hotelích,
restauracích, bankách, kancelářích, nemocnicích, dopravních prostředcích (MHD, vlaky, metro), autech
a v neposlední řadě v domácnostech. Umožňuje snadné odstranění stopového množství tekutin jakéhokoliv
druhu. Zjednodušuje údržbu a úklid, výrazně šetří čas a náklady na čištění, prodlužuje životnost textilií. Jednou aplikací chráníme proti vodě, oleji, mastnotám, znečištění,
UV záření, zežloutnutí, hnilobě, atmosférickým vlivům (dešti, mrazu, sněhu, atd.), usazování vápenatých a minerálních nečistot. Velmi dobře chrání proti působení moči zvířat.
Jednoduchá ochrana v širokém spektru a přitom cenově dostupná je dnes nutností. PROTECT FIBRE je vynikající prostředkem jak ochránit textilie a navíc dává výrobkům jednu
z nejmodernějších povrchových úprav s vynikajícími vlastnostmi. Výrazně šetří náklady (peníze, práci a chemii) při jejich údržbě a hlavně ve výrazném prodloužení životnosti.
•
•
•
NANO POLYMERIC TEXTILE PROTECTION
PREVENTIVE TEXTILE PROTECTION AGAINST STAINS
HYDROPHOBIC
OLEOPHOBIC
PROTEKT FIBRE is specifically developed hydrophobic / oleophobic protection of woven and nonwoven fabrics, carpets, fibers, etc… It is based on fluoropolymers and forms
ultra-thin invisible hydrophobic layer on the surface with excellent protection against dirt, stains, dry dirt, water, oil, grease and aggressive dirt with self-cleaning effect. The
formed layer prevents the life of bacteria, moss, mildew and algae and creates a hygienic surface. Protects against weathering (rain, snow, frost and de-icing salts), yellowing,
mold and UV rays. Very high aging resistance of textiles. Invisible film that does not alter or nearly does not alter the original surface appearance. Maintenance of textiles in
interior and exterior, it is very easy, simply wipe the liquid. PROTECT FIBRE does not alter the appearance of the surface and can easily remove all traces of liquid of any kind:
simply wipe. Specifically for the protection of carpets, upholstery, technical textiles. Thanks to its versatility, the application can be used almost everywhere: (sofas, table cloths,
clothes, mattresses, shoes, car seats etc.)
•
•
•
•
•
•
•
•
Excellent long-term hydrophobic / oleophobic protection
Excellent prevention against stains, dirt and UV
Significantly extends the life and durability of materials
For high-loaded and long-lasting protection
Quick drying
Thanks to retraction greatly simplifies subsequent purification
Guarantee of no poisonous, carcinogenic and toxic substances
Simple And easy application
TEXTILE PROTECTION
PROTEKT FIBRE is specially developed for highly loaded surfaces, which are used in hotels, restaurants, banks, offices, hospitals, means of transport (bus, train, metro), cars,
and finally in the home. It allows easy removal of trace amounts of liquids of any kind. Simplifies maintenance and cleaning, saving time and costs for cleaning, prolongs the
lifespan of the fabric. One application protects against water, oil, grease, dirt, UV radiation, yellowing, mold, atmospheric agents (rain, frost, snow, etc.), deposition of lime
and mineral impurities. Excellent protection against the effects of animal urine. Simple wide range protection, yet affordable, is now a necessity. PROTECT FIBRE is an excellent
means to protect textile products and in addition provides one of the most modern finishes with outstanding features. Saves costs (money, work, and chemistry) in their
maintenance and especially the significant life extension.
APLIKACE
APPLICATION
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkt je připraven k přímému použití
Povrch musí být bez prachu, mastnoty, vlhkosti, zbytků pracích prostředků, aviváží a šamponů, atd.
Ruční aplikace: štětec, váleček, možné  je i máčení
Aplikace postřikem: ruční aplikátory nebo nízkotlakovým stříkáním. Aplikujte důkladně dvě vrstvy křížem, mokré do mokrého. Nechejte polymerizovat 3 až 6 hod v závislosti
na typu podkladu
Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy. Spotřeba: 10 m2/L.
PL
•
•
•
POLYMEROWA NANO OCHRONA TEXTYLIA
PREWENCYJNA OCHRONA TEXTYLIA PRZECIW PLAMOM
HYDROFOBOWA
OLEOFOBOWA
PROTEKT FIBRE to specjalnie opracowana hydrofobowa/oleofobowa ochrona tkanin i włóknin, dywanów, włókna, itd… Na bazie fluor polimerów wytwarza na powierzchni ultra
cienką hydrofobową niewidoczną warstwę z doskonałą ochroną przed brudem, plamami, suchymi zanieczyszczeniami, wodą, olejami, tłuszczami i agresywnymi nieczystościami
z efektem samooczyszczania. Utworzona warstwa uniemożliwia życie bakterii, pleśni, mchu i glonów, tworzy higieniczną powierzchnię. Chroni przed warunki atmosferycznymi
(deszczem, śniegiem, mrozem i rozmrażającymi solami), zażółceniem, zgnilizną i promieniowaniem UV. Wysoka odporność przeciw starzeniu tekstyliów. Niewidoczna powłoka
(film), który nie zmienia lub prawie nie zmienia wyglądu powierzchni. Utrzymanie tekstyliów, w interierze i eksterierze, jest bardzo proste, ciecze wystarczy wytrzeć. PROTECT
FIBRE nie zmienia wyglądu powierzchni i można dzięki niemu łatwo usunąć wszelkie ślady różnorodnych cieczy: wystarczy po prostu wytrzeć. Specjalnie dla ochrony dywanów,
materiałów okładzinowych i tekstyliów technicznych. Dzięki uniwersalności można aplikację używać niemal wszędzie: (sofy, obrusy, ubrania, materace, buty, foteliki samochodowe
itp…)
•
•
•
•
•
•
•
•
Unikatowa długotrwała ochrona hydrofobowa/oleofobowa
Świetna prewencja przed plamami, zanieczyszczeniami
Znacznie przedłuża żywotność i odporność materiałów
Wytrzymała i długotrwała ochrona
Szybkoschnąca
Dzięki retrakcji znacznie ułatwia czyszczenie
Gwarantowany skład bez trujących, rakotwórczych i toksycznych substancji
Prosta i łatwa aplikacja
OCHRONA TEKSTYLIÓW
PROTEKT FIBRE jest specjalnie opracowany dla bardzo obciążonych (zanieczyszczonych) powierzchni, które są w hotelach, restauracjach, bankach, biurach, szpitalach, środkach
transportu (autobusy, pociągi, metro), samochodach, w przemyśle, w gospodarstwach domowych. Umożliwia łatwe czyszczenie jakichkolwiek plam. Ułatwia utrzymanie,
sprzątanie, znacząco oszczędza czas i koszty związane z czyszczeniem, odnawia i wyraźnie przedłuża żywotność tekstyliów. Jedna aplikacja chroni przed wodą, olejem,
tłuszczami, zabrudzeniami, UV promieniowaniem, żółknięciem, zgnilizną, wpływami atmosferycznymi (deszczem, mrozem, śniegiem, itd.) Osadzaniem wapiennych i mineralnych
zanieczyszczeń. Doskonale chroni przed moczem zwierzęcym. Prosta ochrona w szerokim spektrum cenowo dostępna jest w dzisiejszych czasach niezbędna. PROTECT FIBRE
doskonały środek jak chronić tekstylia i tym samym dawać produktom jeden z najnowszych sposobów modyfikacji z wyjątkowymi właściwościami. Znacznie oszczędza koszty
(pieniądze, pracę i chemię) podczas ich utrzymania i głównie przedłużeniem żywotności.
APLIKACJA
•
•
•
•
Produkt gotowy do użytku.
Powierzchnia musi być bez kurzu, tłuszczu, wilgoci, resztek środków piorących, płynów do płukania i szamponów, itd.
Ręczna aplikacja: pędzel, wałek, ewentualnie przez zanurzenie
Aplikacja spryskaniem: ręczne aplikatory, niskociśnieniowe spryskiwanie, Aplikować dokładnie dwie warstwy do krzyża, mokre do mokrego.
Pozostawić polimeryzowaniu prze 3 - 6 godzin w zależności od rodzaju podłoża. Ze względu na szeroką skalę powierzchni, polecamy przeprowadzenie testu kompatybilności
z powierzchnią. Zużycie: 10 m2/L
18
EN
The product is ready for use. Surface must be free of dust, grease, moisture, residues of detergents, fabric softeners and shampoos, etc.
Manual application: brush, roller, possibly by dipping
Spray application: manual applicators, low-pressure spray.
Apply thoroughly two layers crosswise, wet on wet. Allow to polymerize for 3-6 hours depending on the type of surface.
Given the wide range of surfaces it is recommended to test for finishes compatibility prior to application. Consumption: 10 m2 / L
DE
•
•
•
POLYMER NANO TEXTIL SCHUTZ (PROTECT FIBRE)
VORBEUGENDER TEXTIL SCHUTZ GEGEN FLECKEN
HYDROPHOBISCHE
OLEOPHOBE
PROTECT FIBRE ist speziell entwickelte hydrophobe / oleophobe Schutz von Gewebe und Vliese, Teppiche, Fasern, etc. Auf der Oberfläche es schafft (auf der Basis von
Fluorpolymeren) hydrophobe ultradünne unsichtbare Schicht mit hervorragenden Schutz gegen Schmutz, Flecken, trockener Schmutz, Wasser, Öl, Fett und aggressive
Schmutz, mit Selbstreinigungseffekt. Die gebildete Schicht verhindert das Leben von Bakterien, Moos, Schimmel und Algen und schafft eine hygienische Oberfläche. Schützt
vor atmosphärischen Bedingungen (Regen, Schnee, Frost und Tausalze), Gelbfärbung, Fäule und UV-Strahlen. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit von Textilien. Unsichtbaren
Film, der die ursprüngliche oberflächen Erscheinungsbild nicht oder fast nicht verändert. Wartung der Textilien, innen und außen, ist sehr einfach, wischen Sie die Flüssigkeit.
PROTECT FIBRE nicht verändert das Aussehen der Oberfläche und kann leicht zu entfernen alle Spuren von Flüssigkeiten jeglicher Art: einfach abwischen. Speziell für den Schutz
von Teppichen, Polstern, technische Textilien. Dank seiner Vielseitigkeit kann die Anwendung fast überall verwendet werden: (Sofas, Tischtücher, Kleidung, Matratzen, Schuhe,
Autositze etc.)
•
•
•
•
•
•
•
•
Langfristige ausgezeichnete hydrophobe / oleophobe Schutz
Sehr gute Prävention gegen Flecken, Schmutz und UV
Erheblich verlängert Die Lebensdauer und Haltbarkeit der Materialien
Langfristige Schutz für hohe Belastung
Schnelle Trocknung
Dank Re-Traktion es erleichtert die anschließende Reinigung
Frei von giftigen, krebserzeugenden und toxischen Substanzen
Einfach anwendung
TEXTILE SCHUTZ
PROTECT FIBRE ist speziell entwickelt für hochbelastete Flächen, die in Hotels, Restaurants, Banken, Büros, Krankenhäusern, Verkehrsmitteln (Bus, Bahn, U-Bahn), Autos verwendet
werden, und auch im Haushalt. Es ermöglicht die einfache Entfernung von Spurenmengen von Flüssigkeiten jeglicher Art. Es vereinfacht die Wartung und Reinigung, spart Zeit
und Kosten für die Reinigung, verlängert die Lebensdauer des Gewebes. In einer einzelner Anwendung es schutz gegen Wasser, Öl, Fett, Schmutz, UV-Strahlung, Vergilbung,
Fäule, atmosphärischen Bedingungen (Regen, Frost, Schnee, etc.), Ablagerung von Kalzium und Mineral Verunreinigungen. Ausgezeichneter Schutz vor den Auswirkungen der
Tierurin. Einfacher Schutz in einem weiten Bereich, dennoch erschwinglich, ist jetzt eine Notwendigkeit. PROTECT FIBRE ist ein hervorragendes Mittel, um Textilprodukte zu
schützen und darüber hinaus gebt eine der modernsten Oberflächenbehandlung mit hervorragenden Eigenschaften. Es spart Kosten (Geld, Arbeit und Chemie) in ihrer Wartung
und vor allem in die deutliche Verlängerung der Lebensdauer.
ANWENDUNGEN
•
•
•
•
Das Produkt ist gebrauchsfertig. Die Oberfläche muss frei von Staub, Fett, Feuchtigkeit, Waschmittelrückstände, Weichspüler und Shampoos, etc.
Manuelle Anwendung: Pinsel, Rolle, möglicherweise durch Einweichen
Spray Anwendung: manuelle Applikatoren, Niederdruck-Spritz,anwenden gründlich zweilagige kreuzweise, nass in nass.
Lassen 3-6 Stunden polymerisieren abhängig von der Art des Substrats
Aufgrund der Vielzahl von Oberflächen vor dem Aufbringen we empfehlen testen die Kompatibilität der Oberflächen. Verbrauch: 10 m² / L
19
PROTECT FIBRE SPRAY
PROTECT FIBRE SPRAY
CZ
POLYMERNÍ NANO OCHRANA TEXTILU
PROTEKT FIBRE je specificky vyvinutá hydrofobní/oleofobní ochrana pro tkané a netkané textilie, koberců,
vláken, atd. Na bázi fluoropolymerů vytváří na povrchu ultratenkou hydrofobní neviditelnou vrstvu s vynikající
ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, oleji, mastnotě a agresivním nečistotám
se samočistícím účinkem. Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním, řasám a vytváří tak velmi
hygienický povrch. Chrání i proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazovacím solím),
žloutnutí, hnilobě a UV záření. Velmi vysoká odolnost proti stárnutí textilií. Neviditelný film, který nemění
nebo téměř nezmění původní vzhled povrchu. Údržba textilií, v interiéru i v exteriéru je velice snadná, kapaliny
stačí setřít. Díky své univerzálnosti lze aplikaci použít téměř všude: sedací soupravy, ubrusy, oblečení, matrace,
obuv, autosedačky atd.
VÝHODY
•
•
•
•
•
•
•
dlouhodobá vynikající hydrofobní/oleofobní ochrana
vynikající prevence proti skvrnám, znečištění a UV
výrazně prodlužuje životnost a odolnost materiálů
vysoce zatížitelná a dlouhotrvající ochrana textilu proti skvrnám a rychlé zaschnutí
díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění
zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
jednoduchá a snadná aplikace
OCHRANA TEXTILIÍ
PROTEKT FIBRE je speciálně vyvinutá ochrana pro vysoce zatížené povrchy, které se používají v hotelích,
restauracích, bankách, kancelářích, nemocnicích, dopravních prostředcích (MHD, vlaky, metro), autech
a v neposlední řadě v domácnostech. Umožňuje snadné odstranění stopového množství tekutin jakéhokoliv
druhu. Zjednodušuje údržbu a úklid, výrazně šetří čas a náklady na čištění, prodlužuje životnost textilií. Jednou aplikací chráníme proti vodě, oleji, mastnotám, znečištění,
UV záření, zežloutnutí, hnilobě, atmosférickým vlivům (dešti, mrazu, sněhu, atd.), usazování vápenatých a minerálních nečistot. Velmi dobře chrání proti působení moči zvířat.
Jednoduchá ochrana v širokém spektru a přitom cenově dostupná je dnes nutností. PROTECT FIBRE je vynikající prostředkem jak ochránit textilie a navíc dává výrobkům jednu
z nejmodernějších povrchových úprav s vynikajícími vlastnostmi. Výrazně šetří náklady (peníze, práci a chemii) při jejich údržbě a hlavně ve výrazném prodloužení životnosti.
•
•
•
NANO POLYMERIC TEXTILE PROTECTION
PREVENTIVE TEXTILE PROTECTION AGAINST STAINS
HYDROPHOBIC
OLEOPHOBIC
PROTEKT FIBRE is specifically developed hydrophobic / oleophobic protection of woven and nonwoven fabrics, carpets, fibers, etc… It is based on fluoropolymers and forms
ultra-thin invisible hydrophobic layer on the surface with excellent protection against dirt, stains, dry dirt, water, oil, grease and aggressive dirt with self-cleaning effect. The
formed layer prevents the life of bacteria, moss, mildew and algae and creates a hygienic surface. Protects against weathering (rain, snow, frost and de-icing salts), yellowing,
mold and UV rays. Very high aging resistance of textiles. Invisible film that does not alter or nearly does not alter the original surface appearance. Maintenance of textiles in
interior and exterior, it is very easy, simply wipe the liquid. PROTECT FIBRE does not alter the appearance of the surface and can easily remove all traces of liquid of any kind:
simply wipe. Specifically for the protection of carpets, upholstery, technical textiles. Thanks to its versatility, the application can be used almost everywhere: (sofas, table cloths,
clothes, mattresses, shoes, car seats etc.)
•
•
•
•
•
•
•
•
Excellent long-term hydrophobic / oleophobic protection
Excellent prevention against stains, dirt and UV
Significantly extends the life and durability of materials
For high-loaded and long-lasting protection
Quick drying
Thanks to retraction greatly simplifies subsequent purification
Guarantee of no poisonous, carcinogenic and toxic substances
Simple And easy application
TEXTILE PROTECTION
PROTEKT FIBRE is specially developed for highly loaded surfaces, which are used in hotels, restaurants, banks, offices, hospitals, means of transport (bus, train, metro), cars,
and finally in the home. It allows easy removal of trace amounts of liquids of any kind. Simplifies maintenance and cleaning, saving time and costs for cleaning, prolongs the
lifespan of the fabric. One application protects against water, oil, grease, dirt, UV radiation, yellowing, mold, atmospheric agents (rain, frost, snow, etc.), deposition of lime
and mineral impurities. Excellent protection against the effects of animal urine. Simple wide range protection, yet affordable, is now a necessity. PROTECT FIBRE is an excellent
means to protect textile products and in addition provides one of the most modern finishes with outstanding features. Saves costs (money, work, and chemistry) in their
maintenance and especially the significant life extension.
APLIKACE
APPLICATION
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkt je připraven k přímému použití
Povrch musí být bez prachu, mastnoty, vlhkosti, zbytků pracích prostředků, aviváží a šamponů, atd.
Ruční aplikace: štětec, váleček, možné  je i máčení
Aplikace postřikem: ruční aplikátory nebo nízkotlakovým stříkáním. Aplikujte důkladně dvě vrstvy křížem, mokré do mokrého. Nechejte polymerizovat 3 až 6 hod v závislosti
na typu podkladu
Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy. Spotřeba: 10 m2/L.
PL
•
•
•
POLYMEROWA NANO OCHRONA TEXTYLIA
PREWENCYJNA OCHRONA TEXTYLIA PRZECIW PLAMOM
HYDROFOBOWA
OLEOFOBOWA
PROTEKT FIBRE to specjalnie opracowana hydrofobowa/oleofobowa ochrona tkanin i włóknin, dywanów, włókna, itd… Na bazie fluor polimerów wytwarza na powierzchni ultra
cienką hydrofobową niewidoczną warstwę z doskonałą ochroną przed brudem, plamami, suchymi zanieczyszczeniami, wodą, olejami, tłuszczami i agresywnymi nieczystościami
z efektem samooczyszczania. Utworzona warstwa uniemożliwia życie bakterii, pleśni, mchu i glonów, tworzy higieniczną powierzchnię. Chroni przed warunki atmosferycznymi
(deszczem, śniegiem, mrozem i rozmrażającymi solami), zażółceniem, zgnilizną i promieniowaniem UV. Wysoka odporność przeciw starzeniu tekstyliów. Niewidoczna powłoka
(film), który nie zmienia lub prawie nie zmienia wyglądu powierzchni. Utrzymanie tekstyliów, w interierze i eksterierze, jest bardzo proste, ciecze wystarczy wytrzeć. PROTECT
FIBRE nie zmienia wyglądu powierzchni i można dzięki niemu łatwo usunąć wszelkie ślady różnorodnych cieczy: wystarczy po prostu wytrzeć. Specjalnie dla ochrony dywanów,
materiałów okładzinowych i tekstyliów technicznych. Dzięki uniwersalności można aplikację używać niemal wszędzie: (sofy, obrusy, ubrania, materace, buty, foteliki samochodowe
itp…)
•
•
•
•
•
•
•
•
Unikatowa długotrwała ochrona hydrofobowa/oleofobowa
Świetna prewencja przed plamami, zanieczyszczeniami
Znacznie przedłuża żywotność i odporność materiałów
Wytrzymała i długotrwała ochrona
Szybkoschnąca
Dzięki retrakcji znacznie ułatwia czyszczenie
Gwarantowany skład bez trujących, rakotwórczych i toksycznych substancji
Prosta i łatwa aplikacja
OCHRONA TEKSTYLIÓW
PROTEKT FIBRE jest specjalnie opracowany dla bardzo obciążonych (zanieczyszczonych) powierzchni, które są w hotelach, restauracjach, bankach, biurach, szpitalach, środkach
transportu (autobusy, pociągi, metro), samochodach, w przemyśle, w gospodarstwach domowych. Umożliwia łatwe czyszczenie jakichkolwiek plam. Ułatwia utrzymanie,
sprzątanie, znacząco oszczędza czas i koszty związane z czyszczeniem, odnawia i wyraźnie przedłuża żywotność tekstyliów. Jedna aplikacja chroni przed wodą, olejem,
tłuszczami, zabrudzeniami, UV promieniowaniem, żółknięciem, zgnilizną, wpływami atmosferycznymi (deszczem, mrozem, śniegiem, itd.) Osadzaniem wapiennych i mineralnych
zanieczyszczeń. Doskonale chroni przed moczem zwierzęcym. Prosta ochrona w szerokim spektrum cenowo dostępna jest w dzisiejszych czasach niezbędna. PROTECT FIBRE
doskonały środek jak chronić tekstylia i tym samym dawać produktom jeden z najnowszych sposobów modyfikacji z wyjątkowymi właściwościami. Znacznie oszczędza koszty
(pieniądze, pracę i chemię) podczas ich utrzymania i głównie przedłużeniem żywotności.
APLIKACJA
•
•
•
•
Produkt gotowy do użytku.
Powierzchnia musi być bez kurzu, tłuszczu, wilgoci, resztek środków piorących, płynów do płukania i szamponów, itd.
Ręczna aplikacja: pędzel, wałek, ewentualnie przez zanurzenie
Aplikacja spryskaniem: ręczne aplikatory, niskociśnieniowe spryskiwanie, Aplikować dokładnie dwie warstwy do krzyża, mokre do mokrego.
Pozostawić polimeryzowaniu prze 3 - 6 godzin w zależności od rodzaju podłoża. Ze względu na szeroką skalę powierzchni, polecamy przeprowadzenie testu kompatybilności
z powierzchnią. Zużycie: 10 m2/L
20
EN
The product is ready for use. Surface must be free of dust, grease, moisture, residues of detergents, fabric softeners and shampoos, etc.
Manual application: brush, roller, possibly by dipping
Spray application: manual applicators, low-pressure spray.
Apply thoroughly two layers crosswise, wet on wet. Allow to polymerize for 3-6 hours depending on the type of surface.
Given the wide range of surfaces it is recommended to test for finishes compatibility prior to application. Consumption: 10 m2 / L
DE
•
•
•
POLYMER NANO TEXTIL SCHUTZ (PROTECT FIBRE)
VORBEUGENDER TEXTIL SCHUTZ GEGEN FLECKEN
HYDROPHOBISCHE
OLEOPHOBE
PROTECT FIBRE ist speziell entwickelte hydrophobe / oleophobe Schutz von Gewebe und Vliese, Teppiche, Fasern, etc. Auf der Oberfläche es schafft (auf der Basis von
Fluorpolymeren) hydrophobe ultradünne unsichtbare Schicht mit hervorragenden Schutz gegen Schmutz, Flecken, trockener Schmutz, Wasser, Öl, Fett und aggressive
Schmutz, mit Selbstreinigungseffekt. Die gebildete Schicht verhindert das Leben von Bakterien, Moos, Schimmel und Algen und schafft eine hygienische Oberfläche. Schützt
vor atmosphärischen Bedingungen (Regen, Schnee, Frost und Tausalze), Gelbfärbung, Fäule und UV-Strahlen. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit von Textilien. Unsichtbaren
Film, der die ursprüngliche oberflächen Erscheinungsbild nicht oder fast nicht verändert. Wartung der Textilien, innen und außen, ist sehr einfach, wischen Sie die Flüssigkeit.
PROTECT FIBRE nicht verändert das Aussehen der Oberfläche und kann leicht zu entfernen alle Spuren von Flüssigkeiten jeglicher Art: einfach abwischen. Speziell für den Schutz
von Teppichen, Polstern, technische Textilien. Dank seiner Vielseitigkeit kann die Anwendung fast überall verwendet werden: (Sofas, Tischtücher, Kleidung, Matratzen, Schuhe,
Autositze etc.)
•
•
•
•
•
•
•
•
Langfristige ausgezeichnete hydrophobe / oleophobe Schutz
Sehr gute Prävention gegen Flecken, Schmutz und UV
Erheblich verlängert Die Lebensdauer und Haltbarkeit der Materialien
Langfristige Schutz für hohe Belastung
Schnelle Trocknung
Dank Re-Traktion es erleichtert die anschließende Reinigung
Frei von giftigen, krebserzeugenden und toxischen Substanzen
Einfach anwendung
TEXTILE SCHUTZ
PROTECT FIBRE ist speziell entwickelt für hochbelastete Flächen, die in Hotels, Restaurants, Banken, Büros, Krankenhäusern, Verkehrsmitteln (Bus, Bahn, U-Bahn), Autos verwendet
werden, und auch im Haushalt. Es ermöglicht die einfache Entfernung von Spurenmengen von Flüssigkeiten jeglicher Art. Es vereinfacht die Wartung und Reinigung, spart Zeit
und Kosten für die Reinigung, verlängert die Lebensdauer des Gewebes. In einer einzelner Anwendung es schutz gegen Wasser, Öl, Fett, Schmutz, UV-Strahlung, Vergilbung,
Fäule, atmosphärischen Bedingungen (Regen, Frost, Schnee, etc.), Ablagerung von Kalzium und Mineral Verunreinigungen. Ausgezeichneter Schutz vor den Auswirkungen der
Tierurin. Einfacher Schutz in einem weiten Bereich, dennoch erschwinglich, ist jetzt eine Notwendigkeit. PROTECT FIBRE ist ein hervorragendes Mittel, um Textilprodukte zu
schützen und darüber hinaus gebt eine der modernsten Oberflächenbehandlung mit hervorragenden Eigenschaften. Es spart Kosten (Geld, Arbeit und Chemie) in ihrer Wartung
und vor allem in die deutliche Verlängerung der Lebensdauer.
ANWENDUNGEN
•
•
•
•
Das Produkt ist gebrauchsfertig. Die Oberfläche muss frei von Staub, Fett, Feuchtigkeit, Waschmittelrückstände, Weichspüler und Shampoos, etc.
Manuelle Anwendung: Pinsel, Rolle, möglicherweise durch Einweichen
Spray Anwendung: manuelle Applikatoren, Niederdruck-Spritz,anwenden gründlich zweilagige kreuzweise, nass in nass.
Lassen 3-6 Stunden polymerisieren abhängig von der Art des Substrats
Aufgrund der Vielzahl von Oberflächen vor dem Aufbringen we empfehlen testen die Kompatibilität der Oberflächen. Verbrauch: 10 m² / L
21
REGENERATIVE MILK
REGENERATIVE MILK
CZ
REGENERAČNÍ MLÉKO
Regenerační mléko čistí a ošetřuje kůže a koženky včetně imitací. V jediném úkonu čistí, obnovuje a renovuje
vzhled, vytváří antistatickou ochranu, vyživuje, zjemňuje a chrání proti znečištění. Povrch je nádherně
vyčištěn se saténovým leskem bez mechanické námahy. Vytvořená tenká ochranná vrstva výrazně prodlužuje
životnost kůže, navrací ji její přirozenou podobu včetně lesku, hrání její barvy a také zabraňuje život bakteriím,
mechu, plísním, řasám a vytváří tak hygienický povrch. Regenerační mléko důkladně, bezpečně, šetrně čistí
a odmašťuje, tudíž povrch není mastný. Výrazně snižuje náklady na následné čištění. Je speciálním prostředekem,
který se výrazně liší od ředidlových a voskových přípravků. Může se používat na citlivé a speciální kůže, čistí
matné a od UV záření (vybledlé) poškozené kůže. Ošetřené povrchy jsou nemastné, nenarušené proti zkřehnutí,
jsou vláčné a pružné, výrazně se prodlužuje jejich životnost. Díky antistatickému účinku výrazně usnadňuje
následné čištění bez nutnosti používání nebezpečných chemikálií, které poškozují. Zanechává příjemnou vůni
po použití.
VÝHODY
•
•
•
•
•
•
je antistatickou UV ochranou bez rozpouštědel – povrch není mastný
čistí, renovuje a chrání kůže, koženky i imitace
zvláčňuje, vyživuje a chrání dehydrovanou nebo popraskanou kůži
vynikající ošetření a ochrana
obnovuje zašlé povrchy a vrací pružnost
příjemně voní
POUŽITÍ
Vzhledem k neustále rostoucímu podílu kůže, koženek a jejich imitací je uplatnění regeneračního mléka obrovské. Bylo vyvinuto pro neustále se zvyšující požadavky na bezpečné
mytí s ošetřujícím účinkem a ochranou. Použití je od průmyslu při výrobě a v údržbě (automobilový, lodní, letecký, nábytkářský, bytové vybavení a interiérový), jako čistič,
renovace a ochrana na interiérové vybavení aut, lodí a jachet, letadel, autobusů, MHD, vlaků, tak v různém odvětví údržby např. : úřady, veřejné budovy, školy, sportovní centra,
hotely, wellness centra, nákupní centra (vybavení obchodů a prostor), banky, kanceláře a dále také v domácnostech (sedací soupravy, obuv, oděvy atd.). Regenerační mléko
snižuje náklady na údržbu a čištění formou ochrany a tím výraznému snížení frekvence následného čistění a nákladů na práci. Vytvořený film vytváří hygienický povrch s dlouhým
intervalem čištění. Produkt je absolutně bezpečný, neobsahuje žádné nebezpečné chemikálie, nemá žádnou H-větu. Neobsahuje ředidla a není hořlavý.
APLIKACE
•
•
•
Produkt je připraven k přímému použití, používá se na čistých a suchých površích, které nejsou horké nebo na slunci.
Před použitím vždy důkladně promíchejte. Na silně znečištěnou a mastnou kůži vyčistěte Nano odstraňovačem skvrn naředěným 1:1 s vodou.
Ruční aplikace: rozprašovač, hadřík nebo houbička (mikrovlákno) Nastříkejte nebo naneste rovnoměrně na povrch, krouživým pohybem jemně roztírejte, až do vstřebání
kapaliny. Nechejte zaschnout několik minut a poté vyleštěte suchým měkkým hadříkem. Pokud bude porézní kůže nebo koženka mléko absorbovat, aplikujte opakovaně.
Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy. Spotřeba 40 m2/L.
PL
•
•
•
•
MLECZKO REGENERACYJNE
CZYSZCZENIE, RENOWACJA I OCHRONA SKÓRY, EKOSKÓRY I IMITACJI
NAWILŻA, ODŻYWIA I CHRNOI DEHYDRATOWANĄ I POPĘKANĄ SKÓRĘ
ODNAWIA WYBLAKŁE POWIERZCHNIE I PRZYWRACA ELASTYCZNOŚĆ
ANTISTATICZNA UV OCHRONA BEZ ROZPUSZCZALNIÓW, POWIERZCHNIA NIE JEST TŁUSTA
MLECZKO REGENERACYJNE to środek czyszczący i pielęgnujący do skóry i ekoskóry i imitacji. W jednej czynności, odnawia i renowuje wygląd, wytwarza ochronę antystatyczną,
odżywia i zmiękcza, chroni przed zabrudzeniem. Powierzchnia jest pięknie wyczyszczona z satynowym połyskiem bez mechanicznego wysiłku. Wytworzona cienka warstwa
ochronna znacznie przedłuża żywotność skóry, przywraca jej naturalny wygląd i blask, chroni jej kolory i zapobiega życiu bakterii, mchu, pleśni i glonów, wytwarza higieniczną
powierzchnię. MLECZKO REGENERACYJNE dokładnie, ale delikatnie i bezpiecznie czyści i odtłuszczania, powierzchnia nie jest tłusta. Znacznie zmniejsza koszty późniejszego
czyszczenia. To specjalny środek, który znacznie różni się od produktów na bazie rozpuszczalników i wosku. MLECZKO REGENERACYJNE może być stosowane na wrażliwą
i specjalną skórę, czyści matowe promieniowaniem UV uszkodzoną skórę (wyblakłą). Pielęgnowane powierzchnie nie są tłuste, nienaruszone przeciw kruchości, są miękkie
i elastyczne, znacznie przedłuża się ich żywotność. Dzięki działaniu antystatycznemu znacznie upraszcza późniejsze oczyszczanie bez stosowania niebezpiecznych substancji
chemicznych, które uszkadzają. Pozostawia przyjemny zapach po użyciu.
•
•
•
•
Doskonała pielęgnacja i zabezpieczenie
Jako środek zapobiegawczy przed brudem i zanieczyszczeniami
Znacznie przedłuża żywotność i czystość powierzchni
Przyjemne zapachy
ZASTOSOWANIE
Zastosowanie ze wzglądu na wzrastające zastosowanie skóry, ekoskóry, i ich imitacji jest wykorzystanie MLECZKA REGENERACYJNEGO olbrzymie. Było opracowane ze względu na
nieustanny wzrost wymogów na bezpieczne mycie z uczynkiem pielęgnacyjnym i ochronę. Wykorzystanie w przemyśle podczas produkcji i utrzymania (przemysł samochodowy,
morski, lotniczy, meblowy, wyposażenie domów i wnętrz), jako środek czyszczący, renowujący, i ochronny wnętrz samochodów, łodzi i jachtów, samolotów, autobusów, pociągów,
w różnorodnych sektorach utrzymania na przykład takich jak: urzędy, budynki publiczne, szkoły, centra sportowe, hotele, wellnes centra, centra handlowe (wyposażenia sklepów
i pomieszczeń), banki, biura i gospodarstwa domowe (sofy, obuwie, ubrania itd.) MLECZKO REGENERACYJNE obniża koszty sprzątania i utrzymania formą ochrony, a tym samym
znacznie zmniejsza częstotliwość kolejnych kosztów czyszczenia i robocizny. Wytworzona powłoka (film) tworzy higieniczną powierzchnię z długim interwałem czyszczenia.
Produkt jest całkowicie bezpieczny, nie zawiera żadnych niebezpiecznych substancji chemicznych, nie ma żadne H-zdanie. Nie zawiera rozpuszczalników, jest niepalny.
APLIKACJA
•
•
•
Produkt jest gotowy do użycia, używa się na czyste i suche powierzchnie, które nie są gorące, lub na słońcu.
Przed użyciem ZAWSZE dokładnie wymieszać. Zanieczyszczoną i tłustą skórę należy wyczyścić NANO ODPLAMIACZEM rozcieńczonym 1: 1 z wodą.
Aplikacja ręczna: spryskiwaczem, szmatką lub gąbką (mikro włókna). Spryskać lub nanieść równomiernie na powierzchnię, krążywymi ruchami delikatnie rozprowadzić do
momentu wchłonięcia. Następnie przez chwilę pozostawić i wypolerować przy użyciu suchej i miękkiej ściereczki. Jeśli mleczko zostanie skórą lub ekoskórą absorbowane,
należy powtórzyć aplikację.
EN
•
•
•
•
•
•
REGENERATIVE CLEANING MILK
REFURBISHING AND PROTECTING LEATHER, ARTIFICIAL LEATHER AND IMITATION
MOISTURIZES, NOURISHES AND PROTECTS DEHYDRATED AND CRACKED LEATHER
RESTORES FADED SURFACES AND RETURNS FLEXIBILITY
IT IS ANTISTATIC
UV PROTECTION
SOLVENT-FREE, NON-GREASY SURFACE
Regenerative milk is cleaner and treatment for leather and artificial leather, including imitations. In a single act cleans, restores and renovates appearance, creates an antistatic
protection, nourishes and softens, protects against dirt. The surface is beautifully cleaned with a satin sheen without mechanical stress. A thin protective layer greatly extends
the lifespan of the leather, helping to restore its natural appearance, including gloss, protects its colors and also prevents the life of bacteria, moss, fungi and algae, creates
a hygienic surface. REGENERATION MILK thoroughly, but gently and safely, cleans and degreases, the surface is not greasy. Significantly reduces the cost of subsequent cleaning.
It’s a special product that significantly differs from solvent-based and wax products. REGENERATION MILK can be used on sensitive and special leather, cleans dull and damaged
from UV leather (faded). Treated surfaces are not greasy and undistorted against embrittlement, they are soft and flexible, significantly extending their service life. Thanks to the
antistatic effect greatly simplifies subsequent purification without the use of hazardous chemicals that cause damage. It leaves a pleasant odor after use.
•
•
•
•
Excellent treatment and protection
As a precaution against dirt and fouling
Significantly prolongs lifespan and surface cleanness
Pleasant odor
USE
Due to the growing amount of leather, artificial leather and imitation the application of regenerative milk is huge. It was developed for the ever-increasing requirements for
safe cleaning with a treating effect and protection. The Use is in industry for the manufacture and maintenance (automotive, marine, aerospace, furniture, home furnishing and
interior) as a cleaner, restoration and protection on interior equipment of cars, boats and yachts, airplanes, buses, public transport, trains, and in various e.g.: sector maintenance
offices, public buildings, schools, sports centers, hotels, wellness centers, shopping centers (shop equipment and space), banks, offices and also at home (sofas, footwear,
clothing, etc.). REGENERATION MILK reduces the cost of cleaning and maintenance by means of protection and thereby significantly reduces the frequency of subsequent
cleaning and labor costs. Formed film creates a hygienic surface with long interval of cleaning.
The product is absolutely safe, does not contain any hazardous chemicals, has no H-sentence. It does not contain solvents and is not flammable.
APPLICATION
•
•
•
The product is ready for use. It is used on clean and dry surfaces that are not hot or in the sun.
Before use ALWAYS mix thoroughly. Clean impure and greasy leather with NANO STAIN REMOVER diluted 1: 1 with water.
Manual application: sprayer, sponge or cloth (microfiber) Spray or apply evenly to the surface, swirl gently until liquid is absorbed. Allow to dry for a few minutes then polish
with a soft cloth. In a case of the porous leather or leatherette the milk is absorbed, apply repeatedly.
Given the wide range of surfaces it is recommended to test for finishes compatibility prior to application. Consumption of 40 m2 / L
DE
•
•
•
•
REGENERATIONS-MILCH
REINIGUNG, RENOVIERUNG UND LEDER-, KUNSTLEDER- UND LEDERIMITATSCHUTZ
GESCHMEIDIG MACHT, PFLEGT UND SCHÜTZT TROCKEN UND RISSIG LEDER
ES ERNEUERT VERBLASSTE OBERFLÄCHE UND GEBT DIE FLEXIBILITÄT ZURÜCK
ES IST EIN ANTISATISCH UV SCHUTZ OHNE LÖSEMITTELN, DIE OBERFLÄCHE IST NICHT FETTIG
REGENERATIONS-MILCH ist Reiniger und Behandlung von Leder und Kunstleder, einschließlich Lederimitat. In einer einzelner Anwendung es reinigt, restauriert und renoviert
Aussehen, es schafft einer antistatischen Schutz, nährt und erweicht, schützt vor Schmutz. Die Oberfläche ist sehr schön gereinigt mit einem seidigen Glanz ohne mechanische
Belastung. Eine dünne Schutzschicht die Lebensdauer der Leder erheblich erweitert und hilft Wiederherstellung sein natürliches Aussehen, einschließlich Glanz, schützt seine
Farben und verhindert auch, dass das Leben von Bakterien, Moose, Schimmel und Algen, schafft eine hygienische Oberfläche. REGENERATIONS- MILCH gründlich, aber vorsichtig
und sicher reinigt und entfettet, die Oberfläche ist nicht fettig. Reduziert die Kosten der anschließenden Reinigung. Es ist eine besondere Mittel, der unterscheidet sich deutlich
von Lösungsmittel- und Wachsprodukte. REGENERATIONS-MILCH kann auf empfindliche und spezielle Leder verwendet werden, es reinigt glanzlos und von UV-geschädigter
Leder (verblasste). Behandelten Oberflächen sind nicht fettig und unverzerrten gegen Versprödung, sie sind geschmeidig und elastisch, ihren Lebensdauer erheblich verlängert.
Dank der antistatischen Wirkung nachfolgende Reinigung ist erheblich vereinfacht, ohne die Verwendung von gefährlichen Chemikalien, die beschädigen. Es hinterlässt einen
angenehmen Geruch nach dem Gebrauch.
•
•
•
•
Ausgezeichnete Behandlung und Schutz
Als Prävention gegen Schmutz und Verschmutzung
Erheblich verlängert die Lebensdauer und Oberflächenreinheit
Es riecht angenehm
ANWENDUNG
Aufgrund der wachsenden Anteil von Leder, Kunstleder und ist Lederimitat der Einsatz von REGENERATIONS-MILCH riesig. Es war für die ständig steigenden Anforderungen
an die sichere Reinigung mit Behandlungswirkung und Schutz entwickelt. Es wird in der Industrie für die Herstellung und Wartung (Automobil-, Schiffs-, Luftfahrt-, Möbel-,
Einrichtungsgegenstände und Interieur) verwendet, als Reinigungsmittel, die Wiederherstellung und Schutz von Innenausstattung von Autos, Boote und Yachten, Flugzeugen,
Bussen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Zügen und in verschiedene Wartung,zB: Büros, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Sportzentren, Hotels, Wellness-Zentren, Einkaufszentren
(Ladeneinrichtung und Raum), Banken, Büros und zu Hause (Sofas, Schuhe, Kleidung, etc.). REGENERATIONS- MILCH durch seine Schutz reduziert die Kosten für die Reinigung
und Wartung und damit die Frequenz der folgenden Reinigungs- und Personalkosten deutlich zu senken. Der gemacht Film schafft eine hygienische Oberfläche mit langen Pause
des Reinigung. Das Produkt ist absolut sicher, enthält keine gefährliche Chemikalien, es hat keine H-Sätze. Es enthält keine Lösemittel und ist nicht brennbar.
APPLIKATION
•
•
•
Das Produkt ist einsatzbereit, es ist auf saubere und trockene Oberflächen gebraucht, die nicht heiß oder sonnenexponierte sind.
Vor Gebrauch STETS gründlich mischen. Unreine und fettige Leder reinigen mit NANO FLECKENENTFERNER 1: 1 verdünnt mit Wasser.
Manuelle Anwendung: Sprayer, Schwamm oder Tuch (Mikrofaser). Bespritzen oder applizieren gleichmäßig auf der Oberfläche,dann mit kreisenden Bewegungen sanft reiben
bis Flüssigkeit absorbiert. Lassen trocken für ein paar Minuten, dann polieren mit einem weichen Tuch. Wenn der poröse Leder oder Kunstleder wird absorbiert die Milch,
wiederholen Applikation.
Aufgrund der Vielzahl von Oberflächen vor dem Aufbringen we empfehlen testen die Kompatibilität der Oberflächen. Der Verbrauch von 40 m² / L
Ze względu na szeroką skalę powierzchni, polecamy przed użyciem wykonać TEST kompatybilności z powierzchnią. Zużycie 40 m2/L
22
23
CLEANER EUCALYPTUS
CLEANER EUCALYPTUS
CZ
CLEANER EUKALYPT
EN
CLEANER EUKALYPT je víceúčelový, hygienický, čistící a odmašťující prostředek s hygienickými vlastnostmi vhodný
k čištění většiny povrchů, které jsou omyvatelné vodou. Antistatický prostředek, který upravuje statiku povrchu
a tím snižuje opětovné znečištění, je lehce alkalický a navíc má vůni eukalyptu.
CLEANER EUCALYPTUS is a foaming sanitary cleaner and degreaser with the scent of eucalyptus and multipurpose degreasing detergent with hygienic properties suitable
for cleaning most washable surfaces. Furthermore, it is antistatic, adjusts the static properties of surface and thus reduces the re-soiling. It is slightly alkaline. High degreasing
and cleaning capability.
VÝHODY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vysoká odmašťovací a čisticí schopnost
nepoškozuje ošetřené povrchy
ekologický nehořlavý bez rizikových symbolů a vět
vysoce pěnivý, vytváří hustou krémovitou pěnu
provoní a osvěží vzduch
bez přídavku chlóru
antistatický
POUŽITÍ
CLEANER EUKALYPT najde uplatnění především v potravinářském průmyslu, v oblasti kde se zpracovává maso,
v řeznictví, jatka, kuchyně, atd. Používá se k čištění podlah, stěn, pracovních ploch, strojů a jejich komponentů,
nástrojů, atd. V různých koncentracích může být použit jako odmašťovací čistič na extrémně mastné povrchy,
nebo jako prostředek pro běžný úklid v domácnosti s dvojím účinkem antistatickým a hygienickým. Lze použít
místo běžných komerčních saponátů a čisticích prostředků. Vhodný na podlahy,nábytek (i lakovaný), dokonale
čistí sklo, keramiku, mramor, dřevo, atd.
Does not harm the treated surfaces.
Ecological, nonflammable, no risk symbols and phrases.
Highly foaming, creating dense, creamy foam.
Scents and refreshes the air.
Without the addition of chlorine.
Antistatic.
USE
CLEANER EUCALYPTUS finds its application primarily in the food industry, in the area where meat is being processed, at butchers, abattoirs, kitchen, etc. It is used for cleaning
floors, walls, work surfaces, machines and their components, tools, etc. in different concentrations it may be used as a degreasing cleaner on extremely greasy surfaces, or as
a means for normal housekeeping with dual antistatic and hygienic effect. Can be used instead of the normal commercial detergents and cleaning agents. Suitable for flooring,
furniture (also painted), thoroughly cleans glass, ceramics, marble, wood, etc.
APPLICATION
Apply CLEANER EUCALYPTUS using a cloth, sponge, sprayer, leave for a few minutes depending on how dirty the surface is, then wipe with a cloth, mop or paper towel.
If necessary, rinse with water and let dry. For cleaning of highly contaminated surfaces we recommend using a pressure washer, which creates rich foam that very effectively
removes any impurities. Leave on for a few minutes and then rinse with water. For degreasing and washing of equipment or components, dip them in a solution, leave for a few
minutes and then rinse with water. For normal household cleaning solution 2-5% of water is sufficient. To increase the effect we encourage diluting it with hot water (60° C).
APLIKACE
DILUTION
Aplikujte CLEANER EUKALYPT pomocí hadru, houby, rozprašovače, nechte působit po dobu několika minut podle míry znečištění a poté setřete hadrem, mopem nebo papírovou
utěrkou. V případě potřeby opláchněte vodou a nechte uschnout. Pro čištění vysoce znečištěných povrchů doporučujeme použít tlakovou myčku, která vytvoří bohatou pěnu,
která velmi účinně odstraní jakékoli nečistoty. Nechte působit několik minut a poté opláchněte vodou. Pro odmaštění a umytí nástrojů či komponentů je ponořte do roztoku,
nechte působit několik minut a poté je opláchněte vodou. Pro běžný úklid v domácnosti postačí 2-5% roztok přípravku s vodou. Pro zvýšení účinku přípravku doporučujme ředit
s teplou vodou (60 °C).
•
•
•
ŘEDĚNÍ
•
•
•
1:10 (10%)
1:20 (5%)
1:50 (2%)
PL
silné znečištění
střední znečištění
slabé znečištění
CLEANER (EUKALYPT) EUKALIPT
CLEANER EUKALIPT to pieniący higieniczny czyszczący i odtłuszczający środek z zapachem eukaliptusowym uniwersalny i odtłuszczający środek czyszczący z właściwościami
higienicznymi, odpowiedni do czyszczenia większości powierzchni zmywalnych wodą. Oprócz tego to jest to środek antystatyczny, modyfikujący statyczność powierzchni,
obniżając w ten sposób możliwość jej ponownego zabrudzenia. Jest lekko alkaliczny.
•
•
•
•
•
•
•
CLEANER EUCALYPTUS
Wysoka zdolność odtłuszczania i czyszczenia.
Nie uszkadza aplikowane powierzchnie.
Ekologiczny, niepalny bez ryzykownych symboli i zdań.
Silnie pieniący, wytwarza gęstą kremową pianę.
Pachnący i odświeżający powietrze
Bez dodatku chloru.
Antystatyczny.
ZASTOSOWANIE
CLEANER EUKALIPT znajduje zastosowanie przede wszystkim w przemyśle spożywczym, przy obróbce mięsa, w rzeźniach, ubojniach, kuchniach itd. Jest on używany do
czyszczenia podłóg, ścian, powierzchni roboczych, maszyn i ich komponentów, narzędzi itp. W różnych stężeniach może być stosowany jako środek czyszczący do odtłuszczania
bardzo tłustych powierzchni, lub jako środek używany do normalnego sprzątania, z podwójnym efektem antystatycznym i higienicznym. Może być stosowany zamiast zwykłych
komercyjnych detergentów i środków czyszczących. Nadaje się do podłóg, mebli (również lakierowanych) dokładnie czyści szkło, ceramikę, marmur, drewno, itp…
1:10 (10%)
1:20 (5%)
1:50 (2%)
DE
strong fouling
medium fouling
light fouling
CLEANER EUCALYPTUS
CLEANER EUCALYPTUS ist Schaum-Sanitär Reiniger und Entfetter mit dem Duft von Eukalyptus und Mehrzweck Entfetten Reinigungsmittel mit einem hygienischen Eigenschaften
geeignet für die Reinigung den meisten abwaschbar Oberflächen. Darüber hinaus es ist antistatisch und reguliert Statik der Oberfläche und reduziert die Wiederverschmutzung
bei. Es ist leicht alkalisch.
•
•
•
•
•
•
•
Hohe Entfettung und Reinigung Fähigkeit.
Schädigt nicht die behandelten Oberflächen.
Ökologische, nicht brennbar keine Gefahrensymbole und Phrasen.
Stark schäumende, die Schaffung eines dichten, cremigen Schaum.
Parfümiert und erfrischt die Luft.
Ohne die Zugabe von Chlor.
Antistatisch.
VERWENDUNG
CLEANER EUCALYPTUS findet sein Anwendung vor allem in der Lebensmittelindustrie, in der Gegend, in denen Fleisch in Metzgereien, Schlachthäuser, Küchen, etc. Es ist zur
Reinigung von Böden, Wände, Arbeitsflächen, Maschinen und deren Komponenten, Werkzeuge usw. In unterschiedlichen Konzentrationen, es kann als Entfettungsreiniger
verwendet werden für extrem fettigen Oberflächen oder als ein Mittel für eine normale Hausreinigung mit dual antistatische und hygienische Wirkung. Kann anstelle des
handelsüblichen Wasch- und Reinigungsmitteln verwendet werden. Geeignet für Bodenbeläge, Möbel (auch lackiert), reinigt gründlich Glas, Keramik, Marmor, Holz, etc.
ANWENDUNG
Applizieren CLEANER EUCALYPTUS mit einem Tuch, Schwamm, Sprüher, lassen Sie für ein paar Minuten je nach Verschmutzungsgrad, dann mit einem Tuch, Mopp oder
Papiertuch abwischen. Falls erforderlich, mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Zur Reinigung von stark verschmutzten Oberflächen empfehlen wir die Verwendung eines
Hochdruckreinigers, der einen reichhaltigen Schaum erstellt, der alle Verunreinigungen sehr effektiv entfernt. Lassen Sie für ein paar Minuten und dann mit Wasser abspülen.
Zum Entfetten und Waschen von Geräten oder Komponenten, sie werden in eine Lösung getaucht, lassen Sie für ein paar Minuten und dann mit Wasser abspülen. Für den
normalen Hausreinigung die 2-5% Lösung mit Wasser genügt. Um die Wirkung zu erhöhen von wir fördern mit heißem Wasser (60° C) verdünnt.
VERDÜNNUNG
APLIKACJA
Aplikuj CLEANER EUKALIPT przy użyciu szmatki, gąbki, spryskiwacza, następnie pozostawić przez kilka minut, w zależności od stopnia zabrudzenia a następnie wytrzeć
przy użyciu szmatki, mopa, lub ścierki papierowej. W przypadku potrzeby spłukać wodą, i ususzyć. Do czyszczenia silnie zanieczyszczonych powierzchni zalecamy użycie
majki wysokociśnieniowej, tworzy bogatą pianę, która bardzo skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia. Należy pozostawić na kilka minut, a następnie spłukać wodą.
Do odtłuszczania i mycia urządzeń lub komponentów należy zanurzyć je w roztworze, pozostawić na kilka minut, a następnie spłukać wodą. Do zwykłego sprzątania
gospodarstwa domowego wystarczy 2-5% roztwór środka czyszczącego z wodą. Aby zwiększyć efekt z zalecamy rozcieńczanie z ciepłą wodą (60° C).
•
•
•
1:10 (10%)
1:20 (5%)
1:50 (2%)
stark Verschmutzung
mittel Verschmutzung
leicht verschmutzung
ROZCIEŃCZENIE
•
•
•
24
1:10 (10%)
1:20 (5%)
1:50 (2%)
silne zabrudzenie
średnie zabrudzenie
słabe zanieczyszczenie
25
CLEANER FOOD
CLEANER FOOD
CZ
CLEANER FOOD
CLEANER FOOD je založen na účinných mycích tenzidech a speciálních kyselinách. Na všechny druhy nerezové
oceli, matné i leštěné, hliníku, chromu, mědi a mosazi.CLEANER FOOD účinkuje rychle a nevyžaduje další leštění
a voskování. Speciálně na digestoře, komíny, kuchyňské desky a vařiče, dřezy, čelní panely, skříňky a boxy. Určený
pro použití v zásobnících vod a topných systémech (armatury, rozvody), výměníkových stanicích, chladicích
věžích, tancích a nádržích vod, lázních, kolonádách, úpravnách vod, bazénech, hotelích, veřejných prostorách
a v technických službách, v zemědělství, v průmyslu na výrobky, konstrukce, formy, potrubí, šablony, tankery, vany,
pracovní plochy a podlahy apod. Odstraňuje a čistí „dopravní film“ z nerezových cisteren. Uplatní se tam, kde
není možno použít kyselé agresivní čističe z důvodu poškození nerezové oceli a hliníku.Čistí zoxidované povrchy,
dodává lesk a chrání bez poškrábání hlavně z nerez oceli, hliníku, mědi a dalších neželezných kovů. Odstraňuje
vápenné a minerální usazeniny ze všech vodou omyvatelných povrchů (obklady, chrom, hliník, nerez ocel, sklo,
dlažba a smaltové povrchy). Bez rozpouštědlový čistič bez šmouh a stop na povrchu. Obnovuje na ošetřeném
povrchu lesk. Zabraňuje (ve většině případů) vzniku vápenatých a minerálních usazenin. CLEANER FOOD poskytuje
vysoce efektivní a ekonomickou ochranu s velice jednoduchým odstraňováním široké škály nečistot na plochách.
VÝHODY
•
•
•
•
myje, leští a čistí nerez ocel
odstraňuje oxidaci z hliníku (šedý povlak)
odstraňuje vodní kámen, vápenaté a minerální usazeniny z nerez oceli
bez agresivního zápachu s atestem na styk s potravinami
APLIKACE
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkt je připraven k přímému použití.
Aplikujte na znečištěnou plochu zdola směrem nahoru, nechte působit přiměřeně dlouho podle stupně znečištění.
Potom opláchněte vodou a nechte uschnout. Silné vrstvy minerálních usazenin důkladně očistěte a opláchněte čistou vodou.
Při aplikaci v potravinářství vždy na závěr omyjte čistou pitnou vodou.
Pro běžný denní úklid použijte utěrku z mikrovlákna, malé množství přípravku a krouživými pohyby místo vedle místa plochu vyčistěte a vyleštěte.
Ruční aplikace: hadříkem nebo houbičkou
Aplikace postřikem: ruční aplikátory, nízkotlakovým postřikem
Setření suchým a čistým hadříkem, stírací lištou nebo nejlépe mikrovláknem
PL
MYJE, POLERUJE I CZYŚCI STAL NIERDZEWNĄ
DO USUWANIA KAMIENIA WODNEGO, WAPIENNYCH I MINERALNYCH OSADÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ
CLEANER FOOD jest on oparty na skutecznych myjących środkach powierzchniowo czynnych i specjalnych kwasach. Na wszystkie rodzaje stali nierdzewnej, matowej
i polerowanej, aluminium, chromu, miedzi i mosiądzu. CLEANER FOOD działa szybko i nie wymaga dalszego polerowania i woskowania.
MYJE, ODTŁUSZCZA, CZYŚCI, USUWA WAPIENNY OSAD, POLERUJE STAL NIERDZEWNĄ, USUWA WSPÓŁCZYNNIKI UTLENIANIA Z ALUMINIUM (SZARA POWŁOKA),
BEZ AGRESYWNEGO ZAPACHU, Z ATESTEM NA ŻYWNOŚĆ.
Specjalnie na dygestoria, kominy, blaty kuchenne i kuchenki, zlewozmywaki, przednie panele, szafki i boksy. Przeznaczony do używania w zbiornikach wodnych oraz systemach
grzewczych (armaturach, przewodach), wymiennikach ciepła, wieżach chłodniczych, zbiornikach i pojemnikach z wodą, łaźniach (spa), kolumnadach, stacjach uzdatniania wody,
basenach, hotelach, pomieszczeniach ogólnodostępnych i usługach technicznych, rolnictwie, w przemyśle na produkty, konstrukcje, formy, rurociągi, szablony, cysterny, wanny,
blaty i podłogi, itp. Usuwa i czyści „film transportowy“ w cysternach ze stali nierdzewnej. Stosuje się, tam gdzie jest nie możliwe stosowanie kwaśnych agresywnych środków
czyszczących z powodu uszkodzenia stali nierdzewnej i aluminium.
Czyści utlenione powierzchnie, dodaje blask i chroni bez zarysowań, głównie stal nierdzewną, aluminium, miedź i inne metale nieżelaznych. Usuwa osady wapienne i mineralne
ze wszystkich powierzchni zmywalnych wodą (płytki, chrom, aluminium, stal nierdzewna, szkło, bruk, powierzchni emaliowanych). Bezrozpuszczalnikowy środek czyszczący
nie pozostawia smug i ślady na powierzchni. Odnawia połysk na aplikowanych powierzchniach. Zapobiega (w większości przypadków) powstawaniu osadów wapiennych
i mineralnych. CLEANER FOOD zapewnia bardzo efektywną i ekonomiczną ochronę z bardzo prostym usuwaniem szerokiego spektrum zanieczyszczeń znajdujących się na
powierzchniach.
APLIKACJA
•
•
•
•
•
•
•
•
26
Produkt jest przygotowany do użycia
Należy aplikować na zanieczyszczoną powierzchnię w kierunku od dołu do góry, pozostawić działaniu adekwatnie według stopnia zabrudzenia
Następnie opłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Grube warstwy osadów mineralnych należy dokładnie oczyścić i spłukać czystą wodą
Przy użyciu w przemyśle spożywczym należy na sam koniec umyć czystą pitną wodą
Do normalnego sprzątania należy użyć ścierkę z mikro włókna, małą ilość środka czyszczącego i krążącymi ruchami dokładnie wyczyścić powierzchnię i wypolerować
Aplikacja manualna (ręczna): przy użyciu szmatki lub gąbki
Aplikacja spryskaniem: manualne aplikatory, niskociśnieniowe spryskiwacze
Wytrzyj czystą i suchą szmatką, raklą, lub najlepiej mikro włóknem
EN
WASHES, POLISHES AND CLEANS STAINLESS STEEL
REMOVES LIME SCALE, LIME AND MINERAL DEPOSITS FROM STAINLESS STEEL
FOOD CLEANER is based on an effective detergent surfactants and special acids. For all kinds of stainless steel, matt and polished aluminium, chrome, copper and brass.
CLEANER FOOD works fast and does not require further polishing and waxing.
WASHES, DEGREASES, CLEANS, REMOVES LIME SCALE, POLISHES STAINLESS STEEL, REMOVES ALUMINIUM OXIDATION (GREY COATING) WITHOUT AGGRESSIVE ODOR WITH
A CERTIFICATION FOR USE WITH FOOD.
Especially for the cooker hoods, kitchen countertops and stoves, sinks, front panels, cabinets and boxes. Designed for use in tanks of water and heating systems (valves, pipes),
heat exchangers, cooling towers, tanks and containers of water, spas, colonnades, water treatment plants, swimming pools, hotels, public areas and technical services, agriculture,
industry products, constructions, moulds, piping, templates, tankers, baths, work surfaces and floors, etc. It removes and cleans „traffic film“ of stainless tanks. Apply where it is
not possible to use acidic cleaners because of aggressive damage to stainless steel and aluminium.
Cleans oxidized surfaces, adds shine and protects without scratching mainly stainless steel, aluminium, copper and other nonferrous metals. Removes lime and mineral deposits
of all water washable surfaces (tiles, chrome, aluminium, stainless steel, glass, tile, enamel surfaces). Solvent-free cleaner without streaks and stains on surface. Renews gloss
of the treated surface. Prevents (in most cases) formation of calcium and mineral deposits. CLEANER FOOD provides highly efficient and economical protection with very easy
removal of a broad range of impurities on the surfaces.
APPLICATION
•
•
•
•
•
•
•
•
The product is ready for use
Apply to the stained area from the bottom upwards, leave for a reasonably long period depending on the degree of contamination
Then rinse with water and let dry. Clean thick layers of mineral deposits thoroughly and rinse with water
When used in the food industry always conclude with rinsing with drinking water
For normal daily cleaning use a microfiber cloth and a small amount of product, clean and polish the surface in circular motions place by place
Manual application: cloth or sponge
Spray application: manual applicators, low pressure spray
Wipe with a dry, clean cloth, squeegee or best with microfiber
DE
WÄSCHT, POLIERT UND REINIGT EDELSTAHL
BESEITIGT KALKABLAGERUNGEN, KALK- UND MINERALVORKOMMEN AUS EDELSTAHL
CLEANER FOOD ist auf aktive Waschmitteltenside und spezielle Säuren basiert. Für alle Arten von Edelstahl (matt und poliert), Aluminium, Chrom, Kupfer und Messing. CLEANER
FOOD arbeitet schnell und hat keine weiteren Polieren und Wachsen benötigen.
WASCHANLAGEN, ENTFETTET, REINIGT, ENTFERNT KALKABLAGERUNGEN, POLIERT EDELSTAHL, ENTFERNT OXIDATION AUS ALUMINIUM (GRAU BESCHICHTUNG), OHNE
AGRESSIVEN GERUCH MIT EINEM ATEST FÜR LEBENSMITTELN.
Vor allem für Abzugshauben, Küchenarbeitsplatten und Öfen, Spülbecken, Frontplatten, Schränke und Kästen. Konzipiert für den Einsatz in Wassertanks und Heizungsanlagen
(Ventile, Rohre), Wärmetauscher, Kühltürme, Tanks und Container von Wasser, Spas, Kolonnaden, Wasseraufbereitungsanlagen, Schwimmbäder, Hotels, öffentlichen Bereichen
und technische Dienstleistungen, Landwirtschaft, Industrie Produkte, Konstruktion, Form, Rohrleitungen, Vorlagen, Tankwagen, Badewannen, Arbeitsplatten und Böden, etc. Es
beseitigt und reinigt „Verkehrs Film“ aus Edelstahl-Tanks. Anwenden, wenn aggressiv saure Reiniger sind nicht möglich zu benützen, da Schäden an Edelstahl und Aluminium.
Es reinigt oxidierten Oberflächen, verleiht Glanz und schützt ohne zu kratzen vor allem Produkte aus Edelstahl, Aluminium, Kupfer und anderen Nichteisenmetallen. Entfernt
Kalk und mineralische Ablagerungen aus aller Wasser-abwaschbaren Oberflächen (Fliesen, Chrom, Aluminium, Edelstahl, Glas, Pflasterung, Emailleoberflächen). Lösemittelfreie
Reiniger ohne Schlieren und Spuren an die Oberfläche. Es wieder her Glanz auf der behandelten Oberfläche. Verhindert (in den meisten Fällen) das Bildung von Kalk- und
mineralische Ablagerungen. CLEANER FOOD bietet eine hoch effiziente und wirtschaftliche Schutz mit sehr einfache Entfernung von einer breiten Palette von Verunreinigungen
auf den Oberflächen.
ANWENDUNG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Produkt ist einsatzbereit.
Applizieren auf den verschmutzten Bereich von unten nach oben, lassen wirken je nach dem Grad der Verschmutzung.
Dann mit Wasser abspülen und trocknen lassen.
Dicke Schichten von Mineralvorkommen, gründlich zu reinigen und mit Wasser abspülen.
Wenn applizieren in der Lebensmittelindustrie, immer mit sauberem Trinkwasser spülen zum Schluss.
Für normale tägliche Reinigung benutzen einen Mikrofasertuch und eine kleine Menge des Produkts, der gesamte Oberfläche in kreisenden Bewegungen reinigen und
polieren.
Manuelle Anwendung: Tuch oder Schwamm
Spray Anwendung: manuelle Applikatoren, Niederdruck-Spritz
Wischen Sie mit einem trockenen, sauberen Tuch, Rakel oder Mikrofaser besten
27
RENOVATOR OF STAINLESS STEEL
RENOVATOR OF STAINLESS STEEL
CZ
RENOVÁTORU NEREZU HYDROFOBNÍ OCHRANA
A RENOVACE NEREZU, HLINÍKU, ZINKU, MĚDI A MOSAZI.
Renovátoru nerezu je specificky vyvinutá jako nano ochrana a obnova nerez oceli, eloxovaných hliníků, zinku,
mědi, mosazi, atd. V jediném úkonu odmašťuje, čistí, odstraňuje stopy rukou, obnovuje lesk a následně chrání
před znečištěním (i před otisky rukou). Povrch je nádherně vyleštěn bez mechanické námahy. Na povrchu
se vytvoří neviditelná ultratenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění, otiskům rukou,
usazování minerálních a vápenatých povlaků, a také proti vodní rzi. Vytvořená vrstva zabraňuje rozmnožení
bakterií, mechu, plísní a řas, vytváří tak hygienický povrch. Má velmi příjemnou citrusovou vůni. Svým efektem
chrání ošetřený povrch od vody, špíny, znečištění a díky hydrofobnímu a antistatickému účinku výrazně usnadňuje
následné čištění bez nutnosti používání nebezpečných chemikálií. Renovátoru nerezu poskytuje vysoce efektivní
a ekonomickou ochranu na plochách jako jsou: nerez ocelové konstrukce, ochranné díly, střechy, skeletové díly,
průmyslové díly, nerezové vybavení aquaparků, lázní, wellness, vodáren, hotelů, kuchyní, nerez ocelové hygienické
předměty, vybavení speciálních pracovišť, atd.
VÝHODY
•
•
•
•
dlouhodobá vynikající ochrana
obnovuje a uchovává vysoký lesk
prevence proti špíně a znečištění (chrání povrch
před otisky rukou)
výrazně prodlužuje čistotu povrchu
•
•
•
•
rychlé odpařování
díky re trakci vody výrazně usnadňuje následné
čištěnÍ
jednoduchá a snadná aplikace
je antistatický
OCHRANA VE STROJÍRENSKÉM PRŮMYSLU
Nerez ocel je velmi používaný povrch, který je velmi náročný na čištění a ochranu. Ochrana renovátorem
nerezu je vynikající odpovědí jak ochránit a navíc dát výrobkům jednu z nejmodernějších povrchových úprav
s vynikajícími vlastnostmi, které výrazně zvýší atraktivitu a konkurence schopnost výrobků. Nárůst používání
nerez oceli v průmyslu je velký, její ochrana je důležitá pro prodloužení životnosti. Největší uplatnění je v ochraně
nových zařízení a dílů před transportem či dodáním zákazníkovi. Mezi doporučená použití patří aplikace na konstrukce, speciální stroje, skelety, díly, rámy, atd., kde chrání proti
znečištění, otiskům rukou, oxidaci, špíně, UV záření, atmosférických vlivům, usazování vápenatých a minerálních povlaků, vodní rzi, atd.
OCHRANA V ÚDRŽBĚ A VE SPECIÁLNÍCH APLIKACÍCH
Velké uplatnění renovátoru nerezu je v aquaparcích, lázních, hotelech, wellness centrech, nákupních centrech (vybavení obchodů a prostor), bankách, veřejných budovách,
na kolonádách, konstrukcích, zábradlí, v průzorech a halách, dále ve vnitřním vybavení budov, vodohospodářském průmyslu, kuchyních a jejich vybavení (chladničky, trouby,
sporáky a digestoře, nerezové skříňky, atd.), v námořním průmyslu (lodní nerez díly na palubách). Díky svému složení výrazně snižuje náklady na údržbu a čištění formou ochrany,
a tím snižuje frekvence následného čistění a nákladů na práci.
•
•
•
•
RENOVATOR OF STAINLESS STEEL
HYDROPHOBIC PROTECTION AND RENOVATION OF STAINLESS STEEL, ALUMINUM, ZINC, COPPER, BRASS
RESTORES SHINE
PROTECTS THE SURFACE FROM HANDPRINTS
ANTISTATIC
STAINLESS STEEL RENOVATOR is specifically developed as NANO protection and restoration of stainless steel, anodized aluminum, zinc, copper, brass, etc. In a single act
degreases, cleans, removes traces of hands, restores shine and consequently protects against dirt (even against handprints). The surface is beautifully polished without
mechanical stress. On the surface creates an ultra-thin invisible hydrophobic layer with protection against subsequent contamination, hand imprints, settling of mineral and lime
scale and also against water rust. The formed layer prevents the growth of bacteria, moss, mold and algae, creates a hygienic surface. It has a pleasant citrus scent. Its effect
protects the treated surface from water, dirt, and fouling and due to hydrophobic and antistatic effect greatly simplifies subsequent cleaning without the use of hazardous
chemicals. STAINLESS STEEL RENOVATOR provides a highly effective and cost-efficient protection in areas such as - stainless steel construction, protective parts, roofs, skeletal
parts, industrial parts, stainless steel equipment of water parks, spas, wellness, pumping stations, hotels, kitchens, stainless steel sanitary items, equipment of special workplaces,
etc.
•
•
•
•
Excellent long-term protection
High shine
Prevention against dirt and fouling
Significantly prolongs surface cleanness
•
•
•
Rapid evaporation
Thanks to water retraction greatly simplifies subsequent purification
Simple and easy application
PROTECTION IN ENGINEERING INDUSTRY
Stainless steel is widely used surface, but it is very difficult to clean and protect. Protection with STAINLESS STEEL RENOVATOR is an excellent solution to both protection and
providing one of the most modern finishes for the product with outstanding features that greatly enhances the attractiveness and competitiveness of the product. The increase
in the use of stainless steel in industry is large, its protection is important for extending its lifespan. The largest application is in the protection of new devices and components
before transport and delivery to the customer. Among the recommended uses is included applications for construction, special machines, frames, parts, frames, etc., which it
protects against dirt, fingerprints, oxidation, dirt, UV radiation, atmospheric influences, deposition of calcium and mineral coatings, water rust, etc.
PROTECTION IN MAINTENANCE AND SPECIAL APPLICATIONS
Great application of STAINLESS STEEL RENOVATOR is in water-parks, resorts, hotels, spa centers, shopping centers (shop equipment and space), banks, public buildings,
colonnades, structures, railings, in the apertures of halls, as well as the interiors of buildings, water industry, kitchens and their equipment (refrigerators, ovens, cookers, stainless
steel cabinets, etc.) in the maritime industry (ship stainless steel parts on board). Due to its composition significantly reduces the cost of cleaning and maintenance by protecting,
thereby reducing the frequency of subsequent cleaning and labor costs.
ŽIVOTNOST OCHRANY
PERIOD OF PROTECTION
Renovátor nerezu je především čistící a leštící produkt s ochrannou nano vrstvou proti následnému znečištění. Životnost ochrany je 3 až 4 měsíce dle zatížení, ve venkovním
prostředí je až 2 měsíce.
STAINLESS STEEL RENOVATOR is primarily cleaning and polishing products with nano protective layer against subsequent contamination. Period of protection is 3 to 4 months
according to the load, in an outdoor environment it is up to 2 months.
APLIKACE
•
•
•
•
•
•
•
Produkt je připraven k přímému použití.
Znečištěné povrchy vodním kamenem a rzí nejdříve očistěte odstraňovačem vodního kamene a minerálních usazenin, opláchněte vodou a nechejte uschnout.
Ruční aplikace: hadříkem (plátno) nebo houbičkou (mikrovlákno).
Aplikace postřikem: ruční aplikátory nebo nízkotlakovým stříkáním.
Aplikovanou vrstvu můžete omýt vodou.
Vydatnost: 20-30 ml/m2.
Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést test na slučitelnost povrchové úpravy.
PL
•
•
•
•
RENOWATOR STALI NIERDZEWNEJ
OCHRONA HYDROFOBOWA i RENOWACJA STALI NIERDZEWNEJ, ALUMINIA, CYNKU, MIEDZI I MOSIĄDZU
ODNAWIA POŁYSK
CHRONI POWIERZCHNIĘ PRZED ODCISKAMI RĄK
ANTISTATYCZNY
RENOWATOR STALI NIERDZEWNEJ to specyficznie opracowany NANO ochrona i odnowienie stali nierdzewnej, anodyzowanego aluminium, cynku, miedzi, mosiądzu,
itp. W jednej czynności czyści, odtłuszcza, usuwa ślady rąk, przywraca blask, a tym samym chroni przed zabrudzeniem (przed odciskami dłoni). Powierzchnia jest pięknie
wypolerowana bez wysiłku mechanicznego. Powierzchnia jest pięknie wypolerowane bez obciążenia mechaniczne. Na powierzchni tworzy niewidzialną hydrofobową
ultra-cienką warstwę ochrony przed zanieczyszczeniami, odciskami dłoni, osadami mineralnymi i powłokami wapiennymi, i rdzą wodną. Utworzona warstwa zapobiega
rozmnażaniu bakterii, pleśni, mchów i glonów tworzy higieniczną powierzchnię. Ma przyjemny cytrusowy zapach. Jego działanie chroni obrabianą powierzchnię przed wodą,
brudem i zanieczyszczeniami dzięki efektowi hydrofobowemu i antystatycznemu znacznie ułatwia późniejsze czyszczenie bez użycia niebezpiecznych środków chemicznych.
RENOWATOR STALI NIERDZEWNEJ zapewnia bardzo skuteczną i oszczędną ochronę takich powierzchni, jak - konstrukcje ze stali nierdzewnej, elementy ochronne, dachów, części
szkieletowych, części przemysłowych, wyposażenia aqua parków ze stali nierdzewnej, spa, wellnes, przepompowni, hoteli, kuchni, artykułów sanitarnych ze stali nierdzewnej,
wyposażenie specjalnych miejsc pracy,
•
•
•
•
Długotrwała doskonała ochrona
Wysoki połysk
Zapobieganie przed brudem i zanieczyszczeniami
Znacznie wydłuża czystości powierzchni
•
•
•
Szybkie odparowanie
Dzięki retrakcji wody znacznie upraszcza późniejsze oczyszczanie
Prosta i łatwa aplikacja
OCHRONA W PRZEMYŚLE MASZYNOWYM
Stal nierdzewna to powszechnie używana powierzchnia, której utrzymanie jest to bardzo trudne. Ochrona RENOWATORU STALI NIERDZEWNEJ Jest doskonałą odpowiedzią jak
chronić i dawać produktom jeden z najbardziej nowoczesnych wykończeni z wyjątkowymi właściwościami, które znacznie zwiększają atrakcyjność i konkurencyjność produktów.
Wzrost zastosowanie stali nierdzewnej w przemyśle jest duży, jej ochrona jest ważna dla przedłużenia żywotności. Największe zastosowanie jest w ochronie nowych urządzeń
i komponentów przed transportem i dostawą do klienta. Do zalecanych zastosowań należą aplikacje na konstrukcje, maszyny specjalne, szkielety, części, ramy, itp., które chronią
przed brudem, odciskami dłoni, oksydacją, brudem, promieniowanie UV, wpływami atmosferycznymi, osadzaniem się wapnia i powłok mineralnych, rdzy wodnej, itp…
OCHRONA W UTRZYMANIU I APLIKACJACH SPECJALNYCH
Znaczne wykorzystanie RENOWATORA STALI NIERDZEWNEJ jest w aqua parkach, łaźniach, hotelach, wellnes centrach, centrach handlowych (wyposażenie sklepów
i pomieszczeń), bankach, budynkach użyteczności publicznej, kolumnadach, konstrukcjach, balustradach, w oknach i halach, a także wyproszeniach wnętrza budynków,
gospodarce wodnej, kuchniach i ich wyposażeniach (lodówki, piekarniki, kuchenki, dygestoria, szafki ze stali nierdzewnej, itp.) w przemyśle morskim (części ze stali nierdzewnej
statków na pokładzie). Ze względu na swój skład znacznie obniża koszty czyszczenia i utrzymania formą ochrony, a tym samym zmniejsza częstotliwość czyszczenia i kosztów
pracy.
ŻYWOTNOŚĆ OCHRONY
RENOWATOR STALI NIERDZEWNEJ jest przede wszystkim środkiem czyszczącym i polerującym z nano ochronną warstwą przed kolejnym zabrudzeniem. Żywotność ochrony jest
od 3 do 4 miesięcy w zależności od obciążenia, na zewnątrz do 2 miesięcy.
APLIKACJA
•
•
•
•
•
28
EN
Produkt jest gotowy do użycia. Zabrudzone powierzchnie kamieniem wodnym i rdzą należy najpierw wyczyścić ŚRODKIEM DO USÓWANIA KAMIENIA WODNEGO
I OSADÓW MINERALNYCH, spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.
Ręczna aplikacja: szmatką (płótnem), lub gąbką (mikro włókno)
Aplikacja spryskaniem: ręczne aplikatory, niskociśnieniowym spryskaniem, Aplikowaną warstwę można umyć wodą.
Wydajność: 20-30 ml/m2
Ze względu na szeroką skalę powierzchni, polecamy przed aplikacją wykonać TEST kompatybilności z powierzchnią.
APPLICATION
•
•
•
•
The product is ready for use. Dirty surfaces with lime scale and rust first clean with limescale AND MINERAL DEPOSITS REMOVER, rinse with water and allow to dry.
Manual application: cloth (canvas) or sponge (microfiber)
Spray application: manual applicators, low-pressure spray, applied layer can be cleaned with water. Coverage 20-30 ml/m2
Given the wide range of surfaces it is recommended to test for finish compatibility prior to application
DE
•
•
•
•
EDELSTAHL RENOVATOR
HYDROPHOBIC SCHUTZ UND EDELSTAHL, ALUMINIUM, ZINK, KUPFER UND MESSING RENOVIERUNG
ERNEUERT DEN GLANZ
SCHÜTZT DIE OBERFLÄCHE VOR HANDABDRÜCKE
ANTISTATISCH
EDELSTAHL RENOVATOR ist speziell als NANO Schutz und Wiederherstellung für Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Zink, Kupfer, Messing, etc. entwickelt. In einer einzelner
Anwendung es entfettet, reinigt, entfernt Spuren von Händen, erneuert Glanz und dann gegen Schmutz schützt (auch vor Handabdrücke). Die Oberfläche ist schön poliert
ohne mechanische Belastung. Erzeugt ein hydrophoben ultradünne unsichtbare Schicht an der Oberfläche, mit hervorragenden Schutz gegen Verschmutzung, Handabdrücke,
Sedimentation von mineralischen und Kalkbeschichtungund auch gegen Wasserrost. Die gebildete Schicht verhindert verhindert das Wachstum von Bakterien, Moos, Schimmel
und Algen und schafft eine hygienische Oberfläche. Es hat einen angenehmen Zitrusduft. Mit seinem langen Wirkung, schützt die behandelte Oberfläche gegen Wasser und
Verschmutzung und seine hydrophobe Effekt erheblich vereinfacht anschließende Reinigung ohne die Verwendung von gefährlichen Chemikalien. EDELSTAHL RENOVATOR bietet
eine sehr effektive und kosteneffiziente Schutz an Oberlächen wie - Edelstahl-Konstruktion, Schutzteile, Dächer, Skelettteile, Industrieteile, rostfreie Ausstattung in Wasserparks,
Thermen, Wellness, Wasserwerks, Hotels, Küchen, Edelstahl-Sanitär-Produkte, Geräte für speziellen Arbeitsplätzen usw.
•
•
•
•
Langfristige ausgezeichnete Schutz
Hoch Glanz
Prevention gegen Schmutz und Verschmutzung
Es deutlich verlängert Reinheit der Oberflächen
•
•
•
Schnell Verdunstet
Dank Re-Traktion des Wasser es erleichtert die anschließende Reinigung
Einfach anwendung
SCHUTZ IN MASCHINENBAU
Edelstahl ist weit verbreitet Oberfläche, aber dies ist sehr schwierig zu reinigen und zu schützen.
Der Schutz mit EDELSTAHL RENOVATOR ist eine ausgezeichnete Antwort wie schützen plus geben der Produkte eines der modernen Oberflächen mit hervorragenden
Eigenschaften, die die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Produkte erheblich verbessern. Die Zunahme der Verwendung von rostfreiem Stahl in der Industrie ist groß
sein Schutz ist wichtig für die Verlängerung der Lebensdauer. Die größte Verwendung ist in den Schutz der neuen Geräte und Komponenten vor dem Transport und Auslieferung
an den Kunden. Unter den empfohlenen Einsatzgebiete sind Anwendungen für die Konstruktion, Spezialmaschinen, Skelettes, Teile, Rahmen, etc., das gegen Schmutz,
Handabdrücke, Oxidation, Schmutz, UV-Strahlung, atmosphärischen Bedingungen, Ablagerung von Kalzium und Mineral Beschichtungen, Wasserrost, etc. schützt.
SCHUTZ IN WARTUNG UND IN SPEZIELLE ANWENDUNGEN
Große Übung des EDELSTAHL RENOVATOR ist in Wasserparks,Thermen, Hotels, Wellness-Zentren, Einkaufszentren (Laden-Einrichtung und Raum), Banken, öffentliche Gebäude,
Kolonnaden, Strukturen, Geländer, im Fenster und Hallen sowie die Innenausstattung von Gebäuden, Wasserindustrie, Küchen und ihre Ausrüstung (Kühlschränke, Öfen, Herde,
Abzugshauben, Edelstahlschränke, etc.) in der maritimen Industrie (Schiffsedelstahlteile an Bord). Aufgrund seiner Zusammensetzung reduziert die Kosten für die Reinigung und
Wartung, wodurch die Häufigkeit der folgenden Reinigungs- und Arbeitskosten reduziert werden.
SCHUTZ LEBENSDAUER
EDELSTAHL RENOVATOR ist vor allem Reinigungs- und Poliermittel mit Nano-Schutzschicht gegen nachträgliche Kontamination. Lebensdauer der Schutz ist 3 bis 4 Monate
entsprechend der Belastung, im Außenbereich ist bis zu 2 Monate.
ANWENDUNGEN
•
•
•
•
•
Das Produkt ist einsatzbereit. Oberflächen, verschmutzte mit Kalk und Rost, ersten mit ENTFERNER VON KALK- UND MINERALISCHE ABLAGERUNGEN sauberen, mit Wasser
abspülen und trocknen lassen.
Manuelle Anwendung: Tuch (canvas) oder Schwamm (Mikrofaser)
Spray Anwendung: manuelle Applikatoren, Niederdruck-Spritz. Sie können die aufgetragen Schicht mit Wasser abspülen.
Verbrauch: 20-30 ml/m2
Aufgrund der Vielzahl von Oberflächen vor dem Aufbringen we empfehlen die Kompatibilität der Oberflächen ZU TESTEN.
29
KOUPELNOVÁ NANO SADA
BATHROOM NANO KIT
CZ
EN
KOUPELNOVÁ NANOSADA
Thanks to the latest nanotechnology, we may try products, which will
solve the problem of lime scale, dirt and mould in our households. It is
an innovative system that will provide a long term crystal-clear bathroom
effortlessly. Cleans and protects the surface of glass, chrome, stainless steel,
enamel, ceramics. Bathroom NANO set can be used on the stall both from
glass to polycarbonate, ceramic sanity (bath tubs, toilet, washbasin, and
bidet) faucets from stainless steel, chrome, brass and finally mosaic tiles etc.
Key features and benefits:
Díky nejmodernější nanotechnologie můžete vyzkoušet v domácnosti produkty,
které navždy vyřeší problém s vodním kamenem, špínou a plísní. Jedná se
o inovativní systém, který Vám zaručí dlouhodobě křišťálovou koupelnu.
Bez námahy čistí a chrání povrch ze skla, chromu, nerezové oceli smaltu a
keramiky. KOUPELNOVOU NANO SADU lze použít na sprchové kouty jak ze
skla, tak polykarbonátu, keramické sanity (vany vaničky, WC, umyvadla, bidety),
vodovodní baterie z nerez oceli, chromu, mosazi a v neposlední řadě obklady,
mozaiky, atd.
KEY FEATURES AND BENEFITS
HLAVNÍ VLASTNOSTI A VÝHODY
•
•
•
•
•
•
•
•
vytváří ultratenkou hydrofobní ochranu před vodou a špínou
zamezuje tvorby vodního kamene, plísní a bakterií
chrání před oxidací
usnadňuje čištění
NÁVOD POUŽITÍ
100 ml NANO ČISTIČ MINERÁLNÍCH USAZENIN
100 ml NANO PŘEDČISTIČ NA SKLO, KERAMIKU A GLAZOVANÉ POVRCHY
100 ml NANO OCHRANA SKLA, KERAMIKY A GLAZOVANÝCH POVRCHŮ
100 ml NANO ČISTIČ A OCHRANA PROTI ZAMLŽENÍ
Nejprve je potřeba odstranit vodní kámen a usazeniny NANO ČISTIČEM MINERÁLNÍCH USAZENIN.Musí být nanesen ručním aplikátorem přímo na povrch, jemně rozetřete,
nechte chvíli působit a umyjte jemně houbou. Posléze opláchněte vodou, osušte nebo nechte povrch oschnout. Pokud to bude nezbytné, proces opakujete.
Pokud je povrch zbaven veškerých nečistot, je potřeba ošetřené plochy důkladně odmastit NANO PŘEDČISTIČEM NA SKLO,KERAMIKU A GLAZOVANÝCH POVRCHŮ. Tímto
krokem daný podklad nejen dokonale dočistíte a odmastíte, ale hlavně změníte povrchové napětí, čímž docílíte dokonalého přilnutí nano polymeru. Nano předčistič naneste
ručním aplikátorem přímo na plochu nebo na utěrku z mikrovlákna a jemně místo vedle místa odmastěte a rozleštěte.
Jako poslední krok je v nanesení NANO OCHRANY SKLA, KERAMIKY A GLAZOVANÝCH POVRCHŮ. Při aplikaci tohoto polymeru postupujeme stejně jako u NANO PŘEDČISTIČE.
Používejte opravdu jen malé množství polymeru, aby následné rozleštění nebylo příliš náročné. Opravdu se neřiďte tím, že čím více, tím lépe. Vydatnost tohoto polymeru je
5-10ml/m2. Po rozleštění polymer vytvrdne po pěti minutách. K naprosto dokonalému vytvrzení dochází po 24. hodinách, kdy se polymer dokonale zformátuje. Pro běžnou
údržbu pak stačí jedenkrát týdně použít produkt z koupelnové sady NANO ČISTIČ A OCHRANU PROTIZAMLŽENÍ. Ten nastříkejte přímo na povrch a pomocí utěrky z mikro vlákna
umyjte a rozleštěte do sucha. Neoplachujte! Podrobný popis použití se nachází přímo na každém produktu NANO KOUPELNOVÉ SADY.
PL
ŁAZIENKOWY NANO ZESTAW
DZIĘKI NAJNOWSZEJ NANOTECHNOLOGII MOGĄ PAŃSTWO W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WYPRÓBOWAĆ PRODUKTY, KTÓRE NA ZAWSZE ROZWIĄŻĄ PROBLEM
Z KAMIENIEM WODNYM, BRÓDEM I PLEŚNIĄ. JEST TO INNOWACYJNY SYSTEM, KTÓRY ZAPEWNI PAŃSTWU DŁUGOTRWAŁY KRYSTALICZNY WYGLĄŁAZIENKI BEZ
WYSIŁKU. CZYŚCI I CHRONI POWIERZCHNIE ZE SZKŁA, CHROMU, STALI NIERDZEWNEJ, EMALII I CERAMIKI. ŁAZIENKOWY NANO ZESTAW MOŻE BYĆ UŻYWANY NA KABINY
PRYSZNICOWE JAK SZKLANE TAK I POLIKARBONATU, CERAMICZNĄ SANITARIĘ (WANNY, WANIENKI, WC, UMYWALKI, BIDETY), BATERIE ZE STALI NIERDZEWNEJ, CHROMU,
MOSIĄDZU, JAK I RÓWNIEŻ PŁYTKI, MOZAIKI itd.
GŁÓWNE CECHY I ZALETY
•
•
•
•
WYTWARZA ULTRA CIENKĄ OCHRONĘ HYDROFOBOWĄ CHRONIĄCĄ PRZED WODĄ I BRÓDEM
ZAPOBIEGA TWORZENIU SIĘ KAMIENIA WODNEGO, PLEŚNI I BAKTERII
CHRONI PRZED OKSYDACJĄ
UŁATWIA CZYSZCZENIE
ŁAZIENKOWY NANO ZESTAW ZAWIERA
•
•
•
•
100 ml NANO ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO ODADY MINERALNE
100 ml NANO PRZEDOCZYSZCZACZA NA SZKŁO, CERAMIKĘ IGLAZUROWANE POWIERZCHNIE
100 ml NANO OCHRONY SZKŁA, CERAMIKI IGLAZUROWANYCH POWIERZCHNI
100 ml NANO ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO I OCHRONY PRZECIW ZAMGLAWIANIU
INSTRUKCJA UŻYWANIA
NAJPIERW POTRZEBA USUNĄĆ KAMIEŃ WODNY I OSAD PRZY UŻYCIU NANO ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO OSADY MINERALNE. KTÓRY NALEŻY NANIEŚĆ PRZY UŻYCIU
RĘCZNEGO APLIKATORA BEZPOŚREDNIO NA POWIERZCHNIĘ, DELIKATNIE ROZPROWADZIĆ, PRZEZ CHWILĘ POZOSTAWIĆ I UMYĆ GĄBKĄ. OPŁUKAĆ WODĄ, WYSUSZYĆ LUB
POZOSTAWIĆ BY POWIERZCHNIA SAMA WYSCHŁA. W PRZYPADKU POTRZEBY CYŁA PROCES POWTÓRZYĆ.
JEŚLI POWIERZCHNIA JEST POZBAWIONA WSZYSTKICH NIECZYSTOŚCI, POTRZEBA OPRACOWANE POWIERZCHNIE DOKŁADNIE ODTŁUŚCIĆ PRZY UŻYCIU NANO
PRZEDOCZYSZCZCZA DO SZKŁA, CERAMIKI I GLAZUROWANYCH POWIERZCHNI. DANĄ CZYNNOŚCIĄ PAŃSTWO NIE TYLKO DOKŁADNIE WYCZYSZCZĄ I ODTŁUSZCZĄ DANĄ
POWIERZCHNIĘ, ALE GŁÓWNIE ZMNIENĄ PAŃSTWO NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, I W TEN SPOSÓB OSIĄGNĄ PAŃSTWO DOSKONAŁE PRZYLGNIĘCIE NANO POLIMERU.
NANO PRZEDOCZYSZCZACZ NALEŻY NANIEŚĆ PRZY UŻYCIU RĘCZNEGO APLIKATORA BEZPOŚREDNIO NA POWIERZCHNIĘ, LUB NA ŚCIERECZKĘ Z MIKRO WŁÓKNA I
DELIKATNIE ROZPROWADZIĆ MIEJSCE OBOK MIEJSCA PRZEPROWADZAJĄC W TEN SPOSÓB ODTŁUSZCZANIE A NASTEPNIE WYPOLEROWAĆ.
OSTATNIM KROKIEM JEST NANIESIENIE NANO OCHRONY SZKŁA, CERAMIKI I GLAZUROWANYCH POWIERZCHNI. PODCZAS APLIKACJI DANEGO POLIMERU, NALEŻY
POSTĘPOWAĆ TAK SAMO JAK U NANO PRZEDOCZYSZCZACZA. NALEŻY UŻYĆ NAPRAWDĘ MŁEJ ILOŚCI POLIMERU PO TO BY POLEROWANIE NIE BYŁO UCIĄŻLIWE. TUTAJ
NAPRAWDĘ NIE LICZY SIĘ, CZYM WIĘCEJ TYM LEPIEJ. WYDAJNOŚĆ DANEGO POLIMERU JEST 5-10ML/m2. PO WYPOLEROWANIU POLIMER STAJE SIĘ UTWARDZONYM, PO
PIĘCIU MINUTACH. CAŁKOWITE UTWARDZENIE NASTĘPUJE PO DWUDZEIESTU CZTERECH GODZINACH, GDY POLIMER JEST DOSKONALE SFORMATOWANY. POTEM WYSTARCZY
TYLKO RAZ TYGODNIOWO DLA RUTYNOWEGO UTRZYMANIA I CZYSZCZENIA UŻYĆ OSTATNI PRODUKT ZESTAWU ŁAZIENKOWEGO CZYSZCZĄCEGO NANO ŚRODKA I
OCHRONĘ PRZECIW ZAMGLAWIANIU. KTÓRYM NALEŻY BEZPOŚREDNIO SPRYSKAĆ POWIERZCHNIĘ I PRZY UŻYCIU ŚCIERECZKI UMYĆ A NASTĘPNIE WYPOLEROWAĆ. NIE!
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZASTOSOWANIA ZANAJDUJE SIĘ NA KAŻDYM PRODUKCIE ŁAZIEKNOWEGO NANO ZESTAWU.
30
creates ultrathin hydrophobic protection against water and dirt
prevents formation of lime scale, fungi and bacteria
protects against oxidation
simplifies cleaning
BATHROOM NANO KIT CONTAINS
KOUPELNOVÁ NANO SADA OBSAHUJE
•
•
•
•
BATHROOM NANO KIT
INSTRUCTIONS
•
•
•
•
100ml NANO MINERAL DEPOSITS CLEANER
100 ml NANO PRE-CLEANER for glass, ceramics and glazed surfaces
100 ml NANO PROTECT for glass, ceramics and glazed surfaces
100 ml NANO CLEANER AND PROTECTION against fogging
First you need to remove lime scale and deposits with NANO mineral deposits cleaner. Then apply product with hand applicator directly to the surface, spread softly, allow taking
effect for a while and wash softly with a sponge. Rinse with water, dry it or leave it to dry. If necessary, repeat the process.
Once the surface is free from any contamination, the treated surface needs to be thoroughly degreased with NANO pre-cleaner for glass, ceramics and enamelled surfaces.
Doing this you not only perfectly clean and degrease the surface, but mainly change the surface tension, thereby ensure perfect adhering of nano polymers. NANO pre-cleaners
apply by hand applicator directly on the surface or microfiber cloths and degrease and polish softly place by place.
The last step is application of the NANO glass, ceramic and enamelled surfaces protection. While applying the polymer proceed as with NANO pre-cleaner. Use just a small
amount of polymer so that the subsequent polishing is not too demanding. It is really not the case of the more the better. Coverage of this polymer is 5-10ML / m². After
polishing the polymer hardens after five minutes. The complete hardening occurs after twenty-four hours, when the polymer is perfectly formatted. It will be enough to apply
the nano cleaner and fogging protection product once a week for routine maintenance. Spray it directly onto surface and polish and wash with a microfiber cloth till dry. Do not
rinse! Detailed description of use located directly on each product of NANO bathroom sets.
DE
BADEZIMMER NANO SET
Dank modernster Nanotechnologie Sie können versuchen Haushaltprodukte , welche das Problem der Kalk, Schmutz und Schimmel für immer lösen. Es ist ein innovatives
System, das eine langfristige kristallklare Badezimmer mühelos garantiert. Reinigt und schützt die Oberfläche aus Glas, Chrom, Edelstahl, Emaille, Keramik. BADEZIMMER
NANO SET kann auf die Dusche aus Glas oder Polycarbonat, Keramik Sanitär (Badewanne, WC, Waschbecken, Bidet, Armaturen aus Edelstahl, Chrom, Messing und schließlich
Mosaikfliesen usw. verwendet werden.
HAUPTMERKMALE UND VORTEILE
•
•
•
•
ES BILDET ULTRADÜNNE HYDROPHOBIC SCHUTZ GEGEN WASSER UND SCHMUTZ
VERHINDERT DER BILDUNG VON KALKABLAGERUNGEN, PILZE UND BAKTERIEN
Vor OXIDATION ZU SCHÜTZEN
ERLEICHTERT REINIGUNG
BADEZIMMER NANO SET ENTHÄLT
•
•
•
•
100 ml NANO REINIGER FÜR MINERALISCHE ABLAGERUNGEN
100 ml NANO VORREINIGER AUF GLAS, KERAMIK UND VERGLASTEN OBERFLÄCHEN
100 ml NANO SCHUTZ FÜR GLAS, KERAMIK UND VERGLASTEN OBERFLÄCHEN
100 ml NANO CLEANER UND ANTI-FOG SCHUTZ
APPLIKATIONSANWEISUNGEN
Zuerst müssen Sie Kalk und Ablagerungen mit NANO REINIGER FÜR MINERALISCHE ABLAGERUNGEN zu entfernen. Bespritzen das Produkt mit einem Handapplikator direkt
auf der Oberfläche, sanft ausgebreiten, lassen Sie für ein paar Minuten, mit Schwamm sanft waschen und mit Wasser abspülen. Wischen Sie es oder lassen Sie trocknen. Falls
erforderlich, wiederholen Sie den Vorgang.
Ist die Oberfläche frei von jeglicher Verunreinigung, Sie müssen die behandelte Oberflächen gründlich entfetten mit NANO VORREINIGER AUF GLAS, KERAMIK UND
VERGLASTEN OBERFLÄCHEN. Auf diese weise Sie die Fläche nicht nur perfekt entfetten und reinigen, aber die Haupt Sie ändern die Oberflächenspannung der Oberfläche,
wodurch der NANO Polymer perfekt anhaftet . Applizieren NANO VORREINIGER mit einem Handapplikator direkt auf der Oberfläche oder auf das Mikrofasertuch und dann über
die gesamte Oberfläche sanft entfetten und polieren.
Der letzte Schritt ist Applikation des NANO SCHUTZ FÜR GLAS, KERAMIK UND VERGLASTEN OBERFLÄCHEN. Applizierte dieses Polymer sowie als NANO VORREINIGER.
Anwenden wirklich kleine Menge, so dass Sie nachfolgende Polier ist nicht zu schwierig. Es ist nicht so hier, dass je mehr desto besser. Berichterstattung über dieses Polymer ist
5-10ml / m². Nach dem Polieren POLYMER nach fünf Minuten gehärtet. Die vollständige Aushärtung wird nach 24 Stunden sein, wann der Polymer wird perfekt formatiert sein.
Dann wird es genug, einmal in der Woche für die normale Reinigung und Verwendung dem
​​
NANO CLEANER UND ANTI-FOG SCHUTZ zu anwenden. Bespritzen das Produkt
direkt auf der Oberfläche und mit das Mikrofasertuch polieren und trocken. Nicht ausspülen!
31
MINERAL DEPOSITS REMOVER
CZ
NANO ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE,
VÁPENATÝCH A MINERÁLNÍCH USAZENIN
Tento čisticí prostředek, je založen na účinných mycích tenzidech a speciálních kyselinách a tím se výrazně liší
od běžných kyselých čističů. Je určen k odstraňování minerálních usazenin a vodního kamene. Čistí a leští povrchy
ze skla, keramiky, smaltovaných povrchů, nerez oceli a hliníku.
VÝHODY
•
•
•
•
•
vynikající čistící schopnost
dokonale odstraňuje vodní kámen a minerální usazeniny
leští a odstraňuje povlaky způsobené oxidací
neobsahuje chlor a jiné speciální kyseliny
biologicky odbouratelný
APLIKACE
Na znečištěný povrch nastříkejte NANO ODSTRAŇOVAČ pomocí rozprašovače, nechte několik minut působit
a opláchněte vodou. Pro odstranění jemných usazenin a běžný úklid, nechte opět několik minut působit
a opláchněte vodou. Pro odstranění silné vrstvy vodního kamene a jiných usazenin z menších předmětů
doporučujme čištění ponorem. Ponořte předměty do přípravku, nechte působit několik minut, předměty vyjměte,
očistěte vhodným kartáčem a opláchněte pod tekoucí vodou.V případě velkého znečištění nechte působit déle.
PL
NANO ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO USUWANIA KAMIENIA
WODNEGO ORAZ OSADÓW WAPIENNYCH I MINERALNYCH
Niniejszy środek czyszczący powstały w oparciu na aktywnych myjących powierzchniowo czynnych specjalnych kwasach, co znacznie odróżnia go od konwencjonalnych
środków czyszczących. Jest przeznaczony do usuwania osadów mineralnych i kamienia wodnego. Czyści i poleruje szklane powierzchnie, ceramikę, emalię, powierzchnie ze stali
nierdzewnej i aluminium.
•
•
•
•
•
Doskonałe właściwości czyszczące
Doskonale usuwa kamień wodny oraz osady mineralne
Poleruje i usuwa powłoki spowodowane oksydacją
Nie zawiera chloru ani żadne inne kwasy specjalne
Biodegradalny
APLIKACJA
Na zabrudzoną powierzchnię należy nanieść NANO środek czyszczący DO USÓWANIA przy użyciu spryskiwacza, pozostawić działaniu przez kilka minut i spłukać wodą.
Dla usunięcia drobnych osadów i do regularnego czyszczenia, należy pozostawić działaniu przez kilka minut i spłukać wodą. Do usunięcia grubej warstwy kamienia wodnego
i innych osadów z mniejszych przedmiotów, zalecamy czyszczenie przez zanurzenie. Należy zanurzyć dany przedmiot w roztworze środka czyszczącego, pozostawić działaniu
przez kilka minut, następnie wyjąć przedmiot, oczyścić przy użyciu odpowiedniej szczotki i opłukać pod bieżącą wodą. W przypadku dużego zanieczyszczenia zostawić działaniu
przez dłuższy czas.
EN
NANO LIME, LIME AND MINERAL
DEPOSITS REMOVER
This cleaning agent is based on active detergent surfactants and special acids and thus differs significantly from conventional acidic cleaners. It is designed to remove mineral
deposits and scale. Cleans and polishes the surfaces of glass, ceramic, enamel surfaces, stainless steel and aluminum.
•
•
•
•
•
Excellent cleaning ability
Perfectly removes lime scale and mineral deposits
Polishes and removes coatings caused by oxidation
Does not contain chlorine and other special acids
Biodegradable
APPLICATION
On dirty surface spray NANO REMOVER using a sprayer, leave for few minutes and rinse with water. To remove fine sediment and regular cleaning leave for a few minutes
and rinse with water. To remove thick layers of lime and other deposits from smaller objects, we encourage you to clean by dip. Dip the object into the product, leave few
minutes, remove the items, clean with a suitable brush and rinse with running water. In the case of large contamination leave for longer.
DE
NANO ENTFERNER VON KALK- UND
MINERALISCHE ABLAGERUNGEN
Dieses Reinigungsmittel wird auf Basis von waschaktiven Tenside und spezielle Säuren basiert und unterscheidet sich damit deutlich von herkömmlichen saueren Reinigern.
Es ist entwickelt, um Kalk- und mineralische Ablagerungen zu entfernen. Reinigt und poliert die Oberflächen von Glas, Keramik, emaillierten Oberflächen, Edelstahl und
Aluminium.
•
•
•
•
•
Hervorragende Reinigungsleistung
Perfekt entfernt Kalk- und mineralische Ablagerungen
Poliert und entfernt Oxidation Beschichtungen
Kein Chlor und andere spezielle Säure enthält
Biologisch abbaubar
ANWENDUNG
Auf schmutzigen Oberfläche sprühen NANO ENTFERNER mit einem Sprühgerät, lassen Sie für ein paar Minuten und mit Wasser abspülen. Zu entfernen Feinsediment und für
regelmäßige Reinigung, lassen Sie für ein paar Minuten und mit Wasser abspülen. Um dicke Schichten von Kalk und anderen Ablagerungen aus kleineren Objekten zu entfernen,
tauchen Sie das Objekt in das Produkt, ein paar Minuten zu verlassen, nehmen Sie die Artikel aus, sauber mit einer geeigneten Bürste und spülen mit fließendem Wasser.
Im Falle starker Verschmutzung lassen länger.
32
33
DEGREASER GLASS CERAMIC
DEGREASER GLASS CERAMIC
CZ
ODMAŠŤOVAČ PRO NANOTECHNOLOGICKOU ÚPRAVU
SKLENĚNÝCH A KERAMICKÝCH POVRCHŮ.
Nanotechnologické povlaky jsou jedny z nejmodernějších povrchových úprav s vynikajícími vlastnostmi, které jiné
povlaky nejsou schopné zaručit. Tato moderní technologie je však velice náročná na úpravu povrchu (snížení
povrchové energie, úpravu PH přesně pro nanopovlaky, dokonalou čistotu povrchu). Jedině dokonale připravený
povrch je zárukou funkčnosti nanopovlaku (hydrofobní účinek, samočistící „lotosový“ účinek, snadné čištění
od znečišťujících nánosů). Bohužel na trhu je spousta naprosto nevhodných „nano“ čističů a odmašťovačů,
a to dokonce i na bázi vody, které jsou naprosto neslučitelné s nanopovlaky. Další nevhodné odmašťovače
jsou na bázi alkoholu a samozřejmě na bázi mastných benzínů. Po testech různých odmašťovačů jsme vyrobili
speciální čistič, který zaručuje správně připravený povrch a tím nejlepší výsledky a životnost nanopovlaků.
NANO ČISTIČ GLASS je specificky vyvinut jako rychlý a bezpečný odmašťovač speciálně pro odmašťování a čištění
před aplikací nanopovlaků, kde upravuje povrch pro jejich dokonalé přilnutí. NANO ČISTIČ GLASS je bezezbytkový
odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, s optimálním odpařováním (5min.) a výrazným zlepšením přilnavosti
k povrchu, má unikátní povrchové napětí. Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje,
konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely, pryskyřice a těžce odstranitelné nečistoty před další
povrchovou úpravou nanopovlaků. NANO ČISTIČ GLASS je náhrada za naprosto nevhodné odmašťovače jako
je perchlor, aceton, líh (isopropyl alkohol), benzíny, ředidla a vodné roztoky. Nahrazuje nebezpečná, dráždivá,
toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovače. NANO ČISTIČ GLASS je biologicky odbouratelný! Výrazně zlepšuje
bezpečnostní, pracovní podmínky a chrání životní prostředí.
VÝHODY
•
•
•
•
•
•
•
speciálně pro nanopovlaky
absolutně čistý povrch
ideální rychlost odpařování
antikorozivní
slučitelný s většinou plastů a eleastomerů
zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
extrémní odstraňovací síla
•
•
•
•
•
•
rychlý a bezpečný odmašťovač za studena
upravuje povrch pro aplikaci
upravuje povrch (PH)
unikátní povrchové napětí
bezezbytkový odmašťovač
bez agresivního zápachu
APLIKACE
•
•
•
•
•
NANO ŚRODEK CZYSZCZĄCY NA SZKŁO,
CERAMIKĘ, I POWIERZCHNIE GLAZUROWANE
ODTŁUSZCZACZ DLA NANOTECHNOLOGICZNEJ MODYFIKACJI SZKLANYCH I CERAMICZNYCH POWIERZCHNI
ABSOLUTNIE CZYSTA POWIERZCHNIA
MODYFIKUJE POWIERZCHNIĘ DLA APLIKACJI NANOTECHNOLOGII
MODYFIKUJE PH POWIERZCHNI
SZYBKI I BEZPIECZNY ODTŁUSZCZACZ NA ZIMNO
Powłoki nanotechnologiczne to jedne z najbardziej nowoczesnych modyfikacji powierzchniowych z świetnymi właściwościami, których nie mogą zapewnić inne powłoki. Dana
nowoczesna technologia jest jednak bardzo komplikowana w związku z modyfikacją powierzchni (obniżenie energii powierzchniowej, modyfikacja PH dokładnie dla Nano
powłoki, idealnie czysta powierzchnia). Jedynie idealnie przygotowana powierzchnia jest gwarancją funkcjonowania Nano powłoki (efekt hydrofobowy, samooczyszczający
„lotosowy“ efekt, łatwe czyszczenie od zanieczyszczeń osadów). Niestety, na rynku jest dużo zupełnie nieodpowiednich „Nano“ środków czyszczących i odtłuszczających, a
nawet na bazie wody, które są absolutnie nie do pogodzenia z Nano powłokami. Inne nienadające sią odtłuszczacze są na bazie alkoholu i oczywiście na bazie tłustej benzyny.
Po przeprowadzonych testach różnych odtłuszczaczy wyprodukowaliśmy specjalny środek czyszczący, który zapewnia poprawnie przygotowaną powierzchnię i z tym związane
najlepsze wyniki w żywotności Nano powłok.
NANO ŚRODEK CZYSZCZĄCY GLASS został opracowany specjalnie, jako szybki bezpieczny odtłuszczacz przeznaczony do czyszczenia i odtłuszczania przed nałożeniem powłoki
nanotechnologicznej, która modyfikuje powierzchnię dla idealnego przylgnięcia. NANO ŚRODEK CZYSZCZĄCY GLASS niepozostawiający śladów odtłuszczacz z dużą siłą
odtłuszczającą, z optymalnym odparowywaniem (5min.) i znaczną poprawą przyczepności do powierzchni, unikalne napięcie powierzchniowe. Jednocześnie odtłuszcza i usuwa
mineralne roślinne i zwierzęce smary, oleje, oleje i woski konserwujące, kleje, atramenty, farby, uszczelniacze, żywice i trudne do usunięcia zanieczyszczenia przed kolejną
powierzchniową modyfikacją Nano powłok. NANO ŚRODEK CZYSZCZĄCY GLASS to zastępstwo za zupełnie nieodpowiednie odtłuszczacze takie jak per chlor, aceton, alkohol
(alkohol izopropylowy), benzyna, rozpuszczalniki i roztwory wodne. Zastępuje niebezpieczne, drażniące, toksyczne i rakotwórcze rozpuszczalniki i środki odtłuszczające. NANO
ŚRODEK CZYSZCZĄCY GLASS ULEGA BIODEGRADACJI! Znacznie poprawia bezpieczeństwo i warunki pracy oraz ochronę środowiska.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NANO GLASS, CERAMICS AND GLAZED
SURFACES CLEANER
DEGREASER FOR NANO TECHNOLOGY MODIFICATION OF GLASS AND CERAMIC SURFACES
ABSOLUTELY CLEAN SURFACE
MODIFIES SURFACE FOR NANOTECHNOLOGY APPLICATION
ADJUSTING THE PH OF THE SURFACE
FAST AND SAFE COLD DEGREASING
Nanotechnology coatings are one of the most modern finishes with outstanding features that other films are not able to guarantee. This advanced technology is, however, very
demanding for the surface adjustment (surface energy reduction, treatment of PH just for nanocoatings, perfectly clean surfaces). Only a perfectly prepared surface guarantees
functionality of Nanocoatings (hydrophobic effect, self-cleaning „lotus“ effect, easy cleaning of fouling sediments). Unfortunately, the market is full of absolutely inappropriate
„nano“ cleaners and degreasers, and even water-based, that are absolutely incompatible with nanocoatings. Other unsuitable cleaners are alcohol-based and fatty gasoline
based. After testing different cleaning products we have produced a special cleaner that ensures properly prepared surface and the best performance and durability of nanocoatings.
NANO GLASS CLEANER is specifically developed as a quick secure degreaser designed for cleaning and degreasing before applying nanotechnology coating, which modifies the
surface for the perfect fit. NANO CLEANER GLASS is non residual degreaser with high degreasing power, with the optimum evaporation (5min.) and with significant improvement
of adhesion to a surface, a unique surface tension. Degreases and removes mineral, vegetable and animal lubricants, oils, preservatives, oils and waxes, adhesives, inks, paints,
sealants, resins and difficult to remove impurities before further coating nano- coatings. NANO GLASS CLEANER is a replacement for the totally inappropriate degreasers such
as  erchlorethylene, acetone, alcohol (isopropyl alcohol), gasoline, solvents and aqueous solutions. Replaces dangerous, irritating, toxic and carcinogenic solvents and degreasers.
NANO GLASS CLEANER is biodegradable! Significantly improves safety and working conditions and protects the environment.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Specially designed for nanocoatings
Totaly clean
Ideal evaporation rate
Anticorrosive
fusible with most plastics and elastomers
totally without poisonous, carcinogenic and toxic substances
Extreme removing force
Adjusts surface (PH)
Unique surface tension
Non residual degreaser
Without aggressive odor
USE
Hand applicator, apply GLASS CLEANER NANO on non-absorbent cloth, preferably microfiber with circular movements clean and degrees the surface place by place, or apply the
product directly on the surface and then clean.
Ručním aplikátorem naneste NANO ČISTIČ GLASS přímo na povrch, nebo na nesavou utěrku, nejlépe z mikrovlákna a krouživými pohyby povrch, místo vedle místa, vyčistěte
a odmastěte.
PL
EN
Specjalnie dla Nano powłok
Absolutnie czysty
Idealna szybkość odparowywania
Antykorozyjny
Kompatybilny z większością tworzyw sztucznych i elastomerów
Wolny od trujących, rakotwórczych i toksycznych substancji
Ekstremalnie skuteczny
Modyfikuje powierzchnię (PH)
Unikalne napięcie powierzchniowe
Bezresztkowy środek odtłuszczający
Bez agresywnego zapachu
ZASTOSOWANIE
DE
•
•
•
•
•
NANO CLEANER AUF GLAS, KERAMIK
UND VERGLASTEN OBERFLÄCHEN
ENTFETTER FÜR NANO-TECHNOLOGISCHE MODIFIKATION DER GLAS- UND KERAMIKOBERFLÄCHEN
ABSOLUT SAUBER OBERFLÄCHE
ES REGELT OBERFLÄCHE FÜR APPLIKATION NANOTECHNOLOGIE
ES REGULIERT DES PH DER OBERFLÄCHE
SCHNELLE UND SICHERE KALT ENTFETTUNG
Nanobeschichtungen sind eine der modernen Oberflächen mit hervorragenden Eigenschaften, welche die anderen Beschichtungen können nicht garantieren. Diese
fortschrittliche Technologie ist jedoch sehr schwierig die Oberfläche zu ändern (Verringerung der Oberflächenenergie, Behandlung von PH nur für Nanobeschichtungen, perfekt
saubere Oberflächen). Nur eine perfekt vorbereitete Oberfläche ist eine Garantie für die Funktionalität Nanobeschichtungen (hydrophoben Effekt, selbstreinigende „LotusEffekt“, leicht zu reinigen von Schadstoffe Sedimenten). Leider ist der Markt eine Menge absolut ungeeignet „nano“ Reinigern und Entfettern, und selbst auf Wasserbasis,
die mit Nanobeschichtungen absolut unvereinbar sind. Andere ungeeignete Entfettern sind auf Alkoholbasis und natürlich auf Basis von fettigen Benzine. Nach der Prüfung
verschiedener Entfettern haben wir ein spezielles Reinigungsmittel hergestellt, das gewährleistet entsprechend vorbereiteten Oberflächen und die beste Leistung und Haltbarkeit
von Nanobeschichtungen.
NANO GLASS CLEANER ist speziell als eine SCHNELLE SICHERE ENTFETTER zum Reinigen und Entfetten vor der Anwendung der Nanotechnologie Beschichtung entwickelt
und es regelt die Oberfläche für die perfekte Anhaftung der Beschichtungen. NANO GLASS CLEANER ist ein rückstandsfrei Entfetter mit hoher Entfettung Macht, mit der eine
optimale Verdampfung (5min.), und deutliche Verbesserung der Haftung auf einer Oberfläche, einer einzigartigen Oberflächenspannung.
Es entfettet und entfernt mineralischen, pflanzlichen und tierische Schmiermittel, Öle, Konservierungs Öle und Wachse, Klebstoffe, Tinten, Farben, Dichtungsmittel, Harze und
schwierig Verunreinigungen vor der weiteren Oberflächenbehandlung der Nanobeschichtungen. NANO GLASS CLEANER ist ein Ersatz für die völlig unangebracht Entfetter wie
Perchlorethylen, Aceton, Alkohol (Isopropylalkohol), Benzin, Lösemittel und wässrige Lösungen. Ersetzt gefährliche, irritierend, giftige und krebserregende Lösungsmittel und
Entfetter. NANO GLASS CLEANER IST BIOLOGISCH ABBAUBAR! Verbessert deutlich die Sicherheit und die Arbeitsbedingungen und schützt der Umwelt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Speziell für Nanobeschichtungen
Absolut sauber
Ideal Verdampfungsrate
Korrosionsfest
Kompatibel mit den meisten Kunststoffen und Elastomeren
Keine giftig, krebserregend und toxische Stoffe
Regelt die Oberfläche (PH)
Einzigartiger Oberflächenspannung
Rückstandsfrei Entfetter
Ohne aggressiven Geruch
ANWENDUNG
Mit Handapplikator gelten NANO GLASS CLEANER auf nicht saugfähigen Tuch, vorzugsweise Mikrofaser, dann mit kreisenden Bewegungen über die gesamte Oberfläche
reinigen und entfetten, oder das Produkt bewerben Sie sich direkt auf der Oberfläche und dann sauber.
Nanieść NANO ŚRODEK CZYSZCZĄCY GLASS przy użyciu manualnego aplikatora na niechłonną ściereczkę, najlepiej z mikro włókna i krążącymi ruchami wyczyścić i odtłuścić
dokładnie całą powierzchnię, lub nanieść produkt bezpośrednio na powierzchnię a następnie wyczyścić.
34
35
PROTECT GLASS CERAMIC
PROTECT GLASS CERAMIC
CZ
•
•
NANO OCHRANA SKLA, KERAMIKY A GLAZOVANYCH POVRCHŮ
(PROTECT GLASS CERAMIC)
PERZISTENTNÍ NANO OCHRANA SKLA A PEVNÝCH MATERIÁLŮ
HYDROFOBNÍ
PROTECT GLASS CERAMIC je specificky vyvinutý jako nano ochrana skla a pevných materiálů (sklo-keramika,
glazovaná keramika, smalt, mramor, porcelán, žula a další nenasákavé povrchy). Vytváří na povrchu ultratenkou
hydrofobní neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, usazování minerálních a vápenatých povlaků,
vodní rzi se samočisticím účinkem („lotosový efekt“). Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním
a řasám, vytváří tak velmi hygienický povrch. Dlouhotrvajícím efektem chrání ošetřený povrch od vody, znečištění
a svým dlouhodobým hydrofobním účinkem výrazně usnadňuje následné čištění bez používání nebezpečných
chemikálií. Zabraňuje vzniku vápenatých a minerálních usazenin. PROTECT GLASS CERAMIC poskytuje vysoce
efektivní a ekonomickou ochranu na plochách jako jsou: okna, zrcadla, skleněné i křišťálové plochy, umyvadla,
sprchové kouty, obklady, WC, kuchyně, atd.
VÝHODY
•
•
•
•
•
•
•
dlouhodobá vynikající hydrofobní ochrana
vynikající prevence proti špíně a znečištění
hygienická
rychle se odpařuje
díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění
jednoduchá a snadná aplikace
100% biologicky odbouratelná
EN
•
•
NANO GLASS, CERAMICS AND GLAZED SURFACES
PROTECTION (PROTECT GLASS CERAMIC)
Persistent NANO GLASS AND SOLID MATERIALS PROTECTION
HYDROPHOBIC
GLASS CERAMIC PROTECT is specifically developed as NANO glass and hard materials protection (ceramics, glazed pottery, enamel, marble, porcelain, granite, and other nonabsorbent surfaces, etc.). Creates a surface ultra thin invisible hydrophobic layer with excellent protection against fouling, sedimentation of mineral and lime scale, water rust
with self-cleaning effect (lotus effect). The formed layer prevents the life of bacteria, moss, mildew and algae and creates a hygienic surface. Long-lasting effect protects the
treated surface from water and its long hydrophobic effect greatly simplifies subsequent purification without the use of hazardous chemicals. Prevents lim and mineral deposits.
PROTECT GLASS CERAMIC provides a highly effective and cost-efficient protection in areas such as: - windows, mirrors, glass and crystal surfaces, sinks, showers, tiles, toilet,
kitchen, etc.
•
•
•
•
•
•
•
Excellent long-term hydrophobic protection
Excellent prevention against dirt and fouling
Hygienic
Quickly evaporates
Thanks to retraction greatly simplifies subsequent purification
Simple and easy application
100% biodegradable
APPLICATION
Final application perform after the evaporation of NANO GLASS CLEANER! (5-10 minutes), perform the application the same way as degreasing, but use new microfibre cloth!
While applying make sure to spread the product place by place. We recommend the cross application. Do not touch the surface until the evaporation is complete. In the case,
that there are streaks on the surface, after a complete evaporation of the product, polish with a dry cloth in circular movements.
APLIKACE
Hardening time: Hardening occurs after about five minutes, complete hardening takes place after 24 hours.
Konečnou aplikaci proveďte po odpaření NANO ČISTIČE GLASS! (5-10 minut). Aplikaci proveďte stejným způsobem jako při odmašťování, ale za použití nového hadříku
z mikrovlákna! Při aplikaci dbejte na to, abyste produkt nanášeli místo, vedle místa. Doporučujeme aplikaci do kříže. Do úplného odpaření se povrchu nedotýkejte. V případě, že
by se vám na povrchu vyskytly šmouhy, po úplném odpaření produktu je vyleštěte krouživými pohyby suchým hadříkem.
Coverage 5-10 ml/m²
Doba vytvrzení: k vytvrzení dochází cca po 5 minutách, k úplnému vytvrzení dochází po 24 hodinách
Vydatnost: 5-10 ml/m2
Čištění a údržba povrchu po aplikaci: ve většině případů postačí k čištění povrchu vlhký hadřík. Pokud přece jen dojde k silnějšímu znečištění, očistěte povrch pomocí
neagresivních saponátů, doporučujme přípravek CLEANER NANO PROTECT, který obsahuje regenerační látky zesilující ochrannou vrstvu a prodlužuje její životnost.
PL
•
•
NANO OCHRONA SZKŁA, CERAMIKY
I POWIERZCHNI GLAZUROWANYCH (PROTECT
GLASS CERAMIC)
PERSYSTENTANA NANO OCHRONA SZKŁA I MATERIAŁÓW STAŁYCH
HYDROFOBOWA
PROTECT GLASS CERAMIC specjalnie opracowany, jako NANO ochrona szkła i materiałów stałych (szkła, ceramiki, glazurowanej ceramiki, emalii, marmuru, granitu, porcelany
i innych niechłonnych powierzchni, itd. Wytworzy ultra cienką niewidoczną hydrofobową warstwę z doskonałymi właściwościami ochronnymi przed zabrudzeniem, osadzaniem
powłok mineralnych i wapiennych, rdzy wodnej, z efektem samo oczyszczającym (lotosowy efekt). Utworzona warstwa uniemożliwia życie bakterii, pleśni, mchu i glonów tworzy
higieniczną powierzchnię. Długotrwałe działanie chroni pielęgnowaną powierzchnię przed wodą i zanieczyszczeniami, jej długotrwałe oddziaływanie hydrofobowe znacznie
ułatwia późniejsze oczyszczanie bez stosowania szkodliwych chemikaliów. Zapobiega powstawaniu osadów wapnia i minerałów. PROTECT GLASS CERAMIC stanowi bardzo
skuteczną i ekonomiczną ochronę powierzchni takich, jakimi są: - okna, lustra, powierzchnie szklane i kryształowe, umywalki, prysznice, płytki, WC, kuchnie, itd…
•
•
•
•
•
•
•
Doskonała długotrwała ochrona hydrofobowa
Doskonała profilaktyka przed brudem i zanieczyszczeniami
Higieniczna
Szybko odparowuje
Dzięki retrakcji znacznie upraszcza późniejsze oczyszczanie
Prosta i łatwa aplikacja
100% biodegradalny
APLIKACJA
Końcową aplikację należy wykonać po odparowaniu NANO ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO GLASS! (5-10 minut) Aplikację należy wykonać w ten sam sposób jak odtłuszczanie, ale przy
użyciu nowej ściereczki z mikro włókna! W trakcie aplikacji należy dbać o to by produkt był nakładany dokładnie miejsce obok miejsca. Zalecamy aplikację do krzyża. Nie należy
dotykać powierzchni aż do całkowitego odparowania. W przypadku, jeśli na powierzchni pojawią się sią smugi, po całkowitym odparowaniu należy powierzchnię wypolerować
suchą ściereczką okrężnymi ruchami.
Czas utwardzania: utwardzenie następuje po około pięciu minutach, całkowite utwardzenie następuje po 24 godzinach
Cleaning and maintenance of the surface after application: In most cases it is sufficient to clean the surface with a damp cloth. If there is still a stronger fouling, clean the surface
using a non-aggressive detergent, we recommend CLEANER NANO PROTECT, which incorporates regenerative substances enhancing the protective layer and a longer lifespan.
DE
•
•
NANO SCHUTZ FÜR GLAS, KERAMIK UND VERGLASTEN
OBERFLÄCHEN (PROTECT GLASS CERAMIC)
PERSISTENT NANO SCHUTZ FÜR GLAS UND FESTEN MATERIALIEN
HYDROPHOBIC
PROTECT GLASS CERAMIC ist speziell als NANO Schutz für glas und festen Materialien (Glas, Keramik, Steingut, Emaille, Marmor, Porzellan, Granit, und andere nicht saugfähige
Oberflächen, etc.) entwickelt. Erzeugt ein hydrophoben ultradünne unsichtbare Schicht an der Oberfläche, mit hervorragenden Schutz gegen Verschmutzung, Sedimentation von
mineralischen und Kalkbeschichtung, Wasserrost, und mit Selbstreinigungseffekt (Lotus-Effekt). Die gebildete Schicht verhindert, dass das Leben von Bakterien, Moos, Schimmel
und Algen und schafft eine hygienische Oberfläche. Mit seinem langen Wirkung, schützt die behandelte Oberfläche gegen Wasser und Verschmutzung und seine lange
hydrophobe Effekt erheblich vereinfacht anschließende Reinigung ohne die Verwendung von gefährlichen Chemikalien. Verhindert Bildung Kalzium und Mineralablagerungen.
PROTECT GLASS CERAMIC bietet eine sehr effektive und kosteneffiziente Schutz an Oberlächen wie: - Fenster, Spiegel, Glas- und Kristalloberflächen, Waschbecken, Duschen,
Fliesen, WC, Küche, etc.
•
•
•
•
•
•
•
Langfristige ausgezeichnete hydrophobe Schutz
Ausgezeichnete Prävention gegen Schmutz und Verschmutzung
Hygienisch
Schnell Verdunstet
Danke ReTraktion anschließende Reinigung erheblich vereinfacht
Einfach anwendung
100% Biologisch abbaubar
ANWENDUNG
Die Endapplikation führen Sie nach der Verdunstung NANO GLASS CLEANER!(5-10 Minuten) aus. Führen Sie die Anwendung die gleiche Weise wie beim Entfettung, aber mit
neuen Mikrofasertuch! Bei der Anwendung stellen Sie sicher, dass das Produkt auf der gesamte Oberfläche aufgeführt sind. Wir empfehlen die Anwendung zu überqueren.
Nicht berühren vor der vollständige Verdampfung von der Oberfläche. Für den Fall, dass die Schmierstellen sind auf die Oberflächen, nach einer vollständigen Verdampfung des
Produkts in kreisenden Bewegungen polieren sie mit einem trockenen Tuch.
Aushärtezeit: Die Aushärtung erfolgt nach etwa fünf Minuten, die vollständige Aushärtung wird nach 24 Stunden erfolgt.
Verbrauch: 5-10 ml/m²
Reinigung und Wartung von der Oberfläche nach der Anwendung: In den meisten Fällen ist es ausreichend, um die Oberfläche feuchten Tuch zu reinigen. Wenn noch immer
gibt es eine stärkere Verschmutzung, reinigen Sie die Oberfläche mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel, wir empfehlen Produkt CLEANER NANO PROTECT, das die
regenerativen Substanzen verfügt. Dieses Produkt verbessert die Schutzschicht und verlängert der Lebensdauer.
Wydajność: 5-10 ml/m2
Czyszczenie i utrzymanie powierzchni po aplikacji: W większości przypadków do czyszczenia wystarczy wilgotna ściereczka. Jeśli jednak nastąpi silniejsze zabrudzenie, należy
wyczyścić powierzchnię przy użyciu nieagresywnych środków czyszczących, polecamy środek CLEANER NANO PROTECT, który zawiera substancje regenerujące zwiększające
warstwę ochronną i przedłuża żywotność.
36
37
CLEANER NANO PROTECT (ANTI-FOG)
CLEANER NANO PROTECT (ANTI-FOG)
CZ
ČISTIČ A OCHRANA SKLA A PEVNÝCH MATERIÁLŮ
CLEANER NANO PROTECT (ANTI-FOG) kombinuje vysokou účinnost se šetrností k povrchu a zároveň chrání
povrch. Svým složením je vhodný k pravidelnému čištění a také k čištění méně znečištěných ploch. Ideální
pro sklo, keramiku, glazované povrchy, sprchové kouty, umyvadla, vany, obklady, dřezy, vodovodní baterie,
sklokeramické desky, mikrovlnné trouby, pečící trouby, citlivé plasty a polykarbonáty. Zkrátka pro kompletní
údržbu domácnosti.
•
•
•
•
•
•
•
Čistí a chrání povrch v jedné aplikaci
Výrazně zamezuje následnému znečištění – snadné
Čistič a dstraňovač biologických nečistot
Účinný čistič živočišných, rostlinných a minerálních olejů
Odstraňuje ulpělé nečistoty (hmyz na skle, atd.)
Odstraňuje mastnotu a provozní nečistoty
Ideální pro odmaštění barvených povrchů
CLEANER NANO PROTECT (ANTI-FOG) je specificky vyvinut jako nano čistič a ochrana skla a pevných materiálů.
Je bez rozpouštědlovým čističem na bázi rostlinných derivátů, které jsou absolutně bez šmouh a stop na povrchu.
Obnovuje na ošetřeném povrchu lesk. Svým dlouhotrvajícím efektem chrání ošetřený povrch od zamlžení,
znečištění a hydrofobním účinkem výrazně usnadňuje následné čištění. Zabraňuje (ve většině případů) vzniku
vápenatých a minerálních usazenin. Pouhé odmaštění v dnešní době nestačí a proč taky, když jedním úkonem
můžeme vyčistit a zároveň ošetřit povrch. Také velmi přibývá citlivých materiálů, na které nemůžeme použít
agresivní čisticí prostředky. Doporučené aplikace jsou na různých površích s následnou ochranou proti zamlžení,
znečištění, usazování vápenatých a minerálních povlaků a hlavně vynikající hydrofobilita s re-trakcí. CLEANER
NANO PROTECT (ANTI-FOG) neobsahuje alkohol. Produkt je vyroben na bázi rostlinných derivátů v podobě
nanoemulze, naprosto respektuje ochranu životního prostředí a má označení BIO!
VÝHODY
•
•
•
hydrofobní ochrana proti zamlžení
nezanechává šmouhy
je vyroben na bázi bio esterů mastných kyselin
APLIKACE
Produkt je připraven k přímému použití.Vrstvy minerálních usazenin nejdříve důkladně umyjte NANO ODSTRAŇOVAČEM MINERÁLNÍCH USAZENIN! Nastříkejte produkt pomocí
ručního aplikátoru na povrch a poté důkladně, místo vedle místa, rozetřete nejlépe hadříkem z mikrovlákna. Použijte opravdu malé množství (5-10 ml/m2), abyste se vyvarovaly
následnému rozlešťování. Pro dokonalý účinek doporučujeme aplikaci opakovat jednou týdně. Produkt je funkční cca 2. hodiny po aplikaci.
PL
•
•
•
•
ŚRODEK CZYSZCZĄCY ORAZ OCHRONA SZKŁA I MATERIAŁÓW STAŁYCH
HYDROFOBOWY
OCHRONA PRZD ZAMGŁAWIANIEM
NIE POZOSTAWIA SMUG
NA BAZIE BIO ESTRÓW KWASÓW TŁUSZCZOWYCH
CLEANER NANO PROTECT (ANTI-FOG) łączy w sobie wysoką skuteczność, delikatność, jednocześnie chroniąc powierzchnię. Jego skład nadaje się do regularnego czyszczenia
i mycia mniej zanieczyszczonych powierzchni. Idealny na szkło, ceramikę, glazurowane powierzchnie, kabiny prysznicowe, umywalki, wanny, płytki, zlewy, baterie (krany),
ceramiczne płyty grzewcze, mikrofalówki, piekarniki, wrażliwe pasty i polikarbony. Krótko mówiąc, do kompletnego utrzymania gospodarstwa domowego.
•
•
•
•
•
•
•
Czyści i chroni powierzchnię w jednej aplikacji
Znacznie redukuje późniejsze zabrudzenie – łatwe
środek czyszczący służący do usuwania zanieczyszczeń biologicznych
Skuteczny środek czyszczący do usuwania olejów zwierzęcych, roślinnych i mineralnych
Usuwa uporczywe zabrudzenia (owady na szkle itd.)
Usuwa tłuszcz i brud operacyjny
Idealny do odtłuszczania powierzchni lakierowanych
CLEANER NANO PROTECT (ANTI-FOG) to specjalnie opracowany NANO środek czyszczący oraz ochrona szkła i materiałów stałych. Nie zawiera żadnych rozpuszczalników,
jest na bazie pochodnych roślinnych, które nie pozostawiają na powierzchni żadnych śladów i smug. Po aplikacji dodaje powierzchni jej pierwotny blask. Jego długotrwały
efekt chroni aplikowaną powierzchnię przed zamgławianiem, zanieczyszczeniami a jego właściwości hydrofobowe wyraźnie ułatwiają ponowne czyszczenie. Zapobiega (w
większości przypadków) powstawaniu osadów wapiennych i mineralnych. Samo odtłuszczanie w dzisiejszych czasach nie jest wystarczające, dlatego, też, jeśli podczas jednej
czynności możemy przeprowadzić czyszczenie i jednocześnie pielęgnację (utrzymanie) powierzchni. Wzrasta również liczba delikatnych materiałów, na które nie można stosować
agresywne środki czyszczące. Zalecane aplikacje są dla różnych powierzchni, z ochroną przeciw zamgławianiu, zanieczyszczaniu, osadzaniu powłok wapiennych i mineralnych
a głównie doskonała hydrofobowość z re trakcją.
CLEANER NANOPROTECT (ANTI-FOG) nie zawiera alkoholu. Produkt wyprodukowany jest na bazie pochodnych roślinnych, w postaci nano-emulsji, w pełni chroni środowisko
naturalne i posiada BIO oznaczenie!
APLIKACJA
Produkt jest przygotowany do bezpośredniego użycia. Warstwy osadów mineralnych najpierw należy dokładnie umyć używając NANO ŚRODKA DO USÓWANIA OSADÓW
MINERALNYCH!
Należy nanieść produkt za pomocą ręcznego aplikatora na całą powierzchnię, a następnie dokładnie rozprowadzić najlepiej przy użyciu ściereczki z mikro włókna. Należy użyć
bardzo małej ilości (5-10 ml/m2), by uniknąć potrzeby polerowania. Dla uzyskania idealnego efektu zalecamy aplikację przynajmniej jeden raz tygodniowo. Produkt działa około
2 godziny po jego aplikacji.
38
EN
•
•
•
•
CLEANER AND PROTECTION OF GLASS AND SOLID MATERIALS
HYDROPHOBIC
PROTECTION AGAINST FOGGING
LEAVES NO STREAKS
BIO BASED FATTY ACID ESTERS
CLEANER NANO PROTECT (ANTI-FOG) combines high efficiency, surface gentleness and also protects the surface. Its composition is suitable for regular cleaning and cleaning
of less contaminated areas. Perfect for glass, ceramics, glazed surfaces, showers, sinks, tubs, tiles, sinks, faucets, stoves, microwave ovens, ovens, sensitive plastics and
polycarbonates. In short, it is suitable for the entire household maintenance.
•
•
•
•
•
•
•
Cleans and protects the surface in one application
Significantly prevents subsequent contamination - easy
cleaner and remover of biological impurities
Effective cleaner of animal, vegetable and mineral oils
Removes stuck dirt (insects on glass, etc.)
Removes grease and operating dirt
Ideal for degreasing of painted surfaces
CLEANER NANO PROTECT (ANTI-FOG) is specifically developed as a NANO cleaner and glass and solid materials protection. It is solvent-free cleaner based on plant derivatives,
which is absolutely without smudges and stains on surface. It restores gloss to the treated surface. With its long-lasting effect it protects treated surfaces from fogging, fouling
and with hydrophobic effect greatly simplifies subsequent purification. Prevents (in most cases) formation of lime and mineral deposits.
Mere degreasing is not enough nowadays and why should it be? We can with one action clean and treat the surface at the same time. Also range of very sensitive materials
is increasing and we cannot use aggressive cleaning agents. Recommended applications are on different surfaces providing subsequent anti-fog, fouling, sedimentation of
lime and mineral coatings protection and especially great hydrophoby and retraction. CLEANER NANOPROTECT (ANTI-FOG) does not contain alcohol. The product is made of
vegetable-based derivatives in the form of nanoemulsions, absolutely respects the environment and is designated as BIO!
APPLICATION
The product is ready for use. FIRSTLY, WASH LAYERS OF MINERAL DEPOSITS WITH NANO MINERAL DEPOSITS REMOVER! Spray product using a hand-held applicator on the
surface and then carefully spread place by place with a cloth of microfiber. Use really small amount (5-10 ml / m2), so you avoid subsequent polishing. For the perfect effect, we
recommend repeating the application once a week. The product is functional approx. 2 hours after application.
DE
•
•
•
•
CLEANER UND SCHUTZ FÜR GLAS UND FESTE MATERIALE
HYDROPHOBIC
SCHUTZ GEGEN BESCHALEGEN
HINTERLÄSST KEINE STREIFEN
AUF DER BASIS ORGANISCHER ESTER VON FETTSÄUREN
CLEANER NANO PROTECT (ANTI-FOG) kombiniert hohe Effizienz, Freundlichkeit zu der Fläche und schützt die Oberfläche. Seine Zusammensetzung ist geeignet für die
regelmäßige Reinigung und Reinigung von weniger kontaminierten Gebieten. Perfekt für Glas, Keramik, glasierte Oberflächen, Duschen, Waschbecken, Badewannen, Fliesen,
Waschbecken, Armaturen, Glaskeramik Platten, Mikrowellenherde, Backöfen, empfindliche Kunststoffe und Polycarbonate. Kurz gesagt, für die komplette Wartung des Haus.
•
•
•
•
•
•
•
Reinigt und schützt die Oberfläche in einer einzelner Anwendung
Deutlich verhindert späteren Kontamination
Cleaner und Entferner von biologische Verschmutzungen
Stand-Reiniger aus tierischen, pflanzlichen und mineralischen Ölen
Entfernt hartnäckige Verschmutzungen (Insekten auf Glas, etc.)
Entfernt Fett und Betrieb Verschmutzung
Ideal für Entfetten von farbige Oberflächen
CLEANER NANO PROTECT (ANTI-FOG) ist speziell als Nano Cleaner und Schutz für Glas und feste Materiale entwickelt. Es ist der Reiniger ohne Lösungsmittel auf Basis von
Pflanzenderivaten, der ist absolut ohne Schmierstellen und Flecken auf der Oberfläche. Es erneuert Glanz der behandelten Oberfläche. Mit seiner langanhaltende Wirkung es
schützt behandelten Oberflächen vor Beschlagen, Verschmutzung und dank der hydrophoben Effekt, es vereinfacht nachfolgende Reinigung. Verhindert (in den meisten Fällen)
das Bildung von Kalk- und mineralische Ablagerungen.
Nur Entfetten heutzutage nicht genug ist, und warum sollte er, wenn wir können reinigen und zu behandeln die Oberfläche zur gleichen Zeit. Es steigt auch sehr empfindliche
Materialien, die nicht behandeln können mit aggressiven Reinigungsmitteln. Empfohlene Anwendungen sind auf verschiedenen Oberflächen mit anschließende anti-fog Schutz,
Umweltverschmutzung Schutz, Sedimentation von Calcium und Mineralbeschichtungen und besonders ausgezeichnete Hydrophobie.
CLEANER NANO PROTECT (ANTI-FOG) enthält keinen Alkohol. Das Produkt wird aus pflanzlichen basierten Derivaten in Form von Nanoemulsionen hergestellt, absolut
respektiert die Umwelt und es hat die Bezeichnung BIO!
ANWENDUNG
Das Produkt ist einsatzbereit. Ersten waschen Sie die Schichte von mineralische Ablagerungen mit NANO-ENTFERNER VON MINERALISCHE ABLAGERUNGEN!
Bespritzen das Produkt mit einem Handapplikator direkt auf der Oberfläche und dann über die gesamte Oberfläche gründlich ausgebreitet, am besten mit das Mikrofasertuch.
Anwenden wirklich kleine Menge (5-10 ml / m²), so dass Sie nachfolgende wiederholen Polier vermeiden. Für die perfekte Wirkung, empfehlen wir einmal pro Woche die
Anwendung wiederholt werden. Das Produkt ist funktionell ca. 2 Stunden nach der Anwendung.
39
CARBOX CARE
CZ
CAR BOX CARE
Set Nanokosmetiky CAR BOX CARE je unikátní systém vytvořený pro
komplexní ošetření a ochranu laku, kol, a skel vašeho vozu. Autokosmetika
CAR BOX CARE, vytváří díky nano částicím neviditelnou, velmi tvrdou
keramickou transparentní vrstvu, s vysokou povrchovou energií, která
zamezuje následnému znečištění. Vniká do pórů laku, vyplní mikrotrhliny
a uzavírá je. Poskytuje tak vysokou otěruvzdornost(drobné škrábance od
kamínků a prachu), UV ochranu (zabraňuje stárnutí laku), voděodolnost (chrání
od vody,špíny a znečištění) a odolnost vůči chemikáliím a posypové soli.
Použitím nano kosmetiky CAR BOX CARE zajistíte dokonalou ochranu vašeho
vozu po dobu dvanácti měsíců!
SADA OBSAHUJE
•
•
•
•
•
PL
Nano Šampon
Nano odmašťovač a čistič laku
Nano pastu F1
Nano pastu F2
Tekuté stěrače
CAR BOX CARE
Zestaw Nano kosmetyki CAR BOX CARE to unikatowy system stworzony do kompletnej pielęgnacji i ochrony lakieru, kół i szkieł państwa pojazdu. Auto kosmetyka CAR BOX
CARE, dzięki Nano cząsteczkom wytwarza niewidoczną, bardzo twardą przeźroczystą warstwę ceramiczną, z wysoką energią powierzchniową, która zapobiega późniejszemu
zanieczyszczeniu. Wnika w pory lakieru, wypełnia mikropęknięcia i zamyka je. Zapewniając w ten sposób wysoką odporność na zadrapania (drobne zadrapania od kamieni i
kurzu), skuteczna ochrona przed promieniowaniem UV (zapobiega starzeniu się lakieru), wodoodporność (chroni przed wodą, brudem i zanieczyszczeniami) oraz odporność na
działanie substancji chemicznych i soli drogowej. Używanie kosmetyków NANO BOX CAR CARE zapewnia pełną ochronę Państwa pojazdu przez okres dwunastu miesięcy!
ZESTAW ZAWIERA
•
•
•
•
•
Nano Szampon
Nano odtłuszczający i czyszczący środek lakieru
Nano pastę F1
Nano pastę F2
Płynne wycieraczki
EN
CAR BOX CARE
The Set of Nanokosmetics Carbox CARE is a unique system designed for
complex treatment and protection of paint, wheels, and a glass of your car.
Car cosmetics CAR BOX CARE creates thanks to the nano particles invisible,
very hard transparent ceramic layer with high surface energy, which prevents
subsequent contamination. It penetrates into the pores of the paint, fills
micro-cracks and seals them. This provides high wear resistance (minor
scratches from stones and dust), UV protection (prevents aging of varnish),
water resistance (protects from water, dirt and fouling) and resistance to
chemicals and road salt. Using nano cosmetics BOX CAR CARE ensures
complete protection of your car for a period of twelve months!
THE KIT INCLUDES
•
•
•
•
•
DE
Nano shampoo
Nano degreaser and paint cleaner
Nano paste F1
Nano paste F2
Liquid wipers
CAR BOX CARE
Das Set von Nano Kosmetik CAR BOX CARE ist ein einzigartiges System, das war für komplexe Behandlung und Schutz von Lack, Felgen, und Glas in Ihres Autos ausgelegt.
Autokosmetik CAR BOX CARE bildet, dank der Nanopartikel unsichtbare, sehr harten keramischen transparente Schicht mit hoher Oberflächenenergie, die späteren
Kontamination verhindert. Es dringt in die Poren der Lack, füllt Mikrorisse und schließt die. Es gewährt hoher Verschleißfestigkeit (kleine Kratzer aus Steinen und Staub),
UV-Schutz (verhindert Alterungs Lack), wasserfestigkeit (schützt vor Wasser, Schmutz und Verschmutzung) und Beständigkeit gegen Chemikalien und Streusalz. Verwendung
des Nano Kosmetik CAR BOX CARE sorgt für umfassenden Schutz Ihres Autos für einen Zeitraum von zwölf Monaten!
DAS KIT ENTHÄLT
•
•
•
•
•
40
Nano Shampoo
Nano Entfetter und Lackreiniger
Nano paste F1
Nano Paste F2
Flüssigkeitsabstreifern
41
NANO SHAMPOO BRILLANT
NANO SHAMPOO BRILLANT
CZ
NANO ŠAMPON BRILLANT
NANO ČISTIČ S OCHRANNOU VRSTVOU SUPER BRILLIANT
NANO ŠAMPON BRILLANT je specificky vyvinut jako nano čistič, ochrana a obnova vzhledu s metalickým
voskem. V jediném úkonu obnovuje a renovuje lesk, vytváří ochranu proti zašpinění a následně film polymerizuje
do antistatického brilantního finálního povrchu. Povrch je nádherně vyleštěn bez mechanické námahy.
Na povrchu se vytvoří ultratenká hydrofobní metalicky lesklá vrstva s ochranou proti následnému znečištění,
otiskům, snižuje usazování minerálních a vápenatých povlaků. NANO ŠAMPON BRILLANT poskytuje vysoce
efektivní čištění a odstranění biologických nečistot, minerálních a syntetických tuků a olejů, odstraňuje ulpělé
nečistoty (hmyz, atd.) a dokonce i silikonovou vazelínu. NANO ŠAMPON BRILLANT doporučujeme jako čistič
před a po aplikaci NANO PASTY F1 a F2, kde zaručuje dokonalé vyčištění a jako následný čistič po ošetření
a doplnění nano částic do struktury laku.
VÝHODY
•
•
•
•
•
•
•
•
koncentrát
dlouhodobá vynikající ochrana s prevencí proti špíně a znečištění
obnovuje zašlé povrchy
ochrana proti zašpinění a nezanechává stopy po oplachu
zanechává a vytváří vysoký metalický, kovový lesk
vytvořený film je antistatický
díky re trakci výrazně usnadňuje následné čištění
jednoduchá a snadná aplikace
APLIKACE
Koncentrovaný výrobek se používá zředěný v poměru 2 až 20% s vodou. Zředění výrobku v závislosti na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny. Na umytí jednoho
vozu použijte 50 ml prostředku/10L vody. Vždy nejdříve povrch před aplikací navlhčete nebo ostříkejte čistou vodou. Použitím teplého roztoku (+60 °C) výrazně zvýšíte účinnost.
Doporučujeme používat houbu, bavlnu nebo mikrovlákno pro ruční mytí.
Nechejte 5min působit a pak důkladně opláchněte čistou vodou. Nechte zaschnout. Nezanechává stopy po oplachování. V případě potřeby postup opakujte.
PL
•
•
•
•
•
•
NANO SZAMPON BRILLANT
NANO ŚRODEK CZYSZCZĄCY Z WARSTWĄ OCHRONNĄ SUPER BRILLANT
ODNAWIA WYBLAKŁE POWIERZCHNIE
WYTWARZA METALICZNY POŁYSK
UTWORZONA WARSTWA JEST ANTYSTATYCZNA
OCHRONA PRZED ZABRUDZENIEM NIE POZOSTAIWA ŚLADÓW PO SPŁUKANIU
KONCENTRAT
NANO SZAMPON BRILLANT specjalnie opracowany, jako NANO środek czyszczący, chroni i odnawia wygląd z woskiem metalicznym. W jednej czynności przywraca i odnawia
blask, tworząc ochronę przed zabrudzeniem a następnie powłokę polimeryzuje do antystatycznej brylantowej powierzchni. Powierzchnia jest prześlicznie wypolerowana
bez wysiłku mechanicznego. Na powierzchni powstaje ultra cienka hydrofobowa błyszcząca warstwa z ochroną przeciw zabrudzeniom, odciskom, obniża osadzanie powłok
mineralnych i wapiennych. NANO SZAMPON BRILLANT zapewnia wysoce efektywne czyszczenie i usuwanie zanieczyszczeń biologicznych takich jak (tłuszcze i oleje mineralne
i syntetyczne, usuwa przylegające zabrudzenia (owady itd.) a nawet wazelinę sylikonową. NANO SZAMPON BRILLANT zalecamy, jako środek czyszczący przed aplikacją NANO
PASTY F1 i F2, zapewniający dokładne wyczyszczenie, jako następny środek czyszczący po pielęgnacji i uzupełnieniu nano cząsteczek w strukturze lakieru.
•
•
•
•
•
Długotrwała ochrona z doskonałą profilaktyką przed brudem i zanieczyszczeniami
Wysoki połysk
Przedłuża czystość powierzchni
Dzięki re trakcji znacznie upraszcza późniejsze oczyszczanie
Prosta i łatwa aplikacja
APLIKACJA
Koncentrat używa się, jako rozcieńczony w proporcji 2-20%, z wodą. Rozcieńczanie produktu zależy od grubości i ilości warstw, które mają być usunięte. NA umycie jednego
pojazdu zużyje się 50 ml środku/10L wody. Zawsze należy powierzchnię najpierw przed aplikacją l zwilżyć lub spryskać czystą wodą. Przy użyciu ciepłego roztworu (+ 60° C)
znacznie większą skuteczność. Do ręcznego mycia zalecamy używanie gąbki, bawełny lub mikro fibry.
Pozostawić na 5 minut działać, a następnie dokładnie spłukać czystą wodą. Pozostawić do wyschnięcia. Nie pozostawia śladów opłukiwania. W przypadku konieczności, należy
powtórzyć procedurę.
42
EN
•
•
•
•
•
•
NANO SHAMPOO BRILLIANT
NANO CLEANER WITH A PROTECTIVE LAYER SUPER BRILLIANT
RESTORES FADED SURFACES
CREATING METALLIC LUSTER
CREATED FILM IS ANTI-STATIC
PROTECTION AGAINST DIRT, LEAVES NO RESIDUE AFTER RINSING
CONCENTRATE
NANO SHAMPOO BRILLIANT is specifically developed as a NANO cleaner, protects and restores the appearance of metallic wax. In a single act restores and renovates shine,
creating a protection against dirt and subsequently polymerizing the antistatic film’s brilliant final surface. The surface is beautifully polished without mechanical stress.
On the surface is formed ultrathin glossy metallic hydrophobic layer with protection against subsequent contamination, marks, decreases settling of mineral and lime scale.
NANO SHAMPOO BRILLIANT provides a highly efficient cleaning and removal of biological contaminants, mineral and synthetic oils and fats, removes adhering dirt (insects, etc.),
and even silicon grease. NANO SHAMPOO BRILLIANT is recommended as a cleaner before applying NANO PASTE F1 and F2, which ensures perfect cleaning and as a subsequent
cleaner after treatment and adding nano particles into the fabric of the paint.
•
•
•
•
•
Long-term protection with excellent prevention against dirt and pollution
High shine
Extends surface cleanness
Thanks to retraction significantly simplifies subsequent purification
Single and easy application
APPLICATION
The concentrated product is used diluted in a ratio of 2-20% with water. Dilution of the product depends on the thickness and number of layers to be removed. For one car use
50 ml / 10L water. Always moisten the surface prior to application or hose off with clean water. Using a hot solution (+ 60° C) significantly improves efficiency. We recommend
using a sponge, cotton or microfiber for hand washing.
Leave to work for 5min and then rinse thoroughly with clean water. Let dry. Rinse leaves no traces. If necessary, repeat this procedure.
DE
•
•
•
•
•
•
NANO SHAMPOO BRILLANT
NANO REINIGER MIT EINER SCHUTZSCHICHT SUPER BRILLANT
ERNEUERT VERBLASSTE OBERFLÄCHE
SCHAFFT METALLISCHEN GLANZ
DAS GEBILDETE FILM IST ANTISTATISCH
SCHUTZ GEGEN SCHMUTZ HINTERLÄSST KEINE RÜCKSTÄNDE NACH DEM SPÜLEN
CONCENTRATE
NANO SHAMPOO BRILLANT ist speziell als NANO Reiniger, Schutz und Erneuerung des Aussehen mit metallischen Wachs entwickelt. In einer einzelner Anwendung es restauriert
und renoviert Glanz, ein Schutz gegen Schmutz entwickelt und anschließend die Polymerisation des Film brillante endgültige antistatische Oberfläche erschafft. Die Oberfläche
ist schön poliert ohne mechanische Belastung. Auf die Oberfläche es wird ein ultradünnen hydrophoben Schicht mit metallischen Glanz und einem Schutz gegen eine
nachfolgende Verschmutzung und Marken gebildet. Es abnimmt Absetzen von Mineral- und Kalk-Beschichtung. NANO SHAMPOO BRILLANT stellt eine hocheffiziente Reinigung
und Entfernung von biologischen Verunreinigungen, mineralische und synthetische Öle und Fette, entfernt hartnäckige Verschmutzungen (Insekten etc.) und sogar Silikonfett.
NANO SHAMPOO BRILLANT wir empfohlen als Reiniger bevor Anwendung NANO PASTE F1 und F2, wo eine perfekte Reinigung gewährleistet, und als ein anschließende
Reiniger nach der Behandlung und das Hinzufügen von Nano-Partikeln in die Struktur des Lack.
•
•
•
•
•
Langzeitschutz mit hervorragenden Prävention gegen Schmutz und Verschmutzung
Hoch Glanz
Es verlängert Oberflächenreinheit
Danke der Retraktion es erheblich vereinfacht anschließende Reinigung
Einfache Anwendung
ANWENDUNG
Das konzentrierte Produkt verwendet wird mit Wasser verdünnt, in einem Verhältnis von 2-20%. Die Verdünnung des Produkts ist in Abhängigkeit von der Dicke und Anzahl
der Schichten, die müssen entfernen sein. Für Waschung 1 Auto verwenden Sie 50 ml des Produkt/ 10 l Wasser. Immer befeuchten die Oberfläche vor der Anwendung oder mit
Schlauch mit klarem Wasser spülen. Die Verwendung einer heißen Lösung von (+ 60° C) deutlich verbessert Effizienz. Wir empfehlen, mit einem Schwamm, Baumwolle oder
Microfaser für die Handwäsche verwenden.
Lassen 5min zu wirken, und anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen. Trocknen lassen. Es hinterlässt keine Spülung Spuren. Falls erforderlich, wiederholen Sie den
Vorgang.
43
DEGREASER LACKER
DEGREASER LACKER
CZ
ODMAŠŤOVAČ A ČISTIČ AUTO LAKU (DEGREASER LACKER)
Nanotechnologické povlaky jsou jedny z nejmodernějších povrchových úprav s vynikajícími vlastnostmi, které jiné
povlaky nejsou schopny zaručit. Tato moderní technologie je však velice náročná na úpravu povrchu (snížení
povrchové energie, úprava PH přesně pro nanopovlaky, dokonalá čistotu povrchu). Jedině dokonale připravený
povrch, je zárukou funkčnosti nanopovlaku (hydrofobní účinek, samočistící „lotosový“ účinek, snadné čištění
od znečišťujících nánosu). Bohužel na trhu je spousta naprosto nevhodných „nano“ čističů a odmašťovačů
a to dokonce i na bázi vody, které jsou naprosto neslučitelné s nanopovlaky. Další nevhodné odmašťovače
jsou na bázi alkoholu a samozřejmě na bázi mastných benzínů. Po testech různých odmašťovačů jsme vyrobili
speciální čistič, který zaručuje správně připravený povrch a tím nejlepší výsledky a životnost nanopovlaků.
Je specificky vyvinut jako rychlý a bezpečný odmašťovač speciálně pro odmašťování a čištění před aplikací nano
povlaků, který upravuje povrch pro jejich dokonalé přilnutí. DEGREASER LACKER je bezezbytkový odmašťovač
s vysokou odmašťovací silou, s optimálním odpařováním (7min.) a výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu,
má unikátní povrchové napětí. Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační
oleje, vosky a těžce odstranitelné nečistoty před další povrchovou úpravou nanopovlaků. Také je náhradou
za naprosto nevhodné odmašťovače jako je perchlor, aceton, líh (isopropyl alkohol), benzíny, ředidla a vodné
roztoky. Nahrazuje nebezpečná, dráždivá, toxická a karcinogenní ředidla a odmašťovače. Výrazně zlepšuje
bezpečnostní a pracovní podmínky a chrání životní prostředí.
VÝHODY
•
•
•
•
•
•
•
•
absolutně čistý povrch
upravuje PH povrch
upravuje povrch pro aplikaci nanotechnologie
rychlý a bezpečný odmašťovač za studena
odstraňuje znečištění barvami, oleji, mazivy, silikonovými pryskyřicemi, asfaltem
biologicky odbouratelný
speciálně vyvinut pro nanopovlaky
absolutně čistý
•
•
•
•
•
•
•
ideální schopnost odpařování
antikorozní
extrémně odstraňovací schopnost
unikátní povrchové napětí
bezezbytkový odmašťovač
bez agresivního zápachu
zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
POUŽITÍ
Ručním aplikátorem naneste DEGRESER LACKER na nesavou utěrku,nejlépe z mikrovlákna a krouživými pohyby povrch, místo vedle místa, vyčistěte a odmastěte,nebo produkt
naneste přímo na lakovanou plochu, nechte chvíli působit a poté vyčistěte.
PL
•
•
•
•
•
•
•
ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY I CZYSZCZĄCY LAKIERÓW
SAMOCHODOWYCH (DEGREASER LACKER)
ODTŁUSZCZACZ DLA NANOTECHNOLOGICZNEJ MODYFIKACJI KOLOROWYCH I LAKIEROWANYCH POWIERZCHNI
ABSOLUTNIE CZYSTA POWIERZCHNIA
MODYFIKUJE (DOSTOSOWUJE) POWIERZCHNIĘ DLA APLIKACJI NANOTECHNOLOGII
DOSTOSOWUJE PH POWIERZCHNI
SZYBKI I BEZPIECZNY ODTŁUSZCZACZ NA ZIMNO
USÓWA ZANIECZYSZCZENIA, FARBY, OLEJE, SMARY, SILIKONY, ŻYWICE, ASFALT
JEST BIODEGRADALNY
Nanotechnologiczne powłoki to jedne z najnowocześniejszych modyfikacji powierzchniowych z wyjątkowymi właściwościami, których inne powłoki nie są w stanie zapewnić.
Ta nowoczesna technologia jest jednak bardzo wymagająca, co do modyfikacji powierzchni (obniżenie energii powierzchniowej, dostosowanie PH dokładnie dla nano powłok,
doskonała czystość powierzchni). Wyłącznie idealnie przygotowana powierzchnia jest gwarancją działania nano powłoki (efekt hydrofobowy, samooczyszczający efekt „lotosowy“,
łatwe czyszczenie od osadów zanieczyszczających). Niestety na rynku jest wiele nieodpowiednich „nano“ środków czyszczących i odtłuszczających, i to nawet na bazie wody, które
są absolutnie nieodpowiednie z nano powłokami. Kolejne nieodpowiednie odtłuszczacze to na bazie alkoholu i oczywiście na bazie benzyn tłuszczowych. Po testach różnych
odtłuszczaczy, wyprodukowaliśmy specjalny środek czyszczący, który zapewnia poprawnie przygotowaną powierzchnię i jednocześnie najlepsze wyniki i żywotność nano powłok.
DEGREASER LACKER to specjalnie opracowany SZYBKI BEZPIECZNY ODTŁUSZCZACZ specjalnie dla odtłuszczania i czyszczenia przed aplikacją powłok nanotechnologii, który
dostosowuje powierzchnię dla idealnego przylgnięcia na farby i lakiery. DEGREASER LACKER jest bezresztkowy odtłuszczacz z wysokim efektem odtłuszczający, optymalnym
odparowywaniem (7min.) oraz znacznej poprawy przyczepności do powierzchni, unikalne napięcie powierzchniowe. Usuwa i odtłuszcza mineralne, roślinne, i zwierzęce, smary,
oleje, oleje konserwacyjne, woski i trudne do usunięcia zanieczyszczenia, przed kolejną modyfikacją nano powłok.
DEGREASER LACKER to zastępstwo całkowicie nieodpowiednich odtłuszczaczy takich jak perchlor, aceton, alkohol (alkohol izopropylowy), benzyna, rozpuszczalniki i roztwory
wodne. Zastępuje niebezpieczne, drażniące, toksyczne i rakotwórcze rozpuszczalniki i odtłuszczacze. Znacznie poprawia bezpieczeństwo i warunki pracy oraz ochronę
środowiska.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
44
SPECIALNIE DLA NANOPOWŁOK
ABSOLUTNIE CZYSTY
IDEALNA PRĘDKOŚĆ ODPAROWYWANIA
ANTYKOROZYJNE
EKSTREMALNA MOC USÓWANIA
DOSTOSOVUJE (PH) POWIERZCHNI
UNIKATOWE NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE
BEZRESZTKOWY ODTŁUSZCZACZ
BEZ AGRESYWNEGO ZAPACHU
WOLNE OD TRUJĄCYCH, RAKOTWÓRCZYCH I TOKSYCZNYCH SUBSTANCJI
EN
•
•
•
•
•
•
DEGREASING AND CLEANING OF CAR PAINTS
(DEGREASER LACKER)
CLEANERS FOR NANO TECHNOLOGICAL TREATMENT OF DYED AND PAINTED SURFACES ABSOLUTELY CLEAN SURFACE
ADJUSTS SURFACE FOR NANOTECHNOLOGY
ADJUSTS THE PH OF THE SURFACE
FAST AND SAFE COLD DEGREASING
REMOVES FOULING, PAINTS, OILS, GREASE, SILICONES, RESINS, ASFALT
BIODEGRADABLE
Nanotechnology coatings are one of the most modern finishes with outstanding features that other films are not able to guarantee. This advanced technology is, however, very
demanding for the surface treatment (surface energy reduction, treatment of PH just for nanocoatings, perfectly clean surfaces). Only a perfectly prepared surface is a guarantee
of functionality of Nanocoatings (hydrophobic effect, self-cleaning „lotus“ effect, easy to clean fouling deposit). Unfortunately, the market is full of absolutely inappropriate
„nano“ cleaners and degreasers, and even water-based, that are absolutely incompatible with nanocoatings. Other cleaners are not suitable alcohol-based and of course those
based on fatty gasoline. After testing different cleaning products we have produced a special cleaner that ensures properly prepared surface and the best performance and
durability of nano- coatings.
DEGREASER LACKER is specifically developed as a quick, secure degreaser designed for cleaning and degreasing before applying nanotechnology coating which modifies the
surface for the perfect adhesion to the paint and varnish. DEGREASER LACKER is residue-free degreaser with high degreasing power, with the optimum evaporation (7min.) and
is a significant improvement to adhesion to a surface, a unique surface tension. Degreases and removes mineral, vegetable and animal grease, oil, preservatives, oils, waxes and
clinging dirt before another coating of nano- coatings. DEGREASER LACKER is a replacement for the totally inappropriate degreasers such as perchlorethylene, acetone, alcohol
(isopropyl alcohol), gasoline, solvents and aqueous solutions. Replaces dangerous, irritating, toxic and carcinogenic solvents and degreasers. Significantly improves safety and
working conditions and protects the environment.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
specialized for nanocoatings
totally clean
ideal evaporation rate
anticorrosion
extreme removal force
adjusts surface (ph)
unique surface tension
residue-free degreaser
without aggressive odor
certainly without poisonous, carcinogens and toxic substances
USE
Hand applicator, apply DEGRESER LACKER on non-absorbent cloth, preferably microfiber, with circular movements clean and degrease the surface place by place, or apply the
product directly onto the painted surface, leave to work for a while and then clean.
DE
•
•
•
•
•
•
•
ENTFETTER UND REINIGER FÜR AUTOLACK
(LACKER ENTFETTER)
ENTFETTER FÜR NANOTECHNOLOGISCHE ANPASSUNGEN GEFÄRBTEN UND LACKIERTEN OBERFLÄCHEN
ABSOLUT SAUBER OBERFLÄCHE
ES REGELT OBERFLÄCHE FÜR APPLIKATION DER NANOTECHNOLOGIE
ES REGELT Ph der OBERFLÄCHE
SCHNELL UND SICHER KALTENTFETTER
ES ENTFERNT VERSCHMUTZUNG, FARBEN, ÖLE, FETTE, SILIKONE, HARZEN, ASFALT
ES IST BIOLOGISCH ABBAUBAR
Nanotechnologische Beschichtungen sind eine der modernen Behandlungen von Oberflächen mit hervorragenden Eigenschaften, die anderen Beschichtungen können nicht
garantieren. Diese fortschrittliche Technologie ist jedoch sehr anspruchsvoll auf die Oberfläche Behandlung (Verringerung der Oberflächenenergie, Behandlung von PH genau
für Nanobeschichtungen, perfekt saubere Oberflächen). Nur eine perfekt vorbereitete Oberfläche ist eine Garantie für die Funktionalität Nanobeschichtungen (hydrophoben
Effekt, selbstreinigende „Lotus-Effekt“, einfach zu reinigen aus Schadstoffe). Leider ist der Markt eine Menge absolut ungeeignet „nano“ Reinigern und Entfettern, und selbst auf
Wasserbasis, die mit Nanobeschichtungen absolut unvereinbar sind. Andere ungeeignete Entfettern sind auf Alkoholbasis und natürlich auf Basis von fettigen Benzine. Nach der
Prüfung verschiedener Entfettern haben wir ein spezielles Reinigungsmittel hergestellt, das gewährleistet entsprechend vorbereiteten Oberflächen und die beste Leistung und
Haltbarkeit von Nanobeschichtungen.
LACKER ENTFETTER ist speziell als eine SCHNELLE SICHERE ENTFETTER zum Reinigen und Entfetten vor der Anwendung der Nanotechnologie Beschichtung entwickelt und es
regelt die Oberfläche für die perfekte Anhaftung der Beschichtungen. LACKER ENTFETTER ist ein rückstandsfrei Entfetter mit hoher Entfettung Macht, mit der eine optimale
Verdampfung (7 min.), und deutliche Verbesserung der Haftung auf einer Oberfläche, einer einzigartigen Oberflächenspannung.
Es entfettet und entfernt mineralischen, pflanzlichen und tierische Schmiermittel, Öle, Konservierungs Öle und Wachse, Klebstoffe, Tinten, Farben, Dichtungsmittel, Harze und
schwierig Verunreinigungen vor der weiteren Oberflächenbehandlung der Nanobeschichtungen.
LACKER ENTFETTER ist ein Ersatz für die völlig unangebracht Entfetter wie Perchlorethylen, Aceton, Alkohol (Isopropylalkohol), Benzin, Lösemittel und wässrige Lösungen. Ersetzt
gefährliche, irritierend, giftige und krebserregende Lösungsmittel und Entfetter. Verbessert deutlich die Sicherheit und die Arbeitsbedingungen und schützt der Umwelt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Speziell für Nanobeschichtungen
Absolut sauber
Ideal Verdampfungsrate
Korrosionsfest
Extreme Beseitigungs Kraft
Regelt die Oberfläche (PH)
Einzigartiger Oberflächenspannung
Rückstandsfrei Entfetter
Ohne aggressiven Geruch
Keine giftig, krebserregend und toxische Stoffe
ZASTOSOWANIE
ANWENDUNG
Ręcznym aplikatorem nanieść DEGRESER LACKER na niechłonną ścierkę, najlepiej z mikro włókna i krążącymi ruchami powierzchnię dokładnie wyczyścić i odtłuścić, lub nanieść
produkt bezpośrednio na lakierowaną powierzchnię, pozostawić przez chwilę a następnie wyczyścić.
Mit Handapplikator gelten LACKER ENTFETTER auf nicht saugfähigen Tuch, vorzugsweise Mikrofaser, dann mit kreisenden Bewegungen über die gesamte Oberfläche reinigen
und entfetten, oder das Produkt bewerben Sie sich direkt auf der Oberfläche und dann sauber.
45
NANO PASTA F1
NANO PASTA F1
CZ
NANO PASTA F1
Tato unikátní polymerová hydrofobní UV ochrana, která renovuje, obnovuje a chrání barevné a lakované povrchy,
je první z dvoustupňové nano ochrany, je vyrobena na bázi fluorových polymerů. Vhodná pro údržbu a renovaci
starých a zašlých barev a laků. Na lakovaných, površích obnovuje jejich lesk a rozjasňuje barvy a zároveň je chrání.
V jediném úkonu čistí, odstraňuje stopy oxidace, obnovuje lesk a jasnost, kterou následně chrání. Na povrchu
se vytvoří ultratenká, neviditelná, hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění, otiskům rukou,
usazování minerálních a vápenatých povlaků, oxidaci a také proti poškrábání a nárazům. Je velmi odolná proti
chemickým čisticím prostředkům. Svým hydrofobním efektem chrání ošetřený povrch od vody, špíny a znečištění.
Díky antistatickému účinku výrazně usnadňuje následné čištění bez nutnosti používání nebezpečných chemikálií.
NANO PASTA F1 poskytuje vysoce efektivní ochranu na lakovaných plochách, jako jsou karoserie aut a motocyklů.
VÝHODY
•
•
•
•
•
•
•
vynikající ochrana proti UV záření
vysoký lesk a hedvábný povrch s NANO PASTOU F2
prevence proti špíně a znečištění
výrazně prodlužuje čistotu povrchu
odolnost proti poškrábání a nárazům s NANO PASTOU F2
díky re-trakci vody usnadňuje následné čištění
odolnost při mytí v myčkách a při čištění vysokotlakem
NANO PASTA F1 je první z dvoustupňové nano ochrany, která poskytuje extrémní ochranu povrchu. NANO PASTA
F1 je základní renovační produkt na starší a zašlé povrchy. Oproti tomu NANO PASTA F2 je vrchní ochrana s extra
hedvábným povrchem a nádherným leskem. Doporučujeme použít kompletní dvoustupňovou ochranu, pouze
v případě úplně nového laku stačí druhý stupeň NANO PASTA F2.
APLIKACE
Před použitím důkladně protřepejte! Produkt je připraven k přímému použití, používá se na čistých a suchých površích, které nejsou horké, nebo na slunci. Nejprve vozidlo
umyjte produktem NANO ŠAMPON BRILLANT a nechte uschnout. Naneste cca 3-5 ml politury/m2! Rozetřete krouživými pohyby houbičkou nebo hadříkem z mikrovlákna
rovnoměrně na povrchu a nechte zaschnout. Po cca 20 minutách povrch rozleštěte a utřete do sucha. Nepoužívejte zbytečné množství politury! Zbytek pouze setřete
při následném rozleštění! Následně aplikujte stejným způsobem NANO PASTU F2.
PL
NANO PASTA F1
Niniejsza wyjątkowa POLYMEROWA HYDROFOBOW UV OCHRONA, która RENOWUJE, ODNAWIA I CHRONI FARBOWANE I LAKIEROWANE POWIERZCHNIE, jest pierwszą
z dwufazowej ochrony, która została wyprodukowana na bazie polimerów fluorowych. Jest odpowiednią do utrzymania i renowacji starych i wyblakłych farb i lakierów.
Przywraca połysk i rozjaśnia kolory, lakierowanych powierzchni i jednocześnie je chroni. W jednej czynności czyści, usuwa ślady oksydacji, przywraca połysk, jasność jednocześnie
zapewniając ochronę. Wytwarza na powierzchni ultra-cienką, niewidoczną warstwę hydrofobową, z ochroną przed zanieczyszczeniem, odciskami rąk, osiadaniem mineralnych
i wapiennych nieczystości, oksydacją, jak i również przeciw zarysowaniom i uderzeniom. Jest bardzo odporna na działanie chemicznych środków czyszczących. Jej efekt
hydrofobowy chroni powierzchnię przed wodą, brudem i zanieczyszczeniami. Dzięki antystatycznemu działaniu, wyraźnie ułatwia późniejsze czyszczenie bez potrzeby użycia
niebezpiecznych środków chemicznych. NANO PASTA F1 zapewnia bardzo skuteczną ochronę lakierowanych powierzchni, takich jak karoseria samochodów i motocykli.
•
•
•
•
•
•
•
doskonała ochrona przed promieniowaniem UV
wysoki i jedwabny połysk z NANO PASTĄ F2
prewencja przed brudem i zanieczyszczeniem
znacznie wydłuża czystość powierzchni
odporność na zarysowania i uderzenia z NANO PASTĄ F2
dzięki retrakcji wody ułatwia późniejsze czyszczenie
odporność na mycie w myjniach i podczas czyszczenia pod wysokim ciśnieniem
EN
NANO PASTE F1
This unique hydrophobic polymeric UV protection, which renovates and restores and protects dyed and varnished surfaces, is the first of a two-stage nano protection and
is made on the basis of fluorinated polymers. Suitable for maintenance and refurbishment of old and faded paint and varnish. On lacquered surfaces restores the shine to
illuminate color while protecting them. In a single act cleans, removes traces of oxidation, restores shine and clarity and then protects. On the surface, forming an ultra-thin,
invisible, hydrophobic layer with protection against subsequent contamination, hand imprints, settling of mineral and lime scale, oxidation and also against scratches and shocks.
It is very resistant to chemical cleaning agents. Its hydrophobic effect protects the treated surface from water, dirt and contamination. Thanks to the antistatic effect greatly
simplifies subsequent purification without the use of hazardous chemicals. NANO PASTE F1 provides highly effective protection on painted surfaces such as bodywork of cars
and motorcycles.
•
•
•
•
•
•
•
Excellent UV protection
High gloss and satin finish with NANO PASTE F2
Prevents dirt and fouling
Significantly prolongs surface cleanness
Resistance to scratches and shocks with NANO PASTE F2
Through water re-traction simplifies subsequent cleaning
Resistance to washing in dishwashers and cleaning with high pressure
APPLICATION
Shake well before use! Product is ready for use, it is used on clean, dry surfaces that are not hot or in the sun. First wash the car with product NANO SHAMPOO BRILLIANT and
let dry. Apply the polish of about 3-5 ml / m²! Rub in a circular motion with a sponge or microfiber cloth evenly on the surface and let dry. After about 20 minutes polish the
surface and wipe dry. Do not use an unnecessary amount of polish! The rest simply wipe off during the subsequent polishing! Afterwards apply NANO PASTE F2 in the same way.
DE
NANO PASTE F1
Diese einzigartige POLYMER HYDROPHOBE UV-SCHUTZ, die RENOVIERT, WIEDERHERSTELLT UND SCHÜTZT GEFÄRBTEN UND LACKIERTEN OBERFLÄCHEN, ist der erste Teil
einer zweistufigen Nanoschutz F1/F2 und ist auf der Basis von fluorierten Polymeren erzeugt. Geeignet für die Instandhaltung und Modernisierung der alten und verblassten
Farben und Lacken. Auf lackierten Flächen es erneuert ihren Glanz, erhellt die Farbe, während sie zu schützen. In einem einzigen Rechtsakt reinigt, entfernt Spuren von Oxidation,
wieder Glanz und Klarheit und dann schützt. An der Oberfläche wird eine ultradünne, unsichtbare wasserabweisenden Schicht gebildet, auf Schutz vor späteren Kontamination,
Handabdrücke, Mineral und Kalkablagerungen, Oxidation und auch vor Kratzern und Stößen. Es ist sehr beständig gegenüber chemischen Reinigungsmitteln. Seine hydrophobe
Effekt schützt die behandelte Oberfläche vor Wasser, Schmutz und Verunreinigungen. Dank der antistatischen Wirkung nachfolgende Reinigung erheblich vereinfacht, ohne die
Verwendung von gefährlichen Chemikalien. NANO PASTE F1 bietet hochwirksamen Schutz auf lackierten Oberflächen, wie beispielsweise Karosserie von Autos und Motorrädern.
•
•
•
•
•
•
•
Sehr gute UV-Schutz
Hochglänzende und seide Fläche mit NANO PASTE F2
Prevention gegen Schmutz und Verschmutzung
Es deutlich verlängert Reinheit der Oberflächen
Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Schläge mit NANO PASTE F2
Dank Re-Traktion des Wasser es erleichtert die anschließende Reinigung
Beständigkeit beim Waschen in Waschanlagen und Hochdruckreinigung
NANO PASTE F1 ist der erste Teil einer zweistufigen Nanoschutz, der eine extreme Oberflächenschutz bietet. NANO PASTE F1 ist eine grundlegende Produkt für Renovierung eine
ältere und verblasste Oberflächen. Im Gegensatz NANO PASTE F2 ist ein Ober-Schutz mit extra seidiges Finish und schönen Glanz. Wir empfehlen, den gesamten zweistufigen
Schutz zu verwenden, nur dann, wenn eine völlig neue Farbe nur die Bühne NANO PASTE F2 ist genügend.
ANWENDUNGEN
Vor Gebrauch gut schütteln! Produkt ist einsatzbereit, er wird an sauberen und trockenen Oberflächen verwendet, die sind nicht heiß oder sonnenexponiert. Erste waschen das
Auto mit dem Produkt NANO SHAMPOO BRILLANT und trocken lassen. Applizieren Sie die Politur von etwa 3-5 ml / m²! Reiben in einer kreisförmigen Bewegung mit Schwamm
oder Mikrofasertuch gleichmäßig auf der Oberfläche und trocknen lassen. Nach etwa 20 Minuten polieren der Oberfläche und trockenwischen. Verwenden Sie nicht unnötig viel
Politur! Der Rest wischen Sie einfach das bei nachfolgende Polieren! Danach applizieren Sie in der gleicher Weise NANO PASTE F2.
NANO PASTA F1 jest pierwszą z dwufazowej nano ochrony, która zapewnia ekstremalną ochronę powierzchni. NANO PASTA F1 to podstawowy produkt do renowacji starych
i wyblakłych powierzchni. Natomiast NANO PASTA F2 jest górną warstwą ochrony, która wytwarza ekstra jedwabną powierzchnię i wysoki połysk. Zalecamy użycie kompletnej
dwufazowej ochrony, natomiast w przypadku zupełnie nowego lakieru wystarczy wyłącznie drugi stopień NANO PASTY F2.
APLIKACJA
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć!! Produkt jest gotowy do użycia, używa się na czyste i suche powierzchnie, które nie są gorące, lub na słońcu. Najpierw należy samochód
przy użyciu NANO SZAMPONU BRILLANT i zostawić wyschnąć. Nanieść cca 3-5ml politury/m2! Rozprowadzić kolistymi ruchami, przy użyciu gąbki lub szmatki z mikro włókna
równomiernie po całej powierzchni i pozostawić do wyschnięcia. Po około 20 minutach powierzchnię wypolerować i wytrzeć do sucha. Nie należy używać nadmiernej ilości
politury! Resztę tylko wytrzyj podczas następnego polerowania! Następnie w ten sam sposób aplikuj NANO PASTĘ F2.
46
47
NANO PASTA F2
NANO PASTA F2
CZ
NANO PASTA F2
Polymerová hydrofobní UV ochrana barevných a lakovaných povrchů, druhá z dvou stupňové ochrany F1/
F2. NANO PASTA F2 je vyrobena na bázi fluorových polymerů. Používá se na nové barvy a laky bez předchozí
úpravy a na starší povrchy ošetřené nano povrchovou úpravou F1. Speciálně pro údržbu a ochranu nových barev
a laků. Na barvených površích prodlužuje jejich lesk (efekt zrcadla), vytváří hedvábný povrch, rozjasňuje barvy
a zároveň je dlouhodobě chrání. Na povrchu se vytvoří hydrofobní, ultratenká, neviditelná vrstva s vysokou
povrchovou energií, která zamezuje následnému znečištění, otiskům rukou, usazování minerálních a vápenatých
povlaků, oxidaci a také proti poškrábání a nárazům. Je velmi odolná proti chemickým čisticím prostředkům.
Svým hydrofobním efektem chrání ošetřený povrch od vody, špíny a znečištění. Díky antistatickému účinku
výrazně usnadňuje následné čištění bez nutnosti používání nebezpečných chemikálií. NANO PASTA F2 poskytuje
vysoce efektivní a ekonomickou ochranu na lakovaných plochách.
VÝHODY
•
•
•
•
•
•
•
•
dlouhodobá vynikající ochrana
vynikající ochrana proti UV záření
vysoký lesk a hedvábný povrch
prevence proti špíně a znečištění
výrazně prodlužuje čistotu povrchu
odolnost proti mikro poškrábání a nárazům
díky re trakci vody usnadňuje následné čištění
odolnost při mytí v myčkách a při čištění vysokotlakem při dvoustupňové ochraně NANO PASTOU F1/F2
NANO PASTA F2 je druhým z dvoustupňové nano ochrany, který poskytuje finální ochranu povrchu. NANO PASTA F1 je základní renovační produkt na starší a zašlé povrchy.
Oproti tomu NANO PASTA F2 je vrchní ochrana s extra hedvábným povrchem a nádherným leskem. Doporučujeme použít kompletní dvoustupňovou ochranu. Pouze v případě
úplně nového laku či barvy stačí druhý stupeň F2.
APLIKACE
Před použitím důkladně protřepejte! Produkt je připraven k přímému použití, používá se na čistých a suchých površích, které nejsou horké, nebo na slunci.
Naneste cca 3-5 ml/m2. Ruční aplikace: hadříkem (plátno) nebo houbičkou (mikrovlákno). Rozetřete krouživými pohyby rovnoměrně na povrchu a nechte zaschnout, poté
utřete do sucha. Nejlépe aplikujte na pastu F1 a nechte zaschnout, poté utřete a vyleštěte do sucha. Optimální ochranný účinek a tvrdost politury se dostaví po 12 hodinách,
kdy se nanočástice na povrchu urovnají a vytvoří ochranný štít (krystalickou mřížku). Nevystavujte vůz během této doby nepříznivým povětrnostním vlivům (déšť, bouřka, jízda
v abrazivním prašném prostředí atd.).
PL
NANO PASTA F2
POLIMEROWA HYDROFOBOWA UV OCHRONA FARBOWANYCH I LAKIEROWANYCH POWIERZCHNI, DRGA Z DWUFAZOWEJ OCHRONY F1/F2 jest drugą dwufazowej nano
ochrony. wyprodukowana na bazie polimerów fluorowych. Stosuje się na nowe farby i lakiery bez uprzedniego dostosowania, a na starsze powierzchnie po uprzedniej aplikacji
nano F1. Specjalnie dla utrzymania i ochrony nowych farb i lakierów. Na farbowanych powierzchniach przedłuża ich blask (efekt lustrzany), wytwarza jedwabną powierzchnię,
rozjaśnia kolory, które jednocześnie chroni. Na powierzchni utworzy się ultra cienka, niewidoczna warstwa hydrofobowa z dużą energią powierzchniową, która zapobiega
późniejszemu zanieczyszczaniu, odcisków rąk, osadom mineralnym i wapiennym, oksydacji, jak i również zadrapaniom i uderzeniom. Jest odporna na działanie środków
chemicznych. Jej efekt hydrofobowy chroni powierzchnię przed wodą, brudem i zanieczyszczeniami. Dzięki antystatycznym działaniom znacznie ułatwia późniejsze czyszczenie
bez potrzeby zastosowania szkodliwych chemikaliów. NANO PASTA F2 stanowi bardzo efektywną i ekonomiczną ochronę lakierowanych powierzchni.
•
•
•
•
•
•
•
•
Długotrwała doskonała ochrona
Doskonała ochrona przed promieniowaniem UV
Wysoki połysk i jedwabna powierzchnia
Prewencja przed brudem i zanieczyszczeniem
Znacznie wydłuża czystość powierzchni
Odporność przeciw mikro zarysowaniami i uderzeniami
Dzięki retrakcji wody ułatwia późniejsze czyszczenie
Duża odporność podczas mycia w myjniach i podczas czyszczenia myjniami wysokociśnieniowymi podczas dwufazowej ochrony NANO PASTĄ F1/F2
NANO PASTA F2 to druga część dwufazowej nano ochrony zapewnia końcową ochronę powierzchni. NANO PASTA F1 to podstawowy produkt renowacyjny na starsze i brudne
powierzchnie. Natomiast NANO PASTA F2 jest górną warstwą ochrony, która wytwarza ekstra jedwabną powierzchnię i wysoki połysk. Zalecamy użycie kompletnej dwu fazowej
ochrony. Tylko w przypadku zupełnie nowego lakieru lub farby wystarczy drugi stopień F2.
EN
NANO PASTE F2
Polymeric hydrophobic UV protection for dyed and painted surfaces, it is the second of a two-stage protection F1 / F2. It is produced based on fluoro polymers. Used for
new paint and varnish without pretreatment and older surfaces treated with nano coating F1. Especially for the maintenance and protection of new colors and varnishes. On
colored surfaces extends their gloss (mirror effect), creates a silky finish, brightens colors, while providing long-term protection. On the surface, forming aN ultra-thin, invisible
hydrophobic layer with high surface energy that prevents subsequent contamination, hand imprints, settling of mineral and lime scale, oxidation and also protects against
scratches and shocks. It is very resistant to chemical cleaning agents. Its hydrophobic effect protects the treated surface from water, dirt and contamination. Thanks to the
antistatic effect greatly simplifies subsequent purification without the use of hazardous chemicals. NANO PASTE F2 provides a highly efficient and economical protection on
painted surfaces.
•
•
•
•
•
•
•
•
Excellent long-term protection
Excellent UV protection
High gloss and satin finish
Prevention against dirt and fouling
Significantly extended surface cleanness
Resistance against micro-scratches and shocks
Thanks to water retraction simplifies subsequent cleaning
Suitable for washing in dishwashers and cleaning with high pressure, when applied the two-stage protection NANO PASTE F1 / F2
NANO PASTE F2 is the second of a two-stage nano protection and provides a final surface protection. NANO PASTE F1 is a basic renovation on an older product and faded
surfaces. In contrast, NANO PASTE F2 is a top protection with an extra silky finish and beautiful shine. We recommend using the entire two-stage protection. Only in the case of
a completely new varnish or paint use just the second stage F2.
APPLICATION
Shake well before use! Product is ready for use, it is used on clean and dry surfaces that are not hot or on the sun. Use about 3-5 ml / m².
Manual application: cloth (canvas) or sponge (microfiber). Spread evenly in a circular motion on the surface and let it dry, then wipe dry, best apply over PASTE F1 and let it dry,
then wipe and polish till dry. Optimal protective effect and hardness of polishes will come after 12 hours when the nanoparticles settle on the surface and create a protective
shield (crystal lattice). Do not let the car in foul weathering during this period (rain, storm, riding in abrasive dusty environment, etc.)
DE
NANO PASTE F2
POLYMER HYDROPHOBE UV-SCHUTZ, FÜR GEFÄRBTE UND LACKIERTE OBERFLÄCHEN, ist der zweite Teil einer zweistufigen Nanoschutz F1/F2 und ist auf der Basis von
fluorierten Polymeren hergestellt. Wird für neue Farben und Lacken ohne Vorbehandlung und ältere Oberflächen mit Nanobeschichtung F1 behandelt. Vor allem für die
Erhaltung und den Schutz der neuen Farben und Lacke. Es verlängert den Glanz (Spiegeleffekt) auf farbigen Flächen, schafft einen Seiden-Finish, hellt Farben, während die
langfristigen Schutz erzeugt. An der Oberfläche wird eine ultradünne, unsichtbare wasserabweisenden Schicht mit hoher Oberflächenenergie gebildet, die schützt vor späteren
Kontamination, Handabdrücke, Mineral und Kalkablagerungen, Oxidation und auch vor Kratzern und Stößen. Es ist sehr beständig gegenüber chemischen Reinigungsmitteln.
Seine hydrophobe Effekt schützt die behandelte Oberfläche vor Wasser, Schmutz und Verunreinigungen. Dank der antistatischen Wirkung nachfolgende Reinigung erheblich
vereinfacht, ohne die Verwendung von gefährlichen Chemikalien. NANO PASTE F2 bietet hochwirksamen und ökonomischen Schutz auf lackierten Oberflächen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Langfristige ausgezeichnete Schutz
Ausgezeichnete UV-Schutz
Hochglänzende und seide Fläche
Prevention gegen Schmutz und Verschmutzung
Es deutlich verlängert Reinheit der Oberflächen
Widerstandsfähigkeit gegen Mikro-Kratzer und Schläge
Dank Re-Traktion des Wasser es erleichtert die anschließende Reinigung
Beständigkeit beim Waschen in Waschanlagen und Hochdruckreinigung wenn anwenden der zweistufigen Schutz NANO PASTE F1 / F2
NANO PASTE F2 ist der zweite Teil einer zweistufigen Nanoschutz, der eine final Oberflächenschutz bietet. NANO PASTE F1 ist eine grundlegende Produkt für Renovierung eine
ältere und verblasste Oberflächen. Im Gegensatz NANO PASTE F2 ist ein Ober-Schutz mit extra seidiges Finish und schönen Glanz. Wir empfehlen, den gesamten zweistufigen
Schutz zu verwenden, nur dann, wenn eine völlig neue Farbe nur die Bühne NANO PASTE F2 ist genügend.
ANWENDUNGEN
Vor Gebrauch gut schütteln! Produkt ist einsatzbereit, er wird an sauberen und trockenen Oberflächen verwendet, die sind nicht heiß oder sonnenexponiert. Applizieren Sie die
Politur von etwa 3-5 ml / m²! Manuelle Anwendung: Reiben in einer kreisförmigen Bewegung mit Tuch (canvas) oder Schwamm (Mikrofaser) gleichmäßig auf der Oberfläche und
trocknen lassen, dann trocken wischen. Am besten applizieren Sie die Paste auf F1 und trocknen lassen, dann wischen und polieren. Die optimale schützende Wirkung und Härte
von Politur wird nach 12 Stunden zu kommen, wenn die Nanopartikel setzen sich auf der Oberfläche ab und bilden einen Schutzschild (Kristallgitter). Vermeiden Sie daher, das
Auto während dieser Zeit widrigen Wetter Effekte (regen, sturm, fahren in Schleif staubiger Umgebung, etc.)
APLIKACJA
Przed użyciem należy dokładnie wstrząsnąć! Produkt jest przygotowany do bezpośredniego użycia, używa się na czyste i suche powierzchnie, które nie są gorące, lub na słońcu.
Należy nanieść około 3-5 ml/m2. Ręczna aplikacja: szmatką (płótno) lub gąbką (mikro włókno). Rozprowadzić okrężnymi ruchami równomiernie po całej powierzchni, następni
pozostawić do wyschnięcia, następnie wytrzeć do suchego. Najlepiej aplikować na pastę F1 i pozostawić do wyschnięcia, potem wytrzeć i wypolerować do suchego. Optymalny
efekt ochronny i twardość politury nastanie po 12 godzinach, gdy Nano części na powierzchni osiądą i utworzą tarczę ochronną (krystaliczną siatkę), dlatego nie należy pojazd
narażać na nieprzyjaznym wpływom atmosferycznym takim jak (deszcz, burza, jazda w zakurzonym środowisku itd.)
48
49
ANTI-RAIN
ANTI-RAIN
CZ
TEKUTÉ STĚRAČE (ANTI-RAIN)
PERZISTENTNÍ HYDROFOBNÍ NANO OCHRANA SKLA
ANTI-RAIN je specificky vyvinut jako NANO ochrana skla. Na povrchu vytváří ultratenkou hydrofobní
neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, usazování minerálních a vápenatých povlaků, vodní rzi
se samočisticím účinkem (lotosový efekt). Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám,
vytváří tak velmi hygienický povrch. Dlouhotrvajícím efektem chrání ošetřený povrch od vody, znečištění a svým
dlouhodobým hydrofobním účinkem výrazně usnadňuje následné čištění bez používání nebezpečných chemikálií.
Zabraňuje vzniku vápenatých a minerálních usazenin. ANTI-RAIN poskytuje vysoce efektivní ochranu skel i světel
automobilu. Voda se „zabalí“ do kuliček a při vyšší rychlosti než cca 50 km/h na sebe nabaluje špínu, která“utíká“
ze skla. Zabraňuje přilepení hmyzu a přimrzání např. stěračů. Jízda v autě s ošetřenými skly je bezpečnější!
VÝHODY
•
•
•
•
•
•
•
•
dlouhodobá vynikající hydrofobní ochrana
vynikající prevence proti špíně a znečištění
vysoce hygienická
rychle se odpařuje
díky re trakci výrazně usnadňuje následné čištění
zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
jednoduchá a snadná aplikace
100% biologicky odbouratelná
APLIKACE
•
•
•
•
•
•
Produkt je připraven k přímému použití, plochu dokonale umyjte
Ruční aplikace: hadříkem (plátno) nebo houbičkou (mikrovlákno)
Aplikace postřikem: ruční aplikátory, nízkotlakovým stříkáním
Aplikujte vrstvu křížem, mokré do mokrého
Doporučujeme aplikovat dvě vrstvy, druhou vrstvu až po zcela zaschnutí první vrstvy
Po zaschnutí druhé vrstvy povrch otřete suchým a čistým hadříkem
PL
•
•
PŁYNNE WYCIERACZKI (ANTI-RAIN)
PERSISTENTNA NANO OCHRONA SZKŁA
HYDROFOBOWA
ANTI-RAIN specyficznie opracowany, jako NANO ochrona szkła. Na powierzchni wytworzy ultra cienką niewidoczną hydrofobową warstwę z doskonałymi właściwościami
ochronnymi przed zabrudzeniem, osadzaniem powłok mineralnych i wapiennych, rdzy wodnej, z efektem samo oczyszczającym (lotosowy efekt). Utworzona warstwa
uniemożliwia życie bakterii, pleśni, mchu i glonów tworzy higieniczną powierzchnię. Długotrwałe działanie chroni pielęgnowaną powierzchnię przed wodą i zanieczyszczeniami,
jej długotrwałe oddziaływanie hydrofobowe znacznie ułatwia późniejsze oczyszczanie bez stosowania szkodliwych chemikaliów. Zapobiega powstawaniu osadów wapnia
i minerałów. ANTI-RAIN zapewnia bardzo skuteczną ochronę szyb i świateł samochodowych. Woda „zawinie się“ w kuleczki i podczas większej prędkości niż 50 km/h na wiąże
na siebie bród i „ucieka“ z szyby. Zapobiega przyklejaniu się owadów i na przykład przy przymarzaniu na przykład wycieraczek. Jazda w samochodzie z przeprowadzoną aplikacją
jest bezpieczniejsza!
•
•
•
•
•
•
•
Doskonała długotrwała ochrona hydrofobowa
Doskonała profilaktyka przed brudem i zanieczyszczeniami
Higieniczna
Szybko odparowuje
Dzięki retrakcji znacznie upraszcza późniejsze oczyszczanie
Prosta i łatwa aplikacja
100% biodegradalny
APLIKACJA
•
•
•
•
•
•
50
Produkt jest przygotowany do bezpośredniego użycia, powierzchnię należy dokładnie umyć
Ręczna aplikacja: ściereczką (płótnem) lub gąbką (mikro włókna)
Aplikacja spryskiwaczem: ręczne aplikatory, niskociśnieniowym spryskaniem
Należy aplikować do krzyża, mokre do mokrego
Zalecamy aplikowanie dwóch warstw, drugą warstwę dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy
Po wyschnięciu drugiej warstwy należy powierzchnię wyczyścić suchą i czystą ścierką
EN
•
•
LIQUID WIPERS (ANTI-RAIN)
PERSISTENT NANO GLASS PROTECTION
HYDROPHOBIC
ANTI-RAIN is specifically developed as NANO glass protection. Creates an ultra-thin invisible hydrophobic layer on the surface with excellent protection against fouling,
sedimentation of mineral and lime scale, water rust,self-cleaning effect (lotus effect). The formed layer prevents the life of bacteria, moss, mildew and algae and creates
a hygienic surface. Long-lasting effect protects the treated surface from water, fouling and its long hydrophobic effect greatly simplifies subsequent purification without the
use of hazardous chemicals. Prevents calcium and mineral deposits. ANTI-RAIN provides highly efficient protection of glass and lights on a car. Water is „packed“ into the beads
and at a speed higher than 50 km/h dirt is packed in and „runs“ out of the glass. It prevents sticking of insects, and for example freezing of wipers. Driving in the car with treated
glass is safer!
•
•
•
•
•
•
•
•
Excellent long-term hydrophobic protection
Excellent prevention against dirt and fouling
Hygienic
Quickly evaporates
Thanks to retraction significantly simplifies subsequent purification
Guaranteed no poisonous, carcinogenic and toxic substances
Simple and easy application
100% Biodegradable
APPLICATION
•
•
•
•
•
•
The product is ready for use, wash the area thoroughly
Manual application: cloth (canvas) or sponge (microfiber)
Application by spraying: manual applicators, low-pressure spray
Apply a layer crosswise, wet on wet
It is recommend applying two coats, the second coat after the first layer has dried completely
After drying of the second layer clean the surface with a dry cloth
DE
•
•
FLÜSSIG SCHEIBENWISCHER (ANTI-RAIN)
PERSISTENT NANO SCHUTZ FÜR GLAS
HYDROPHOBIC
ANTI-RAIN ist speziell als NANO Schutz für glas entwickelt. Erzeugt ein hydrophoben ultradünne unsichtbare Schicht an der Oberfläche, mit hervorragenden Schutz gegen
Verschmutzung, Sedimentation von mineralischen und Kalkbeschichtung, Wasserrost, und mit Selbstreinigungseffekt (Lotus-Effekt). Die gebildete Schicht verhindert, dass das
Leben von Bakterien, Moos, Schimmel und Algen und schafft eine hygienische Oberfläche. Mit seinem langen Wirkung, schützt die behandelte Oberfläche gegen Wasser und
Verschmutzung und seine lange hydrophobe Effekt erheblich vereinfacht anschließende Reinigung ohne die Verwendung von gefährlichen Chemikalien.
Verhindert Bildung Kalzium und Mineralablagerungen. ANTI-RAIN bietet hocheffizienten Schutz von Glas und Licht des Autos. Wasser wird in den Wülsten „verpackt“ und mit
einer höheren Geschwindigkeit als etwa 50 km / h es mit Schmutz anreichert und „läuft“ aus dem Glas. Verhindert Anhaften der Insekten und Einfrieren z.b. Scheibenwischer.
Fahrt im Auto mit behandelte Glas ist sicherer!
•
•
•
•
•
•
•
Langfristige ausgezeichnete hydrophobe Schutz
Ausgezeichnete Prävention gegen Schmutz und Verschmutzung
Hygienisch
Schnell Verdunstet
Danke ReTraktion anschließende Reinigung erheblich vereinfacht
Keine krebserregend und toxische Stoffe, einfache und leichte anwendungen
100% Biologisch abbaubar
ANWENDUNG
•
•
•
•
•
•
Das Produkt ist gebrauchsfertig, gründlich waschen Sie die Oberfläche.
Manuelle Anwendung: Tuch (canvas) oder Schwamm (Mikrofaser)
Anwendung durch Sprühen: manuelle Applikatoren, Niederdruck-Spritz.
Tragen Sie eine Schicht über Kreuz, nass in nass.
Wir empfehlen die Anwendung von zwei Schichten, die zweite Schicht bis nach dem vollständigem Trocknen der ersten Schicht.
Nach dem Trocknen der zweiten Schicht mit einem trockenen, sauberen Tuch die Oberfläche zu wischen.
51

Podobne dokumenty