Punkt 28. Projekt rozporządzenia MS zmieniającego

Komentarze

Transkrypt

Punkt 28. Projekt rozporządzenia MS zmieniającego
OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 17 listopada 2010 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie
informatycznym oraz projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego
rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.
Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie opiniuje przedłożone Radzie do
zaopiniowania dwa projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, z których pierwsze
zmienia rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie
informatycznym z dnia 20 sierpnia 2003 r. (Dz. U. 2003 r., Nr 162, poz. 1575), a drugie
zmienia rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów
z dnia 17 września 2001 r. (Dz. U. Nr 102 poz. 1122 ze zm.). Rozporządzenia
są konsekwencją przyjęcia ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach
wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 1075). Krajowa
Rada Sądownictwa nie zgłasza uwag do przedstawionych projektów.

Podobne dokumenty