Człowiek – najlepsza inwestycja

Transkrypt

Człowiek – najlepsza inwestycja
Człowiek – najlepsza inwestycja
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ropczycach, w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest projekt pod hasłem
„Równy start dla wszystkich – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
niepełnosprawnych”.
Realizacja przebiega w ramach IX Priorytetu „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”, obejmującego działania 9.2 „Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Instytucją pośredniczącą w
realizacji projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Wykonawca to
Powiat Ropczycko – Sędziszowski/Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.
Projekt obejmuje okres od 1 września 2011r. do 30 wrzesieo 2012r. Projekt
zawiera komponent ponadnarodowy. Partnerem jest Liget Uti Altalanos Iskola,
Elokeszito Keszsegfejleszto Specialis Szakiskola es EGYMI , Szolnok, Węgry.
Celem głównym projektu jest między innymi wzmocnienie atrakcyjności
i jakości kształcenia zawodowego oraz uzyskanie dodatkowych umiejętności
i kwalifikacji zawodowych przez uczniów klas szkoły zawodowej, pobierających
naukę w SOSW w Ropczycach oraz uruchomienie w szkole o kierunku ogrodnik
od 2012r. specjalizacji florysta.
Dyrektor SOSW
Zespół Zarządzający
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Podobne dokumenty