czujniki dualne system ya la rm owe srx-1100

Transkrypt

czujniki dualne system ya la rm owe srx-1100
CZUJNIKI DUALNE
SRX-1100
SYSTEMY ALARMOWE
CZUJNIK DUALNY
Dane techniczne
Typ
Sygna³
PIR + MIKROFALA
Mikroprocesorowa analiza widma sygna³u PIR
oraz dodatkowa detekcja mikrofalowa
Konstrukcja
Sztywna kulista soczewka z filtrem œwiat³a
bia³ego i unikalne dyfrakcyjne lustro
Regulacja zasiêgu
Tryb pracy
Inne
Potencjomet
Wybór trybu pracy AND lub OR
Opcjonalna czarna soczewka do zastosowañ
przemys³owych
Podwójny pyroelement z kompensacj¹ temperatury
Dowolna wysokoϾ instalacji od 1.5m do 3.6m
Czêstotliwoœæ: 10.525 GHz
Dystrybutor
ul. Pow¹zkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30
[email protected], www.vidicon.pl
www.vidicon.pl
ul. Bema 7-9, 50-265 Wroc³aw
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52
[email protected], www.vidicon.pl
KARTA KATALOGOWA