raport 2 z ewaluacji wewnetrznej – rok szkolny 2014-2015

Komentarze

Transkrypt

raport 2 z ewaluacji wewnetrznej – rok szkolny 2014-2015
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w
sposób sprzyjający uczeniu się
Raport z ewaluacji wewnętrznej
przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015
w Przedszkolu nr 23 w Warszawie
Raport opracowały:
Agata Anusiak-Konopka
Dorota Heintze
Katarzyna Krasuska
Warszawa 2015
1
Wymaganie:
-Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w
sposób sprzyjający uczeniu się.
Cele ewaluacji:
- Pozyskiwanie informacji o formach i sposobach wspomagania rozwoju i
edukacji dzieci
- Rozwijanie metod i sposobów sprzyjających indywidualnemu podejściu do
potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci.
Pytanie badawcze:
-Jakie działania podejmowane w przedszkolu sprzyjają uczeniu się dzieci?
Pytania kluczowe:
- W jaki sposób procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są
podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz
możliwością psychofizycznym dzieci?
- Jakie formy planowania, monitorowania i doskonalenia procesów
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci funkcjonują w przedszkolu?
- Czy wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i
realizowaniu tych procesów?
- Które metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci grupy
przedszkolnej?
Organizacja i przebieg ewaluacji:
Do ewaluacji pracy przedszkola został powołany zespół nauczycieli, który
opracował harmonogram ewaluacji, pytania kluczowe oraz narzędzia badawcze.
Odbiorcy wyników : Rada Pedagogiczna
Grupa badawcza:
- nauczycielki wychowania przedszkolnego 7 osób( ankieta)
Metody: analiza dokumentów, ankieta
Narzędzia badawcze: arkusz, analizy dokumentów, kwestionariusze ankiet
Termin: wrzesień – czerwiec 2015r.
2
Kryterium sukcesu:
-Procesy zachodzące w przedszkolu są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się.
-Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy
przedszkolnej.
-Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane
indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom
psychofizycznym dzieci.
-Procesy edukacyjne są planowane, monitorowane, doskonalone.
-Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i
realizowaniu tego procesu.
-Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci podnoszą efektywność tego procesu.
-W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.
Wyniki przeprowadzonych ankiet
Procesy zachodzące w przedszkolu są zorganizowane w sposób sprzyjający
uczeniu się.
Pobyt dziecka w przedszkolu jest zorganizowany według ściśle
zalecanych i przestrzeganych proporcji zagospodarowania czasu. W ustalonym
rytmie dnia dziecka w przedszkolu w odniesieniu do ramowego rozkładu dnia
przewidziany jest czas na aktywność i wyciszenie dzieci. Uwzględniony jest
czas na odpoczynek dzieci, przewidziany jest czas na zabawy ruchowe, zabawy
sprzyjające rozwojowi zainteresowań dzieci i ich aktywności, w tym na
świeżym powietrzu. Sale dydaktyczne są czyste i przestronne oraz wyposażone
w zabawki i pomoce dydaktyczne. Plac zabaw bezpieczny i wyposażony w
nowy sprzęt dla dzieci. Przeprowadzona obserwacja przedszkola potwierdza, że
warunki lokalowe i wyposażenie uwzględniają potrzeby rozwojowe i
możliwości psychofizyczne dzieci i sprzyjają ich rozwojowi. W salach meble i
zabawki dostosowane do wieku i wzrostu dzieci, wywieszone są adekwatne do
wieku tablice edukacyjne. Stoliki i krzesełka dostosowane do wzrostu dzieci,
każda sala dydaktyczna jest wyposażona w zabawki i pomoce dydaktyczne.
Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy
przedszkolnej.
W przedszkolu nauczyciele dostosowują metody pracy do
indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Metody i
formy pracy nauczycieli z dziećmi odpowiadają ich potrzebom i
3
możliwościom. Przykładem stosowanych metod, które nauczycielki
wymieniły w ankiecie są:
- Kinezjologia edukacyjna Denisona,
- Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
.
- Pedagogika zabawy,
- Techniki parateatralne (pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy
paluszkowe).
- Zabawy badawcze, doświadczenia , obserwacje przyrodnicze
- Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana
- Metoda C.Orffe’
- Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss
- Metoda projektów
- Burza mózgów
- Metody wyciszające tzw. relaksacyjne
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane
indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz
możliwościom psychofizycznym dzieci.
We wszystkich grupach prowadzi się obserwacje rozwoju dziecka,
natomiast w grupie dzieci 5 letnich dokonuje się diagnozy pedagogicznej
gotowości szkolnej. Uzyskane wyniki wykorzystuje się do ustalania
wniosków do dalszej pracy oraz określenia słabych i mocnych stron dziecka,
w tym indywidualizacji pracy z dziećmi. Nauczyciele stosują wydłużony czas
pracy oraz indywidualizują pracę z dzieckiem przez stopniowanie trudności.
Nauczycielki podały, że w przedszkolu podejmowane są stałe działania w
celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci. Dla dzieci potrzebujących wsparcia
prowadzone są dodatkowe zajęcia z zakresu logopedii oraz zajęcia w ramach
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Nauczyciele na bieżąco
dostosowują prowadzone przez siebie działania do potrzeb i możliwości
wszystkich dzieci. Dzieci szczególnie uzdolnione mają możliwość
zaprezentowania swoich umiejętności i wiedzy w trakcie zajęć, występów,
konkursów, uroczystości przedszkolnych. Po południu w przedszkolu
organizowane są dodatkowe zajęcia dające dzieciom możliwość
wielokierunkowego rozwoju zdolności (zajęcia umuzykalniające, j. angielski).
Przedszkole modyfikuje ofertę zajęć dodatkowych zgodnie z oczekiwaniami
rodziców i potrzebami dzieci. Daje możliwość odkrywania i rozwijania
zainteresowań i talentów dzieci m.in. teatralnych, plastycznych, tanecznych,
4
wokalnych.
Rodzice informowani są o postępach swoich dzieci .
Rodzice są informowani o tym, jak rozwijają się ich dzieci.
Nauczyciele informują rodziców o aktualnym poziomie rozwoju i edukacji
ich dzieci oraz włączają rodziców w ten proces. Rodzice na bieżąco mogą
śledzić tematykę zajęć (zadania wychowawczo- dydaktyczne na dany
miesiąc umieszczane są na tablicy w szatni) oraz relacje z imprez,
uroczystości. Najczęściej informacje o rozwoju dzieci są przekazywane
rodzicom w kontaktach indywidualnych .
Procesy wspomagania
monitorowane, doskonalone.
rozwoju
i
edukacji
są
planowane,
Procesy wspomagania rozwoju i edukacyjne są przez wszystkich nauczycieli
planowane, co ma potwierdzenie w dokumentacji przedszkola . Opracowana
została koncepcja pracy przedszkola, a na jej podstawie roczny plan pracy, z
którego następnie wynikają plany miesięczne. Wszyscy nauczyciele planują
działania edukacyjne w oparciu o podstawę programową wychowania
przedszkolnego. W planowaniu swoich działań uwzględniają zainteresowania i
potrzeby dzieci. Nauczyciele starają się także przy planowaniu uwzględniać
informacje otrzymane od rodziców. Przy wyborze programów wychowania
przedszkolnego nauczyciele analizują przede wszystkim ich zgodność z
podstawą programową, dostosowanie do możliwości i potrzeb dzieci, spójność
z koncepcją pracy przedszkola.
Monitorowanie procesów edukacyjnych odbywa się poprzez analizę prac
dzieci, obserwację rozwoju dziecka w grupach młodszych i diagnozę w
grupach starszych. Obserwację sytuacji wychowawczych, udział dzieci w
uroczystościach, turniejach, konkursach, informacje pozyskane od rodziców
rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi. Dwa razy w ciągu każdego roku
szkolnego formułowane są wnioski dotyczące realizacji, pracy wychowawczodydaktycznej, wynikające z prowadzonych obserwacji dzieci i diagnozy
gotowości szkolnej. Wnioski przekładają się na zadania do wykonania w czasie
wyznaczonym przez nauczycieli, dyrektora. Podstawa programowa
wychowania przedszkolnego jest na bieżąco monitorowana przez nauczycieli ,
co ma potwierdzenie w dokumentacji przez nich prowadzonej ( arkusze
monitoringu oraz wpisy w miesięcznych planach pracy). Monitorując procesy
edukacyjne nauczyciele zwracają uwagę czy program jest właściwie dobrany
5
do potrzeb i możliwości dzieci, jaki jest poziom umiejętności dzieci w
poszczególnych sferach rozwojowych, czy wszystkie dzieci w grupie osiągnęły
taki sam poziom rozwoju, które umiejętności należy nadal rozwijać u dzieci,
jakie podjąć działania wspólnie z innymi nauczycielami aby wspierać rozwój
dziecka, jaki wystąpił problem, który można poddać ewaluacji wewnętrznej, w
jaki sposób wspierać dzieci i rodziców w rozwijaniu potrzebnych umiejętności.
Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i
realizowaniu tego procesu.
Wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji
wykorzystywane są do :
- podejmowania doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami przedszkola,
- wprowadzenia większej ilości ćwiczeń rozwijających sprawność manualną,
- organizowania gier i zabaw rozwijających koncentrację uwagi, pamięć i
zdolność do zapamiętywania,
- prowadzenia ćwiczeń ortofonicznych, rozwijających słuch fonematyczny,
- przygotowania
do nauki pisania poprzez udostępnianie
zróżnicowanego materiału plastycznego, manipulacyjnego oraz
ćwiczeń grafomotorycznych
- rozwijania zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie bajek,
opowiadań, historyjek. Ponadto wnioski służą aktualizacji oferty zajęć
dodatkowych, rozwijaniu współpracy z rodzicami tj. pedagogizacja
rodziców, warsztaty, udostępnienie pomocy specjalistycznej np. konsultacje
z logopedą.
Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i
edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu.
W wyniku wdrożenia wniosków z monitorowania procesów edukacyjnych
nastąpiły zmiany, które przyczyniły się do:
- poprawy wymowy dzieci objętych pomocą logopedyczną,
- lepszej znajomości zasad zdrowego żywienia,
- usprawnienia komunikacji, samoobsługi.
Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach umuzykalniających, maja większą
koncentrację uwagi, potrafią wypowiedzieć się w różnych technikach
plastycznych.
W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi
dzieci.
6
Wszyscy nauczyciele w tym roku szkolnym biorą udział w Programie „ 5
porcji warzyw, owoców lub soku”, który ma na celu kształtowanie właściwych
nawyków żywieniowych u dzieci. Wprowadzane są nowe zabawy dydaktyczne,
konstrukcyjne, badawcze, tematyczne, integracyjne. Dzieci mają możliwość
zaprezentowania swoich zdolności aktorskich podczas wystąpień na
uroczystościach przedszkolnych. Zajęcia logopedyczne - nastawione są na
wspieranie edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, ze zwróceniem
uwagi na zakres zaburzeń, potrzeby i ich możliwości. Dzieci z deficytami objęte
są pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Działania nowatorskie poprawiają
jakość pracy przedszkola, zezwalają dzieciom na pewną swobodę działania,
dokonywania wyborów, rozwijają zdolności twórczego myślenia. Dzięki tym
działaniom wzbogacona zostaje również oferta przedszkola i wzrasta wizerunek
placówki
Wnioski:
Mocne strony:
-Na bieżąco monitoruje się procesy rozwoju i edukacji. Udziela się pomocy
dzieciom mającym trudności w poszczególnych sferach rozwojowych
dostosowując ją do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych
oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
-Systematyczne przekazywanie informacji o wychowankach w zakresie ich
rozwoju i edukacji wpływa na dobre relacje środowiska rodzinnego z
przedszkolem.
-Organ prowadzący przedszkole wzbogacając ofertę zajęć dla dzieci o
dodatkowe nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego i zajęć umuzykalniających
wzbogaca ich rozwój – w dalszym ciągu kontynuować ww. zajęcia .
-Zastosowanie przez nauczycieli ciekawych metod pracy z wykorzystaniem
nowatorskich rozwiązań programowych wspiera rozwój zdolności
wychowanków przedszkola.
Słabe strony:
-Brak słabych stron.
Wnioski na kolejny rok szkolny:
-Zwrócić większą uwagę na dzieci zdolne.
-Nasilić pracę nad doskonaleniem słuchu fonematycznego oraz
orientacji w przestrzeni.
7
Rekomendacje:
Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze „Procesy
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób
sprzyjający uczeniu się” wypadł bardzo pozytywnie, jest wiele mocnych
stron, brak słabych, w związku z tym nie wymaga dalszej analizy i
poprawek.
8