Zestawienie kursów zmiennych 2016-2017-Lato

Komentarze

Transkrypt

Zestawienie kursów zmiennych 2016-2017-Lato
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Wykaz kursów zmiennych do wyboru w roku akademickim 2016/2017 –
semestr letni
Legenda:
W – wykład
K – konwersatorium
WA – warsztat
Ćw - ćwiczenia




kursy z obszaru nauk społecznych
kursy z obszaru nauk humanistycznych
kursy z pozostałych obszarów nauki
kursy w języku obcym
Instytut Nauk o Rodzinie
Nazwa przedmiotu
Liczba
godz./forma
zajęć
Psychoterapia systemowa
rodziny
Liczba
osób
(max)
Kierunek/i studiów dla,
którego/ych nie jest
skierowana oferta
30 W
Ks. dr hab. Paweł
Landwójtowicz
40
Nauki o rodzinie
15 K
Ks. prof. dr hab.
Piotr Morciniec
25
Nauki o rodzinie
30 W
Dr Joanna
DzierżanowskaPeszko
30
Nauki o rodzinie
15 K
Ks. mgr Leszek
Waga
25
Nauki o rodzinie
15 K
Ks. mgr Leszek
Waga
25
Nauki o rodzinie
30 W
Ks. dr Janusz
Podzielny
40
Nauki o rodzinie
System psychotherapy of
families
Grywalizacja a kształtowanie
postaw
Prowadzący
Gamification and attitudes
Psychopatologia życia
seksualnego
Psychopathology of sexual
behaviour
Psychopedagogiczne koncepcje
kształtowania charakteru
Psychopedagogical concepts of
character education
Praca wychowawcza z
nieposłusznymi dziećmi i
zbuntowaną młodzieżą
Educational work with naughty
children and rebellious teenagers
"Idea gender jako wyzwanie
teologicznomoralne"
The idea of gender as a
theological and moral challenge
Instytut Ekumenizmu i Badań Nad Integracją
Nazwa przedmiotu
Liczba
godz./forma
zajęć
Ewangelie gnostyckie: Tomasza,
Marii Magdaleny, Judasza a
współczesna neognoza.
Liczba
osób
(max)
Kierunek/i studiów dla,
którego/ych nie jest
skierowana oferta
Teologia
30W
Gnostic gospels: Thomas, Mary
Magdalene, Judas and
contemporary gnosis.
Orientalne oblicze Chrystusa.
Dzieje i liturgia chrześcijaństwa
azjatyckiego
ks. dr Wacław
Borek
30
Teologia
30 W
The Oriental Face of Christ.
History and Liturgy of the Asian
Christianity
Wychowanie seksualne koncepcje, metody, język,
programy /
Prowadzący
ks. dr Mateusz
Potoczny
40
Teologia
30 W
Ks. dr hab. Konrad
Glombik
40
Sexual education - guidelines,
methods, lanuguage, programs
"Problem piekła we
współczesnej teologii i filozofii
religii."
Teologia
30 W
"The Problem of Hell in the
contemporary Theology and
Philosophy of Religion."
Czy Europie zagraża przemoc
religijna?
Ks. dr Krystian
Kałuża
30
Teologia
30 W
Ks. prof. dr hab.
Stanisław Rabiej
40
15 K
ks. prof. dr hab.
Zygfryd Glaeser
20
30 W
ks. prof. dr hab.
Zygfryd Glaeser
35
Danger of religious violence in
Europe?
Pedagogika tolerancji
Pedagogy of tolerance
Kultura religijna w Polsce
The religious culture in Poland
Teologia
Teologia
Kneippowskie metody w terapii
chorób cywilizacyjnych
The Kneipp’s methods of
treatment of the „diseases of
civilization”
Zmartwychwstanie – realność
czy językowy szyfr?
Teologia
15 K
ks. prof. dr hab.
Zygfryd Glaeser
20
30 W
ks. dr hab. Rajmund
Porada
40
Teologia
Resurrection – reality or the
language code?
Czyścieć – czyli dojrzewanie do
miłości
Teologia
30 W
Purgatory - the maturation to
love
Violence and religion
40
30 W
Ks. prof. dr hab.
Stanisław Rabiej
20
Teologia
30 W
Ks. prof. dr hab.
Stanisław Rabiej
20
Teologia
(zajęcia w j. ang.)
Influence of Judaism to
European culture
ks. dr hab. Rajmund
Porada
(zajęcia w j. ang.)
Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej
Nazwa przedmiotu
Morze wiary. Relacje
chrześcijaństwa i islamu w
krajach basenu Morza
Śródziemnego; cz. I średniowiecze
Liczba
godz./forma
zajęć
Prowadzący
Liczba
osób
(max)
Kierunek/i studiów dla,
którego/ych nie jest
skierowana oferta
Muzykologia
30 W
Cyberteologia. Internet i nowe
media
ks. dr Piotr Górecki
40
Kultura
Śródziemnomorska
Muzykologia
15 K
Cybertheology. Internet and new
media
Dylematy filmów Krzysztofa
Zanussiego
ks. dr hab. Marek
Lis, prof. UO
25
Kultura
Śródziemnomorska
Muzykologia
15 K
Dilemmas of Krzysztof Zanussi
films
ks. dr hab. Marek
Lis, prof. UO
25
Kultura
Śródziemnomorska
Muzykologia
"Dekalogu" Kieślowskiego
pytania o człowieka
Apologia chrześcijańskiego
Credo
15 K
ks. dr hab. Marek
Lis, prof. UO
30 W
ks. prof. dr hab.
Tadeusz Dola
30 W
Ks. dr Joachim
Waloszek
25
Muzykologia
30
Apology of Christian Credo
Technika śpiewacza i emisja
dźwięków w praktyce
liturgicznej – ćwiczenia
Kultura
Śródziemnomorska
Kultura
Śródziemnomorska
Muzykologia
30
Kultura
Śródziemnomorska

Podobne dokumenty