Regulamin Dożynkowego Turnieju Sołectw 1. Turniej przeznaczony

Transkrypt

Regulamin Dożynkowego Turnieju Sołectw 1. Turniej przeznaczony
Regulamin Do ynkowego Turnieju So ectw
1. Turniej przeznaczony jest dla mieszka ców gminy Opatówek. Do Turnieju zg aszane s
dru yny so ectw (6 osobowe, w tym Kapitan dru yny), w uzasadnionych przypadkach
miejscowo'ci mog si( czy).
2. Termin zg oszenia up ywa dnia 24.08.2012r. (pi tek). Zg oszenia dru yn nale y sk ada)
w Urz(dzie Gminy w Opatówku (sekretariat).
3. Do ynkowy Turniej So ectw odb(dzie si( 02.09.2012r. przy Zespole Szkó Ogrodniczych
im. S. Miko ajczyka w Opatówku ul. Parkowa 1
4. Organizatorzy Turnieju: Urz d Gminy w Opatówku, Gminny O'rodek Kultury
w Opatówku.
5. Organizatorzy przewiduj dla uczestników nagrody, dyplomy oraz puchar:
I m-ce - m. in. rower, grill, w(giel do grilla, kie basa, produkty regionalne i inne
II i III m-ce - m. in. grill, w(giel do grilla, kie basa, produkty regionalne i inne
IV, V i VI m-ce - m. in. produkty regionalne i nagrody sportowe
Dodatkowo:
I m-ce - puchar zwyci(scy Do ynkowego Turnieju So ectw 2012r.
I - VI m-ce - dyplomy za zaj(cie miejsca
Wszystkie dru yny otrzymaj dyplomy za udzia .
6. Celem Turnieju jest promocja zdrowego trybu ycia oraz integracja 'rodowiska lokalnego
7. Turniej so ectw przeprowadzi Komisja Konkursowa w sk adzie:
1.Krzysztof Dziedzic - Przewodnicz cy Komisji
2. Antoni Gryczy ski - V-ce Przewodnicz cy Komisji
3.Arkadiusz @a duch - Sekretarz Komisji
4.El bieta W odarska, Bo ena Kaczmarska, Sylwia Matczak, Sylwia B czkiewicz, Urszula
Tomaska - cz onkowie Komisji
8.Konkurencje
odb(d
si(
w
trakcie
trwania
Do ynek
Gminnych
w
czasie
oko o 16:30 - 18:30
9. Podsumowanie i wr(czenie nagród oko o godz. 20:00
10. Dru yny bior ce udzia
w Do ynkowym Turnieju So ectw przed rozpocz(ciem
konkurencji zg aszaj si( po numer startowy.
11. Turniej obejmuje:
1.maksymalnie 25 pkt - z o enie przez so ectwo wie ca do ynkowego (lub inny symbol
do ynkowy, np. kosz tegorocznych plonów, ozdobny bochen chleba z tegorocznego
zbo a).
2.maksymalnie 25 pkt - stolik promocyjny so ectwa (wg inwencji uczestników)
3.maksymalnie 50 pkt - konkurencje dla wspó zawodnictwa - 5 konkurencji maksymalnie
po 10 pkt (I m-ce - 10 pkt, II m-ce - 9 pkt, III m-ce - 8 pkt, IV m-ce - 7 pkt, V m-ce - 6
pkt, VI m-ce - 5 pkt, VII m-ce - 4 pkt, VIII m-ce - 3 pkt, IX m-ce - 2 pkt, X m-ce - 1
pkt)
Maksymalnie razem mo na zdoby) 100 pkt.
W przypadku remisu w danej konkurencji dru yny otrzymuj jednakow ilo') punktów.
W przypadku remisu po rozliczeniu ostatecznym o miejscu zadecyduje konkurencja
polegaj ca na przeci ganiu liny.
12. Konkurencje:
1. Rzut gumofilcem na odleg o') - ka dy zawodnik dru yny jeden raz rzuca gumofilcem
na odleg o'). Wynik
czny dru yny stanowi o wygranej. Pomiar z dok adno'ci do
0,1 metra.
2.Bieg w workach - trasa 6 metrów tam i z powrotem (12 metrów
cznie). Ka dy
zawodnik dru yny bierze udzia w konkurencji. O zwyci(stwie decyduje
czny
najkrótszy czas sztafety
3. Dojenie krowy na czas - 1 wytypowany zawodnik dru yny doi krow( w czasie
1 minuty. O zwyci(stwie decyduje ilo') wydojonego mleka.
4. Obieranie ziemniaków - ka dy zawodnik dru yny otrzymuje ziemniaka do obrania
w ci gu 2 minut. Mierzona jest najd u sza stru yna ka dego zawodnika. O miejscu
decyduje
czna d ugo') 6 stru yn. Stru yny mierzymy z dok adno'ci
co do
centymetra.
5. Oddzielanie grochu od fasoli - 2 zawodników z jednej dru yny w okre'lonym czasie
oddziela z zamkni(tymi oczyma groch od fasoli. O zwyci(stwie decyduje ilo')
wybranej fasoli. Ostateczny wynik pomniejsza si( o ilo') nieprawid owo wybranych
ziaren.
Konkurencje odbywa) si( b(d
równolegle. Dru yny w kolejno'ci alfabetycznej
(wg nadanego przez Komisj( numeru) b(d
przemieszcza) si( pomi(dzy kolejnymi
konkurencjami.
W przypadkach uzasadnionych (np. zdarzenie losowe) organizatorzy zastrzegaj sobie prawo
zmian.
W razie w tpliwo'ci prosimy o kontakt telefoniczny:
sekretariat Urz(du Gminy - (062) 7618537, 7618425
Sekretarz Gminy - 663277779
Do zobaczenia na Turnieju
Organizatorzy