Sprostowania i odpowiedzi

Komentarze

Transkrypt

Sprostowania i odpowiedzi
Sprostowania i odpowiedzi
Prezentujemy sprostowania i odpowiedzi do artykułu "Prezes-dłużnik i inne ryzyka grupy IDMSA" nadesłane do nas
przez kancelarię prawną Nowosielski Gotkowicz i partnerzy działającą w imieniu Pana Marka Falenty i Electus SA.
Zgodnie z Prawem prasowym odpowiedź autora artykułu do nadesłanych sprostowań i odpowiedzi zamieścimy
kolejnego dnia.
SPROSTOWANIA I ODPOWIEDZI PANA MARKA FALENTY DOTYCZĄCE
MATERIAŁU PRASOWEGO POD TYTUŁEM:
„PREZES-DŁUŻNIK I INNE RYZYKA GRUPY IDM SA ”
OPUBLIKOWANEGO W „NIEZALEŻNEJ GAZECIE INTERNETOWEJ”
W DNIU 22 LUTEGO 2010 ROKU
1. Informacja, że komornik zajmuje majątek Pana Marka Falenty jest nieścisła w wyniku
czego wprowadza czytelników w błąd, gdyż sugeruje, że w stosunku do Pana Marka Falenty prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W
rzeczywistości część majątku Pana Marka Falenty została zajęta jedynie w trybie prowadzonego postępowania zabezpieczającego, a żaden
komornik nie prowadzi postępowania egzekucyjnego
przeciwko niemu.
2. Sugestie dotyczące prowadzenia przeciwko Panu Markowi Falencie postępowania egzekucyjnego przez jego wierzyciela zagrażają dobrom
osobistym Pana Marka Falenty, gdyż autor artykułu sugeruje w ten sposób, że Pan Marek Falenta jest osobą
niewypłacalną. W rzeczywistości Pan Marek Falenta terminowo reguluje swoje zobowiązania.
3. Informacja, jakoby Pan Marek Falenta, największy akcjonariusz IDM SA i prezes Electusa, miał ogromne problemy finansowe i prawne,
które mogą przełożyć się na całą grupę IDM S.A. jest nieprawdziwa. W rzeczywistości powyżej wskazana osoba nie ma takich problemów, a
obecna sytuacja prawna Pana Marka Falenty nie ma żadnego
wpływu na sytuację grupy IDM S.A.
4. Informacja, że Pan Marek Falenta został prawomocnie skazany przez sąd za pomoc w oszustwie, w oderwaniu od realiów opisywanej przez
autora artykułu sprawy, zagraża dobrom osobistym Pana Marka Falenty, gdyż w sposób nieuprawniony sugeruje, że Pan Marek Falenta jest
osobą nieuczciwą.
5. Informacja, że partnerzy biznesowi Pana Marka Falenty pytają, dlaczego nie reguluje on swoich długów i „podaje się” za prezesa jest
nieprawdziwa. W rzeczywistości partnerzy biznesowi Pana Marka Falenty nie zwracają się do niego z tego rodzaju pytaniami i nie
kwestionują jego legitymacji do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Electus S.A.
6. Nieprawdą jest, że Pan Marek Falenta pozostaje w konflikcie ze wspólnikami ZNTK Nieruchomości (spółki zależnej poznańskich Zakładów
Naprawczych Taboru Kolejowego). W rzeczywistości to opisywany przez autora artykułu Pan Zbigniew Majcherek pozostaje w konflikcie ze
wszystkimi wspólnikami ZNTK Nieruchomości.
7. Autor powyżej przedstawionego artykułu informując opinię publiczną o fakcie, że Pan Zbigniew Majcherek kwestionuje wartość
zabezpieczeń Pana Marka Falenty oraz składa doniesienia do prokuratury w sprawie podejrzenia bezprawnych działań na szkodę ZNTK
NIERUCHOMOŚCI, bez wyjaśnienia istoty sporu pomiędzy stronami, zagroził dobrom osobistym Pana Marka Falenty. Autor artykułu oparł się
jedynie na jednostronnych, nieprawdziwych i nieuprawnionych informacjach.
8. Autor powyżej przedstawionego artykułu informując opinię publiczną o fakcie, że Pan Zbigniew Majcherek uważa, że został nieuczciwie
potraktowany przez Pana Marka Falentę, który >>nie wywiązał się z umów inwestycyjnych<< i >>próbował bezprawnie przejąć spółkę<<,
bez wyjaśnienia istoty sporu pomiędzy stronami, zagroził dobrom
osobistym Pana Marka Falenty. Autor artykułu oparł się w tym względzie jedynie na
jednostronnych, nieprawdziwych i nieuprawnionych informacjach.
9. Nieprawdziwa jest informacja, że Pan Marek Falenta posiada wobec Electus S.A. zadłużenie w wysokości 90 mln zł. W rzeczywistości
niewymagalny dług Pana Marka Falenty wobec Electus S.A., według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, wynosi 48 mln zł. Electus S.A.
uzyskał zastaw rejestrowy na udziałach Pana Marka Falenty w ZNTK
Nieruchomości w celu wzmocnienia zabezpieczenia istniejących zobowiązań. Udziały, jakie Pan Marek Falenta posiada w ZNTK Nieruchomości
są należycie wycenione, a ich realna wartość w pełni pokrywa ewentualne roszczenia Electus S.A.
10. Nieprawdą jest, jakoby przeciwko Panu Markowi Falencie komornik sądowy wszczął postępowanie egzekucyjne. W rzeczywistości
przeciwko Panu Markowi Falencie toczyło się jedynie postępowanie zabezpieczające na podstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty w
postępowaniu nakazowym, który został następnie zaskarżony przez Pana
Marka Falentę zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Nieprawdziwa jest również informacja, że komornik sądowy zajął dwa
domy Pana Marka Falenty – w rzeczywistości żadne takie zdarzenie nie miało miejsca.
11. Twierdzenia autora artykułu o niezasadności stanowiska Pana Marka Falenty w odniesieniu do kwestii braku uprawnienia do pełnienia
funkcji członka zarządu w Electus S.A. są nieuprawione i zagrażają dobrom osobistym Pana Marka Falenty. W rzeczywistości Pan Marek
Falenta jest uprawniony do zasiadania w zarządzie Electus S.A., co potwierdza posiadana przez niego ekspertyza prawna.
12.Sugestie autora artykułu, jakoby podnoszone przez niego wątpliwości, co do możliwości zasiadania Pana Marka Falenty w składzie zarządu
Electus S.A. mogły stanowić zagrożenie dla czynności prawnych podejmowanych przez zarząd są nieuprawione i zagrażają dobrom osobistym
Pana Marka Falenty. W rzeczywistości ryzyko takie nie
występuje.
Marek Falenta
SPROSTOWANIA I ODPOWIEDZI SPÓŁKI ELECTUS S.A.
DOTYCZĄCE MATERIAŁU PRASOWEGO POD TYTUŁEM:
„PREZES-DŁUŻNIK I INNE RYZYKA GRUPY IDM SA ”
OPUBLIKOWANEGO W „NIEZALEŻNEJ GAZECIE INTERNETOWEJ”
W DNIU 22 LUTEGO 2010 ROKU
1. Informacja, że ELECTUS S.A. nie poinformował rynku o sytuacji prawnej Pana Marka Falenty oraz o rzekomym konflikcie pomiędzy Panem
Markiem Falentą, a wspólnikami ZNTK Nieruchomości (spółce zależnej poznańskich Zakładów Naprawczych Taboru
Kolejowego) jest nieprawdziwa i nieścisła. W związku z faktem, że Pan Marek Falenta jest osobą trzecią wobec Electus S.A., po stronie
Electus S.A. nie występowały ryzyka w związku z inwestycją Pana Marka Falenty w ZNTK Nieruchomości, w związku z czym na Electus S.A.
nie spoczywał obowiązek informacyjny.
2. Autor powyżej przedstawionego artykułu informując opinię publiczną o fakcie, że Pan Zbigniew Majcherek kwestionuje znaczącą część
wierzytelności znajdujących się w bilansie ELECTUS S.A., bez wyjaśnienia istoty sporu pomiędzy stronami, zagroził dobrom osobistym
ELECTUS S.A. Autor artykułu oparł się jedynie na jednostronnych,
nieprawdziwych i nieuprawnionych informacjach.
3. Informacja, że ELECTUS S.A. nie poinformował potencjalnych inwestorów o sytuacji związanej z ZNTK Nieruchomości jest nieścisła. W
związku z faktem, że wspólnikiem ZNTK Nieruchomości jest Pan Marek Falenta, a nie ELECTUS S.A., na spółce nie spoczywał obowiązek
informacyjny.
4. Nieprawdziwa jest informacja, że Pan Marek Falenta posiada wobec Electus S.A. zadłużenie w wysokości 90 mln zł. W rzeczywistości
niewymagalny dług Pana Marka Falenty wobec Electus S.A., według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, wynosi 48 mln zł. Electus S.A.
uzyskał zastaw rejestrowy na udziałach Pana Marka Falenty w ZNTK
Nieruchomości w celu wzmocnienia zabezpieczenia istniejących zobowiązań. Udziały, jakie Pan Marek Falenta posiada w ZNTK Nieruchomości
są należycie wycenione, a ich realna wartość w pełni pokrywa ewentualne roszczenia Electus S.A.
5. Autor artykułu informując opinię publiczną o fakcie, że Electus S.A. nie poinformował inwestorów o fakcie, że udziały Pana Marka Falenty
w ZNTK Nieruchomości zostały zajęte przez komornika pominął fakt, że po pierwsze udziały te zostały zajęte w postępowaniu
zabezpieczającym, a nie egzekucyjnym, a po drugie, że fakt ten nie stwarza żadnego ryzyka dla ELECTUS S.A. z uwagi na pierwszeństwo
zabezpieczenia
wierzytelności określone przepisami Kodeksu postępowania cywilnego przed pozostałymi zobowiązaniami. W związku z tym na Electus S.A.
nie spoczywał obowiązek informacyjny w powyżej przedstawionym zakresie.
6. Sugestie autora artykułu jakoby fakt wszczęcia postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego potwierdzał fakt, że Electus S.A.
niewłaściwie wypełnia obowiązki informacyjne są nieuprawnione i zagrażają dobrom osobistym Spółki. W rzeczywistości Electus S.A. w
sposób właściwy wypełnia obowiązki nałożone na Spółkę.
7. Sugestie autora artykułu, jakoby sytuacja Pana Marka Falenty miała sprowokować roszczenia banków o uzupełnienie zabezpieczeń
kredytów są nieuprawnione i zagrażają dobrom osobistym Electus S.A. W rzeczywistości żadne tego typu zdarzenia nie miały miejsca. Pan
Marek Falenta zawarł ugodę w opisywanej sprawie, a komornik wycofał już
zajęcia komornicze dokonane w postępowaniu zabezpieczającym. Fakt ten został z zadowoleniem przyjęty przez banki.
8. Sugestie autora artykułu, jakoby Electus S.A. zataił przed inwestorami opisywane w artykule informacje są nieprawdziwe. W
rzeczywistości, wobec faktu, że Electus S.A. nie pozostawał w sporze z wierzycielem Pana Marka Falenty, na Electus S.A. nie spoczywał
obowiązek informacyjny w wyżej wymienionej sprawie.
9. Sugestie autora artykułu, jakoby nieudzielenie publicznej informacji o przedłużeniu terminu spłaty zobowiązań Pana Marka Falenty wobec
Electus S.A., wynikało z chęci zatajenia informacji przed inwestorami są nieuprawnione i zagrażają dobrom osobistym Electus S.A. W
rzeczywistości Electus S.A. i Marka Falenty uzgodnili wstępnie koncepcję
rozliczenia zadłużenia. W sytuacji, gdy zostaną zawarte stosowne porozumienia, taka informacja zostanie upubliczniona.
10.Sugestie autora artykułu, jakoby opisywane przez niego zmiany terminu spłaty zadłużenia Pana Marka Falenty stanowią zagrożenie dla
Electus S.A. i całej grupy IDM S.A. są nieuprawnione i zagrażają dobrom osobistym Electus S.A. W rzeczywistości żadne ryzyko w powyżej
opisanym względzie nie występuje.
11.Sugestie autora artykułu, jakoby wycena Electus S.A. w bilansie IDM S.A. była zawyżona są nieuprawione i zagrażają dobrom osobistym
Electus S.A. W rzeczywistości wartość ta odpowiada rzeczywistej wartości Spółki, co potwierdza opinia niezależnego biegłego rewidenta.
12. Informacja, że prezesi IDM S.A. nie informują rynku o działalności konkurencyjnej wobec IDM S.A. jest wiadomością nieścisłą. W
rzeczywistości działalność prowadzona przez ZNTK Nieruchomości nie ma charakteru konkurencyjnego wobec IDM S.A., w związku z czym na
prezesach IDM S.A. nie spoczywa tego rodzaju obowiązek.
13. Informacja, że IDM S.A. oraz grupa IDM S.A. >>kłamie i ukrywa problemy<< jest nieprawdziwa. W rzeczywistości wszelkie obowiązki
informacyjne powyżej przedstawionych podmiotów wypełniane są zgodnie z obowiązującymi procedurami. ELECTUS S.A.
Odpowiedź autora artykułu zamieścimy kolejnego dnia
24 marca 2010 18:40

Podobne dokumenty