FULL TEXT

Komentarze

Transkrypt

FULL TEXT
Ginekol Pol. 2014, 85, 651
L I S T
D O
R E D A K C J I
List do Redakcji Ginekologii Polskiej
! Fetoscopic Endotracheal Balloon Occlusion"#$%&
%% %' % %' (()%%*%*&)+
,# -* % (( .%%
/
#01#23#3204
5%6%
78-9+
,5%
:%,#
%%
' ' %' & *'
0;4222 # < , % % %
%' %% %
' %#%%'
+
'
%%'%
'&+
%
#
%%'&
%
1=>"#-%%(+
%)%%0=>"
,%%+
0=>"#%'?%%
%
%,?%,*%@%.ABLung
to Head Ratio"#
%%'+
(%%
&*%*),%C2>#$
?%''%
%%(%%
#
/%
3D#,%
'(
%
%
%#7%
%
(&,,)#9+
%
%
EE#!E4#,%
'(#
7,%
%%+
% ( % % % %
%(%#-%%%
'((%,
%#
$75%,6%
78+
- 9, 5%
:%,
)(%*)%
"#
6%%,
%%(+
*%%#%+
%
%%,')%
*,%%%+
,%#
9 %( ) %%%%
'
(F*
#G
(
) % ' (
,* 9& %,
%%
%,
%%*
+
# 9 (* %
%
%%)%*&%+
%#<*%%(&%+
% %
%% F ,% &
*%%%
#9%)%+
'
%
Ryc. 1"#%'%
+
( % % & %%
# % % (%
F
,',&(,
,
(%"#
%
%%(%+
),%%&%%
(
%+
,?%,
%)%%
'
#
Nr 9/2014
:(% , ) , '& '
%( () % ( ,%, ,
#-%%'5GH%(
)%
(+
',
,30H"#-(')%('%%*)
%
&%(%%%
%%
,%
%#
%
'%%'&
%+
%'%*'%(%*%
%' %'# -% %& *
%) %*) %% %
%% F# : %& ( % %
, , % %' % % %(+
I 8%, :% :%
%%"#
0LURVáDZ:LHOJRĞ
3U]HP\VáDZ.RVLĔVNL
Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Warszawa, Pl. Starynkiewicza 1/3
Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Rycina 1.
3X]^\_UMTK
Z\dOU¨_MSK
LKVYX_
Ins trukcja przekłucia balonu
³
=Z\YaKNŜ
KZK\K^
?=1
NY
]KVS
ZY\YNYaOT
³
:Y
_\YNdOXS_
XYaY\YNUK$
– Odchyl głowę noworodka ku tyłowi
q
:KVMKWS
dVYUKVSd_T
^MRKaSM¤
q
DVYUKVSd_T
Qé\Xc
L\dOQ
WY]^UK
q
:\dc
ZYWYMc
?=1
dVYUKVSd_T
LKVYX
q
?ŞcT
Q\_LOT
dSOVYXOT
SQ¨c
1
aU¨_T
SQ¨¤
a
^MRKaSM¤
YUY¨Y
WW
a
VSXS
Ŀ\YNUYaOT
MSK¨K
^_Ş
ZYacŞOT
WY]^UK
S
Z\dOU¨_T
LKVYX
© Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
651

Podobne dokumenty