Standardy kursów pwd. i drużynowych - CZUWAJ

Transkrypt

Standardy kursów pwd. i drużynowych - CZUWAJ
Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie dokumentów dotycz¹cych pracy z kadr¹
WSTÊP
DO STANDARDÓW KURSÓW INSTRUKTORSKICH W ZHP
1. Standardy zawieraj¹ obowi¹zkowe treœci, które musz¹ byæ uwzglêdnione w programach kursów przygotowuj¹cych kadrê ZHP do pe³nienia okreœlonej funkcji. Miernikiem ich realizacji s¹
przyjête w standardzie zamierzenia.
2. Komenda kursu na podstawie dokonanej oceny realizacji zamierzeñ przyznaje dyplom ukoñczenia kursu. Komenda kursu mo¿e tak¿e okreœliæ dodatkowe warunki konieczne do uzyskania
dyplomu. Dyplom ukoñczenia kursu (z wyj¹tkiem kursów przewodnikowskich, podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich) jest potwierdzeniem kwalifikacji do pe³nienia funkcji.
3. Ukoñczenie kursu potwierdza w rozkazie odpowiedni komendant (powo³uj¹cy komendê kursu).
4. Osoby, które nie spe³ni³y warunków ukoñczenia kursu, otrzymuj¹ potwierdzenie uczestnictwa
w kursie.
5. Za realizacjê treœci kursów, zgodnie ze standardami, odpowiada komenda (komendant) kursu
oraz zespó³ kadry kszta³c¹cej, który jest organizatorem tego kursu.
6. Treœci okreœlone w standardach mog¹ byæ ³¹czone w dowolny sposób – w zale¿noœci od
koncepcji zajêæ i czasu, którym dysponujemy. Zamierzenia s¹ realizowane przez ca³y czas
trwania kursu.
7. Przy poszczególnych dzia³ach zosta³ okreœlony sugerowany minimalny czas zajêæ (w godzinach zegarowych), który powinien umo¿liwiæ realizacjê zamierzeñ.
8. Po dokonaniu zmian w uk³adzie treœci kursu na dyplomie (zarówno zewnêtrznym, jak i wewnêtrznym) mo¿na w odmienny sposób ni¿ jest to okreœlone w standardzie opisaæ treœci
kursu z uwzglêdnieniem realnej liczby godzin. Ca³kowita minimalna liczba godzin kursu musi
byæ zachowana.
9. Przez e-learning rozumie siê kszta³cenie na odleg³oœæ z wykorzystaniem Internetu. Zajêcia
e-learningu uzupe³niaj¹ tradycyjny proces kszta³cenia. Podaj¹c na dyplomie liczbê godzin
kursu, nale¿y okreœliæ procentowy w nich udzia³ zajêæ w formie e-learningu.
10. Podstawowe przygotowanie do funkcji, zagwarantowane realizacj¹ standardu kursu, mo¿na
uzupe³niaæ o inne treœci – w zale¿noœci od potrzeb i mo¿liwoœci œrodowiska.
11. Realizacja standardu to nie tylko przekazanie wiedzy, ale tak¿e doskonalenie umiejêtnoœci
i kszta³towanie postaw wymagaj¹ce ca³ej sfery duchowego prze¿ycia – obrzêdowoœci, przygody czy puszczañstwa. Ca³oœæ kursu z za³o¿enia jest prowadzona metod¹ harcersk¹. Zgodnie
z przes³aniem hm. Stefana Mirowskiego „Kursu instruktorskiego nie mo¿na odbyæ. Kurs trzeba prze¿yæ”.
STANDARDY SZKOLEÑ INSTRUKTORSKICH
1
Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie dokumentów dotycz¹cych pracy z kadr¹
KURS PRZEWODNIKOWSKI
I. CEL KURSU
Celem kursu jest przygotowanie cz³onka ZHP do bycia instruktorem ZHP.
II. WYMAGANE TREŒCI ORAZ ZAMIERZENIA
TREŒCI
ZAMIERZENIA
Po kursie uczestnik bêdzie:
Podstawy
wychowawcze
· „Podstawy wychowawcze ZHP”
Wiedza
o ZHP
· Statut ZHP – co to za dokument i jak – potrafi³ korzystaæ ze Statutu ZHP,
jest zbudowany, struktura organizacji – zna³ strukturê ZHP,
i miejsce w niej dru¿ynowego i dru¿y- – wiedzia³, jaka jest rola instruktora w organizacji, jego prawa i obowi¹zki,
ny oraz prawa i obowi¹zki instruktora
– zna³ dokument „Podstawy wychowawcze ZHP”,
· Cele, rola, misja ZHP, znaczenie harcer- – zna³ misjê i cele dzia³ania ZHP, umia³ przek³adaæ je na dzia³anie gromady/
dru¿yny,
stwa w spo³eczeñstwie (dla rodziny, szko³y, najbli¿szego œrodowiska, miasta...) – mia³ œwiadomoœæ kszta³towania swoj¹ postaw¹ wizerunku ZHP,
· Kultywowanie tradycji i historii w sys- – potrafi³ wykorzystaæ historiê i tradycjê harcersk¹ do dzia³añ wychowawczych
w ZHP, rozumia³ zwi¹zane z tym szanse i zagro¿enia,
temie wychowawczym ZHP
· Podstawowe regulaminy – dotycz¹ce – zna³ zasady obowi¹zuj¹ce cz³onków ZHP wynikaj¹ce z regulaminu mundurowego,
mundurów, odznak i oznak, musztry
– potrafi³ stosowaæ zasady musztry i ceremonia³u harcerskiego w pracy dru¿yny,
i ceremonia³u harcerskiego
· Ruch skautowy na œwiecie, podsta- – mia³ œwiadomoœæ przynale¿noœci harcerstwa do ruchu skautowego,
wowe informacje o WOSM i WAGGGS – mia³ podstawow¹ wiedzê na temat œwiatowych organizacji skautowych, których
cz³onkiem jest ZHP,
· Przynale¿noœæ do skautingu
Metoda
harcerska
Instruktor
– wychowawca
· Elementy i cechy metody
– zna³ elementy i cechy metody harcerskiej,
· Rozwój psychofizyczny dzieci i m³o- – zna³ rozwój psychofizyczny, potrafi³ prze³o¿yæ go na pracê metod¹ harcersk¹ na
poszczególnych etapach tego rozwoju,
dzie¿y
· Metodyki grup wiekowych
– zna³ g³ówne za³o¿enia poszczególnych metodyk,
– potrafi³ okreœliæ zastosowanie poszczególnych instrumentów metodycznych,
· Ci¹g wychowawczy – szczepy
– rozumia³ znaczenie ci¹gu wychowawczego w procesie wychowania w ZHP,
– wiedzia³, jak praca w szczepach wspiera funkcjonowanie ci¹gu wychowawczego,
· Instruktor jako wychowawca i opie- – rozumia³ treœæ Zobowi¹zania Instruktorskiego,
– potrafi³ okreœliæ, na czym polega rola i postawa instruktora jako opiekuna oraz
kun
jako wychowawcy (pos³uguj¹cego siê metod¹ harcersk¹),
· Rola osobistego przyk³adu instruktora
– umia³ okreœliæ wzór osobowy instruktora ZHP,
– wiedzia³, na czym polega osobisty przyk³ad instruktora w skutecznym stosowaniu metody,
– potrafi³ okreœliæ s³abe i mocne strony w³asnego charakteru w kontekœcie „bycia
instruktorem” i potrafi³ wyznaczyæ zadania do pracy nad sob¹,
– potrafi³ wyznaczyæ sobie cele ¿yciowe,
· Planowanie w³asnego rozwoju
· Stopnie instruktorskie, stopnie harcer- – umia³ zaplanowaæ swój rozwój, wykorzystuj¹c stopnie instruktorskie, stopnie
harcerskie, uprawnienia i odznaki,
skie, uprawnienia i odznaki
– rozumia³ potrzebê dalszego kszta³cenia siê,
· Godzenie ró¿nych ról spo³ecznych
· Warsztat pracy instruktora
· Literatura i media
· Formy doskonal¹ce
2
STANDARDY SZKOLEÑ INSTRUKTORSKICH
– wiedzia³, gdzie szukaæ informacji o wa¿nych sprawach Zwi¹zku,
– umia³ wzbogaciæ swój warsztat pracy, korzystaj¹c z dostêpnych œrodków,
– zna³ konsekwencje odpowiedzialnoœci prawnej za podopiecznych,
– zna³ podstawy prawne dzia³alnoœci gromady/dru¿yny i dru¿ynowego, umia³
znaleŸæ potrzebne mu w tym zakresie informacje,
– umia³ znaleŸæ przepisy dotycz¹ce organizacji imprez, biwaków, obozu,
– umia³ zorganizowaæ bezpieczne zajêcia dla swoich podopiecznych, przewidzieæ
potencjalne sytuacje niebezpieczne dla zdrowia oraz ¿ycia,
– umia³ zachowaæ siê podczas wypadku,
– zna³ zasady higieny pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹,
Bezpieczeñstwo
· Odpowiedzialnoœæ instruktora (dru¿ynowego)
· Podstawy prawne dzia³alnoœci instruktora (w zakresie prawa pañstwowego
i zwi¹zkowego)
· Zasady bezpieczeñstwa podczas imprez i biwaków
· Zasady higieny pracy
Podstawy
planowania pracy
· Planowanie krótko- i d³ugoterminowe – rozumia³ potrzebê planowania, a szczególnie planowania pracy dru¿yny,
– zna³ zasady planowania (analiza sytuacji z uwzglêdnieniem potrzeb, definiowanie celów, budowanie zadañ, zasady organizacji czasu, ocena),
– potrafi³ wyznaczyæ cele i zamierzenia oraz na ich podstawie zaplanowaæ pracê,
Umiejêtno- · Komunikacja
œci interpersonalne
·
·
·
·
Funkcjonowanie w grupie
Bycie liderem
Umiejêtnoœæ budowania grupy
Rozwi¹zywanie konfliktów
· Motywowanie
– zna³ czynniki wp³ywaj¹ce na proces komunikowania siê,
– umia³ zachowaæ siê asertywnie,
– umia³ udzieliæ informacji zwrotnej i przyj¹æ krytykê,
–
–
–
–
–
umia³ zdefiniowaæ rolê instruktora jako lidera,
wiedzia³, jakie cechy i umiejêtnoœci wyró¿niaj¹ lidera,
wiedzia³, jakie procesy zachodz¹ w grupie,
wiedzia³, jakie jest znaczenie konfliktu w grupie,
umia³ radziæ sobie z podstawowymi sytuacjami konfliktowymi,
– rozumia³ potrzebê motywowania,
– potrafi³ przeprowadziæ rozmowê motywuj¹c¹,
– wiedzia³, z jakich instrumentów metodycznych mo¿e skorzystaæ jako dru¿ynowy w motywowaniu swoich podopiecznych,
Hufiec jako · Wspó³tworzenie wspólnoty hufcowej
przez podstawowe jednostki organiwspólnota
zacyjne i kadrê
· Funkcjonowanie w zespole instruktorskim lub wêdrowniczym
· Namiestnictwo
– wiedzia³, na czym polega rola dru¿yn oraz kadry w budowie wspólnoty hufcowej,
– potrafi³ wspó³dzia³aæ w grupie instruktorów przy realizacji zadañ,
– wiedzia³, jakie zespo³y instruktorskie mog¹ mu udzieliæ wsparcia,
– zna³ rolê namiestnictwa,
Sojusznicy · Kontakt z rodzicami i dyrekcjami szkó³
– pozyskiwanie sojuszników; Ruch
gromady
Przyjació³ Harcerstwa; promocja dru/dru¿yny
¿yny i harcerstwa w œrodowisku
· Znaczenie dobrej promocji dla dzia³alnoœci dru¿yny
· Formy promowania dru¿yny
– wiedzia³, gdzie szukaæ sojuszników w pracy wychowawczej,
– œwiadomy roli rodziców jako najwa¿niejszych partnerów w wychowaniu ich
dzieci,
– potrafi³ przeprowadziæ spotkanie z rodzicami i utrzymywaæ z nimi sta³y kontakt,
– wiedzia³, jak pozyskaæ sojuszników w szkole, na osiedlu, w œrodowisku dzia³ania,
– rozumia³ rolê i zna³ formy promocji harcerstwa w œrodowisku lokalnym,
– zna³ drogê s³u¿bow¹ w kontaktach z sojusznikami,
Dokumen- · Instrukcja gromady i dru¿yny
· Ksi¹¿ka pracy dru¿yny w tym ESHD
tacja
· Zasady prowadzenia korespondencji
· Dokumentacja finansowo-gospodarcza
–
–
–
–
–
–
–
Finanse
i gospodarka
dru¿yny
· Przepisy finansowe dotycz¹ce dru¿yny
– regulamin wydany przez GK, stosowanie przepisów w konkretnym hufcu
· Akcje zarobkowe – aspekty prawne,
pomys³y na akcje zarobkowe dla ró¿nych grup wiekowych
· Sk³adka cz³onkowska – znaczenie wychowawcze
· Wychowanie gospodarcze
rozumia³ zasadnoœæ prowadzenia dokumentacji w dru¿ynie,
wiedzia³, jak mo¿e korzystaæ z Elektronicznego Systemu Harcerskich Danych,
zna³ zasady i organizacjê dzia³ania gromady i dru¿yny,
potrafi³ dope³niæ formalnoœci zwi¹zanych z za³o¿eniem dru¿yny,
potrafi³ prowadziæ dokumentacjê dru¿yny (ksi¹¿kê pracy, korespondencjê),
potrafi³ prowadziæ dokumentacjê finansowo-gospodarcz¹ dru¿yny,
zna³ zasady ochrony danych osobowych,
– rozumia³ przepisy znajduj¹ce siê w obowi¹zuj¹cych regulaminach dotycz¹cych
dzia³alnoœci finansowej dru¿yny,
– potrafi³ prowadziæ finanse dru¿yny w sposób wymagany w danym hufcu,
– potrafi³ znaleŸæ dla swojego œrodowiska harcerskiego odpowiedni sposób prowadzenia akcji zarobkowej,
– potrafi³ pracowaæ ze sk³adk¹ cz³onkowsk¹: zna³ cel jej zbierania, potrafi³ u¿ywaæ
jej jako instrumentu do wychowania gospodarczego w dru¿ynie, zna³ sposoby
zbierania sk³adki,
– potrafi³ prowadziæ w dru¿ynie wychowanie gospodarcze,
– wiedzia³, jak¹ rolê pe³ni obóz w ¿yciu dru¿yny,
HAL i HAZ · Rola obozu w ¿yciu dru¿yny
· Podstawowe zasady organizacji kolo- – zna³ regulaminy i przepisy BHP, obowi¹zuj¹ce na koloniach/obozach,
– zna³ podstawowe zasady organizacji wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
nii zuchowej / obozu harcerskiego
STANDARDY SZKOLEÑ INSTRUKTORSKICH
3
III. WSKA¯NIKI ORGANIZACYJNE
1.
·
·
·
Wymagania wobec uczestników:
minimalny wiek – co najmniej 16 lat (rocznikowo)
minimalna liczba uczestników – 10
zalecana wielkoœæ maksymalna dru¿yny kursowej – 20.
·
·
·
2 . Wymagania wobec kadry:
· komendant kursu – posiada odznakê kadry kszta³c¹cej
· komenda kursu (przygotowuj¹ca kurs i obecna podczas trwania kursu) – co najmniej w stopniu przewodnika
· liczba kadry (komendant i inni cz³onkowie komendy) –
minimum 1 osoba na 5 uczestników.
3 . Inne sprawy organizacyjne
· Wskazówki dotycz¹ce sposobu organizacji kursu:
w sposób ci¹g³y (je¿eli brak takich mo¿liwoœci – to weekendowo); wskazane jest wykorzystanie wielu form, pozwalaj¹cych kursantom na prawdziwe „prze¿ycie" kursu.
Podsumowanie kursu winno uwzglêdniaæ przeprowadzenie indywidualnych rozmów instruktorskich.
Czas trwania kursu: minimum 6 dni (ewentualnie minimum trzy weekendy); ogó³em minimum 54 h.
Wskazówki w sprawie e-learningu: zajêcia w e-learningu nie
powinny obejmowaæ wiêcej ni¿ 10% ogólnych treœci kursu.
Dyplomy:
– Kursanci, którzy spe³nili warunki niezbêdne do ukoñczenia kursu, otrzymuj¹ dyplom ukoñczenia kursu.
Pozostali uczestnicy otrzymuj¹ dyplom uczestnictwa
w kursie (nie oznacza pozytywnego ukoñczenia kursu).
– Wystawiane s¹ dwa dyplomy ukoñczenia: wewnêtrzny
(z nazewnictwem ZHP) i zewnêtrzny (z nazewnictwem zrozumia³ym poza organizacj¹).
– Na dyplomach nale¿y umieœciæ nastêpuj¹ce dane: imiê,
nazwisko oraz numer PESEL kursanta, numer dyplomu, imiê i nazwisko komendanta kursu, numer jego
OKK, nazwê zespo³u organizuj¹cego kurs, treœci i liczbê
godzin trwania kursu z okreœleniem procentowym liczby godzin zajêæ zrealizowanych w e-learningu.
– Treœci na dyplomie z sugerowan¹ liczb¹ godzin w blokach:
Dyplom zewnêtrzny
KURS WYCHOWAWCÓW HARCERSKICH
Dyplom wewnêtrzny
KURS PRZEWODNIKOWSKI
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Podstawy wychowawcze – 2 h
Wiedza o ZHP – 3 h
Metoda harcerska – 10 h
Instruktor – wychowawca – 8 h
Bezpieczeñstwo – 3 h
Podstawy planowania pracy – 6 h
Umiejêtnoœci interpersonalne – 10 h
Hufiec jako wspólnota – 4 h
Sojusznicy gromady/dru¿yny – 2 h
Dokumentacja – 2 h
Finanse i gospodarka dru¿yny – 2 h
HAL i HAZ – 2 h
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Podstawy wychowawcze ZHP
Wiedza o ZHP
Metoda wychowawcza ZHP
Lider-wychowawca
Zasady bezpieczeñstwa w pracy z m³odzie¿¹
Podstawy planowania pracy
Umiejêtnoœci interpersonalne
Dzia³anie struktur powiatowych ZHP
Wspó³praca z podmiotami wspieraj¹cymi prace NGO
w œrodowisku dzia³ania
Dokumentacja podstawowych jednostek ZHP
Finanse i gospodarka podstawowych jednostek ZHP
Letni i zimowy wypoczynek dzieci i m³odzie¿y
Razem – 54 h
·
·
Sprawy formalne zwi¹zane z organizacj¹ kursu: kursy organizuje zespó³ na poziomie hufca, kadrê mianuje
komendant hufca, komendant kursu wydaje dyplomy (w tym zewnêtrzne), komendant hufca publikuje w rozkazie listê
osób, które ukoñczy³y kurs. Je¿eli jest to kurs prowadzony przez zespó³ miêdzyhufcowy, to kadrê mianuje komendant
chor¹gwi, komendant kursu wydaje dyplomy (w tym zewnêtrzne), komendant chor¹gwi publikuje w rozkazie listê
osób, które ukoñczy³y kurs.
Dokumentacja: program kursu jest przed kursem zatwierdzany przez szefa HZKK lub MHZKK oraz przesy³any do
wiadomoœci ChZKK; po kursie trafia do archiwum hufca dokumentacja: program, ocena i podsumowanie kadry,
ocena uczestników, konspekty zajêæ, lista uczestników z numerami dyplomów, zestawienie wp³ywów i wydatków.
4 . Warunki ukoñczenia kursu:
· aktywny udzia³ uczestników we wszystkich zajêciach
· wykonanie dodatkowego zadania lub zadañ zleconych przez komendê kursu.
5 . Ewaluacja:
· prowadzona przez uczestników: ocena ca³ego kursu (opcjonalnie ocena ka¿dych zajêæ lub ca³ego dnia)
· prowadzona przez kadrê: podsumowanie ca³ego kursu (³¹cznie z podsumowaniem ocen uczestników) w formie
pisemnej jako ostatni dokument kursowy
· wskazane jest przeprowadzenie dalszej ewaluacji po pó³ roku i po roku od daty przeprowadzenia kursu – badanie, jak
wiedza zdobyta na kursie jest wykorzystywana przez kursantów.
4
STANDARDY SZKOLEÑ INSTRUKTORSKICH
Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie dokumentów dotycz¹cych pracy z kadr¹
KURS DRU¯YNOWYCH ZUCHOWYCH
I. CEL KURSU
Celem kursu jest przygotowanie do funkcji dru¿ynowego zuchowego.
II. WYMAGANE TREŒCI ORAZ ZAMIERZENIA
TREŒCI
ZAMIERZENIA
Po kursie uczestnik bêdzie:
Wstêp do
metodyki
zuchowej
· Charakterystyka metodyki zuchowej – zna³ opis metodyki zuchowej zawarty w uchwale Rady Naczelnej ZHP,
z uwzglêdnieniem rozwoju psychofizycz- – potrafi³ odnieœæ specyfikê metodyki zuchowej do rozwoju psychofizycznego dziecka,
nego
Podstawy
ideowe
Prawo
i Obietnica
Zucha
– potrafi³ stworzyæ cykl zbiórek dotycz¹cych Prawa Zucha (zbiórki pierwszego miesi¹ca
· Rola Prawa Zucha w ¿yciu gromady
oraz wpleœæ Prawo w cykl sprawnoœciowy),
· Obietnica Zucha jako drogowskaz ¿ycia
– potrafi³ zmotywowaæ zuchy do przestrzegania Prawa Zucha,
zucha
– zna³ znaczenie Obietnicy Zucha jako postanowienia zucha,
– potrafi³ przeprowadziæ zbiórkê – Obietnicê Zucha,
Uczenie
· Zabawa w gromadzie zuchowej
w dzia³aniu
System ma- · Szóstki w pracy gromady
³ych grup
– wiedzia³, na czym polega rola zabawy w gromadzie zuchowej,
– rozumia³ ideê pracy szóstkami w gromadzie zuchowej,
– potrafi³ stosowaæ podzia³ na szóstki w pracy gromady,
– potrafi³ zaplanowaæ pracê gromady i sporz¹dziæ program dzia³ania,
· Tworzenie programu gromady
Stale doskonalony · Propozycje programowe ZHP w pracy – umia³ prze³o¿yæ cele na atrakcyjne formy pracy,
– umiejêtnie dostosowywa³ treœci programu do wieku, potrzeb, mo¿liwoœci i oczekiwañ
z gromad¹
i stymuluj¹zuchów,
cy program
– potrafi³ zaplanowaæ realizacjê celów w ramach cyklów sprawnoœciowych,
– potrafi³ oceniæ realizacjê programu i wyci¹gn¹æ wnioski do dalszej pracy,
– zna³ idee programowe i propozycje programowe ZHP oraz potrafi³ je wykorzystaæ
przy tworzeniu programu pracy dru¿yny,
Instrumenty metodyczne
Dzia³anie
gromady
· System instrumentów metodycznych
– zna³ i umia³ stosowaæ system instrumentów metodycznych,
– wiedzia³, jakie cele wychowawcze s¹ realizowane przy pomocy poszczególnych instrumentów,
– potrafi³ motywowaæ zuchy do zdobywania gwiazdek oraz sprawnoœci,
· Sprawnoœci zespo³owe
– wiedzia³, jakie znaczenie odgrywaj¹ sprawnoœci zespo³owe w rozwoju zucha,
– potrafi³ dobraæ odpowiednie sprawnoœci do okreœlonych celów,
– potrafi³ u³o¿yæ odpowiedni cykl sprawnoœciowy, uwzglêdniaj¹c za³o¿one cele wychowawcze,
· Gwiazdki zuchowe
– wiedzia³, jak zmotywowaæ zuchy do zdobywania gwiazdek,
– potrafi³ uk³adaæ dostosowane do potrzeb zucha zadania dotycz¹ce wymagañ gwiazdek i realizacji celów wychowawczych gromady,
– wiedzia³, jak pracowaæ z zuchem trzeciej gwiazdki,
· Sprawnoœci indywidualne
– wiedzia³, jakie znaczenie w rozwoju zucha odgrywaj¹ sprawnoœci indywidualne,
– potrafi³ dobraæ dla ka¿dego zucha odpowiednie zadania sprawnoœci indywidualnych,
– zna³ rolê dru¿ynowego w gromadzie,
· Rola dru¿ynowego
· Demokracja i samorz¹dnoœæ w groma- – potrafi³ pracowaæ z krêgiem rady,
– potrafi³ przydzielaæ funkcje w gromadzie w ramach pracy z szóstkami,
dzie – kr¹g rady
– potrafi³ okreœliæ i rozwi¹zaæ problemy najczêœciej wystêpuj¹ce w pracy gromady,
· Praca z przybocznymi
· Pozyskiwanie przybocznych
· Obrzêd przekazania funkcji dru¿ynowego
– umia³ wspó³pracowaæ z przybocznymi,
– umia³ delegowaæ zadania i wi¹zaæ z nimi odpowiednie kompetencje,
– rozumia³ znaczenie koniecznoœci przygotowania nastêpcy i wiedzia³, jak to robiæ,
· Nabór do gromady
– potrafi³ skutecznie i ró¿norodnie przeprowadziæ nabór do dru¿yny,
· System nagród i kar w gromadzie
– umia³ oddzia³ywaæ pozytywnie na zuchy,
– potrafi³ motywowaæ swoich podopiecznych do pracy,
– rozumia³ wychowawcze znaczenie nagród i kar,
STANDARDY SZKOLEÑ INSTRUKTORSKICH
5
· Miejsce gromady zuchowej w szczepie – rozumia³, na czym polega rola gromady zuchowej w szczepie,
– potrafi³ pracowaæ z zuchami przygotowuj¹cymi siê do przejœcia do dru¿yny harcerskiej,
i hufcu
– rozumia³ potrzebê wspó³pracy gromady z innymi gromadami i jednostkami w hufcu,
Zuchowe
formy
pracy
· Rodzaje zbiórek zuchowych
· Zasady dobrej zbiórki
– wiedzia³, czym jest zbiórka i czym powinna siê charakteryzowaæ, aby byæ ciekaw¹ dla
zuchów,
– zna³ rodzaje zbiórek,
– potrafi³ wymieniæ i zastosowaæ zasady dobrej zbiórki,
– umia³ zorganizowaæ zbiórki pojedyncze, uroczyste, okazjonalne.
– zna³ ró¿norodne formy pracy w gromadzie zuchów,
· Gawêda
– wiedzia³, czym powinna siê charakteryzowaæ dobra gawêda i jak j¹ stworzyæ,
– zna³ æwiczenia, które pomagaj¹ w ciekawym mówieniu,
– zna³ rodzaje gawêd (klasyczna, sytuacyjna, rozmowa, wspólne opowiadanie, scenariusz zbiórki, gawêda goœcia gromady),
– wiedzia³, jakie formy wymienne gawêdy mo¿e wykorzystaæ (czytanie ksi¹¿ki, ogl¹danie TV albo wideo, slajdy, albumy),
· Zwiad
– zna³ rodzaje zwiadów i wiedzia³, kiedy je zastosowaæ (element zbiórki, zadanie miêdzy
zbiórkowe, wycieczka),
– zna³ rolê zwiadu w rozwoju zuchów,
– wiedzia³, w jaki sposób przygotowaæ zwiad,
· Gry i æwiczenia
–
–
–
–
· Majsterka
– zna³ rolê majsterki w rozwoju zucha,
– potrafi³ umiejêtnie j¹ stosowaæ podczas realizacji sprawnoœci zespo³owych i cykli niesprawnoœciowych,
– zna³ rodzaje majsterki,
– wiedzia³, jak i z czego majsterkowaæ,
· Piosenki i pl¹sy
– wiedzia³, jak nauczyæ zuchy piosenki i pl¹su,
– potrafi³ dobraæ piosenki i pl¹sy odpowiednio do potrzeb sprawnoœci, pojedynczej zbiórki,
· Po¿yteczne prace
– zna³ rolê prac po¿ytecznych w rozwoju zucha,
– wiedzia³, jakie rodzaje prac mo¿e wykorzystaæ na zbiórkach, do zadañ miêdzyzbiórkowych i realizacji sprawnoœci indywidualnych przez zuchy,
– wiedzia³, jak zorganizowaæ i zaplanowaæ po¿yteczne prace,
· Zuchowy teatr
–
–
–
–
zna³ rodzaje zuchowego teatru,
wiedzia³, na czym on polega,
zna³ rolê swoj¹ i przybocznych przy jego organizacji,
wiedzia³, gdzie szukaæ repertuaru do przedstawienia,
· Zabawa tematyczna
–
–
–
–
zna³ rolê zabawy w ¿yciu gromady,
wiedzia³, w jaki sposób j¹ zorganizowaæ,
zna³ zasady rz¹dz¹ce zabaw¹ tematyczn¹,
zna³ swoj¹ rolê podczas zabawy tematycznej,
wiedzia³, na czym polegaj¹ gry, æwiczenia i zabawa,
zna³ zasady organizowania i przeprowadzania gier i æwiczeñ,
potrafi³ dostosowaæ gry i æwiczenia do danej sprawnoœci oraz mo¿liwoœci zuchów,
zna³ gry i æwiczenia istotne dla rozwoju zucha,
· Zuchowe znaki zwyczaje, obrzêdy i ta- – zna³ rolê form pracy w zabawie z zuchami,
– umia³ dostosowaæ odpowiednie formy do rodzaju zbiórek,
jemnice
– umia³ ³¹czyæ formy w ca³oœæ zbiórki zuchowej,
– zna³ przyk³ady poszczególnych form i potrafi³ sam je tworzyæ,
– zna³ regulamin dotycz¹cy munduru zuchowego,
– zna³ elementy musztry zuchowej: kr¹g parady, kr¹g przyjaŸni, uk³on zuchowy, proszenie o g³os,
– wiedzia³, jak¹ rolê pe³ni nazwa gromady,
– zna³ wa¿ne elementy obrzêdowoœci gromady i wiedzia³, jak je tworzyæ: totem, kronika,
pieczêæ, skarbiec, pacholik, bank, piosenka i okrzyk, chusta, lista spraw i obecnoœci,
– wiedzia³, w jaki sposób zorganizowaæ uroczystoœci zwi¹zane z za³o¿eniem gromady,
przyjêciem nowego zucha, nadaniem sprawnoœci,
6
Kolonia
zuchowa
· Rola kolonii zuchowej w pracy gromady – zna³ rolê kolonii jako kontynuacji pracy gromady,
zuchowej
– potrafi³ u³o¿yæ zajêcia dostosowane do tematyki kolonii zuchowej,
– zna³ rolê kolonii w rozwoju zucha,
– wiedzia³, jak zorganizowaæ koloniê zuchow¹,
– wiedzia³, jakich problemów mo¿e siê spodziewaæ na kolonii i potrafi³ je rozwi¹zaæ,
Warsztat
pracy dru¿ynowego
· Biblioteczka – literatura
· Formy doskonal¹ce
· Internet i czasopisma
STANDARDY SZKOLEÑ INSTRUKTORSKICH
– potrafi³ wzbogacaæ swój warsztat, korzystaj¹c z literatury prasy, Internetu i ró¿nych
form doskonal¹cych (kursy, seminaria, warsztaty itp.).
III. WSKA¯NIKI ORGANIZACYJNE
1 . Wymagania wobec uczestników:
· minimalny wiek – co najmniej 16 lat (rocznikowo)
· stopieñ instruktorski – przewodnik lub ukoñczony kurs
przewodnikowski
· minimalna liczba uczestników – 10
· zalecana wielkoœæ maksymalna dru¿yny kursowej – 20.
·
·
·
2 . Wymagania wobec kadry:
· komendant kursu – posiada odznakê kadry kszta³c¹cej, wskazane minimum dwuletnie doœwiadczenie w pracy z zuchami,
· komenda kursu (przygotowuj¹ca kurs i obecna podczas
trwania kursu) – co najmniej w stopniu przewodnika, wskazane minimum dwuletnie doœwiadczenie w pracy z zuchami,
· liczba kadry (komendant i inni cz³onkowie komendy) –
minimum 1 osoba na 5 uczestników.
3 . Inne sprawy organizacyjne
· Wskazówki dotycz¹ce sposobu organizacji kursu:
w sposób ci¹g³y lub weekendowo. Wskazane jest wykorzystanie form prze¿yciowych (uczenie w dzia³aniu).
Konieczna jest organizacja podsumowania formy z inDyplom wewnêtrzny
KURS DRU¯YNOWYCH
ZUCHOWYCH
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
dywidualnymi rozmowami instruktorskimi.
Czas trwania kursu: minimum 4 dni lub minimum
dwa weekendy, ogó³em minimum – 36 h.
Wskazówki w sprawie e-learningu: zajêcia e-learningu
nie powinny obejmowaæ wiêcej ni¿ 25% ogólnych treœci
kursu.
Dyplomy:
– Kursanci, którzy spe³nili warunki ukoñczenia kursu,
otrzymuj¹ dyplom ukoñczenia kursu. Pozostali uczestnicy otrzymuj¹ dyplom uczestnictwa w kursie (nie
oznacza pozytywnego ukoñczenia kursu).
– Wystawiane s¹ dwa dyplomy ukoñczenia: wewnêtrzny (z nazewnictwem ZHP) i zewnêtrzny (z nazewnictwem zrozumia³ym poza organizacj¹).
– Na dyplomach nale¿y umieœciæ: imiê, nazwisko oraz numer PESEL kursanta, numer dyplomu, kto prowadzi³
kurs (z numerem OKK), jaki zespó³ kurs zorganizowa³,
treœci i liczbê godzin trwania kursu z okreœleniem procentowym liczby godzin zajêæ zrealizowanych w e-learningu.
– Treœci na dyplomie z sugerowan¹ liczb¹ godzin w blokach:
Dyplom zewnêtrzny
KURS WYCHOWAWCÓW HARCERSKICH,
PRACUJ¥CYCH Z DZIEÆMI W WIEKU 6-10 LAT
Wstêp do metodyki zuchowej – 3 h
Podstawy ideowe – Prawo i Obietnica Zucha – 2 h
Uczenie w dzia³aniu – 1 h
System ma³ych grup – 1 h
Stale doskonalony i stymuluj¹cy program – 5 h
Instrumenty metodyczne – 6 h
Dzia³anie gromady – 5 h
Zuchowe formy pracy – 10 h
Kolonia zuchowa – 2 h
Warsztat pracy dru¿ynowego – 1 h
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Wstêp do metodyki pracy z dzieæmi w wieku 6-10 lat.
Podstawy ideowe – Prawo i Obietnica Zucha
Uczenie w dzia³aniu
System ma³ych grup
Stale doskonalony i stymuluj¹cy program
Instrumenty pracy wychowawczej
Dzia³anie podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP
Formy pracy podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP
Organizacja letniego wypoczynku dzieci
Warsztat pracy lidera
Razem – 36 h
·
·
Sprawy formalne zwi¹zane z organizacj¹ kursu: kursy organizuje hufcowy ZKK (mo¿liwe jest zorganizowanie
kursu na poziomie chor¹gwi lub przez miêdzyhufcowy ZKK, wtedy zadania komendanta hufca realizuje komendant
chor¹gwi), kadrê mianuje komendant hufca, komendant kursu wydaje dyplomy (w tym zewnêtrzne), komendant
hufca publikuje w rozkazie listê osób, które ukoñczy³y kurs.
Dokumentacja: program kursu jest przed kursem zatwierdzany przez szefa ZKK oraz przesy³any do wiadomoœci
ChZKK i referatu zuchowego; po kursie trafia do archiwum hufca dokumentacja: program, ocena i podsumowanie
kadry, ocena uczestników, konspekty zajêæ, lista uczestników, zestawienie wp³ywów i wydatków.
4 . Warunki ukoñczenia kursu:
· aktywny udzia³ uczestników we wszystkich zajêciach
· wykonanie dodatkowego zadania lub zadañ zleconych przez komendê, jak np.:
– opracowanie programu pracy gromady na rok harcerski
– opracowanie cyklu sprawnoœciowego.
5 . Ewaluacja:
· prowadzona przez uczestników: ocena ca³ego kursu (opcjonalnie ocena ka¿dych zajêæ lub ca³ego dnia)
· prowadzona przez kadrê: podsumowanie ca³ego kursu (³¹cznie z podsumowaniem ocen uczestników) w formie
pisemnej jako ostatni dokument kursowy
· wskazane jest przeprowadzenie dalszej ewaluacji po pó³ roku i po roku od zakoñczenia kursu – badanie, jak wiedza
zdobyta na kursie jest wykorzystywana przez kursantów.
STANDARDY SZKOLEÑ INSTRUKTORSKICH
7
Za³¹cznik nr 5
do Uchwa³y GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie dokumentów dotycz¹cych pracy z kadr¹
KURS DRU¯YNOWYCH HARCERSKICH
I. CEL KURSU
Celem kursu jest przygotowanie do funkcji dru¿ynowego harcerskiego.
II. WYMAGANE TREŒCI ORAZ ZAMIERZENIA
TREŒCI
Wstêp do
metodyki
harcerskiej
ZAMIERZENIA
Po kursie uczestnik bêdzie:
· Charakterystyka metodyki harcerskiej – zna³ opis metodyki harcerskiej zawarty w uchwale Rady Naczelnej ZHP,
z uwzglêdnieniem rozwoju psychofi- – potrafi³ odnieœæ specyfikê metodyki harcerskiej do rozwoju psychofizycznego
zycznego
dziecka,
Podstawy
ideowe
· Praca z Prawem i Przyrzeczeniem Har- – potrafi³ œwiadomie wpleœæ wartoœci wynikaj¹ce z Prawa i Przyrzeczenia Harcercerskim w dru¿ynie harcerskiej
skiego w program pracy dru¿yny,
Prawo i Przy- · Obrzêdowoœæ zwi¹zana z Przyrzecze- – rozumia³ rolê Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w wychowaniu,
niem Harcerskim
– umia³ zorganizowaæ i przeprowadziæ Przyrzeczenie Harcerskie,
rzecz. Harc.
Uczenie
w dzia³aniu
· Gra
· Wspó³zawodnictwo
– wiedzia³, na czym polega rola gry w wychowywaniu harcerzy,
– potrafi³ zaplanowaæ i przeprowadziæ dzia³ania w oparciu o grê,
– umia³ wprowadziæ w dzia³ania dru¿yny zasady wspó³zawodnictwa,
System
ma³ych
grup
· System zastêpowy w pracy dru¿yny
· Zasady pracy w ma³ych grupach
· Praca z zastêpowymi
– rozumia³ rolê zastêpu w wychowaniu,
– umia³ zorganizowaæ pracê dru¿yny harcerskiej, wykorzystuj¹c system zastêpowy,
– umia³ pracowaæ z zastêpowymi (kreowaæ i wspieraæ rozwój, motywowaæ i inicjowaæ wymianê doœwiadczeñ miêdzy zastêpowymi),
– rozumia³ rolê i zna³ treœci kszta³cenia zastêpowych, wiedzia³, jak przygotowaæ
i przeprowadziæ kurs zastêpowych,
– zna³ rolê zastêpowego w planowaniu pracy dru¿yny,
Stale doskonalony
i stymuluj¹cy program
· Tworzenie programu dzia³ania dru¿yny
· Propozycje programowe ZHP w pracy dru¿yny
· Techniki harcerskie
· Bohater dru¿yny oraz bohater szczepu, hufca, chor¹gwi
– potrafi³ zaplanowaæ pracê dru¿yny i sporz¹dziæ program pracy,
– umia³ prze³o¿yæ cele na atrakcyjne formy pracy,
– umiejêtnie dostosowywa³ treœci programu do wieku, potrzeb, mo¿liwoœci i oczekiwañ harcerzy,
– potrafi³ oceniæ realizacjê programu i wyci¹gn¹æ wnioski do dalszej pracy,
– zna³ idee programowe i propozycje programowe ZHP oraz potrafi³ je wykorzystaæ przy tworzeniu programu pracy dru¿yny,
– potrafi³ uwzglêdniaæ techniki harcerskie w programie pracy dru¿yn,
– wiedzia³, po co prowadziæ pracê z bohaterem,
– umia³ dokonaæ wyboru bohatera dru¿yny i przeprowadziæ „kampaniê bohater”,
– zna³ ró¿norodne formy pracy z bohaterem, potrafi³ wykorzystywaæ ¿ycie i dorobek patrona do kszta³towania œcie¿ki rozwoju harcerzy,
· System instrumentów metodycznych – zna³ i umia³ stosowaæ system instrumentów metodycznych,
Instru– wiedzia³, jakie cele wychowawcze s¹ realizowane przy pomocy poszczególnych
menty meinstrumentów,
todyczne
– potrafi³ motywowaæ harcerzy do zdobywania stopni, sprawnoœci oraz realizacji
zadañ zespo³owych,
8
· Próba harcerki/harcerza
· Stopnie harcerskie
– potrafi³ prowadziæ próbê harcerza (równie¿ dla zucha trzeciej gwiazdki),
– potrafi³ opracowaæ próbê na stopieñ harcerski w taki sposób, aby by³a ona
rozwijaj¹ca i inspiruj¹ca, a zarazem wpisaæ zadania realizowane na stopieñ
w program pracy dru¿yny,
· Sprawnoœci
– rozumia³ rolê sprawnoœci,
– potrafi³ zmotywowaæ harcerzy do zdobywania sprawnoœci,
STANDARDY SZKOLEÑ INSTRUKTORSKICH
· Zadania zespo³owe
Dzia³anie
dru¿yny
– wiedzia³, jak pracowaæ z zastêpowymi, by potrafili zaplanowaæ zadanie zespo³owe i pokierowaæ jego realizacj¹,
· Rola dru¿ynowego w dru¿ynie harcer- – zna³ rolê dru¿ynowego w dru¿ynie,
skiej
– zna³ cele i zasady pracy z rad¹ dru¿yny i zastêpem zastêpowych,
· Rola i zadania rady dru¿yny
– rozumia³ rolê rady dru¿yny w procesie podejmowania decyzji,
· Praca dru¿ynowego z rad¹ dru¿yny
· Dru¿yna jako wspólnota
– wiedzia³, jakie warunki musz¹ byæ spe³nione, aby dru¿yna harcerska by³a wspól· Zadania dru¿ynowego w budowaniu
not¹,
wspólnoty
– zna³ miejsce i zadania dru¿ynowego w budowaniu wspólnoty,
– wiedzia³, w jaki sposób okreœliæ potrzeby harcerzy w swojej dru¿ynie,
– potrafi³ okreœliæ i rozwi¹zaæ problemy najczêœciej wystêpuj¹ce w pracy dru¿yny,
· Praca z przybocznymi
– umia³ wspó³pracowaæ z przybocznymi,
· Pozyskiwanie przybocznych
– potrafi³ powierzaæ zadania i kompetencje przybocznym,
· Obrzêd przekazania funkcji dru¿yno- – rozumia³ znaczenie koniecznoœci przygotowania nastêpcy i wiedzia³, jak to robiæ,
wego
· Nabór do dru¿yny
– potrafi³ skutecznie i ró¿norodnie przeprowadziæ nabór do dru¿yny,
· Znaczenie wspó³pracy z gromad¹ zu- – potrafi³ uwzglêdniæ w pracy dru¿yny zadania dla zuchów trzeciej gwiazdki,
chow¹
– potrafi³ zaplanowaæ wspó³pracê z gromad¹ zuchow¹,
– rozumia³ rolê i potrafi³ zorganizowaæ obrzêd przyjêcia zuchów do dru¿yny,
· System nagród i kar w dru¿ynie
Formy
pracy
– umia³ oddzia³ywaæ pozytywnie na harcerzy,
– potrafi³ motywowaæ swoich podopiecznych do pracy,
– rozumia³ wychowawcze znaczenie nagród i kar,
· Miejsce dru¿yny harcerskiej w szcze- – rozumia³, na czym polega rola dru¿yny harcerskiej w szczepie,
pie i hufcu
– potrafi³ pracowaæ z harcerzami przygotowuj¹cymi siê do przejœcia do dru¿yny
starszoharcerskiej,
– rozumia³ potrzebê wspó³pracy dru¿yny z innymi dru¿ynami i jednostkami
w hufcu,
· Formy pracy w dru¿ynie harcerskiej
– zna³ i potrafi³ stosowaæ ró¿norodne formy pracy w dru¿ynie harcerskiej,
– potrafi³ dobraæ odpowiednie formy pracy do potrzeb i mo¿liwoœci harcerzy,
– stale poszerza³ repertuar form pracy,
· Zasady dobrej zbiórki
– umia³ zaplanowaæ i przeprowadziæ zbiórkê dru¿yny harcerskiej,
– zna³ zasady i elementy dobrej zbiórki oraz dostrzega³ zalety ich stosowania,
– umia³ sporz¹dziæ konspekt zbiórki oraz potrafi³ go zrealizowaæ i podsumowaæ,
· Rola i zasady tworzenia obrzêdowoœci – rozumia³ znaczenie obrzêdowoœci w pracy dru¿yny harcerskiej,
dru¿yny harcerskiej
– potrafi³ stworzyæ obrzêdowoœæ dru¿yny zgodn¹ z metodyk¹ harcersk¹,
– zna³ elementy sk³adaj¹ce siê na obrzêdowoœæ dru¿yny,
– umia³ czerpaæ inspiracjê do tworzenia obrzêdowoœci w otaczaj¹cym go œwiecie
(literatura, film, wa¿ne wydarzenia, kultura),
Obóz
dru¿yny
· Rola obozu w pracy dru¿yny
– zna³ ró¿ne formy akcji letniej i zimowej oraz potrafi³ je w³aœciwie dobieraæ do
· Zasady organizacji ro¿nych form wypotrzeb swojego œrodowiska,
poczynku
– umia³ tworzyæ program obozu i NAL jako podsumowania œródrocznej pracy
· Dru¿ynowy jako organizator obozu
dru¿yny,
· Specyfika pracy na obozie
– wiedzia³, gdzie szukaæ inspiracji do obrzêdowoœci, potrafi³ pracowaæ z fabu³¹,
– zna³ obowi¹zki i rolê dru¿ynowego na obozie,
– wiedzia³, jakich problemów mo¿e siê spodziewaæ na obozie i potrafi³ je rozwi¹zaæ,
Warsztat
pracy dru¿ynowego
·
·
·
·
Biblioteczka – literatura
Czasopisma harcerskie
Internet
Formy doskonal¹ce
– potrafi³ wzbogacaæ swój warsztat, korzystaj¹c z literatury prasy, Internetu i ró¿nych form doskonal¹cych (kursy, seminaria, warsztaty itp.).
STANDARDY SZKOLEÑ INSTRUKTORSKICH
9
III. WSKA¯NIKI ORGANIZACYJNE
1 . Wymagania wobec uczestników:
· minimalny wiek – co najmniej 16 lat (rocznikowo)
· stopieñ instruktorski – przewodnik lub ukoñczony kurs
przewodnikowski
· minimalna liczba uczestników – 10
· zalecana wielkoœæ maksymalna dru¿yny kursowej – 20.
·
·
·
2 . Wymagania wobec kadry:
· komendant kursu – posiada odznakê kadry kszta³c¹cej, wskazane minimum dwuletnie doœwiadczenie w pracy z harcerzami
· komenda kursu (przygotowuj¹ca kurs i obecna podczas
trwania kursu) – co najmniej w stopniu przewodnika, wskazane minimum dwuletnie doœwiadczenie w pracy z harcerzami
· liczba kadry (komendant i inni cz³onkowie komendy) –
minimum 1 osoba na 5 uczestników.
3 . Inne sprawy organizacyjne
· Wskazówki dotycz¹ce sposobu organizacji kursu:
w sposób ci¹g³y lub weekendowo. Wskazane jest wykorzystanie form prze¿yciowych (uczenie w dzia³aniu).
Konieczna jest organizacja podsumowania formy z in-
dywidualnymi rozmowami instruktorskimi.
Czas trwania kursu: minimum 4 dni lub minimum
dwa weekendy, ogó³em minimum – 36 h.
Wskazówki w sprawie e-learningu: zajêcia e-learningu
nie powinny obejmowaæ wiêcej ni¿ 25% ogólnych treœci
kursu.
Dyplomy:
– Kursanci, którzy spe³nili warunki ukoñczenia kursu,
otrzymuj¹ dyplom ukoñczenia kursu. Pozostali uczestnicy otrzymuj¹ dyplom uczestnictwa w kursie (nie
oznacza pozytywnego ukoñczenia kursu).
– Wystawiane s¹ dwa dyplomy ukoñczenia: wewnêtrzny (z nazewnictwem ZHP) i zewnêtrzny (z nazewnictwem zrozumia³ym poza organizacj¹).
– Na dyplomach nale¿y umieœciæ: imiê, nazwisko oraz numer PESEL kursanta, numer dyplomu, kto prowadzi³
kurs (z numerem OKK), jaki zespó³ kurs zorganizowa³,
treœci i liczbê godzin trwania kursu z okreœleniem procentowym liczby godzin zajêæ zrealizowanych w e-learningu.
– Treœci na dyplomie z sugerowan¹ liczb¹ godzin w blokach:
Dyplom wewnêtrzny
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Dyplom zewnêtrzny
KURS DRU¯YNOWYCH
HARCERSKICH
Wstêp do metodyki harcerskiej – 2 h
Podstawy ideowe – Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie – 2 h
Uczenie w dzia³aniu – 2 h
System ma³ych grup – 3 h
Stale doskonalony i stymuluj¹cy program – 8 h
Instrumenty metodyczne – 6 h
Dzia³anie dru¿yny – 5 h
Formy pracy dru¿yny – 5 h
Obóz dru¿yny – 2 h
Warsztat pracy dru¿ynowego – 1 h
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
KURS WYCHOWAWCÓW HARCERSKICH,
PRACUJ¥CYCH Z DZIEÆMI W WIEKU 10-13 LAT
Wstêp do metodyki pracy z dzieæmi w wieku 10-13 lat
Podstawy ideowe – Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie
Uczenie w dzia³aniu
System ma³ych grup
Stale doskonalony i stymuluj¹cy program
Instrumenty pracy wychowawczej
Dzia³anie podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP
Formy pracy podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP
Organizacja letniego wypoczynku dzieci
Warsztat pracy lidera
Razem – 36 h
·
·
Sprawy formalne zwi¹zane z organizacj¹ kursu: kursy organizuje hufcowy ZKK (mo¿liwe jest zorganizowanie
kursu na poziomie chor¹gwi lub przez miêdzyhufcowy ZKK, wtedy zadania komendanta hufca realizuje komendant
chor¹gwi), kadrê mianuje komendant hufca, komendant kursu wydaje dyplomy (w tym zewnêtrzne), komendant
hufca publikuje w rozkazie listê osób, które ukoñczy³y kurs.
Dokumentacja: program kursu jest przed kursem zatwierdzany przez szefa ZKK oraz przesy³any do wiadomoœci
ChZKK i referatu zuchowego; po kursie trafia do archiwum hufca dokumentacja: program, ocena i podsumowanie
kadry, ocena uczestników, konspekty zajêæ, lista uczestników, zestawienie wp³ywów i wydatków.
4 . Warunki ukoñczenia kursu:
· aktywny udzia³ uczestników we wszystkich zajêciach
· wykonanie dodatkowego zadania lub zadañ zleconych przez komendê, jak np.:
– opracowanie programu pracy dru¿yny na rok harcerski
– opracowane scenariusza/konspektu przedsiêwziêcia dru¿yny.
5 . Ewaluacja:
· prowadzona przez uczestników: ocena ca³ego kursu (opcjonalnie ocena ka¿dych zajêæ lub ca³ego dnia)
· prowadzona przez kadrê: podsumowanie ca³ego kursu (³¹cznie z podsumowaniem ocen uczestników) w formie
pisemnej, jako ostatni dokument kursowy
· wskazane jest przeprowadzenie dalszej ewaluacji po pó³ roku i po roku od zakoñczenia kursu – badanie, jak wiedza
zdobyta na kursie jest wykorzystywana przez kursantów.
10
STANDARDY SZKOLEÑ INSTRUKTORSKICH
Za³¹cznik nr 6
do Uchwa³y GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie dokumentów dotycz¹cych pracy z kadr¹
KURS DRU¯YNOWYCH STARSZOHARCERSKICH
I. CEL KURSU
Celem kursu jest przygotowanie do funkcji dru¿ynowego starszoharcerskiego.
II. WYMAGANE TREŒCI ORAZ ZAMIERZENIA
ZAMIERZENIA
Po kursie uczestnik bêdzie:
TREŒCI
Wstêp do · Charakterystyka metodyki starszohar- – zna³ opis metodyki starszoharcerskiej zawarty w uchwale Rady Naczelnej ZHP,
metodyki
cerskiej z uwzglêdnieniem rozwoju – potrafi³ odnieœæ specyfikê metodyki starszoharcerskiej do rozwoju psychofizyczstarszoharc.
psychofizycznego
nego,
Podstawy
ideowe
· Praca z Prawem i Przyrzeczeniem – potrafi³ œwiadomie wpleœæ wartoœci wynikaj¹ce z Prawa i Przyrzeczenia HarcerHarcerskim
skiego w program pracy dru¿yny,
Uczenie
w dzia³aniu
· Poszukiwanie – g³ówna forma aktyw- – wiedzia³, na czym polega rola poszukiwania w wychowywaniu harcerzy starnoœci harcerzy starszych
szych,
– potrafi³ budowaæ projekty umo¿liwiaj¹ce poszukiwanie w³asnych zainteresowañ, idea³ów, wzorców harcerzy starszych, w oparciu o realne sytuacje,
System
ma³ych
grup
· System zastêpowy w pracy dru¿yny
· Zasady pracy w ma³ych grupach
· Praca z zastêpowymi
– rozumia³ rolê zastêpu w wychowaniu,
– umia³ zorganizowaæ pracê dru¿yny starszoharcerskiej wykorzystuj¹c system zastêpowy,
– umia³ pracowaæ z zastêpowymi (kreowaæ i wspieraæ rozwój, motywowaæ i inicjowaæ wymianê doœwiadczeñ miêdzy zastêpowymi),
– rozumia³ rolê i zna³ treœci kszta³cenia zastêpowych, wiedzia³, jak przygotowaæ
i przeprowadziæ kurs zastêpowych,
– zna³ rolê zastêpowego w planowaniu pracy dru¿yny starszoharcerskiej,
– rozumia³ specyfikê pracy zastêpu starszoharcerskiego – rosn¹cy, aktywny udzia³
cz³onków zastêpu w przygotowaniu i przeprowadzaniu zbiórek,
Stale doskonalony
i stymuluj¹cy program
· Tworzenie programu dru¿yny starszoharcerskiej
· Propozycje programowe ZHP w pracy dru¿yny
–
–
–
–
Prawo i Przy- · Obrzêdowoœæ zwi¹zana z Przyrzecze- – rozumia³ rolê Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w wychowaniu,
niem Harcerskim
– umia³ zorganizowaæ i przeprowadziæ Przyrzeczenie Harcerskie,
rzecz. Harc.
potrafi³ koordynowaæ planowanie pracy dru¿yny przez radê dru¿yny,
umia³ prze³o¿yæ cele na atrakcyjne formy pracy,
potrafi³ oceniæ realizacjê programu dru¿yny i wyci¹gn¹æ wnioski do dalszej pracy,
zna³ idee programowe i propozycje programowe ZHP oraz potrafi³ je wykorzystaæ przy tworzeniu programu pracy dru¿yny,
– umiejêtnie dostosowywa³ treœci programu do wieku, potrzeb, mo¿liwoœci i oczekiwañ harcerzy,
· Zainteresowania
– potrafi³ dobraæ zadania programowe do zainteresowañ harcerek i harcerzy, praco· Specjalnoœci w ZHP
waæ z zainteresowaniami harcerek i harcerzy zgodnie z metodyk¹ starszoharcersk¹,
· Bohater dru¿yny oraz bohater szcze- – potrafi³, planuj¹c pracê dru¿yny, wykorzystaæ ofertê specjalnoœci i inne sposoby
pu, hufca, chor¹gwi
rozwoju zainteresowañ,
– pamiêta³ o mo¿liwoœci zmiennoœci zainteresowañ,
– wiedzia³, po co prowadziæ pracê z bohaterem,
– umia³ dokonaæ wyboru bohatera dru¿yny,
– zna³ ró¿norodne formy pracy z bohaterem, potrafi³ wykorzystywaæ ¿ycie i dorobek patrona do kszta³towania œcie¿ki rozwoju harcerzy,
Instru· System instrumentów metodycznych – zna³ i umia³ stosowaæ system instrumentów metodycznych,
menty me– wiedzia³, jakie cele wychowawcze s¹ realizowane przy pomocy poszczególnych
todyczne
instrumentów,
– potrafi³ motywowaæ harcerzy starszych do zdobywania stopni, sprawnoœci oraz
do realizacji projektów,
· Próba harcerki/harcerza
· Stopnie harcerskie
– potrafi³ prowadziæ próbê harcerza,
– potrafi³ opracowaæ (oraz wspó³uczestniczyæ w opracowaniu jako opiekun) próbê
na stopieñ harcerski w taki sposób, aby by³a ona rozwijaj¹ca i inspiruj¹ca,
STANDARDY SZKOLEÑ INSTRUKTORSKICH
11
· Sprawnoœci: dwu- i trzygwiazdkowe – rozumia³ rolê sprawnoœci,
– potrafi³ zmotywowaæ harcerzy starszych do zdobywania sprawnoœci,
Dzia³anie
dru¿yny
· Projekt
– potrafi³ zainspirowaæ zespo³y harcerskie do realizowania projektu oraz przygotowaæ szefów zespo³ów realizuj¹cych projekt,
– rozumia³ wychowawczy charakter procesu realizacji projektu,
· Rola dru¿ynowego dru¿yny starszoharcerskiej
· Rola i zadania rady dru¿yny
· Praca dru¿ynowego z rad¹ dru¿yny
–
–
–
–
· Dru¿yna jako wspólnota
· Zadania dru¿ynowego w budowaniu
wspólnoty
· Wspó³istnienie ró¿nych grup (zadaniowych, towarzyskich, wsparcia) w dru¿ynie
– wiedzia³, jakie warunki musz¹ byæ spe³nione, aby dru¿yna starszoharcerska by³a
wspólnot¹,
– zna³ miejsce i zadania dru¿ynowego w budowaniu wspólnoty,
– wiedzia³, w jaki sposób okreœliæ potrzeby harcerzy w swojej dru¿ynie,
– potrafi³ wykorzystaæ ró¿ne grupy (zadaniowe, towarzyskie i wsparcia) istniej¹ce
w dru¿ynie do realizacji jej celów,
– potrafi³ okreœliæ i rozwi¹zaæ problemy najczêœciej wystêpuj¹ce w pracy dru¿yny,
zna³ rolê dru¿ynowego w dru¿ynie,
zna³ cele i zasady pracy z rad¹ dru¿yny i zastêpem zastêpowych,
rozumia³ rolê rady dru¿yny w procesie podejmowania decyzji,
zna³ i rozumia³ kompetencje rady dru¿yny,
– umia³ wspó³pracowaæ z przybocznymi,
· Praca z przybocznymi
– umia³ delegowaæ zadania i wi¹zaæ z nimi odpowiednie kompetencje,
· Pozyskiwanie przybocznych
· Obrzêd przekazania funkcji dru¿yno- – rozumia³ znaczenie koniecznoœci przygotowania nastêpcy i wiedzia³, jak to robiæ,
wego
· Nabór do dru¿yny
–
–
–
–
potrafi³ skutecznie i ró¿norodnie przeprowadziæ nabór do dru¿yny,
potrafi³ uwzglêdniæ w pracy dru¿yny zadania dla harcerzy,
potrafi³ zaplanowaæ wspó³pracê z dru¿yn¹ harcerzy,
rozumia³ rolê i potrafi³ zorganizowaæ obrzêd przyjêcia harcerzy do dru¿yny,
· System nagród i kar w dru¿ynie
– umia³ oddzia³ywaæ pozytywnie na harcerzy starszych,
– potrafi³ motywowaæ swoich podopiecznych do pracy,
– rozumia³ wychowawcze znaczenie nagród i kar,
· Miejsce dru¿yny starszoharcerskiej – rozumia³, na czym polega rola dru¿yny w szczepie,
– potrafi pracowaæ z harcerzami przygotowuj¹cymi siê do przejœcia do dru¿yny
w szczepie i hufcu
wêdrowniczej,
– rozumia³ potrzebê wspó³pracy dru¿yny z innymi dru¿ynami i jednostkami
w hufcu,
Formy
pracy
· Formy pracy w dru¿ynie starszohar- – zna³ ró¿norodne formy pracy w dru¿ynie starszoharcerskiej,
– potrafi³ dobraæ odpowiednie formy pracy do potrzeb i mo¿liwoœci dru¿yny,
cerskiej
– stale poszerza³ repertuar form pracy,
· Zasady dobrej zbiórki
– umia³ zaplanowaæ i przeprowadziæ zbiórkê dru¿yny starszoharcerskiej,
– zna³ zasady i elementy dobrej zbiórki oraz dostrzega³ zalety ich stosowania,
– umia³ stworzyæ konspekt zbiórki oraz potrafi³ go zrealizowaæ i podsumowaæ,
· Rola i zasady tworzenia obrzêdowoœci – rozumia³ znaczenie obrzêdowoœci w pracy dru¿yny starszoharcerskiej,
– potrafi³ stworzyæ obrzêdowoœæ dru¿yny zgodn¹ z metodyk¹ starszoharcersk¹,
dru¿yny starszoharcerskiej
– zna³ elementy sk³adaj¹ce siê na obrzêdowoœæ dru¿yny,
– umia³ czerpaæ inspiracjê do tworzenia obrzêdowoœci w otaczaj¹cym go œwiecie
(literatura, film, wa¿ne wydarzenia, kultura),
12
Obóz
dru¿yny
– zna³ ró¿ne formy akcji letniej i zimowej oraz potrafi³ je w³aœciwie dobieraæ do
· Rola obozu w pracy dru¿yny
potrzeb swojego œrodowiska,
· Zasady organizacji ró¿nych form wy– umia³ tworzyæ program obozu i NAL jako podsumowanie œródrocznej pracy
poczynku
dru¿yny,
· Dru¿ynowy jako organizator obozu
– wiedzia³, gdzie szukaæ inspiracji do obrzêdowoœci, potrafi³ pracowaæ z fabu³¹,
· Specyfika pracy na obozie
– zna³ zasady organizacji obozów harcerskich,
– zna³ obowi¹zki i rolê dru¿ynowego na obozie,
– wiedzia³, jakich problemów mo¿e siê spodziewaæ na obozie i potrafi³ je rozwi¹zaæ,
Warsztat
pracy
dru¿ynowego
·
·
·
·
Biblioteczka – literatura
Czasopisma harcerskie
Internet
Formy doskonal¹ce
STANDARDY SZKOLEÑ INSTRUKTORSKICH
– potrafi³ wzbogacaæ swój warsztat, korzystaj¹c z literatury prasy, Internetu i ró¿nych form doskonal¹cych (kursy, seminaria, warsztaty itp.).
III. WSKA¯NIKI ORGANIZACYJNE
1 . Wymagania wobec uczestników:
· minimalny wiek – co najmniej 16 lat (rocznikowo)
· stopieñ instruktorski – przewodnik lub ukoñczony kurs
przewodnikowski
· minimalna liczba uczestników – 10
· zalecana wielkoœæ maksymalna dru¿yny kursowej – 20.
2 . Wymagania wobec kadry:
· komendant kursu – posiada odznakê kadry kszta³c¹cej,
wskazane minimum dwuletnie doœwiadczenie w pracy
z harcerzami starszymi
· komenda kursu (przygotowuj¹ca kurs i obecna podczas
trwania kursu) – co najmniej w stopniu przewodnika,
wskazane minimum dwuletnie doœwiadczenie w pracy
z harcerzami starszymi
· liczba kadry (komendant i inni cz³onkowie komendy) –
minimum 1 osoba na 5 uczestników.
·
·
·
3 . Inne sprawy organizacyjne
· Wskazówki dotycz¹ce sposobu organizacji kursu:
w sposób ci¹g³y lub weekendowo. Wskazane jest wykorzystanie form prze¿yciowych (uczenie w dzia³aniu).
Konieczna jest organizacja podsumowania formy z indywidualnymi rozmowami instruktorskimi.
Czas trwania kursu: minimum 4 dni lub minimum
dwa weekendy, ogó³em minimum – 36 h.
Wskazówki w sprawie e-learningu: zajêcia e-learningu
nie powinny obejmowaæ wiêcej ni¿ 25% ogólnych treœci
kursu.
Dyplomy:
– Kursanci, którzy spe³nili warunki ukoñczenia kursu,
otrzymuj¹ dyplom ukoñczenia kursu. Pozostali uczestnicy otrzymuj¹ dyplom uczestnictwa w kursie (nie
oznacza pozytywnego ukoñczenia kursu).
– Wystawiane s¹ dwa dyplomy ukoñczenia: wewnêtrzny (z nazewnictwem ZHP) i zewnêtrzny (z nazewnictwem zrozumia³ym poza organizacj¹).
– Na dyplomach nale¿y umieœciæ: imiê, nazwisko oraz numer PESEL kursanta, numer dyplomu, kto prowadzi³
kurs (z numerem OKK), jaki zespó³ kurs zorganizowa³,
treœci i liczbê godzin trwania kursu z okreœleniem procentowym liczby godzin zajêæ zrealizowanych w e-learningu.
– Treœci na dyplomie z sugerowan¹ liczb¹ godzin w blokach:
Dyplom wewnêtrzny
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Dyplom zewnêtrzny
KURS DRU¯YNOWYCH
STARSZOHARCERSKICH
Wstêp do metodyki starszoharcerskiej – 2 h
Podstawy ideowe – Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie – 2 h
Uczenie w dzia³aniu – 2 h
System ma³ych grup – 3 h
Stale doskonalony i stymuluj¹cy program – 8 h
Instrumenty metodyczne – 6 h
Dzia³anie dru¿yny – 5 h
Formy pracy dru¿yny – 5 h
Obóz dru¿yny – 2 h
Warsztat pracy dru¿ynowego – 1 h
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
KURS WYCHOWAWCÓW HARCERSKICH,
PRACUJ¥CYCH Z M£ODZIE¯¥ GIMNAZJALN¥
Wstêp do metodyki pracy z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹
Podstawy ideowe – Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie
Uczenie w dzia³aniu
System ma³ych grup
Stale doskonalony i stymuluj¹cy program
Instrumenty pracy wychowawczej
Dzia³anie podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP
Formy pracy podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP
Organizacja letniego wypoczynku m³odzie¿y
Warsztat pracy lidera
Razem – 36 h
·
·
Sprawy formalne zwi¹zane z organizacj¹ kursu: kursy organizuje hufcowy ZKK (mo¿liwe jest zorganizowanie
kursu na poziomie chor¹gwi lub przez miêdzyhufcowy ZKK, wtedy zadania komendanta hufca realizuje komendant
chor¹gwi), kadrê mianuje komendant hufca, komendant kursu wydaje dyplomy (w tym zewnêtrzne), komendant
hufca publikuje w rozkazie listê osób, które ukoñczy³y kurs.
Dokumentacja: program kursu jest przed kursem zatwierdzany przez szefa ZKK oraz przesy³any do wiadomoœci
ChZKK i referatu zuchowego; po kursie trafia do archiwum hufca dokumentacja: program, ocena i podsumowanie
kadry, ocena uczestników, konspekty zajêæ, lista uczestników, zestawienie wp³ywów i wydatków.
4 . Warunki ukoñczenia kursu:
· aktywny udzia³ uczestników we wszystkich zajêciach
· wykonanie dodatkowego zadania lub zadañ zleconych przez komendê, jak np.:
– opracowanie programu pracy dru¿yny na rok harcerski
– opracowane scenariusza/konspektu przedsiêwziêcia dru¿yny.
5 . Ewaluacja:
· prowadzona przez uczestników: ocena ca³ego kursu (opcjonalnie ocena ka¿dych zajêæ lub ca³ego dnia)
· prowadzona przez kadrê: podsumowanie ca³ego kursu (³¹cznie z podsumowaniem ocen uczestników) w formie
pisemnej, jako ostatni dokument kursowy
· wskazane jest przeprowadzenie dalszej ewaluacji po pó³ roku i po roku od zakoñczenia kursu – badanie, jak wiedza
zdobyta na kursie jest wykorzystywana przez kursantów.
STANDARDY SZKOLEÑ INSTRUKTORSKICH
13
Za³¹cznik nr 7
do Uchwa³y GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r.
w sprawie dokumentów dotycz¹cych pracy z kadr¹
KURS DRU¯YNOWYCH WÊDROWNICZYCH
I. CEL KURSU
Celem kursu jest przygotowanie do funkcji dru¿ynowego wêdrowniczego.
II. WYMAGANE TREŒCI ORAZ ZAMIERZENIA
ZAMIERZENIA
Po kursie uczestnik bêdzie:
TREŒCI
Wstêp do · Charakterystyka metodyki wêdrowniczej – zna³ opis metodyki wêdrowniczej zawarty w uchwale Rady Naczelnej ZHP,
metodyki
z uwzglêdnieniem rozwoju psychofi- – potrafi³ odnieœæ specyfikê metodyki wêdrowniczej do rozwoju psychofizycznego,
wêdrownizycznego
czej
· Ruch wêdrowniczy
· Idea wêdrownicza
Podstawy · Praca z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerideowe
skim
Prawo
· Kodeks wêdrowniczy
i Przyrze· Symbolika „wêdrowniczej watry”
czenie Harc.
– zna³ podstawowe fakty z historii ruchu wêdrowniczego,
– wiedzia³ jak dzisiaj funkcjonuje ruch wêdrowniczy,
– zna³ ideê wêdrownicz¹ i jej genezê, potrafi³ zastosowaæ j¹ w pracy zespo³u wêdrowniczego,
– potrafi³ œwiadomie wpleœæ wartoœci wynikaj¹ce z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego
w program pracy dru¿yny,
– rozumia³ rolê Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w wychowaniu,
– umia³ zorganizowaæ Przyrzeczenie Harcerskie i nadanie naramiennika wêdrowniczego,
– rozumia³ zapisy Kodeksu Wêdrowniczego,
– potrafi³ wykorzystaæ symbolikê „wêdrowniczej watry” w pracy dru¿yny,
Uczenie
w dzia³aniu
· Znaczenie s³u¿by w pracy wêdrowniczej – wiedzia³, na czym polega rola s³u¿by i wyczynu w wychowywaniu wêdrowników,
· Wyczyn jako element pracy z wêdrowni- – wiedzia³, jak realizowaæ ideê s³u¿by w dru¿ynie wêdrowniczej,
– potrafi³ wspieraæ cz³onków dru¿yny w podjêciu sta³ego pola s³u¿by,
kami
– wiedzia³, jak realizowaæ wyczyn w pracy dru¿ynie wêdrowniczej,
System
ma³ych
grup
·
·
·
·
Stale doskonalony
i stymuluj¹cy program
· Tworzenie programu dzia³ania dru¿yny
· Specjalizacje wêdrowników, specjalnoœci, kierunki pracy wêdrowniczej, korzystanie z propozycji programowych
· Planowanie pracy dru¿yny (jak stworzyæ
program pracy w dru¿ynie, rola rady dru¿yny, samorealizacja cz³onków dru¿yny,
ocena realizacji programu)
· Dru¿yna specjalnoœciowa
– potrafi³ zastosowaæ system ma³ych grup w dru¿ynie wêdrowniczej,
Patrole – grupy zadaniowe
– wiedzia³, jak dzia³a system zastêpów wêdrowniczych, patroli zadaniowych i sekcji zainZastêpy wêdrownicze
teresowañ,
Dru¿yna wêdrownicza jako ma³a grupa
Sekcje zainteresowañ w dru¿ynach lub – wiedzia³, jak wesprzeæ dzia³ania sekcji zainteresowañ, wykorzystuj¹c specjalnoœci funkcjonuj¹ce w ZHP,
szczepach
– wiedzia³, jak nawi¹zaæ wspó³pracê z partnerami zewnêtrznymi zwi¹zanymi ze specjalnoœci¹,
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Instru· System instrumentów metodycznych
menty metodyczne
· Próba wêdrownicza
· Stopnie wêdrownicze – HO i HR
potrafi³ dostrzec w swoim otoczeniu potrzeby, których realizacja jest zgodna z celami ZHP,
potrafi³ dobraæ odpowiednie cele do specyfiki pracy z wêdrownikami,
umia³ prze³o¿yæ cele na atrakcyjne formy pracy,
umiejêtnie dostosowywa³ treœci programu do wieku, potrzeb i oczekiwañ wychowanków,
potrafi³ do planowania pracy w³¹czyæ wszystkich cz³onków dru¿yny i stosowaæ zasady samorz¹dnoœci,
umia³ wprowadziæ elementy s³u¿by do programu pracy dru¿yny,
potrafi³ oceniæ realizacjê planu i wyci¹gn¹æ wnioski do dalszej pracy,
zna³ idee programowe i propozycje programowe ZHP oraz potrafi³ je wykorzystaæ
przy tworzeniu programu pracy dru¿yny,
zna³ instrukcjê dotycz¹c¹ dzia³ania dru¿yny specjalnoœciowej i wiedzia³, jak zdobyæ
miano dru¿yny specjalnoœciowej,
– zna³ i umia³ stosowaæ system instrumentów metodycznych,
– wiedzia³, jakie cele wychowawcze s¹ realizowane przy pomocy poszczególnych instrumentów,
– potrafi³ motywowaæ wêdrowników do zdobywania stopni, sprawnoœci oraz realizacji
zadañ znaków s³u¿b,
– potrafi³ przeprowadziæ próbê wêdrownicz¹,
– rozumia³ ideê stopni HO i HR,
– potrafi³ wesprzeæ (oraz wspó³uczestniczyæ w opracowaniu jako opiekun) budowanie
próby na stopieñ w taki sposób, aby by³a ona rozwijaj¹ca i inspiruj¹ca,
– rozumia³ rolê i zadania kapitu³y stopni,
· Sprawnoœci mistrzowskie, odznaki, – rozumia³ rolê sprawnoœci, odznak, uprawnieñ,
– potrafi³ zmotywowaæ wêdrowników do zdobywania sprawnoœci, odznak, uprawnieñ,
uprawnienia
14
STANDARDY SZKOLEÑ INSTRUKTORSKICH
· Znaki s³u¿b
Dzia³anie
dru¿yny
–
–
–
–
wiedzia³, jakie znaczenie odgrywaj¹ znaki s³u¿b w rozwoju wêdrowników,
zna³ ideê znaków s³u¿by,
potrafi³ sporz¹dziæ plan próby i oceniæ realizacjê próby,
potrafi³ pokierowaæ zespo³em zdobywaj¹cym znak s³u¿by,
· Rola dru¿ynowego w dru¿ynie wêdrow- – zna³ rolê i zadania dru¿ynowego w dru¿ynie wêdrowniczej,
niczej
– mia³ œwiadomoœæ odpowiedzialnoœci harcerskiego wychowawcy i opiekuna,
· Style kierowania zespo³em wêdrowniczym – rozumia³, ¿e samorz¹dnoœæ nie oznacza braku lidera,
· Odpowiedzialnoœæ dru¿ynowego
· Demokracja i samorz¹dnoœæ w zespole
wêdrowniczym
· Konstytucja dru¿yny wêdrowniczej
· Wspó³odpowiedzialnoœæ wêdrowników
za dru¿ynê – pe³nienie funkcji
– rozumia³ ideê samorz¹dnoœci dru¿yny wêdrowniczej i umia³ kierowaæ samorz¹dnym
zespo³em wêdrowniczym,
– potrafi³ kierowaæ organem demokracji w dru¿ynie wêdrowniczej,
– rozumia³ rolê demokracji w wychowaniu harcerzy,
– rozumia³ potrzebê istnienia konstytucji dru¿yny i potrafi³ pokierowaæ jej tworzeniem,
· Praca z przybocznymi
· Wychowywanie nastêpcy
– umia³ pracowaæ z przybocznymi,
– umia³ delegowaæ zadania (na przybocznych i innych cz³onków dru¿yny) i wi¹zaæ
z nimi odpowiednie kompetencje,
– rozumia³ znaczenie koniecznoœci przygotowania nastêpcy i wiedzia³, jak to robiæ,
· Nabór do dru¿yny
– wiedzia³, jak zorganizowaæ nabór do dru¿yny,
· Problemy w pracy dru¿yny
– potrafi³ okreœliæ i rozwi¹zaæ problemy najczêœciej wystêpuj¹ce w pracy dru¿yny,
· Miejsce dru¿yny wêdrowniczej w szcze- – rozumia³, na czym polega rola dru¿yny wêdrowniczej w szczepie,
pie i hufcu
– rozumia³ potrzebê wspó³pracy dru¿yny z innymi dru¿ynami i jednostkami w hufcu,
· Motywowanie cz³onków dru¿yny przez – umia³ oddzia³ywaæ pozytywnie na wêdrowników,
dru¿ynowego
– potrafi³ motywowaæ swoich podopiecznych do dalszej pracy,
– rozumia³ wychowawcze znaczenie nagród i kar,
· Mo¿liwoœci dzia³ania w ZHP po zakoñ- – zna³ mo¿liwoœci funkcjonowania w organizacji poza dru¿yn¹ wêdrownicz¹: w krêgu
czeniu pracy w dru¿ynie wêdrowniczej
akademickim, jako instruktor, jako starszyzna, (kadra specjalistyczna itp.),
– wiedzia³, jakie mo¿liwoœci wsparcia oferuje organizacja i jakie ma oczekiwania wobec
osoby dzia³aj¹cej w krêgu akademickim, jako starszyzna, (jako kadra specjalistyczna),
Formy
· Formy pracy w dru¿ynie wêdrowniczej
pracy
dru¿yny
wêdrowniczej
·
·
·
·
·
Wêdrówka
Zbiórki dru¿yny
Formy dyskusyjne
Formy doskonal¹ce
Gry strategiczne i negocjacyjne
– zna³ ró¿norodne formy pracy w dru¿ynie wêdrowniczej,
– potrafi³ dobraæ odpowiednie formy pracy do potrzeb i mo¿liwoœci dru¿yny oraz konkretnego celu i tematu zajêæ,
– stale poszerza³ repertuar form pracy,
– zna³ zapisy prawa dotycz¹ce stosowania wêdrowniczych form pracy, takich jak turystyka kwalifikowana, rekreacja, sporty ekstremalne,
– rozumie specyficzne znaczenie wêdrówki w pracy z dru¿yn¹,
– umia³ przeprowadziæ dobr¹ zbiórkê dru¿yny,
– rozumia³ specyficzne znacznie form dyskusyjnych w pracy dru¿yny wêdrowniczej,
· Budowanie obrzêdowoœci w dru¿ynie –
czerpanie z tradycji harcerskiej, elementy
obrzêdowoœci
· Nazwa i bohater dru¿yny – wybór nazwy
i bohatera, kampania bohater, œródroczna praca z bohaterem
–
–
–
–
Obóz
dru¿yny
· Specyficzne dla wêdrowników formy
obozów – obóz wêdrowny, zagraniczny, specjalnoœciowy, wêdrownicza watra
· Zasady organizacji obozu dru¿yny
– zna³ ró¿ne formy akcji letniej i zimowej oraz potrafi³ je w³aœciwie dobieraæ do potrzeb
swojego œrodowiska,
– umia³ tworzyæ program obozu, NAL jako podsumowanie œródrocznej pracy dru¿yny,
– zna³ zasady organizacji obozów harcerskich, w tym obozów wêdrownych,
– zna³ obowi¹zki i rolê dru¿ynowego na obozie,
– wiedzia³, jakich problemów mo¿e siê spodziewaæ na obozie i potrafi³ je rozwi¹zaæ,
Wspó³praca skautowa
· Edukacja miêdzykulturowa i miêdzyna- – wiedzia³, jakie s¹ formy wspó³pracy zagranicznej,
rodowa
– wiedzia³, jakie korzyœci p³yn¹ z edukacji miêdzynarodowej,
· Projekty miêdzynarodowe
– potrafi³ wskazaæ i okreœliæ, jakie s¹ mo¿liwoœci wspó³pracy miêdzynarodowej (projekty,
obozy, udzia³ w imprezach miêdzynarodowych) oraz wskazaæ ich wady i zalety (szanse
i zagro¿enia),
– potrafi³ wykorzystaæ tematykê miêdzynarodow¹ w swojej pracy (propozycje programowe, projekty, przedsiêwziêcia),
Warsztat
pracy
dru¿ynowego
·
·
·
·
Biblioteczka – literatura
Czasopisma harcerskie
Internet
Formy doskonal¹ce
rozumia³ znaczenie obrzêdowoœci w pracy dru¿yny wêdrowniczej,
potrafi³ stworzyæ obrzêdowoœæ dru¿yny zgodn¹ z metodyk¹ wêdrownicz¹,
zna³ elementy sk³adaj¹ce siê na obrzêdowoœæ dru¿yny,
umia³ czerpaæ inspiracje do tworzenia obrzêdowoœci w otaczaj¹cym go œwiecie (literatura, film, wa¿ne wydarzenia, kultura),
– potrafi³ pracowaæ z nazw¹ i bohaterem dru¿yny,
– potrafi³ wzbogacaæ swój warsztat, korzystaj¹c z literatury prasy, Internetu i ró¿nych
form doskonal¹cych (kursy, seminaria, warsztaty itp.).
STANDARDY SZKOLEÑ INSTRUKTORSKICH
15
III. WSKA¯NIKI ORGANIZACYJNE
1 . Wymagania wobec uczestników:
· minimalny wiek – co najmniej 17 lat (rocznikowo)
· stopieñ instruktorski – przewodnik lub ukoñczony kurs
przewodnikowski
· minimalna liczba uczestników – 10
· zalecana wielkoœæ maksymalna dru¿yny kursowej – 20.
2 . Wymagania wobec kadry:
· komendant kursu – posiada odznakê kadry kszta³c¹cej,
wskazane minimum dwuletnie doœwiadczenie w pracy
z wêdrownikami
· komenda kursu (przygotowuj¹ca kurs i obecna podczas
trwania kursu) – co najmniej w stopniu przewodnika,
wskazane minimum dwuletnie doœwiadczenie w pracy
z wêdrownikami
· liczba kadry (komendant i inni cz³onkowie komendy) –
minimum 1 osoba na 5 uczestników.
3 . Inne sprawy organizacyjne
· Wskazówki dotycz¹ce sposobu organizacji kursu:
w sposób ci¹g³y lub weekendowo. Wskazane jest wykorzystanie formy wêdrówki podczas kursu oraz mo¿liwie
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Dyplom wewnêtrzny
KURS DRU¯YNOWYCH
WÊDROWNICZYCH
Wstêp do metodyki wêdrowniczej – 4 h
Podstawy ideowe – Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie – 2 h
Uczenie w dzia³aniu – 4 h
System ma³ych grup – 2 h
Stale doskonalony i stymuluj¹cy program – 2 h
Instrumenty metodyczne – 6 h
Dzia³anie dru¿yny – 7 h
Formy pracy dru¿yny wêdrowniczej – 4 h
Obóz dru¿yny – 2 h
Warsztat pracy dru¿ynowego – 1 h
Wspó³praca skautowa – 2 h
·
·
·
wielu form prze¿yciowych, takich jak s³u¿ba lub wyczyn.
Konieczna jest organizacja podsumowania formy z indywidualnymi rozmowami instruktorskimi.
Czas trwania kursu: minimum 4 dni lub minimum
dwa weekendy, ogó³em minimum – 36 h.
Wskazówki w sprawie e-learningu: zajêcia e-learningu nie
powinny obejmowaæ wiêcej ni¿ 25% ogólnych treœci kursu.
Dyplomy:
– Kursanci, którzy spe³nili warunki ukoñczenia kursu,
otrzymuj¹ dyplom ukoñczenia kursu. Pozostali uczestnicy otrzymuj¹ dyplom uczestnictwa w kursie (nie
oznacza pozytywnego ukoñczenia kursu).
– Wystawiane s¹ dwa dyplomy ukoñczenia: wewnêtrzny (z nazewnictwem ZHP) i zewnêtrzny (z nazewnictwem zrozumia³ym poza organizacj¹).
– Na dyplomach nale¿y umieœciæ: imiê, nazwisko oraz numer PESEL kursanta, numer dyplomu, kto prowadzi³
kurs (z numerem OKK), jaki zespó³ kurs zorganizowa³,
treœci i liczbê godzin trwania kursu z okreœleniem procentowym liczby godzin zajêæ zrealizowanych w e-learningu.
– Treœci na dyplomie z sugerowan¹ liczb¹ godzin w blokach:
Dyplom zewnêtrzny
KURS WYCHOWAWCÓW HARCERSKICH,
PRACUJ¥CYCH Z M£ODZIE¯¥ PONADGIMNAZJALN¥
· Wstêp do metodyki pracy z m³odzie¿¹ ponadgimnazjaln¹
· Podstawy ideowe – Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie
· Uczenie w dzia³aniu
· System ma³ych grup
· Stale doskonalony i stymuluj¹cy program
· Instrumenty pracy wychowawczej
· Dzia³anie podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP
· Formy pracy podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP
· Organizacja letniego wypoczynku m³odzie¿y
· Warsztat pracy lidera
· Wspó³praca miêdzynarodowa
Razem – 36 h
·
·
Sprawy formalne zwi¹zane z organizacj¹ kursu: kursy organizuje hufcowy ZKK (mo¿liwe jest zorganizowanie
kursu na poziomie chor¹gwi lub przez miêdzyhufcowy ZKK, wtedy zadania komendanta hufca realizuje komendant
chor¹gwi), kadrê mianuje komendant hufca, komendant kursu wydaje dyplomy (w tym zewnêtrzne), komendant
hufca publikuje w rozkazie listê osób, które ukoñczy³y kurs.
Dokumentacja: program kursu jest przed kursem zatwierdzany przez szefa ZKK oraz przesy³any do wiadomoœci
ChZKK i referatu wêdrowniczego; po kursie trafia do archiwum hufca dokumentacja: program, ocena i podsumowanie kadry, ocena uczestników, konspekty zajêæ, lista uczestników, zestawienie wp³ywów i wydatków.
4 . Warunki ukoñczenia kursu:
· aktywny udzia³ uczestników we wszystkich zajêciach
· wykonanie dodatkowego zadania lub zadañ zleconych przez komendê takich, jak np.: opracowanie programu pracy
dru¿yny na rok harcerski, opracowanie scenariusza/konspektu przedsiêwziêcia dru¿yny, przeprowadzenie formy
dedykowanej wêdrownikom.
5 . Ewaluacja:
· prowadzona przez uczestników: ocena ca³ego kursu (opcjonalnie ocena ka¿dych zajêæ lub ca³ego dnia)
· prowadzona przez kadrê: podsumowanie ca³ego kursu (³¹cznie z podsumowaniem ocen uczestników) w formie
pisemnej, jako ostatni dokument kursowy
· wskazane jest przeprowadzenie dalszej ewaluacji po pó³ roku i po roku – badanie, jak wiedza zdobyta na kursie jest
wykorzystywana przez kursantów.
16
STANDARDY SZKOLEÑ INSTRUKTORSKICH

Podobne dokumenty