REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ
„Nagrody za Paragony II"
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „Nagrody za Paragony II" („Loteria”).
2. Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia,
nr KRS: 0000254913 („Organizator”). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul.
Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym
Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000254913 (zwany dalej:
Organizatorem).
3. Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Gdyni. Loteria
prowadzona jest na terenie:
a. Centrum Handlowo - Rozrywkowego Pasaż Grunwaldzki Plac Grunwaldzki 22, 50-363
Wrocław („Centrum Pasaż Grunwaldzki”).
b. Centrum Handlowo - Rozrywkowego Galaxy przy Al. Wyzwolenia 18-20, 70-554
Szczecin („Centrum Galaxy”) z wyłączeniem hipermarketu Real.
Powyższe centra zwane są również w dalszej części regulaminu „Centrum”.
4. Celem Loterii jest zwiększenie frekwencji klientów danego Centrum, promocja, wzrost
sprzedaży towarów i usług w sklepach i punktach usługowych biorących udział w Loterii na
terenie danego Centrum.
5. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat
dokonująca zakupu na terenie Centrum, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu
cywilnego („Uczestnik”). W Loterii nie mogą uczestniczyć: członkowie Komisji Nadzoru
Loterii, Organizator i jego pracownicy, pracownicy administracji Centrów, właściciele oraz
pracownicy: punktów handlowych i usługowych znajdujących się
na terenie każdego
Centrum, ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego każdego Centrum oraz ich rodziny:
tj. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
6. Loteria zaczyna się w dniu 03.06.2015 roku, a kończy w dniu 14.08.2015 roku (włączając w
to postępowanie reklamacyjne).
7. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie towary i usługi (z wyłączeniem napojów
alkoholowych, produktów tytoniowych, produktów leczniczych (leków), doładowań na karty
telefoniczne) dostępne w sklepach i punktach usług oznaczonych plakietką na terenie danego
Centrum. Loterią nie są objęte: kantor, bank, apteka oraz operatorzy sieci komórkowych.
Oznakowanie sklepu umieszczone jest przy wejściu do sklepu i zawierać będzie informację:
„Nagrody za Paragony 2”. Loteria nie obejmuje Delikatesów T&J w Centrum Pasaż
Grunwaldzki i Hipermarketu Real w Centrum Galaxy.
8. Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Loterii prowadzona będzie w terminie
od dnia 05.06.2015 roku do dnia 05.07.2015 roku w sklepach i punktach na terenie danego
Centrum oznaczonych plakietką, w godzinach otwarcia danego Centrum, z uwzględnieniem
indywidualnych godzin pracy sklepów i punktów usług zlokalizowanych w danym Centrum.
Zakup towarów i usług objętych Loterią przed lub po w/w terminie nie uprawnia do wzięcia
udziału w Loterii. Dodatkowo lista punktów, w których można dokonać zakupu
uprawniającego do udziału w Loterii będzie udostępniona dla Uczestników w urządzeniach
multimedialnych rozstawionych na terenie Centrum tzw. Rabatomatach („Rabatomaty”).
9. Punkt Obsługi Loterii zlokalizowany jest na terenie:
a)
Centrum Pasaż Grunwaldzki na poziomie 0, w okolicy głównego wejścia od
strony Ronda Regana, naprzeciwko sklepu Caterina (czynny w godzinach
wskazanych w pkt 30 Regulaminu),
b)
w Centrum Galaxy na parterze, naprzeciwko sklepu SOLAR (czynny w
godzinach wskazanych w pkt 30 Regulaminu).
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
10. Aby zostać uczestnikiem Loterii należy spełnić łącznie następujące warunki:
a)
dokonać transakcji zakupu towarów/usług za dowolną kwotę brutto („Zakup
promocyjny“) w terminie od dnia 05.06.2015 roku do dnia 05.07.2015 roku w
sklepach i punktach usług oznakowanych
plakietką (pkt 7 Regulaminu), w
godzinach otwarcia danego Centrum oraz godzinach otwarcia sklepów i punktów
znajdujących się w danym Centrum,
b)
zarejestrować kod kreskowy umieszczony na odwrocie paragonu fiskalnego
Zakupu promocyjnego w jednym z Rabatomatów poprzez jego przyłożenie do
Rabatomatu w terminie od dnia 05.06.2015 roku do dnia 05.07.2015 roku w
godzinach: od 9:00 do 21:00 od poniedziałku do soboty oraz od 10:00 do 20:00 w
niedzielę, z zastrzeżeniem, że Uczestnik może zarejestrować Kod z paragonu
fiskalnego wyłącznie w tym Centrum, w którym dokonał zakupu.
11. Na odwrocie każdego z paragonów fiskalnych Zakupu promocyjnego znajduje się
wydrukowany co najmniej jeden kod kreskowy (graficzny zapis znaków w postaci kombinacji
jasnych i ciemnych elementów (pasków-kresek) oraz co najmniej jeden Kod (ciąg 13-stu
indywidualnych liczb umieszczonych pod kodem kreskowym). Rabatomaty wystawione będą
w terminie od dnia 05.06.2015 roku do dnia 05.07.2015 roku na terenie Centrum.
12. Lokalizacja pięciu Rabatomatów na terenie Centrum Pasaż Grunwaldzki jest następująca:
a)
na poziomie -1 Centrum koło Delikatesów T&J,
b)
na poziomie 0 Centrum w sąsiedztwie kawiarni Columbus oraz sklepu Smyk,
c)
na poziomie 0 Centrum koło sklepu Sephora,
d)
na poziomie +1 Centrum koło sklepu Zara,
e)
na poziomie +1 Centrum koło sklepu Diverse.
13. Lokalizacja sześciu Rabatomatów na terenie Centrum Galaxy jest następująca:
a)
poziom 0 Centrum – atrium (2 Rabatomaty),
b)
poziom 1 Centrum – naprzeciw linii kas REAL (2 Rabatomaty),
c)
poziom 2 Centrum – naprzeciw sklepu DIVERSE (1 Rabatomat),
d)
poziom 2 Centrum – naprzeciw lokalu PIZZA HUT (1 Rabatomat).
14. Uczestnik jest zobowiązany zachować w trakcie trwania Loterii oryginał paragonu fiskalnego
Zakupu promocyjnego.
W danym Centrum pod uwagę będzie brany wyłącznie paragon
fiskalny dokumentujący dokonanie Zakupu promocyjnego w tym Centrum.
15. Zadaniem Uczestnika jest zarejestrowanie Kodu z posiadanego paragonu fiskalnego Zakupu
promocyjnego w terminie od dnia 05.06.2015 roku do dnia 05.07.2015 roku w godzinach: od
9:00 do 21:00 od poniedziałku do soboty oraz od 10:00 do 20:00 w niedzielę. W tym celu
Uczestnik jest zobowiązany przyłożyć paragon fiskalny dokumentujący dokonanie Zakupu
promocyjnego do czytnika jednego z Rabatomatów, w taki sposób, aby pole skanujące
pokryło się kodem kreskowym na paragonie fiskalnym. Uczestnik może zapoznać się z treścią
Regulaminu, który po naciśnięciu odpowiedniego przycisku wyświetla się na ekranie
Rabatomatu. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Uczestnik
może zarejestrować Kod z paragonu fiskalnego wyłącznie w Centrum, w którym dokonał
Zakupu promocyjnego.
16. Uczestnik może zarejestrować Kod znajdujący się wyłącznie na paragonie fiskalnym, tj.
dokumencie fiskalnym zawierający m.in. takie dane jak: nazwę towaru, wartość towaru, kwotę
opodatkowania brutto, kwotę podatku oraz sumę do zapłaty. W Loterii nie są brane pod uwagę
paragony niefiskalne lub wydruki potwierdzające dokonanie zapłaty kartą płatniczą i inne
dokumenty niebędące paragonem fiskalnym.
17. W przypadku gdy na paragonie fiskalnym znajduje się więcej niż jeden Kod, wówczas
Uczestnik ma prawo zarejestrować w Rabatomacie wszystkie pełne Kody na posiadanym
paragonie fiskalnym w czasie od dnia 05.06.2015 roku do dnia 05.07.2015 roku w godzinach
wskazanych w pkt 15 Regulaminu. W Loterii nie można rejestrować Kodu, którego część
numeru znajduje się na jednym paragonie, a druga część na innym paragonie (łączenie
numeru Kodu z różnych paragonów). Uczestnik ma prawo rejestrować wyłącznie pełne 13-sto
liczbowe Kody znajdujące się wyłącznie na jednym paragonie.
NAGRODY
18. W Centrum Pasaż Grunwaldzki przewidziane zostały następujące nagrody o łącznej wartości
80.910,00 zł brutto:
a)
Nagroda I stopnia: rower uni-bike o wartości 1.430,00 zł brutto – 31 nagród o
łącznej wartości 44.330,00 zł brutto;
b)
Nagroda II stopnia: bon zakupowy o wartości 200 zł brutto do realizacji na terenie
Centrum Pasaż Grunwaldzki – 31 nagród o łącznej wartości 6.200,00 zł brutto;
c)
Nagroda III stopnia: bon zakupowy o wartości 100 zł brutto do realizacji na
terenie Centrum Pasaż Grunwaldzki – 31 nagród o łącznej wartości 3.100,00 zł
brutto;
d)
Nagroda IV stopnia: bon zakupowy o wartości 50 zł brutto do realizacji na
terenie Centrum Pasaż Grunwaldzki – 372 nagrody o łącznej wartości 18.600,00
zł brutto;
e)
Nagroda V stopnia: bon zakupowy o wartości 20 zł brutto do realizacji na terenie
Centrum Pasaż Grunwaldzki – 434 nagrody o łącznej wartości 8.680,00 zł brutto.
19. W Centrum Galaxy przewidziane zostały następujące nagrody o łącznej wartości 77.420,00 zł
brutto:
a)
Nagroda I stopnia: rower Kross CITY Classico III o wartości 1.280,00 zł brutto –
15 nagród o łącznej wartości 19.200,00 zł brutto;
b)
Nagroda II stopnia: rower Kross CITY Classico II o wartości 1.120,00 zł brutto –
16 nagród o łącznej wartości 17.920,00 zł brutto;
c)
Nagroda III stopnia: bon zakupowy o wartości 200 zł brutto do realizacji na
terenie Centrum Galaxy – 62 nagrody o łącznej wartości 12.400,00 zł brutto;
d)
Nagroda IV stopnia: bon zakupowy o wartości 100 zł brutto do realizacji na
terenie Centrum Galaxy – 93 nagrody o łącznej wartości 9.300,00 zł brutto;
e)
Nagroda V stopnia: bon zakupowy o wartości 50 zł brutto do realizacji na terenie
Centrum Galaxy – 248 nagród o łącznej wartości 12.400,00 zł brutto;
f)
Nagroda VI stopnia: bon zakupowy o wartości 20 zł brutto do realizacji na terenie
Centrum Galaxy – 310 nagród o łącznej wartości 6.200,00 zł brutto.
20. Łączna wartość puli nagród wynosi 158.330,00 zł brutto.
Sposób wyłonienia zwycięzców nagród w Loterii
21. W dniu 03.03.2015 roku w biurze Organizatora odbędzie się losowanie godzin, które zostaną
wprowadzone do bazy danych Rabatomatów w celu wyłonienia laureatów nagród. Biuro
Organizatora znajduje się przy ul. Floriańskiej 6/30 D, 03-707 Warszawa.
22. Losowanie godzin dot. Centrum Pasaż Grunwaldzki odbędzie się w następujący sposób: na
każdy dzień (31 dni) w terminie od dnia 05.06.2015 roku do 05.07.2015 roku zostanie
wylosowanych 29 godzin w formacie: godzina.minuta.sekunda (przykładowo: 10.58.32)
z zakresu godzinowego od 9:00 do 20:50, z zastrzeżeniem, że na niedziele w terminie od dnia
07.06.2015 roku do 05.07.2015 roku (5 dni) losowanie będzie z zakresu godzinowego od
10:00 do 19:50. Łącznie na 31 dni zostanie rozlosowanych 899 godzin.
Na każdy dzień pierwsza (w kolejności losowania) wylosowana zostanie: 1 godzina, która
dotyczyć będzie nagrody I stopnia, 1 następna godzina dotyczyć będzie nagrody II stopnia,
kolejna 1 godzina dotyczyć będzie nagrody III stopnia, kolejne 12 godzin dotyczyć będzie
nagród IV stopnia, a ostanie losowane 14 godzin dotyczyć będzie nagród V stopnia.
23. Losowanie godzin dot. Centrum Galaxy odbędzie się w następujący sposób: na każdy dzień
(31 dni) w terminie od dnia 05.06.2015 roku do 05.07.2015 roku zostaną wylosowane 24
godziny
w
formacie:
godzina.minuta.sekunda
(przykładowo:
10.58.32)
z zakresu
godzinowego od 9:00 do 20:50 z zastrzeżeniem, że na niedziele w terminie od dnia
07.06.2015 roku do 05.07.2015 roku (5 dni) losowanie będzie z zakresu godzinowego od
10:00 do 19:50. Łącznie na 31 dni zostaną rozlosowane 744 godziny.
Na każdy dzień pierwsza (w kolejności losowania) pierwsza (w kolejności losowania)
wylosowana zostanie: 1 godzina, która dotyczyć będzie nagród I i II stopnia (rodzaj nagrody
zależy od wyboru laureata na zasadach określonych w pkt 26 Regulaminu), 2 następne
godziny dotyczyć będą nagrody III stopnia, kolejna 3 godziny dotyczyć będą nagród IV
stopnia, kolejne 8 godzin dotyczyć będzie nagród V stopnia, a ostatnie losowane 10 godzin
dotyczyć będzie nagród VI stopnia.
24. Losowanie godzin odbędzie się ręcznie i przeprowadzone zostanie przez członków Komisji
Loterii. Godziny będą losowane z puli karteczek zawierających oznaczenie godzin, natomiast
minuty i sekundy będą losowane z puli zawierającej karteczki z oznaczeniem minut oraz
sekund. Wylosowane godziny zostaną wpisane na listę wyników losowania. Lista wyników
losowania zawierać będzie wskazanie daty, rodzaj nagrody oraz wylosowane godziny, które
przynależeć będą do danej nagrody i daty. Łącznie zostanie wylosowanych: 1.643 godzin
przypadających na 31 dni. Lista wyników losowania godzin jest dokumentem poufnym i jest
dokumentem niedostępnym dla osób postronnych.
25. Wszystkie wylosowane godziny wraz z rodzajem nagrody, z uwzględnieniem podziału na dni
zostaną wprowadzone przez Komisję Loterii do bazy danych Rabatomatów nie później niż do
godz. 9.00 dnia 05.06.2015 roku. Rabatomat nie jest automatem oraz urządzeniem do gier w
rozumieniu art. 23 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr
201, poz. 1540 z późn.zm.).
26. Nagroda przyznana zostanie Uczestnikowi, który jako pierwszy w dowolnym z Rabatomatów
zarejestruje Kod zgodnie z trybem pkt 15 Regulaminu o wylosowanej godzinie lub jako
pierwszy zarejestruje Kod po upływie wylosowanej godziny (w przypadku, gdy żaden z
Uczestników nie zarejestruje Kodu o wylosowanej godzinie). Rodzaj przyznanej nagrody
zależy od dnia i godziny rejestracji Kodu w Rabatomacie. W przypadku wygrania nagrody w
postaci roweru w Centrum Galaxy, Laureat ma prawo wybrać czy chciałby otrzymać rower
określony w pkt 19 a (nagroda I stopnia), czy rower określony w pkt 19 b (nagroda II stopnia).
W przypadku wyczerpania się puli nagród danego rodzaju, Laureat otrzymuje rower, który
jest aktualnie dostępny.
27. W danym dniu nagrody będą przyznawane w kolejności ich wylosowania. W przypadku, gdy:
o wprowadzonej do Rabatomatu godzinie (lub po jej upływie, ale przed upływem następnej w
kolejności godzinie) oraz godzinie następnej w kolejności, żaden z Uczestników nie
zarejestruje Kodu w Rabatomacie, to Uczestnik, który zarejestruje Kod jako pierwszy po
upływie tych godzin otrzymuje nagrodę przypisaną do godziny wylosowanej jako pierwszej w
kolejności. Przykładowo: Rabatomat ma wprowadzoną nagrodę II stopnia wraz z godziną
10.00.00 oraz nagrodę III stopnia wraz z godziną 10.15.30, to Uczestnik, który jako pierwszy
zarejestruje Kod po upływie ww. godzin otrzymuje prawo do nagrody pierwszej, która jest
przypisana do godziny wylosowanej jako pierwsza w kolejności, tj. nagrodę II stopnia z godz.
10.00.00. Na następny w kolejności zarejestrowany Kod, ten sam lub inny Uczestnik
otrzymuje prawo do nagrody, która jest przypisana do godziny wylosowanej jako druga w
kolejności tj. nagrody III stopnia z godz. 10.15.30.
28. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie przyznania nagrody w formie wydruku wygenerowanego
przez Rabatomat bezpośrednio po dokonaniu rejestracji Kodu. Na wydruku potwierdzenia
wskazana zostanie przyznana nagroda, data i godzina rejestracji Kodu, numer zeskanowanego
Kodu oraz dodatkowy kod kontrolny. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania wydruku
potwierdzenia wygranej w celu odbioru nagrody.
29. Jednorazowo sprawdzony Kod staje się nieaktywny i nie uprawnia do otrzymania kolejnej
nagrody lub ponownego skanowania.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
30. Podstawą wydawania nagrody w terminie od 05.06.2015 roku do dnia 05.07.2015 roku w
Punkcie Obsługi Loterii (czynnym od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00,
w niedziele w godzinach od 10:00 do 20:00)
potwierdzającego wygranie nagrody
jest: okazanie oryginału wydruku
oraz okazanie oryginału paragonu fiskalnego
dokumentującego dokonanie Zakupu promocyjnego, który zawiera numer Kodu tożsamy z
numerem wskazanym na wydruku. Uczestnik nie ma prawa odbioru nagrody w przypadku,
gdy nie posiada oryginału wydruku w/w dowodów uczestnictwa. Uczestnik może odebrać
nagrodę wyłącznie w Centrum, w którym otrzymał wydruk z Rabatomatu potwierdzający
wygranie nagrody.
31. Nagrody wydawane będą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zmianami).
32. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) z zastrzeżeniem, że w
przypadku wygrania nagrody I lub II stopnia laureat może wybrać kolor i rozmiar wygranej
nagrody spośród dostępnych do wydania nagród. Nagrody nie mogą być przeniesione na
osoby trzecie.
33. Nieodebranie nagród w terminach określonych w Regulaminie, tj.: w terminie od 05.06.2015
roku do dnia 05.07.2015 roku w godzinach wskazanych w pkt 30 Regulaminu jest
równoznaczne z rezygnacją z nagrody. Nagroda nieodebrana pozostaje własnością
Organizatora.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
34. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje Komisja Loterii, w skład której
wejdzie jedna osoba, posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.
Komisja działa na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora.
35. Regulamin Loterii jest dostępny w biurze Organizatora: Biuro Grymark Sp. z o.o., ul.
Floriańska 6/30D w Warszawie oraz na stronie www.pasazgrunwaldzki.pl, www.galaxycentrum.pl w terminie trwania Loterii. Dodatkowo w terminie 05.06.2015 roku do dnia
05.07.2015 roku Uczestnik może zapoznać się z treścią Regulaminu, który po naciśnięciu
odpowiedniego przycisku wyświetla się na ekranie Rabatomatu.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
36. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie
później niż do dnia 15.07.2015 roku.
37. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje sporządzone w
formie pisemnej i dostarczone na adres biura Organizatora: Biuro Grymark Sp. z o.o., ul.
Floriańska 6/30d, 03-707 Warszawa. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia
jej osobiście lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listem
poleconym.
38. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz U z 2010 roku nr 118 poz. 793)
pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i
miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód
reklamacji oraz treść żądania.
39. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później
niż do dnia 14.08.2015 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
40. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
41. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie
stało się wymagalne.
42. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
43. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań
związanych z niniejszą Loterią będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
44. Każdy Uczestnik, który otrzyma paragon fiskalny, na którym nie widnieje przynajmniej jeden
czytelny i nieuszkodzony Kod, ma prawo do otrzymania nowego Kodu. Na jeden paragon
fiskalny z uszkodzonym Kodem lub Kodami Uczestnik ma prawo otrzymać wyłącznie jeden
Kod. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany zgłosić się w terminie od dnia 05.06.2015 roku
do dnia 05.07.2015 roku do Punktu Obsługi Loterii i okazać paragon fiskalny z wadliwym
Kodem. Pod uwagę będą brane wyłącznie Kody uszkodzone w procesie ich wydruku na
paragonie fiskalnym. Uczestnik może zgłosić wadliwy kod wyłącznie w Centrum, w którym
go otrzymał.
45. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
ani do otrzymania jej ekwiwalentu.
46. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
47. Dane osobowe uczestników Loterii będą pobierane oraz przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101,
poz. 926 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia Loterii.

Podobne dokumenty