inet_atut - System iNET - Atut

Komentarze

Transkrypt

inet_atut - System iNET - Atut
Nie musisz kupować detektorów gazów – masz do dyspozycji rozwiązania
systemu iNet Instrument Network™
Wyobraź sobie miejsce pracy której jest bezpieczne, bardziej wydajne i nie
generujące niespodziewanych kosztów. iNet Instrument Network™ umoŜliwia automatyczną
kontrolę całego systemu detekcji gazów dzięki połączeniu opatentowanej technologii,
automatyzacji i najlepszych rozwiązań logistycznych.
Działanie systemu oparte jest na komunikacji pomiędzy pracownikiem zarządzającym
detektorami a systemem iNet™ poprzez sieć Internet przy wykorzystaniu stacji dokującej DS2
Docking Station™.
Przesyłane dane dotyczące detektorów włączonych do systemu iNet™ umoŜliwiają ciągły
zdalny monitoring stanu uŜytkowanych urządzeń i automatyczne raportowanie o bieŜących
potrzebach serwisowych lub wykrytych nieprawidłowościach w pracy mierników.
Jakie podstawowe elementy zawiera system iNet Instrument Network™?
serwer rejestrujący i przechowujący dane klienta dotyczące zarządzanego systemu
detekcji
oprogramowanie analizujące i raportujące zapisane dane
stacje dokujące DS2 Docking Station™
wybrane przez klienta modele detektorów gazów
Co potrafi iNet™?
••
••
••
••
••
••
przeprowadza testowanie i kalibrację detektorów
analizuje dane rejestrowane przez urządzenia
identyfikuje potrzeby serwisowe
generuje okresowe raporty zgodnie z ustalonym harmonogramem
przesyła komunikaty ostrzegawcze
inicjuje działania serwisowe i naprawcze
Dystrybucja i serwis: Atut Sp. z o.o
ul. B. Prusa 8, 20-064 LUBLIN
tel./fax: (81) 740 33 45
e-mail: [email protected]
Jak działa system iNet™?
Co daje iNet™ uŜytkownikowi?
Zapewnia niezawodność uŜytkowanego sprzętu.
Zautomatyzowane utrzymanie i konserwacja gwarantują pełną sprawność pracujących
detektorów, ułatwiając i umoŜliwiając tym samym uŜytkowanie mierników przez kaŜdego z
pracowników. Rezultatem jest bezpieczne miejsce pracy i wsparcie działań w zakresie
bezpieczeństwa zgodnie ze stawianymi wymaganiami.
Zwiększa bezpieczeństwo, redukuje ryzyko.
UŜytkownicy systemu iNet™ otrzymują elektroniczne oraz drukowane dane dokumentujące
zgodność procedur z wymaganiami, które mogą być przedstawiane audytorom
zewnętrznym. Raporty mogą stanowić równieŜ podstawę do kontroli zgodności z
wewnętrznymi regulacjami zakładu.
Zwiększa wydajność.
Zautomatyzowany system kontroli i konserwacji oszczędza czas przeznaczany na analizę i
działania w stosunku do standardowych procedur utrzymania detektorów, dzięki czemu
pozwala na skoncentrowanie działań bezpośrednio wpływających produktywność i
wydajność zakładu.
Dystrybucja i serwis: Atut Sp. z o.o
ul. B. Prusa 8, 20-064 LUBLIN
tel./fax: (81) 740 33 45
e-mail: [email protected]
Dostępne opcje serwisu iNet™
iNet Exchange™ Program
W sytuacji zdiagnozowania nieprawidłowego działania detektora u uŜytkownika natychmiast
zostaje przygotowane urządzenie zastępcze, które wysyłane jest w przeciągu 24 godzin.
W tym samym czasie uŜytkownik wysyła do serwisu ISC uszkodzony detektor z góry
opłaconym transportem.
iNet Parts™ Program
iNet Parts Program™ jest idealnym rozwiązaniem dla klientów preferujących samodzielne
przeprowadzanie konserwacji i napraw uŜytkowanych detektorów.
W sytuacji zdiagnozowania nieprawidłowego działania urządzenia wszystkie niezbędne
części są wysyłane w przeciągu 24 godzin.
iNet On-Site™ Program
W sytuacji zdiagnozowania nieprawidłowego działania urządzenia lub konieczności
przeprowadzenia rutynowych zaplanowanych działań serwisowych autoryzowany technik
serwisowy detektorów ISC zostaje wysłany bezpośrednio w miejsce lokalizacji zakładu
uŜytkownika. Wariant dostępny dla wybranych obszarów.
Koszty utrzymania systemu iNet™
Czteroletni (48 miesięczny) kontrakt w zakresie uŜytkowania systemu iNet gwarantuje stałe
przewidywalne koszty. Całkowita opłata obejmuje swoim zakresem koszty związane z
dostarczeniem i eksploatacją niezbędnych urządzeń (detektory, stacje dokujące, akcesoria
oraz serwer), części zamienne, przesyłki, instalację oraz serwis w zakresie wybranego wariantu.
W momencie odnawiania kontraktu uŜytkownik ma moŜliwość odnowienia systemu detekcji o
najnowsze dostępne rozwiązania lub pozostania przy dotychczas uŜytkowanych
urządzeniach.
W trakcie trwania kontraktu zawsze istnieje moŜliwość jego rozszerzenia o dodatkowe
detektory i akcesoria. W przypadku krótkookresowych potrzeb zwiększenia liczby urządzeń w
systemie
dostępna
jest
równieŜ
opcja
wynajmu
urządzeń.
Dystrybucja i serwis: Atut Sp. z o.o
ul. B. Prusa 8, 20-064 LUBLIN
tel./fax: (81) 740 33 45
e-mail: [email protected]
Zdalna kontrola i monitorowanie urządzeń - iNet Control™
iNet Control™ umoŜliwia zdalną kontrolę całego systemu detekcji gazów poprzez sieć Internet.
Po zalogowaniu do systemu uŜytkownik ma moŜliwość podglądu stopnia zuŜycia wyposaŜenia,
przeprowadzanych konserwacji i zarejestrowanych zdarzeń alarmowych. iNet Control™
przedstawia dane informujące o dacie ostatniej kalibracji urządzenia, stopniu zuŜycia sensorów
i detektorach, które zarejestrowały stany alarmowe bieŜącego dnia. Dostępne w kolejnym
poziomie bardziej szczegółowe dane pozwalają zidentyfikować źródło potencjalnych
problemów i podjąć niezbędne działania zapobiegawcze.
Czy pracownicy uŜytkują detektory
działające prawidłowo?
Czy detektory są uŜywane
prawidłowo?
Czy znasz obszary i stopień
zagroŜenia?
Dzięki iNet Control™ dokładnie
wiesz, które z detektorów są
uŜywane bez przeprowadzania
testowania lub kalibracji.
iNet Control™ diagnozuje dane
dotyczące sensorów w kaŜdym
pracującym urządzeniu.
Wiesz, które stanowiska są
zagroŜone potencjalnym ryzykiem.
Dzięki iNet Control™ wiesz czy
którykolwiek z pracowników
wyłączył urządzenie w
warunkach zagroŜenia.
Kontrolujesz równieŜ czy progi
alarmowe i interwały rejestracji
danych zostały ustawione
zgodnie z wprowadzonymi
standardami.
iNet Control™ wskaŜe, które z
detektorów zidentyfikowały
warunki zagroŜenia oraz kiedy i
gdzie wystąpiła sytuacja
alarmowa.
iNet Control™ umoŜliwia łatwe zarządzanie systemem detekcji gazów:
••
••
••
••
••
••
śledzi przeprowadzane działania
porównuje działania do załoŜonych norm
monitoruje trendy w celu identyfikacji potencjalnych problemów
kontroluje działania pracowników
konfiguruje dane i raporty
identyfikuje adresatów i częstotliwość przesyłania raportów poprzez e-mail
Dystrybucja i serwis: Atut Sp. z o.o
ul. B. Prusa 8, 20-064 LUBLIN
tel./fax: (81) 740 33 45
e-mail: [email protected]
Przykładowe rodzaje raportów generowanych przez system iNet:
Tygodniowe raporty stanu wyposaŜenia:
••
••
zestawienie statusów kalibracji
••
••
pominięte kalibracje
••
••
stan zuŜycia sensorów
••
daty waŜności mieszanek kalibracyjnych
liczba dni od ostatniej kalibracji
wiek sensorów
ciśnienia gazów kalibracyjnych
Raporty ostrzegawcze informujące o pominiętych
zaplanowanych zadaniach:
••
••
••
••
testowaniu
kalibracji
ładowaniu
zczytywaniu danych itp.
MoŜliwość ustawienia częstotliwości raportowania przez
uŜytkownika.
Raporty podsumowujące zdarzenia alarmowe zawierające:
••
••
••
••
••
••
••
identyfikator detektora
dane uŜytkownika
lokalizację
rodzaj gazu
datę i czas
okres trwania alarmu
stęŜenia itd.
MoŜliwość ustawienia częstotliwości raportowania przez
uŜytkownika.
Dystrybucja i serwis: Atut Sp. z o.o
ul. B. Prusa 8, 20-064 LUBLIN
tel./fax: (81) 740 33 45
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty