Regulamin Gimnazjum

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Gimnazjum
Załącznik nr 2 do Statutu Niepublicznego Gimnazjum Językowego im. Mikołaja Kopernika
REGULAMIN SZKOŁY
I. PROCEDURY LEKCYJNE
Rozpoczęcie lekcji
1. Na początku lekcji nauczyciel sprawdza listę obecności.
2. Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi na lekcję po zamknięciu drzwi przez nauczyciela, siada
na swoim miejscu, a usprawiedliwia się dopiero po zakończeniu lekcji. Spóźnienie zostanie
odnotowane w dzienniku elektronicznym.
Zachowanie w czasie lekcji
1. Podczas lekcji obowiązuje zakaz jedzenia oraz żucia gumy.
2. Uczeń może pić podczas lekcji czystą wodę pod warunkiem, że uzyskał na to zgodę nauczyciela.
3. Na ławce nie powinny znajdować się żadne przedmioty nie będące przyborami szkolnymi lub
pomocami do danej lekcji.
4. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy uczniowie wstają i ponownie siadają na
polecenie nauczyciela.
Zakończenie lekcji
1. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
2. Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Za porządek w salach lekcyjnych
odpowiadają wszyscy uczniowie.
II. PROCEDURY POZALEKCYJNE
Zastępstwa
1. W czasie zastępstw nauczyciel przeprowadza lekcję z przedmiotu, który jest w planie, lekcję z
własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne.
2. Jeśli zastępstwo zostanie zapowiedziane co najmniej w dniu poprzedzającym lekcję, na której
będzie zastępstwo, uczniowie obowiązani są przygotować się do lekcji odbywającej się w
ramach zastępstwa.
Nieobecności i spóźnienia
1. Rodzice wpisują wszelkie usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym.
2. Jednodniowe nieobecności nie zwalniają ucznia z obowiązku przygotowania się do lekcji. W
przypadku nieobecności ponad 5 dni roboczych uczeń ma prawo uzgodnić z nauczycielem
termin uzupełnienia materiału.
3. Nieobecności i spóźnienia należy usprawiedliwić niezwłocznie po powrocie na zajęcia.
Nieprzekraczalny termin usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień to dwa tygodnie od
powrotu do szkoły. Po tym terminie nieobecności i spóźnienia traktowane są, jako
nieusprawiedliwione. W uzasadnionych przypadkach wychowawca ma prawo odstąpić od tej
zasady.
4. Z zajęć szkolnych zwolnić ucznia mogą:
1

rodzice lub opiekunowie prawni;

dyrektor szkoły lub jego zastępca;

psycholog lub pedagog szkolny;

wychowawca klasy;

nauczyciel, z którego lekcji uczeń miałby być zwolniony;

nauczyciel, po którego lekcji uczeń opuszcza szkołę.
5. Wcześniejsze wyjście ucznia ze szkoły może nastąpić po osobistym zwolnieniu ucznia przez
rodzica lub opiekuna, na podstawie skierowanej do wychowawcy wiadomości w dzienniku
elektronicznym z dopiskiem "zwolniony(-a) do domu" lub po uzgodnieniu przez telefon szkolny
z rodzicem lub opiekunem przez osoby upoważnione.
6. O każdym przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia niezwłocznie informowani
będą rodzice lub opiekunowie.
7. Spóźnienia śródlekcyjne może usprawiedliwić tylko:

dyrektor szkoły lub jego zastępca;

psycholog lub pedagog szkolny;

wychowawca klasy;

nauczyciel, na którego lekcję uczeń się spóźnił, po stwierdzeniu uzasadnionych przyczyn.
8. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii opuszczają szkołę bezpośrednio przed
rozpoczęciem lekcji.
9. W przypadku zwolnienia z zajęć wf uczeń wychodzi ze szkoły przed rozpoczęciem zajęć na
podstawie wpisu rodzica w dzienniku elektronicznym - „do domu”.
III. WYGLĄD UCZNIA GIMNAZJUM
1. Ubiór szkolny jest częścią tradycji szkoły, znakiem przynależności do szkolnej społeczności,
wyróżniającym nas spośród innych szkół.
2. Uczeń przychodzi do szkoły ubrany w strój szkolny i pozostaje w nim do zakończenia wszystkich
zajęć, również pozalekcyjnych.
3. Obowiązkowe elementy stroju szkolnego:

biała koszula/ bluzka - gładka (bez nadruków i aplikacji) z rękawem i z kołnierzykiem, który
umożliwia założenie krawata szkolnego;

krawat szkolny - zawiązany starannie, dosunięty do kołnierzyka;

pozostałe części ubioru (długie spodnie lub spódnica do kolan) powinny być w jednolitym
kolorze czarnym lub granatowym. Rajstopy u dziewcząt powinny być w kolorze cielistym,
czarnym lub granatowym.

dopuszczalne są jednobarwne (czarne lub granatowe) marynarki, swetry, bluzy (bez
kapturów) niezasłaniające krawata, (bez aplikacji i nadruków). Na wniosek samorządu
dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na odstępstwa od stroju szkolnego.
4. Nieakceptowany jest wygląd niechlujny (niestarannie zawiązany krawat, koszula
niewyprasowana, pognieciona, prześwitujący przez koszulę T-shirt lub bielizna, wystające spod
2
koszuli, spodni czy spódnicy inne części ubioru itp.). Uczniowie zobowiązani są do dbałości o
schludny wygląd.
5. W czasie wyjść poza szkołę na oficjalne uroczystości, podczas których uczeń reprezentuje
szkołę, jak również w szkole w czasie oficjalnych uroczystości obowiązuje szkolny strój galowy:
dziewczęta – białe bluzki koszulowe, krawat, granatowa lub czarna spódnica do kolan,
odpowiednio dobrane buty; chłopcy – biała koszula, krawat, eleganckie spodnie (nie dżinsy)
lub garnitur, odpowiednio dobrane buty.
6. Niedopuszczalne jest ozdabianie stroju szkolnego (apaszki, szale, ozdobne paski, korale, szelki
itp.).
7. W szkole obowiązuje wygodne obuwie sportowe (typu adidasy, trampki, tenisówki) lub
sandały. Nie jest dozwolone noszenie butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie.
8. Włosy uczniów powinny być zadbane i czyste. Nie do przyjęcia są fryzury subkulturowe (dredy,
irokez, itp.).
9. W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane paznokcie,
piercing, tatuaż, oraz wszelkie elementy wyglądu charakterystyczne dla subkultur, a także
odkryte brzuchy lub plecy.
10. Uczniowie, którzy pojawią się w szkole bez odpowiedniego stroju szkolnego otrzymują uwagę
wpisaną do dziennika elektronicznego oraz zakładają strój zastępczy, który zobowiązani są
nosić przez cały dzień, a potem zwrócić po uprzednim upraniu i uprasowaniu.
11. Uczennica, która przyjdzie do szkoły w niedozwolonym makijażu lub z pomalowanymi
paznokciami zostanie poproszona o ich zmycie (zestaw do demakijażu znajduje się w szkole).
Fakt ten również jest odnotowywany w dzienniku elektronicznym.
12. Niedozwolone jest noszenie na terenie szkoły nakrycia głowy.
13. W szkole akceptowane są:

małe kolczyki (klipsy) przylegające do ucha;

jeden pierścionek, jedna bransoletka.
IV. ZACHOWANIE UCZNIA W SZKOLE
1. Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły.
2. Uczeń stosuje, na co dzień zwroty: „PROSZĘ”, „DZIĘKUJĘ”, „PRZEPRASZAM”.
3. Uczeń przychodzi punktualnie na zajęcia.
4. Uczeń nie zaczepia innych uczniów, nie używa przemocy fizycznej i słownej.
5. Uczeń dba o kulturę języka:

nie używa wulgarnych słów;

rozmawia nie podnosząc głosu;

grzecznie zwraca się do innych;

mówi poprawną polszczyzną.
6. Jest odpowiedzialny i prawdomówny:

ma odwagę przyznać się do winy;
3

nie kłamie;

nie ściąga;

nie zrzuca odpowiedzialności na innych, ale ponosi ją sam.
7. Kulturalnie zachowuje się w czasie szkolnych uroczystości.
8. Nie ulega nałogom:

nie pali papierosów;

nie pije alkoholu;

nie używa narkotyków.
9. Pamięta o kulturalnym zachowaniu poza szkołą:

kłania się na powitanie osobom, które zna,

ustępuje miejsca osobom starszym,

stosuje formuły grzecznościowe,

nie zaśmieca i nie niszczy otoczenia, chroni przyrodę.
10. Nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie
dla zdrowia lub życia członków społeczności szkolnej.
11. Godnie reprezentuje szkołę.
V. ZASADY OCENIANIA UCZNIA
Oceny
1. Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu.
2. Uczeń ma prawo do pełnej informacji o swoich ocenach.
3. O ocenach informuje nauczyciel dokonując wpisów do dziennika elektronicznego.
4. Uczniowie posiadają loginy do dziennika elektronicznego i mają stały wgląd w swoje oceny.
5. Na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego uczeń ma prawo znać przewidywaną ocenę z
przedmiotu. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów o przewidywanych ocenach
rocznych i wpisać je do dziennika elektronicznego.
6. Ocena umiejętności ucznia jest ustalana poprzez:

odpowiedzi ustne;

kartkówki;

sprawdziany pisemne;

prace klasowe;

inne formy oceniania zgodne ze specyfiką przedmiotu.
7. Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówek.
8. Prace klasowe i sprawdziany mogą obejmować dowolny zakres omówionego materiału.
9. Praca klasowa jest zapowiadana co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; termin zostaje
wpisany do dziennika elektronicznego, a zakres i wymagane umiejętności są przedstawiane
uczniom przez nauczyciela.
4
10. W danym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa.
11. W każdym tygodniu mogą odbyć się maksymalnie cztery prace klasowe.
12. W razie nieobecności nauczyciela zapowiedzianą uprzednio pracę klasową lub sprawdzian
przeprowadza w jego zastępstwie inny nauczyciel lub sprawdzian zostanie przełożony na
najbliższy możliwy termin.
13. Uczeń nieobecny ma obowiązek napisania sprawdzianu na pierwszej lekcji tego przedmiotu po
powrocie do szkoły. W przypadku długich nieobecności uczeń ma prawo uzgodnić z
nauczycielem termin uzupełnienia materiału lub jego zaliczenie podczas konsultacji.
14. Sprawdzone i ocenione prace klasowe, sprawdziany oraz kartkówki nauczyciel oddaje
najpóźniej dwa tygodnie, (czyli 10 dni roboczych) po ich przeprowadzeniu. Do tego okresu nie
wlicza się ferii i świąt, dni wolnych od zajęć edukacyjnych oraz nieobecności nauczyciela. Oceny
z prac oddanych później mogą być wpisane do dziennika tylko na wyraźne życzenie ucznia lub
jego opiekunów.
Nieprzygotowania
1. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny. W przypadku
przedmiotów nauczanych w wymiarze do trzech godzin tygodniowo, nieprzygotowanie może
zostać zgłoszone tyle razy w semestrze, ile uczeń ma godzin danego przedmiotu tygodniowo.
W przypadku przedmiotów, których wymiar godzin przekracza trzy godziny lekcyjne
tygodniowo nieprzygotowanie może zostać zgłoszone nie więcej niż trzy razy w semestrze.
2. Uczeń ma obowiązek niezwłocznie uzupełnić braki wynikające z takiego nieprzygotowania.
3. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji, w trakcie sprawdzania obecności.
4. Zwolnienie obejmuje:

odpowiedzi ustne;

niezapowiedziane kartkówki;

brak pracy domowej;

brak stroju na lekcjach wychowania fizycznego;

brak materiałów i przyrządów potrzebnych na lekcji.
Samodzielność pracy
Prace kontrolne, sprawdziany, egzaminy, prace konkursowe uczeń wykonuje w celu uzyskania
informacji o poziomie swoich umiejętności. Niesamodzielność pracy jest traktowana jako
oszukiwanie kolegów, nauczycieli oraz rodziców i powoduje wpis do dokumentacji szkolnej oraz
uzyskanie cząstkowej oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy.
Zajęcia wyrównawcze.
Uczeń, który ma znaczne trudności w opanowaniu materiału nauczania lub uzyskał odpowiednie
zalecenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, może zostać skierowany przez nauczyciela do
udziału w zajęciach wyrównawczych lub reedukacyjnych.
VI. KARY I NAGRODY
Nagrody.
1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może zostać wyróżniony.
5
2. Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może zostać wyróżniony w
następujących formach:

pochwała na forum klasy;

pochwała na forum szkoły;

pisemna pochwała szkoły skierowana do rodziców;

dyplom lub nagroda rzeczowa.
3. Dyrektor szkoły może wnioskować do innych instytucji o przyznanie nagród i stypendiów za
wybitne osiągnięcia uczniów.
4. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp.
odnotowuje się na świadectwach szkolnych.
Kary
1. Za szkody i zniszczenia wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice. O ile to możliwe, uczeń
musi sam usunąć wyrządzoną szkodę.
2. Za złe zachowanie lub naruszenie zasad kultury uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub
pisemne w dzienniku elektronicznym (przez złe zachowanie rozumiane jest niestosowanie się
do postanowień niniejszego regulaminu).
3. Za poważniejsze przewinienia uczeń otrzymuje naganę na forum klasy.
4. W przypadku powtarzającego się złego zachowania szkoła wzywa rodziców na rozmowę.
5. Uczeń, którego zachowanie jest niewłaściwe może zostać wyłączony z imprez o charakterze
rekreacyjnym (klasowych i szkolnych) organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi.
6. O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy lub dyrektor szkoły, w razie potrzeby
konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie.
7. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się pisemnie do dyrektora szkoły od nałożonej kary w
ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o jej nałożeniu.
8. Za otrzymanie informacji uważa się datę dokonania odpowiedniego wpisu w dzienniku
elektronicznym.
9. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 7 dni od daty jego wpływu.
VII. INNE WAŻNE USTALENIA
1. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć
lekcyjnych liczony jest od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej lekcji w planie zajęć
ucznia.
2. W czasie przerw, o ile pozwala na to pogoda, uczniowie mogą przebywać na tarasie
przylegającym do lokalu szkoły.
3. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć
wyłącznie pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły.
4. Na terenie szkoły, w czasie zajęć lekcyjnych oraz przerw obowiązuje zakaz korzystania ze
sprzętu elektronicznego (tablety, odtwarzacze mp3 itp.).
6
5. Uczniowie zobowiązani są do wyłączenia telefonów komórkowych i przekazania ich do
depozytu na ręce nauczyciela prowadzącego pierwszą lekcję. Przed wyjściem do domu
uczniowie odbierają telefony od nauczyciela, z którym mają ostatnią lekcję.
6. W sytuacji awaryjnej uczeń może skorzystać z telefonu po udzieleniu wyraźnej zgody przez
nauczyciela.
7. Korzystanie ze sprzętu elektronicznego na terenie szkoły bez zezwolenia skutkuje jego
odebraniem i złożeniem w sekretariacie szkoły. Sprzęt ten mogą odebrać osobiście tylko
opiekunowie dziecka.
7

Podobne dokumenty