PKM Duda będzie eksportował do Rosji Zobacz także: Pozostałe

Komentarze

Transkrypt

PKM Duda będzie eksportował do Rosji Zobacz także: Pozostałe
Ekonomia Finanse Inwestycje
Rynki wschodz ą ce Europy Środkowej i Wschodniej
ZAMÓW NEWSLETTER
więcej
szukaj
Informacje z:
NIERUCHOMO ŚCI
MPiPS: Bezrobocie w lipcu wzros ło do 10,8 proc. MEDYCYNA
IT, TELEKOM
MI: Trwa budowa 14 obwodnic Focus Mall ruszy w listopadzie POLSKA
PKM Duda będzie eksportował do Rosji
GOSPODARKA
PRAWO
SP ÓŁ KI
RELACJE ZAGRANICZNE
POLITYKA I SPO ŁECZEŃSTWO
WYDARZENIA
Polski Koncern Mi ęsny Duda uzyska ł zatwierdzenie S łużby ds. Nadzoru
Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej do eksportu swojej
produkcji na rynek rosyjski - poda ła sp ółka w komunikacie. Firmowy zak ład
spółki w Gr ąbkowie zosta ł poddany kontroli, kt óra zako ńczyła si ę pomyślnie
dla sp ółki. W efekcie Polski Koncern Mi ęsny Duda wszed ł do grona dziewi ęciu
spo śród wszystkich polskich zak ładów produkuj ących i przetwarzaj ących
wo łowin ę oraz wieprzowin ę, któr y c h t o w a r y z o s t a ły d o p u s z c z o n e d o
sprzeda ży w Rosji.
źródło:efi24.com
12.08.2009
KOMENTARZE
+
ARCHIWUM
Wykop
<< powrót
Zamów bezpłatne newslettery efi24.com
KALENDARIUM
Zobacz także:
INDEKS GIE ŁDOWY
11.08
WIG
35289 -1,49%
11.08
WIG20
2077 -2,61%
KURSY WALUT
12.08
EUR/PLN
12.08
CHF/PLN
12.08
USD/PLN
12.08
GBP/PLN
4,2046
2,7515
2,9795
4,8973
1,76%
2,18%
2,16%
2,04%
STOPY PROCENTOWE 3M
11.08
WIBOR
4,15%
11.08
WIBID
3,95%
11.08
EURIBOR
0,88%
LIBOR CHF 07.08
0,36%
0,00%
0,00%
0,00%
0,93%
POGODA
Pogoda dla Warszawy
Postępowanie naprawcze PKM Duda zako ńczone (28.07.2009 14:24) pokaż
PARTNERZY
Wierzyciele PKM Dudy zgadzaja si ę na uk ład (27.07.2009 09:36) pokaż
O NAS
GUS: Polacy żyj ą coraz d łużej (23.07.2009 11:01) pokaż
KONTAKT
PZ Cormay (17.07.2009 11:58) pokaż
EFI24.com: Gospodarka, biznes, polityka w Polsce i w regionie - codziennie
za darmo (01.07.2009 11:58) pokaż
Premier: Dobre relacje z s ąsiadami to priorytet (16.06.2009 13:28) pokaż
Raport: Polska bardzo atrakcyjna dla inwestor ów (08.06.2009 13:25) pokaż
Centrozap/CentroWoodKom (25.05.2009 14:11) pokaż
Rośnie deficyt w handlu z Rosj ą (19.05.2009 11:36) pokaż
Antal International: Polska nadal zatrudnia (18.05.2009 11:32) pokaż
PKM Duda (13.05.2009 10:18) pokaż
Pozostałe informacje:
Focus Mall ruszy w listopadzie (12.08.2009 13:02) B u d o w a n a p r z e z M o s t o s t a l W a r s z a w a g a l e r i a
rozrywkowo -handlowa Focus Mall w Piotrkowie... poka ż
Erbud wykona fundamenty dla Siekierek (12.08.2009 13:01) Sp ółka budowlana Erbud podpisa ła z Fabryk ą Kotłów
Rafako umow ę na wykonanie fundament ów dla obiektów Mokrej... poka ż
PKM Duda będzie eksportował do Rosji (12.08.2009 12:40) Polski Koncern Mięsny Duda uzyska ł zatwierdzenie S łużby
ds. Nadzoru Weterynaryjnego i... poka ż
Sfinks chce walczyć z Feniksem (12.08.2009 12:13) Zarz ąd sp ółki R & C Union otrzyma ł od restauratora
Sfinks Polska wezwanie do zaniechania narusze ń... poka ż
PTM wchodzi do Rosji (12.08.2009 12:02) Pani Teresa Medica zako ńczyła proces rejestracji swoich
wyrob ów jako wyrob ów medycznych, dopuszczonych do... poka ż
Zysk netto ING BŚ spada do 182 mln zł (12.08.2009 11:55) W II kw. 2009 r. zysk netto grupy ING Banku Śląskiego
wyniósł 182,7 mln zł wobec 233,7 mln zł zysku... poka ż
Portfel zamówień PBG przekracza 6 mld zł (12.08.2009 11:37) W pierwszym p ółroczu 2009 r. przychody ze sprzeda ży
grupy kapitałowej PBG wzros ły o 15 proc. r/r -... poka ż
Black Red White kupuje nieruchomość od Mewy (12.08.2009 11:31) Sp ółka meblarska Black Red White naby ła od Zak ładów
Dziewiarskich Mewa część nieruchomości, w której... poka ż
Elstar Oils: 51 mln zł z lipcowej sprzedaży (12.08.2009 11:30) Przychody ze sprzeda ży w elbl ąskiej sp ółce Elstar Oils w
lipcu 2009 r. w zakresie podstawowej... poka ż
Lotos Kolej ma 10-letnią umowę na przewóz paliw (12.08.2009 10:45) Grupa Lotos i sp ółka Lotos Kolej podpisa ły umow ę o
świadczenie us ług przewozowych i innych zleceń... poka ż
22°C
12.08
19°C
13.08
20°C
14.08
Najbli ższy dzie ń wolny:
1 5 s i e r p n i a ( s o b o t a ) Wniebowzi ę c i a N a j świę tszej Maryi
Panny
Copyright 2008 -2009 Efi24.com

Podobne dokumenty