Obróbka Kerrock IV.2016

Komentarze

Transkrypt

Obróbka Kerrock IV.2016
KERROCK | Instrukcja obróbki
SPIS TRE CI
1.
WYPOSA źNIź WARSZTATU I WARUNKI PRACY
ń.ń. Podstawowe maszyny i narz dzia.
ń.2. Dodatkowe wyposa enie.
1.3. Warunki pracy w warsztacie.
1.4. Przygotowanie miejsca pracy u klienta.
3
3
3
3
4
2.
MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
2.ń. Transport płyt, zlewozmywaków i umywalek Kerrock.
2.2. Magazynowanie płyt, zlewozmywaków i umywalek Kerrock.
5
5
6
3.
KONTROLA JAKO CI
3.1. Sprawdzenie jako ci płyt Kerrock.
3.2. Sprawdzenie jako ci zlewozmywaków i umywalek Kerrock.
7
7
8
4.
KLEJ KERROCK
4.1. Opis produktu.
4.2. Klej Kerrock w zestawach do samodzielnego wymieszania.
4.3. Klej Kerrock w kartrid ach.
4.4. Stosowanie i przechowywanie.
4.5. Przygotowanie kleju.
9
9
9
9
10
10
5.
PIŁOWANIź PŁYT KźRROCK
11
6.
KLEJENIE
6.ń. Sklejanie elementów z Kerrock ze sob .
6.2. Sklejanie Kerrock z innymi materiałami.
12
12
13
7.
BLATY ROBOCZE. KONSTRUKCJE POZIOME
7.1. Projektowanie.
7.2. Szablony.
7.3. Podkład blatu.
7.4. Podparcie wystaj cej cz ci blatu roboczego.
14
14
15
15
16
8.
LISTWY I KRAW DZIź
8.ń. Listwa wyko czeniowa przy cienna.
8.2. Kraw d przednia.
18
18
19
9.
MONTA ZLźWOZMYWAKÓW I UMYWALEK
9.ń. Wst pne wyci cie.
9.2. Monta zlewozmywaka/umywalki z Kerrock
9.3. Monta zlewozmywaka ze stali nierdzewnej (inox)
9.4. Wyko czenie kraw dzi wyci cia.
9.5. Wiercenie otworów.
21
21
21
22
22
23
10.
ZABUDOWA PŁYTY KUCHźNNźJ
ńŃ.ń. Wst pne wyci cie.
ńŃ.2. Wzmocnienie wyci cia.
ńŃ.3. Monta płyty kuchennej.
24
24
25
25
11.
SZLIFOWANIE I POLEROWANIE
ńń.ń. Uwagi wst pne.
ńń.2. źlektronarz dzia niezb dne do prawidłowego szlifowania.
11.3. Szlifowanie/polerowanie.
ńń.4. Zestawienie materiałów ciernych do kolorów jasnych.
ńń.5. Zestawienie materiałów ciernych do kolorów ciemnych.
26
26
26
26
27
27
12.
SZCZźżÓLNź PRZYPADKI OBRÓBKI KERROCK
12.1. Kolory metaliczne.
12.2. Kerrock LUMINO.
12.3. Kerrock MARBLE.
12.4. Kerrock LUMINACO.
29
29
30
31
31
13.
ZASTOSOWANIA PIONOWE
32
14.
OBRÓBKA TźRMICZNA
ń4.ń. Przygotowanie materiału Kerrock.
14.2. Szablon.
14.3. Termoformowanie.
33
33
33
34
15.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
35
16.
UWAżI KO COWź
36
INSTRUKCJź DOTYCZ Cź OBRÓBKI KźRROCK S RźZULTATźM WIźDZY I
DO WIADCZźNIA UZYSKANEGO PODCZAS PRACY Z KERROCK. INSTRUKCJź NIź S
LICźNCJ ANI NIź MAJ NA CźLU NARUSZANIA JAKICHKOLWIźK OBOWI ZUJ CYCH
PRAW PATENTOWYCH.
żWARANCJA NA MATźRIAŁ JźST WA NA TYLKO W PRZYPADKU CISŁźżO STOSOWANIA
SI DO INSTRUKCJI OPISANYCH W TEJ BROSZURZE.
2
KERROCK | Instrukcja obróbki
1. WYPOSA źNIź WARSZTATU I WARUNKI PRACY
Podobnie jak to ma miejsce w innych bran ach produkcyjnych sprz t do obróbki Kerrock bazuje na
narz dziach ró nych firm.
Od wykonawców i jego potrzeb zale y, jakie marki narz dzi wybierze. Wa ne, aby kierować si wytycznymi
opisuj cymi sposoby obróbki, a tak e narz dzia, które s zalecane b d zabronione.
1.1. Podstawowe maszyny i narzędzia.










pilarka stacjonarna 3ŃŃŃ W z odpowiedni pił tarczow
r czna pilarka tarczowa 1200 – 2300 W
r czna frezarka górnowrzecionowa 800 – 1600 W
r czna szlifierka mimo rodowa 25Ń - 500 W
wiertarko-wkr tarka 800 W
odkurzacz przemysłowy przeno ny 350 – 1200 W
0
piec do obróbki termicznej Kerrock do 180 C z regulacj
ciski rubowe, szczypce spr ynowe, kozły podporowe, pistolet do wyciskania kleju elastycznego
piły tarczowe, frezy, wiertła, papiery cierne przeznaczone do obróbki materiałów mineralnych
alkohol techniczny, ta ma termoizolacyjna, przybory stolarskie
1.2. Dodatkowe wyposażenie.
UWAGA










pilarka ta mowa 3ŃŃŃ W
frezarka dolnowrzecionowa 3000 W z podajnikiem
frezarka górnowrzecionowa lub CNC 1500 W
r czna wyrzynarka 450 W
r czna szlifierka oscylacyjna 280 - 550 W
r czna szlifierka ta mowa ńŃŃŃ W
szlifierka do naro y ń5Ń W
szlifierka stacjonarna do drewna
wiertarka stołowa ń5ŃŃ W
stacjonarny system odprowadzania zapachów, kurzu i pyłu
Do obróbki materiału Kerrock nale y stosować wył cznie profesjonalne maszyny i narz dzia.
Wykorzystane zdj cia maj jedynie charakter pogl dowy.
1.3. Warunki pracy w warsztacie.
Minimalna temperatura w warsztacie powinna wynosić co najmniej ń8 C.
0
Przed obróbk płyty powinny przynajmniej przez ń2 godzin znajdować si
0
temperatura wynosi ok. 18 C.
w pomieszczeniu, w którym
Przechowywanie płyt Kerrock powinno być zorganizowane w taki sposób, aby płyty były zabezpieczone
przed uszkodzeniami.
Pomieszczenia warsztatu musz być dobrze o wietlone.
Pomieszczenie, w którym odbywa si klejenie oraz s przechowywane kleje i inne substancje chemiczne,
musi być wentylowane, z odpowiednim wydajnym wyci giem zapachów.
Pył powstaj cy podczas obróbki powinien być odprowadzany przez wyci g b d odkurzacz.
Stoły do klejenia Kerrock powinny być całkowicie płaskie.
Nale y stosować odpowiedni odzie robocz Ś kombinezony, słuchawki wyciszaj ce hałas powstaj cy
podczas pracy maszyn, okulary ochronne, przeciwpyłowe maski ochronne, r kawice ochronne.
1.4. Przygotowanie miejsca pracy u klienta.
Przed rozpocz ciem monta u wyrobu u klienta nale yŚ
 sprawdzić dost p od parkingu do drzwi wej ciowych, odległo ć i pozostał przeszkody, wielko ć wej cia,
wysoko ć sufitu
 stan cian oraz instalacj elektryczn i wodno-kanalizacyjn
 przeprowadzić czynno ci zabezpieczaj ce pomieszczenie przed kurzem i odpadami
 przekazać klientowi pisemne i ustne instrukcje dotycz ce prawidłowej konserwacji i piel gnacji wyrobów z
Kerrock
UWAGA
4
UWAGA
Nale y zwracać szczególn uwag na instrukcje i rodki ochronne zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami BPH i przeciwpo arowymi oraz zapoznać si
z kart
charakterystyki
wykorzystywanych substancji chemicznych.
KERROCK | Instrukcja obróbki
2. MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
2.ń. Transport płyt, zlewozmywaków i umywalek Kerrock.
Płyty Kerrock s zazwyczaj przewo one na paletach. Palety z płytami Kerrock powinny być rozładowywane
przy pomocy wózka widłowego lub innego urz dzenia podno nikowego, którym mo na bezpiecznie
przenosić stosowne ładunki.
płyta Kerrock
grubo ć
3600 x 760 mm
3600 x 1350 mm
waga
waga
6 mm
28 kg
50 kg
8 mm
38 kg
67 kg
12 mm
56 kg
100 kg
18 mm
85 kg
150 kg
paleta
30 kg
3800 x 800 x 100 mm
50 kg
3800 x 1400 x 100 mm
WSKAZÓWKA
Wózek widłowy
powinien posiadać
widełki d wigowe
wielko ci co
najmniej 15 cm.
W razie gdyby urz dzenie podno nikowe nie było do
dyspozycji, płyty Kerrock mo na równie
rozładować
r cznie. Wa ne jest, abyŚ




przenosić tylko jedn płyt na jeden raz,
płyt chwycić za kraw d i przenosić j w pozycji pionowej,
zawsze stosować odpowiednie r kawice i obuwie ochronne,
przy pracy współpracowały co najmniej dwie osoby.
WSKAZÓWKA
Skrajne temperatury
wpływaj na produkt.
Nale y być ostro nym
pracuj c z płytami w
temperaturze poni ej
0
10 C
Płyty powinny być przenoszone pojedynczo w pozycji pionowej, przy czym jedna r ka jako wsparcie, a
druga nadzoruje. Do przenoszenia materiałów zaleca si stosowanie akcesoriów pró niowych.
2.2. Magazynowanie płyt, zlewozmywaków i umywalek Kerrock.
Mo liwe s dwa sposoby przechowywania płyt Kerrock, zapobiegaj ce ich uginaniu i rozci ganiuŚ
 w pozycji poziomej równomiernie rozmieszczone,
 w pozycji pionowej na podpórkach, przy czym dolna kraw d płyty powinna być oparta na równym
podło u.
Najbardziej odpowiednia temperatura do przechowywania płyt to ń5 - 23 C, w suchym pomieszczeniu
wewn trz budynku o dobrej wentylacji. Podczas przechowywania nale y zapobiec nara eniu na działanie
wilgoci. Nara enie na działanie wilgoci i bezpo rednie wiatło słoneczne podczas magazynowania mog
uszkodzić płyty.
0
0
Nale y ostro nie post pować ze zlewozmywakami i umywalkami Kerrock, zgodnie z oznaczeniami na
opakowaniu. Opakowanie zlewozmywaków i umywalek Kerrock zapewnia ochron , mimo tego konieczna
jest ostro no ć podczas prac w magazynie.
WSKAZÓWKA
Zlewozmywaki i umywalki Kerrock
nie powinny być przechowywane
po wi cej ni 6 kartonów
uło onych jeden na drugim. Aby
zmniejszyć prawdopodobie stwo
uszkodzenia, nie nale y
przyciskać kartonu ani umieszczać
na nim du ych ci arów.
6
UWAGA
Płyty Kerrock powinny być, ze wzgl du na łatwiejszy
dost p, przechowywane
w takich sposób, aby
mo na było przeczytać oznaczenia partii i koloru.
KERROCK | Instrukcja obróbki
3. KONTROLA JAKO CI
Celem producenta marki Kerrock firmy Kolpa d.d. jest oferowanie wykonawcom produktów najwy szej
jako ci, które usatysfakcjonuj kupuj cego. Aby spełnić wymogi norm jako ci, dokonuje si ogl dzin i
sprawdzenia ka dej płyty, umywalki czy zlewozmywaka. Mimo tego bezpo redni wykonawcy s
odpowiedzialni za sprawdzenie ka dego asortymentu pod k tem wad i odpowiedniego koloru.
Je eli po dokładnych ogl dzinach znaleziona zostanie jakakolwiek wada, która w powa ny sposób
przedłu ałaby czas wykonania, prosimy natychmiast powiadomić o tym sprzedawc . Pa stwa dystrybutor
Kerrock odpowie na wszystkiego pytania i zapewni odpowiedni pomoc.
UWAGA
Firma Kolpa d.d. wymieni materiały, które w chwili dostarczenia nie b d zgodne ze
specyfikacj produktu. Kolpa d.d. nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek zmiany, do
których mogłoby doj ć podczas u ytkowania uszkodzonych produktów.
Prosimy, aby w momencie odbioru Kerrock przeprowadzić dokładne ogl dziny. Kolpa d.d. nie
zobowi zuje si wymienić jakichkolwiek z dostarczonych produktów, które zostały uszkodzone
podczas u ytkowania lub z powodu zastosowania uszkodzonych materiałów.
Nie podlegaj reklamacji wady w wygl dzie Kerrock zgodne z norm ISO ń97ń2-1.
3.ń. Sprawdzenie jako ci płyt Kerrock.
W momencie odbioru płyt Kerrock zaleca si sprawdzić:
 czy nie wyst puj uszkodzenia mechanicznych,
 zgodno ci numerów seryjnych wszystkich płyt w jednakowym wzorze kolorystycznym,
 jako ć płyt Kerrock zgodnie z poni sz tabel norm.
Tabela 3.1. przedstawia kilka wymogów norm słu
(dopuszczalne odchylenia w wygl dzie).
cych jako pomoc przy kontroli jako ci płyt Kerrock
Norma kontrolna
Wymogi techniczne
Powierzchnia płyty
prawa strona (z foli ) - rysy mo liwe do usuni cia papierem ciernym P80;
lewa strona - rysy o gł boko ci do 2 mm
uszkodzenia mechaniczne
Kraw dzie płyty
uszkodzenia mechaniczne i nierównomierne uziarnienie s dopuszczalne w
granicach tolerancji deklarowanych wymiarów
Otwory
dopuszczalne na lewej stronie płytyŚ
- gł boko ć do 2 mm i rednica do 6 mm,
- maks. ńŃ otworów o rednicy do 6 mm na płycie
Ró nice w odcieniach i
uziarnieniu
kontrola zgodno ci kolorystycznej mi dzy poszczególnymi płytami jest
konieczna i szczególnie zalecana;
dopuszczalne w przypadku płyt z ró nych partii produkcyjnychś
Ró nice w odcieniach i
uziarnieniu
przed wykonaniem wyci cia nale y sprawdzić jednolito ć koloru lub
uziarnienia na powierzchni płyty; nast pnie płyt odpowiednio odwrócić
mi dzy poszczególnymi płytami
na tej samej płycie
Ciała obce i kontrastowe
kropki
Wymiary
dopuszczalne s kropki i zanieczyszczenia o ł cznej powierzchni nie
2
2
2
przekraczaj cej ń mm /m lub ok. 5 kropek o rednicy Ń,5 mm/m płyty;
na dm płyty mog być maks. 3 kropki b d ciała obce
2
dopuszczalne s nast puj ce odchylenia od wymiarów deklarowanych:
- grubo ćŚ ±Ń,5 mm
- długo ćŚ -8 mm; +10 mm
- szeroko ćŚ -4 mm; +10 mm
Twardo ć
58 - 65 wg ASTM D2 583 (barcol 934 l)
Ugi cie
poni ej ń,8 mm
Wygi cie
dopuszczalne wygi cie - 2 mm/metr bie cy płyty
(szczelina mi dzy poziomym podło em i poło on na nim płyt )
WSKAZÓWKA
Przed rozpocz ciem obróbki, w
przypadku planowanego ł czenia
dwóch płyt Kerrock, nale y
wykonać próbne ł czenie
niewielkich fragmentów za pomoc
kleju szybkowi
cego i
wyszlifowanie sklejonej
płaszczyzny w celu sprawdzenia
zgodno ci odcieni i uziarnienia.
3.2. Sprawdzenie jako ci zlewozmywaków i umywalek Kerrock.
Tabela 3.2. przedstawia kilka wymogów norm słu cych jako pomoc przy kontroli jako ci zlewozmywaków i
umywalek Kerrock (dopuszczalne odchylenia w wygl dzie).
Norma kontrolna
Wymogi techniczne
Wewn trzna strona
rysy mo liwe do usuni cia papierem ciernym P8Ń;
nierównomierne rozmieszczenie uziarnienia na wewn trznych kraw dziach
wzgl dem cian
Zewn trzna strona
kolorowe plamy;
chropowata powierzchnia;
dopuszczalne s rysy i otwory długo ci do ńŃ cm, szeroko ci do 2 cm,
gł boko ci do 2 cm
Ciała obce i kontrastowe
kropki
dopuszczalne s kropki i zanieczyszczenia nie przekraczaj ce
2 kropek/dm2 lub
do 5 kropek/zanieczyszcze na wyrób wielko ci do Ń,5 mm
Ró nica w odcieniach i
uziarnieniu
nie jest gwarantowana zgodno ć zlewozmywaka/umywalki z płyt w tym
samym wzorze kolorystycznym
Model, wymiary, kolor
nale y upewnić si , czy wymiary i zamówiony kolor s zgodne z projektem
Otwory odpływowe i
przelewowe
nale y sprawdzić prawidłowo ć umiejscowienia i zamocowania
Akcesoria
nale y sprawdzić, czy zał czone zostały wszystkie dodatki, które powinny
znale ć si w zestawie
8
KERROCK | Instrukcja obróbki
4. KLEJ KERROCK
3.1. Opis produktu.
Klej Kerrock to dwuskładnikowy klej składaj cy si ze zmodyfikowanej
(komponent A) i utwardzacza nadtlenku dibenzoilowego (komponent B).
ywicy metakrylanu metylu
Klej Kerrock doskonale skleja materiał Kerrock i jest oferowany we wszystkich odcieniach kolorystycznych
Kerrock, dzi ki czemu, dokładnie stosuj c zalecenia dotycz ce sklejania, otrzymuje si niewidoczne
ł czenia. Klej Kerrock jest odporny na temperatur , działanie promieniowana UV, czynników
atmosferycznych i wody.
Klej Kerrock oferowany jest w zestawach do samodzielnego wymieszania albo w kartrid ach do
odpowiednich pistoletów.
3.2. Klej Kerrock w zestawach do samodzielnego wymieszania.
W zale no ci od ilo ci kleju oferowane s trzy rodzaje zestawówŚ Ń,2 kgś Ń,5 kgś ń,Ń kg.
Poszczególne zestawy składaj si zŚ butelki z komponentem A, strzykawki z komponentem B, pojemnika do
wymieszania ńŃŃ ml kleju, mieszadełka. Cało ć zapakowana jest w kartonowe pudełko.
Tabela 3.2. Wła ciwo ci fizyczne i chemiczne klejów do samodzielnego wymieszania.
wła ciwo ć
komponent A
komponent B
5.000 - 6.000 mPas
(S04; 20 RPM)
3.500 - 4.000 mPas
(S04; 50 RPM)
w kolorze płyty
biały (4Ń% zawiesina)
proporcje mieszania
100
1
temperatura zapłonu
> 11 C (EN 22719)
> 50 C (EN 22719)
lepko ć wg Brookfielda
kolor
0
0
czas otwarty pracy
10 - 15 (20 ± 2 C)
czas utwardzania
35 (20 ± 2 C)
0
0
rozpuszczalniki obecne w produkcie
termin przydatno ci
brak
12 miesi cy (w odpowiednich warunkach przechowywania)
3.3. Klej Kerrock w kartridżach.
W zale no ci od ilo ci kleju oferowane s dwa rodzaje kartrid ówŚ 25Ń ml i 5Ń ml. W zestawie do ka dego
kartrid a dodawana jest ko cówka mieszaj ca.
Tabela 3.3. Wła ciwo ci fizyczne i chemiczne klejów w kartrid ach.
wła ciwo ć
lepko ć wg Brookfielda
kolor
komponent A
komponent B
45.000 - 55.000 mPas
(S05; 20 RPM)
3.000 - 3.500 mPas
(S04; 50 RPM)
biało-przezroczysty
(4% zawiesina)
w kolorze płyty
proporcje mieszania
10
1
temperatura zapłonu
> 11 C (EN 22719)
> 50 C (EN 22719)
0
0
czas otwarty pracy
10 - 15 (20 ± 2 C)
czas utwardzania
35 (20 + 2 C)
rozpuszczalniki obecne w produkcie
termin przydatno ci
0
0
brak
ń2 miesi cy (w odpowiednich warunkach przechowywania)
3.4. Stosowanie i przechowywanie.
Klej jest wysoce łatwo palny. Podra nia oczy, drogi oddechowe i skór . Mo e powodować uczulenie w
kontakcie ze skór .
W razie kontaktu z oczami przez co najmniej ń5 minut przemywać pod bie c wod i w razie konieczno ci
niezwłocznie zasi gn ć porady lekarza. Działa szkodliwie po połkni ciu. Podczas pracy nosić odpowiedni
odzie ochronn , r kawice ochronne i okulary.
Klej przechowywać w pojemniku szczelnie zamkni tym, w pomieszczeniu dobrze wentylowanym,
0
zaciemnionym, w temperaturze nieprzekraczaj cej 25 C. Nie przechowywać w pobli u ródeł ognia, z dala
od reducentów, kwasów, alkaliów, przyspieszaczy i metali ci kich. Nie wylewać do kanalizacji.
Strzykawki i kartrid e przechowywać w pozycji poziomej.
UWAGA
Przed u yciem klejów nale y zapoznać si z kart charakterystyki komponentów.
3.5. Przygotowanie kleju.
Temperatura pomieszczenia, w którym przebiega klejenie, powinna wynosić ń8 C (±2 C). Pomieszczenie
powinno być czyste i bez kurzu. Przed klejeniem nale y sprawdzić zgodno ć koloru płyty Kerrock i koloru
kleju. Do wyboru s dwa sposoby przygotowania kleju.
0
0
3.5.1. Klej do samodzielnego przygotowania.
ń. Wycisn ć tłoczek ńŃŃ ml plastikowego pojemnika do poło enia na poziomie podziałki Ń ml.
2. Dokładnie wymieszać komponent A (barwiona ywica) oraz komponent B (utwardzacz).
3. Wlać po dan ilo ć komponentu A oraz odpowiedni ilo ć komponentu B.
Do 100 ml komponentu A należy dodać maks. ń ml komponentu B. Jeżeli potrzeba tylko 50 ml
kleju, dodać maks. 0,5 ml komponentu B.
4. Dokładnie wymieszać oba komponenty w plastikowym pojemniku i odczekać ok ń-2 min., aby wydobyły
si p cherzyki powietrza.
5. Wyciskaj c tłoczek w plastikowym pojemniku, nakładać klej w miejscu ł czenia.
Czas otwarty kleju to 8 - 12 min.
Dalsz obróbk mo na kontynuować po upływie ń godziny. Ko cow
upływie 24 godzin.
wytrzymało ć klej osi gnie po
WSKAZÓWKA
Nale y uwa ać, aby nie dodać
za du o komponentu B. W ten
sposób przyspieszona zostanie
reakcja i mo na uszkodzić klejone
miejsce ł czenia (klej po ółknie,
stanie si kruchy).
3.5.2. Klej w kartridżach.
Aby dozować klej w kartrid u, nale y umie cić kartrid w odpowiednim pistolecie dozuj cym. Na kartrid u
umie cić ko cówk mieszaj c . Przed klejeniem konieczne jest wyci nięcie jednej łyżeczki kleju.
Podczas klejenie z u yciem kartrid a nie trzeba zwracać uwagi na zachowanie proporcji mi dzy
składnikami, poniewa aplikuj sie one samoczynnie.
Czas utwardzania jest taki sam, jak w przypadku kleju do samodzielnego przygotowania.
10
KERROCK | Instrukcja obróbki
5. PIŁOWANIź PŁYT KźRROCK
Piłowanie płyt Kerrock powinno odbywać si głównie przy u yciu pilarek stacjonarnych 3000 W,
wykorzystywanych do obróbki płyt wiórowych, pil niowych, MDŻ, sklejek itp.
Do precyzyjnego piłowania zalecane s r czne pilarki tarczowe o mocy 1200 – 2300 W przy pr dko ci
0
obrotowej tarczy piły 4ŃŃŃ – 6ŃŃŃ obrotów/min i mo liwo ci ci cia przy 45 .
Piły tarczowe powinny być przeznaczone do obróbki materiałów mineralnych, b d metali kolorowych,
laminatów, twardych tworzyw sztucznych. Z by piły tarczowej powinny być wykonane ze spiekanych
w glików o kształcie trapezowo-płaskim K10, K5 lub diamentowe. Z by trapezowe s wy sze o Ń,3 mm od
0
0
z bów płaskich. Z by powinny mieć ujemny k t (-6 ). K t natarcia to ń5 .
Szybko ć ci cia r cznego wynosi ok. 5…ń4 m/min. i zale y od liczby obrotów pilarki. Ostrze pilarki tarczowej
powinno być ustawione 25 – 3Ń mm powy ej obrabianego materiału.
Do du ych rozci ć b d do wst pnego przygotowania Kerrock do dalszej obróbki mo na stosować pilarki
ta mowe lub wyrzynarki. Musimy zdawać sobie spraw , e tego rodzaju piłowanie powoduje małe p kni cia
w materiale, dlatego minimalny nadmiar wynosić powinien 5 mm.
mikrop kni cia
Tabela 5.ń. Zestawienie pił tarczowych do pilarek r cznych
rednica piły tarczy
Liczba z bów
Szeroko ć ci cia
(mm)
(mm)
180
42
3,2
240
80
2,8
300
96
3,2
300
72
3,4
350
108
3,2
350
84
3,4
rednica otworu
(mm)
20
30
30
30
30
30
Grubo ć Kerrock
(mm)
6; 8; 12
6; 8
6; 8
12; 18
6; 8
12; 18
Z by piły tarczowej powinny być regularnie ostrzone przy pomocy tarczy do ostrzenia o granulacji 4ŃŃ-600
(20-4Ń mikronów).
6. KLEJENIE
6.ń. Sklejanie elementów z Kerrock ze sobą.
Do sklejania elementów z Kerrock stosujemy dwuskładnikowy klej do Kerrock, który pozwala na osi gni cie
praktycznie niewidocznych spoin i dobrych wła ciwo ci mechaniczno-fizycznych. Numer koloru na kleju
powinien odpowiadać numerowi koloru na płycie bądź zlewozmywaku/umywalce Kerrock.
Temperatura pomieszczenia, w którym odbywa si klejenie, musi wynosić min. ń8 C.
Przed rozpocz ciem klejenia nale y sprawdzić płyty pod wzgl dem zgodno ci koloru, odcieni,
rozmieszczenia pigmentów i granulatu.
Kraw dzie powinny być tak zaprojektowane, aby zagwarantowane było jak najmniejsze zu ycie materiału i
jak najwy sza jako ć produktu.
Miejsca ł czenia nie powinny mieć na kraw dziach wad, powinny być oczyszczone i odtłuszczone za
pomoc alkoholu technicznego. Plamy, których nie mo na w ten sposób usun ć, nale y zeszlifować.
0
Zaleca się wcze niejsze frezowanie krawędzi i/bądź dokładne wyszlifowanie płaszczyzn, które będą
sklejane.
Przed nało eniem kleju na
kraw dzie dwóch elementów
nale y zadbać, aby oba te
elementy idealnie do siebie
przylegały. Je eli linia jest
widoczna w momencie ł czenia na
sucho, b dzie ona równie
widoczna po sklejeniu klejem
12
UWAGA
Przed przyst pieniem do klejenia nale y zapoznać si z instrukcj przygotowania
kleju i wykonywania ł cze , zasadami bezpiecze stwa umieszczonymi na etykiecie
kleju oraz z kart charakterystyki.
KERROCK | Instrukcja obróbki
Klejone elementy nale y poło yć na równym podło u licem do góry i pozostawić mi dzy nimi 2-3 mm
szczelin . Zalecamy podło a wykonane z materiału, do którego klej Kerrock nie przywrze (np. PVC,
aluminium, płyta wiórowa, papier pergaminowy lub samoprzylepny). Klej nale y obficie rozprowadzić w
szczelinie do ok. 2/3 grubo ci Kerrock oraz cisn ć, by sklejane elementy znalazły si we wła ciwej pozycji.
Docisk nie mo e być zbyt silny, aby unikn ć wydostania si całego kleju ze szczeliny. Nie nale y tak e
pozostawiać widocznej szczeliny mi dzy elementami.
Klejone elementy k towe nale y kleić, aplikuj c klej na jedn z
płaszczyzn, a nast pnie dociskaj c doklejany element prostopadle do
tej płaszczyzny. źlement doklejany nale y zamocować za pomoc
cisków lub szczypiec ł cz cych. Zaleca si , aby element doklejany
przesun ć ń-2 mm w gł b płaszczyzny. W ten sposób kraw d po
obróbce ko cowej b dzie gładka.
UWAGA
Po sklejeniu elementów Kerrock nale y odczekać min. 45-6Ń minut w zale no ci od temperatury otoczenia,
zanim mo na b dzie kontynuować dalsz obróbk . Klej musi być wówczas całkowicie suchy i twardy. W
przypadku kolorów jasnych zaleca si wydłu enie tego czasu. Ko cow wytrzymało ć klej osi ga po upływie
24 godzin.
Nadmiaru kleju nie nale y usuwać, dopóki jest on jeszcze mi kki, poniewa w czasie utwardzania kurczy si
o ok. 10%.
W przypadku sklejania Kerrock w kolorach metalicznych (1071 platinum, 9017 stardust, 9070
graphite) nale y stosować odpowiednie techniki ł czenia - wi cej w rozdziale 12.1. "Kolory
metaliczne".
6.2. Sklejanie Kerrock z innymi materiałami.
Płyty i produkty Kerrock mo na przyklejać do wszystkich materiałów za pomoc trwale elastycznych klejów
silikonowych lub poliuretanowych, które umo liwiaj rozci ganie elementów klejonych w zale no ci od ich
wła ciwo ci rozci gania, dzi ki czemu zapobiega si deformacji i uszkodzeniu produktu. żrubo ć
elastycznej warstwy kleju powinna wynosić ń-3 mm w zale no ci od u ytego materiału. Odległo ć nale y
zapewnić za pomoc dwustronnej ta my klej cej , która w czasie utwardzania elastycznego kleju przejmuje
równie jego funkcje klej c , gdy czas utwardzania trwale elastycznych klejów wynosi nawet do 24 godzin
w temperaturze pokojowej i przy 5Ń% wilgotno ci.
7. BLATY ROBOCZE. KONSTRUKCJE POZIOME
Do ró nego rodzaju zastosowa u ywa si odpowiedniej grubo ci płyt Kerrock. Zaleca si wykorzystanie płyt
o minimalnej grubo ciŚ
- 6 mm - do zastosowa pionowych (okładziny cienne, fronty meblowe),
- 8 mm - do produkcji blatów stołów, blatów i zabudowy umywalek w łazienkach,
- 12 mm - do produkcji blatów kuchennych i innych poziomych powierzchni roboczych,
- 18 mm - do elementów wolnostoj cych.
7.1. Projektowanie.
Aby wykonanie blatu było łatwiejsze i dobrej jako ci, konieczne jest przygotowanie projektu. Przy
projektowaniu nale y brać pod uwag nast puj ce zasadyŚ
* wszystkie kraw dzie powinny być oddalone przynajmniej o 5Ń mm od jakiegokolwiek wyci cia (płyta
kuchenna, zlewozmywaki)
* ł czenia nie powinny przebiegać przez płyt kuchenn
* wystaj ce cz
ci blatu powinny wchodzić przynajmniej 7Ń mm w elementy wsporcze (szafka)
Odci ta kraw d powinna być równa i gładka, bez odkruszonych brzegów, tylko taka kraw d zapewni
niewidoczne ł czenia. Kraw dzie stanowi potencjalnie słabe punkty, które mog zapocz tkować p kanie.
Planuj c wyci cia nale y brać pod uwag minimalny promie 6 mm, gdy równie prostopadłe ł czenia
wewn trzne przedstawiaj wi ksze ryzyko, je li chodzi o zapocz tkowanie p kania.
14
KERROCK | Instrukcja obróbki
7.2. Szablony.
Zaleca si stosowanie szablonów, które faktycznie przedstawiaj górn płaszczyzn . Bardzo wa ne jest,
aby szablony były dokładne, poniewa tylko takie mog ułatwić monta . Istnieje wiele ró nych sposobów na
przygotowanie szablonu, dlatego mo na samemu wybrać ten, który najbardziej odpowiada własnemu
trybowi pracy.
Zazwyczaj decydujemy si na szablon kartonowy, który mo na równie przygotować w mniejszych
pomieszczeniach, na nim mo na zapisać okre lone informacje do pó niejszej obróbki, nie zgina si łatwo.
Przy pomocy tych szablonów klient b dzie mógł zobaczyć, jaka b dzie faktycznie wielko ć górnej
płaszczyzny, co pozwoli na ewentualne zmiany wielko ci wystaj cej cz ci blatu lub którejkolwiek innej
wła ciwo ci. Szablon kartonowy mo na równie zastosować jako ochron górnej powierzchni, gdy monta
został ju zako czony. Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie wtedy, gdy prace kontynuuj inni
wykonawcy (malarze, elektrycy, hydraulicy), którzy mogliby przypadkowo uszkodzić powierzchni .
7.3. Podkład blatu.
Przy wykorzystaniu płyt Kerrock w poziomych zastosowaniach (np. blaty) niezb dne jest wykonanie
podkładu, który mo e mieć form pełnej płyty podkładowej bądź drabinkowej ramy no nej.
Podkład powinien być sztywny, nie ulegać deformacji z upływem czasu, koniecznie zabezpieczony
przed wilgoci i przyklejony do płyty Kerrock przy u yciu elastycznego kleju. Nale y bowiem pami tać o
wła ciwo ciach dylatacyjnych materiału Kerrock, który musi mieć mo liwo ć rozszerzania i kurczenia si
0
(dylatacja wynosi ok. 0,1 mm na ń m długo ci przy zmianach temperatury o ń C).
W przypadku wszystkich rodzajów zastosowa , wsz dzie tam, gdzie odległo ć mi dzy elementami no nymi
wynosi 5ŃŃ mm i wi cej obowi zkowe jest stosowanie podkładu.
7.3.1. Podkład pełny.
Do wykonania podkładu z pełnej płyty mo na
wykorzystać masywne drewno, płyty wiórowe,
MDŻ o grubo ci powy ej 2Ń mm. Bardzo istotne
jest prawidłowe nało enie kleju elastycznego.
,
7.3.2. Drabinkowa rama no na.
Dzi ki ramie no nej mo na wystrzec si problemów zwi zanych ze zmianami w materiale, które z kolei były
spowodowane zmianami temperaturowymi. Konstrukcja mo e być wykonana z listewek z odpadowych
kawałków Kerrock, z drewna, płyt drewnianych lub metalu.
W przypadku blatów kuchennych zazwyczaj stosowana jest drabinkowa rama no na (przy obowi zkowym
u yciu płyt Kerrock o grubo ci ń2 mm). Wzdłu blatu roboczego nale y z tyłu i z przodu umie cić element
wsporczy. Podłu ne elementy ł czyć z poprzecznymi co 600 mm.
Tak ram no n nale y przygotować z pasków odpadowych z Kerrock o grubo ci ń2 mm i minimalnej
szeroko ci 3Ń mm, a nast pnie ram przykleić za pomoc kleju Kerrock na spód blatu roboczego. Elementy
ramy no nej mog być równie wykonane z płyty wiórowej o minimalnej grubo ci ń8 mm oraz szeroko ci 5Ń
mm. W takim przypadku ram no n nale y przykleić za pomoc trwale elastycznego kleju silikonowego.
Ram no n mo na wykonać równie tylko przy pomocy wzmocnienia podłu nego, mocuj c elementy
wsporcze w cz ci przedniej, rodkowej i tylnej.
7.4. Podparcie wystającej czę ci blatu roboczego.
Je eli blat roboczy wystaje ń5Ń mm lub mniej, nie wymaga dodatkowego podparcia.
16
KERROCK | Instrukcja obróbki
Je eli blat roboczy
wystaje 150 mm lub mniej,
nie wymaga dodatkowego
podparcia.
Pod wystaj cymi cz ciami blatu zaleca si zamocowanie kawałka
drewna lub płyt wiórowej, słu cej jako wypełnienie i poprawiaj cej
wygl d estetyczny wyrobu.
W stosunku do blatów na ponad ń5Ń mm, nale y zastosować ram
no n w taki sposób, aby 2/3 elementów wsporczych wchodziło w
szafk , a ń/3 słu yła jako cz ć no na.
Do wzmocnienia tego rodzaju wystaj cych cz ci blatu mo na stosować równie wsporniki k towe, które
nale y mocować co 6ŃŃ mm. Pionowa cz ć wspornika powinna być o 5Ń% dłu sza ni jej pozioma cz ć.
Do wzmocnienia tego rodzaju wystaj cych cz ci
blatu mo na stosować równie wsporniki k towe,
które nale y mocować co 6ŃŃ mm. Pionowa
cz ć wspornika powinna być o 5Ń% dłu sza ni
jej pozioma cz ć.
Wystaj ce cz ci blatu szersze ni 5ŃŃ mm
nale y podeprzeć od podłogi. Do tego rodzaju
elementów wsporczych mo na zastosować
drewno lub materiał Kerrock. Podpory nale y
umieszczać co 8ŃŃ mm.
8. LISTWY I KRAW DZIź
8.ń. Listwa wyko czeniowa przy cienna.
Wykonuj c listw wyko czeniow na płycie roboczej, mo na klientowi zaoferować wyj tkowy sposób obróbki
kraw dzi, co zapewni doskonały wygl d i ułatwi czyszczenie. Dzi ki temu u ytkownikowi jeszcze bardziej
spodoba si materiał Kerrock.
Istniej dwa sposoby wykonania wyko czenia listwy przy ciennej na płycie roboczej - listwa prosta lub z
wyobleniem.
W przypadku listy prostej paski danej wysoko ci nale y odci ć z płyty Kerrock oraz wyko czyć zgodnie z
projektem. Przykleić do blatu powierzchni blatu za pomoc silikonu zbli onego kolorystycznie do koloru
Kerrock.
Listw przy cienn z wyobleniem mo na wykonać na dwa sposoby.
8.1.1. Gotowe elementy wyko czeniowe krawędzi.
W celu wykonania gotowego elementu wyko czeniowego kraw dzi nale y odci ć dwa paski materiału
Kerrock o szeroko ci 8Ń mm i 3Ń mm oraz skleić je razem. Nale y uwa ać, aby 3Ń mm element doklejany
nakleić równolegle na całej długo ci. żdy ł czenie jest suche, kraw dzie nale y wyfrezować do danego
promienia i rozci ć wzdłu . Otrzyman
list wyko czeniow z promieniem nale y przykleić do płyty
roboczej, w której uprzednio wyci ty został rowek.
8.1.2. Fazowanie za pomocą ukosowarki.
Posiadaj c ukosowark wyko czenie kraw dzi mo na wykonać według nast puj cej proceduryŚ
* do płyty roboczej nale y przykleić pasek materiału Kerrock o szeroko ci 24 mm
* do przyklejonego paska nale y pionowo dokleić pasek materiału Kerrock, si gaj cy do danej wysoko ci
listwy wyko czeniowej
* gdy oba paski s poł czone, za pomoc ukosowarki nale y wykonać dany promie .
18
KERROCK | Instrukcja obróbki
W taki sposób wyko czony element nale y odci ć tak, aby pozostało 2-3 mm kraw dzi i przykleić go do
blatu roboczego, w którym wykonane zostały rowki gł boko ci 2-3 mm i szeroko ci 25 mm.
8.2. Krawędź przednia.
Przy wykonywaniu kraw dzi przedniej blatu, yczenia i wyobra nia klienta stanowi
Poni ej kilka z wielu mo liwo ci wykonania przedniej kraw dzi.
jedyne ograniczenia.
8.2.1. Krawędź klasyczna.
Zazwyczaj do kraw dzi przedniej stosuje si klasyczne wyko czenie lub prostopadły element doklejany.
Nale y odci ć danej szeroko ci pasek materiału Kerrock i licem na zewn trz go przykleić na spód blatu
roboczego. Doklejamy element o 1-2 mm przesun ć w gł b blatu roboczego, w ten sposób pó niejsza
obróbka ko cowa b dzie znacznie ułatwiona.
UWAGA
Przy obróbce niektórych kolorów (zwłaszcza metalicznych oraz gruboziarnistych, marmurowych) zaleca si
stosowanie metody z rowkiem w blacie roboczym, na spodzie wykonać nale y rowek do 2/3 grubo ci płyty i
szeroko ci takiej, jak grubo ć elementu doklejanego. źlement doklejany przykleić w miejscu rowka.
W przypadku wykonywania kraw dzi w kolorach metalicznych (ńŃ7ń platinum, 9017 stardust,
9070 graphite) nale y stosować odpowiednie techniki - wi cej w podrozdziale 12.1. "Kolory
metaliczne".
8.2.2. Krawędzie profilowane.
Oprócz klasycznych kraw dzi mo na przy pomocy materiału Kerrock wykonywać równie ró nego rodzaju
kraw dzie profilowane. W zale no ci od danej szeroko ci kraw dzi mo na skleić ze sob wiele kawałków
materiału Kerrock, które po zako czeniu utwardzania si kleju mo na wyfrezować za pomoc ró nego
rodzaju frezarek profilowych.
20
KERROCK | Instrukcja obróbki
9. MONTA ZLźWOZMYWAKÓW I UMYWALźK
W blacie roboczym z Kerrock mo na zabudować umywalk
Kerrock lub ceramiki czy stali nierdzewnej.
lub zlewozmywak, wykonane z materiału
9.1. Wstępne wycięcie.
UWAGA
Na blacie roboczym z materiału Kerrock nale y zaznaczyć wewn trzn kraw d zlewozmywaka. Je eli nie
jest to mo liwe, zaznaczyć zewn trzn kraw d , a nast pnie odliczyć grubo ć zlewozmywaka i dodatkowe 5
mm. Przy pomocy wyrzynarki wyci ć oznaczon cz ć. Koniecznie nale y zastosować nadmiar 5 mm,
poniewa wyrzynarka słu y jedynie do robienia wyci ć wst pnych.
Posiadaj c frezark CNC, mo na wykonać wyci cia lepszej jako ci oraz szybciej. Do wszystkich
wyci ć dla umywalek i zlewozmywaków Kerrock, znajduj cych si w ofercie sprzeda y, mo na
otrzymać rysunki w formacie DWż.
9.2. Montaż zlewozmywaka/umywalki z Kerrock.
Po wykonaniu wst pnego wyci cia, spód blatu roboczego nale y przygotować do klejenia, usun ć wszelkie
zanieczyszczenia i odtłu cić przy pomocy alkoholu technicznego. Sprawdzić nale y, czy wyci cie odpowiada
zlewozmywakowi/umywalce oraz czy te w równomierny sposób przylegaj do blatu roboczego. Nast pnie na
brzegu wyci cia nale y rozprowadzić wystarczaj co obfit ilo ć kleju Kerrock oraz w wyci cie wstawić
zlewozmywak/umywalk . Zaleca si , aby przyklejany element dodatkowo obci yć.
Zlewozmywaki oraz
umywalki Kerrock w procesie
produkcyjnym s wst pnie
szlifowane. Ze wzgl du na dalsz
ich obróbk (frezowanie kraw dzi
po podklejeniu do blatu) nale y
wykonać szlifowanie ich cian.
Dopiero po ko cowym szlifowaniu
osi gaj pełne walory
kolorystyczne.
9.3. Montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej (inox).
Do monta u zlewozmywaka ze stali nierdzewnej nale y zastosować ruby no ne, które nale y uprzednio
przygotować samemu. Materiał Kerrock nale y poci ć na prostok ty o rozmiarach około 2Ń x 4Ń mm, w
rodku których nale y wywiercić otwory o rednicy 6 mm. Jedn stron otworu nale y wywiercić dla ruby
M6.
Sprawdzić nale y, czy wyci cie odpowiada rozmiarowi zlewozmywaka inox oraz ustawić go w
danej
pozycji. Nast pnie na brzegi zlewozmywaka inox nakleić przygotowane wcze niej ruby no ne co ńŃ – 15
cm.
Zaleca si , aby nakleić je tu przy zlewozmywaku inox, poniewa na zako czenie monta u nie b dzie trzeba
wi cej uwa ać na dokładna pozycj , zaczepy bowiem b d okre lały dokładn pozycj zlewozmywaka inox.
Po zamocowaniu rub no nych za pomoc haków monta owych, nale y przymocować zlewozmywak inox i
rozpocz ć obróbk wyko czenia kraw dzi wyci cia. Po ostatecznym wyko czeniu kraw dzi zlewozmywak
inox nale y zdemontować na odpowiedniej powierzchni rozprowadzić klej silikonowy i zlewozmywak
ponownie przykr cić.
9.4. Wyko czenie krawędzi wycięcia.
W celu wykonania wyko czenia kraw dzi zlewozmywaka lub umywalki do wyboru pozostaje wiele
mo liwo ci, które zale
od yczenia u ytkownika i pomysłowo ci wykonawcy. Na poni szym rysunku
pokazane zostały najcz ciej u ywane profile wyko czeniowe. Mo na je wykonać przy pomocy r cznej
frezarki i odpowiedniego frezu. W blacie roboczym z Kerrock mo na równie zabudować ociekacz.
22
KERROCK | Instrukcja obróbki
9.5. Wiercenie otworów.
W płycie Kerrock mo na wiercić za pomoc r cznych lub stacjonarnych wiertarek z wiertłami ze stali
szybkotn cej lub z karbidowymi ko cówkami. Do rednicy wywierconego otworu 5Ń mm nale y stosować
0
wiertła ze stali szybkotn cej ze zwykł ko cówk o k cie ń2Ń lub wiertła z karbidow ko cówk . W
przypadku wiercenia otworów powy ej 5Ń mm nale y stosować wiertła koronkowe ze stali szybkotn cej lub z
karbidowymi ko cówkami.
Je eli konieczne okazuje si wkr canie rub w płyt Kerrock, nale y wstawić kołek z mosi dzu lub PCV.
Warunki pracy powinny być takie, jak w przypadku szkła czy innych bardzo kruchych materiałów.
Wywiercony otwór powinien być o około ńŃ% wi kszy ni rednica ruby. Pomi dzy blatem z Kerrock i rub
oraz innymi materiałami do wkr cania, nale y wstawić kołek dystansowy z gumy lub silikonu.
W adnym wypadku nie nale y w blacie z Kerrock
wykonywać gwintowania, poniewa mo e doj ć do
bł dów, a w efekcie do pop kania, a nawet do
złamania płyty Kerrock.
W adnym wypadku nie nale y w
blacie z Kerrock wykonywać
gwintowania, poniewa mo e
doj ć do bł dów, a w efekcie do
pop kania, a nawet do złamania
płyty Kerrock.
.
ńŃ. ZABUDOWA PŁYTY KUCHźNNźJ
W blacie roboczym z Kerrock mo na zabudować równie płyt kuchenn . Nale y wiedzieć, e miejsce
zabudowy płyty kuchennej jest miejscem, w którym mo e doj ć do najwi kszej liczby bł dów. Poni ej
podano list ewentualnych przyczyn bł dówŚ
* wysoka temperatura – rozci ganie i kurczenie (zbyt wysoka temperatura)
* słabe punkty, powstałe podczas wyci cia, co zwi ksza prawdopodobie stwo p kania
* brakuj ca ta ma aluminiowa do ochrony przed wysok temperatur
* płyta kuchenna z wad , co powoduje, y zbytnio oddaje ona ciepło
* zbyt mało miejsca pomi dzy płyta kuchenn a blatem roboczym z Kerrock
* brakuj ce lub le przyklejone wzmocnienie wyci cia
Płyty kuchenne witroceramiczne
nie s odpowiednie do
wpuszczanej zabudowy (w jednej
płaszczy nie z blatem) w blat z
Kerrock. W przypadku tego
rodzaju zabudowy Kolpa d.d. nie
daje gwarancji.
.
ńŃ.ń. Wstępne wycięcie.
Po okre leniu miejsca zabudowy płyty kuchennej, nale y przy pomocy wyrzynarki wykonać wst pne
wyci cie, co najmniej 3 mm mniejsze od wymaganej szeroko ci. Nale y uwa ać, aby wzdłu ne i poprzeczne
ł czenia blatu roboczego z Kerrock były oddalone od ródeł ciepła o co najmniej 7Ń mm.
Przy zabudowie płyty kuchennej w blacie roboczym z Kerrock z okładzin
cienn z Kerrock, na stałe
poł czon z blatem roboczym, nale y pami tać, e płyta powinna być oddalona o co najmniej ń5Ń mm.
W przypadku blatu roboczego o szeroko ci 6ŃŃ mm mo na zamontować okładzin
cienn z materiału
Kerrock jednak nie nale y jej na stałe ł czyć z blatem roboczym. Nale y ja zamontować elastycznie, tak jak
jest to pokazane na poni szym rysunku.
24
KERROCK | Instrukcja obróbki
ńŃ.2. Wzmocnienie wycięcia.
Posiadaj c wykonane wyci cie wst pne nale y skleić dwa paski materiału Kerrock o grubo ci ń2 mm i
szeroko ci 5Ń mm, poci ć je na odcinki i przykleić na spód płyty roboczej. Nale y uwa ać, aby paski
materiału Kerrock skleić równie na rogach.
Paski przykleić na ń-2 mm w gł b wyci cia, poniewa otwór b dzie jeszcze na ko cu obrabiany za pomoc
frezarki.
Przesuni cie wzmocnienia w gł b zapewni gładki brzeg wyci cia, a tym samym zmniejszy
prawdopodobie stwo powstania bł du. Zaleca si , aby zarówno brzeg wyci cia, jak i równie jego górn i
doln powierzchni zeszlifować za pomoc papieru ciernego Pń5Ń.
ńŃ.3. Montaż płyty kuchennej.
Przed monta em płyty kuchennej nale y jeszcze raz sprawdzić obróbk brzegu wyci cia. Im lepiej została
wykonana obróbka zarówno brzegu wyci cia, jak równie jego górnej i dolnej powierzchni, mniej b dzie
problemów podczas u ytkowania. Stwierdzaj c, e wykonanie obróbki brzegu jest wysokiej jako ci, nale y
zamocować ochronn samoprzylepn ta m aluminiow .
UWAGA
Zamocowana ta ma pozwala na bardziej równomiernie rozchodzenie si temperatury po całym brzegu.
Wstawić nale y płyt kuchenn . Nale y przy tym uwa ać, aby szczelina pomi dzy kraw dzi blatu
roboczego z Kerrock i płyt kuchenn wynosiła co najmniej 3 mm.
Kerrock nie jest odpowiedni do montowania płyt na równi z płaszczyzn blatu.
11. SZLIFOWANIE I POLEROWANIE
ńń.ń. Uwagi wstępne.
Ko cowe etapy obróbki powierzchni z Kerrock - szlifowanie i polerowanie - najbardziej wpływaj na
ostateczn ocen jako ci wykonanego produktu. Z punktu widzenia klienta ko cowego i jego satysfakcji s
to czynno ci niezmiernie wa ne.
Przed przyst pieniem do szlifowania/polerowania wa ne jest, aby ustalić z klientem po dane wyko czenie
powierzchni. Do codziennego u ytku zalecamy mat i półpołysk (najpopularniejszy sposób wyko czenia).
Płyty wyko czone w połysku lub wykonane z ciemnych kolorów wymagaj cz stszych zabiegów
konserwacyjnych i piel gnacji, aby zachować satysfakcjonuj cy wygl d. Dlatego te w miejscach
nara onych na wi ksze zu ycie nie zaleca si stosowania takich rozwi za . S one głównie przeznaczone
do celów dekoracyjnych i powierzchni pionowych.
11.2. Elektronarzędzia niezbędne do prawidłowego szlifowania.
- szlifierka mimo rodowa 25Ń-500 W (z ruchem po torze krzywoliniowym), np.:
Mirka DEROS5650CV; Mirka CEROS325CV;
Festool ROTEX RO 150; Festool ROTEX RO 90; Festool ETS 150/5;
- szlifierka oscylacyjna 280-55Ń W (wst pne szlifowanie du ych powierzchni).
11.3. Szlifowanie/polerowanie.
Przed rozpocz ciem szlifowania koniecznie trzeba usun ć z Kerrock kurz, pył i inne pozostało ci po
wcze niejszej obróbce wilgotn ciereczk , w razie konieczno ci nas czon roztworem wody i mydła.
Nale y tak e zwrócić uwag na odpowiednie odprowadzanie pyłu przez szlifierki tak, aby nie unosił si w
powietrzu warsztatu ani nie pozostawał w nadmiarze na szlifowanej powierzchni.
Szlifowanie odbywa si stopniowo, materiałem ciernym od grubej granulacji do coraz drobniejszej (patrz
tabela).
Po każdej zmianie materiału ciernego należy dokładnie usunąć pył z powierzchni Kerrock.
Pozostawienie pyłu spowoduje zarysowania powierzchni podczas kolejnego etapu szlifowania.
Szlifierkę należy prowadzić w kierunku od przodu do tyłu i z boku na bok, ruchami okrężnymi w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, ze stałą prędko cią. Wykonuj c te czynno ci w
przeciwnym kierunku, szlifowanie pozostawi po sobie kółka i zadrapania.
Szlifierk nale y
prowadzić w kierunku od
przodu do tyłu i z boku na bok,
okr nymi ruchami w kierunku
zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
Ucisk szlifierki na szlifowan powierzchni powinien być stały. Nie mo e być zbyt mocny, aby nie
spowodować nagrzewania si rodka szlifuj cego i nie utrudnić obróbki materiału Kerrock
26
KERROCK | Instrukcja obróbki
ńń.4. Zestawienie materiałów ciernych wg oczekiwanego wyko czenia - kolory jasne.
WYKO CZENIE
MIRKA
połysk
wysoki połysk
na mokro
na mokro
półpołysk
na mokro
ZALECANE
mat
FESTOOL
3M
P120 Q.SILVER ACE
P180 Q.SILVER ACE
P320 Q.SILVER ACE
Very Fine MIRLON
P120
P180
P320
Green
GRANAT
GRANAT
GRANAT
VLIES
125 µm 366L
80 µm
366L
48 µm
366L
Very Fine 07614
P120
P180
P320
P360
P500
Q.SILVER ACE
Q.SILVER ACE
Q.SILVER ACE
ABRALON
ABRALON
P120
P180
P320
S400
S500
GRANAT
GRANAT
GRANAT
PLATIN 2
PLATIN 2
125 µm
80 µm
48 µm
A35
A20
366L
366L
366L
268XA
268XA
P120
P180
P320
P360
P500
P1000
P3000
Q.SILVER ACE
Q.SILVER ACE
Q.SILVER ACE
ABRALON
ABRALON
ABRALON
ABRALON
P120
P180
P320
S400
S500
S1000
S2000
GRANAT
GRANAT
GRANAT
PLATIN 2
PLATIN 2
PLATIN 2
PLATIN 2
125 µm
80 µm
48 µm
A35
A20
A10
366L
366L
366L
268XA
268XA
268XA
P120 GRANAT
P180 GRANAT
P320 GRANAT
S400 PLATIN 2
S500 PLATIN 2
S1000 PLATIN 2
S2000 PLATIN 2
MPA 6000
+ FUTRO
125 µm
80 µm
48 µm
A35
A20
A10
366L
366L
366L
268XA
268XA
268XA
P120 Q.SILVER ACE
P180 Q.SILVER ACE
P320 Q.SILVER ACE
P360 ABRALON
P500 ABRALON
P1000 ABRALON
P3000 ABRALON
POLARSHINE 10
+ FUTRO
FINESSE-IT 09639
+ FUTRO
11.5. Zestawienie materiałów ciernych wg oczekiwanego wyko czenia - kolory ciemne.
WYKO CZENIE
P120
P180
P240
P320
P500
green
GRANAT
GRANAT
GRANAT
GRANAT
GRANAT
VLIES
125 µm 366L
80 µm
366L
57 µm
366L
48 µm
366L
29 µm
366L
Very Fine 07614
na mokro
3M
P120 Q.SILVER ACE
P180 Q.SILVER ACE
P240 Q.SILVER ACE
P320 Q.SILVER ACE
P500 Q.SILVER ACE
Very Fine MIRLON
P120
P180
P240
P320
P500
P360
P500
Q.SILVER ACE
Q.SILVER ACE
Q.SILVER ACE
Q.SILVER ACE
Q.SILVER ACE
ABRALON
ABRALON
P120
P180
P240
P320
P500
P400
P500
GRANAT
GRANAT
GRANAT
GRANAT
GRANAT
PLATIN 2
PLATIN 2
125 µm
80 µm
57 µm
48 µm
29 µm
A35
A20
366L
366L
366L
366L
366L
268XA
268XA
P120
P180
P240
P320
P500
P800
P1000
P3000
Q.SILVER ACE
Q.SILVER ACE
Q.SILVER ACE
Q.SILVER ACE
Q.SILVER ACE
Q.SILVER ACE
ABRALON
ABRALON
P120
P180
P240
P320
P500
P800
S1000
S2000
GRANAT
GRANAT
GRANAT
GRANAT
GRANAT
GRANAT
PLATIN 2
PLATIN 2
125 µm
80 µm
57 µm
48 µm
29 µm
24 µm
A10
A5
366L
366L
366L
366L
366L
366L
268XA
268XA
mat
ZALECANE
FESTOOL
na mokro
MIRKA
półpołysk
połysk
na mokro
wysoki połysk
P120 Q.SILVER ACE
P180 Q.SILVER ACE
P240 Q.SILVER ACE
P320 Q.SILVER ACE
P500 Q.SILVER ACE
P800 Q.SILVER ACE
P1000 ABRALON
P3000 ABRALON
P4000 ABRALON
POLARSHINE 10
+ FUTRO
P120 GRANAT
P180 GRANAT
P240 GRANAT
P320 GRANAT
P500 GRANAT
P800 GRANAT
S1000 PLATIN 2
S2000 PLATIN 2
S4000 PLATIN 2
MPA 6000
+ FUTRO
W przypadku
materiałów ciernych
innych producentów nale y
zasi gn ć rady Pa stwa
dostawcy.
28
125 µm
80 µm
57 µm
48 µm
29 µm
24 µm
A10
A5
366L
366L
366L
366L
366L
366L
268XA
268XA
FINESSE-IT 09639
+ FUTRO
KERROCK | Instrukcja obróbki
12. SZCZźżÓLNź PRZYPADKI OBRÓBKI KźRROCK
12.1. Kolory metaliczne.
Przed rozpocz ciem pracy nale y oznaczyć kierunek płyty (wzgl dem etykiety znajduj cej si na prawej
stronie płyty). Na ka dym kawałku odci tym z obrabianej płyty, który b dzie wykorzystywany podczas
obróbki, nale y zaznaczyć kierunek wynikaj cy z układu całej płyty.
Nale y zwrócić szczególn uwag na wszelkiego rodzaju ł czenia płyt metalicznych. Musz być
wykonywane z płyt i kawałków uło onych w jednakowym kierunku. W przypadku ł czenia dwóch płyt nale y
upewnić si , czy obie płyty s uło one w zgodnym kierunku (zalecamy wyszlifowanie fragmentów i
porównanie odcieni płyt).
Ze wzgl du na zanikanie cz stek metalicznych w gł bi materiału, w przypadku kolorów metalicznych
kraw dzi przedniej nie mo na wykonać w sposób klasyczny, poniewa patrz c z boku cz stki metaliczne s
0
niewidoczne. Zaleca si ł czenie rowkowe lub ł czenie pod k tem 45 .
W pierwszym przypadku w płycie Kerrock nale y wykonać rowek do 2/3 grubo ci płyty i szeroko ci takiej, jak
grubo ć elementu doklejanego, a nast pnie skleić razem.
UWAGA
Płyty Kerrock w kolorach metalicznych to unikalny kompozyt ywic akrylowych i
cz stek metalicznych (→). Takie poł czenie sprawia, e padaj ce na Kerrock wiatło
powoduje wra enie zmiany koloru przy obserwacji materiału pod ró nymi k tami.
Dodatkowo cz stki metaliczne maj tendencj do zanikania tym bardziej, im gł biej
znajduj si w materiale. Dlatego istotne jest zwrócenie uwagi na prawidłow obróbk
płyt w kolorach metalicznych.
W przypadku 45 ł czenia oba elementy, zarówno doklejany jak i blat roboczy, nale y odci ć pod k tem 45 .
Na spodzie nale y przykleić ta m klej c , pomagaj c poł czyć oba elementy. Po nało eniu kleju element
doklejany nale y doł czyć do płyty, a ta ma klej ca zapobiegnie deformacji ł czenia.
0
0
Proponowane techniki obróbki
pozwalaj najlepiej dopasować klejone
fragmenty pod k tem podobie stwa
kolorów. Jednak e ze wzgl du na
wła ciwo ci materiału (odbicie wiatła)
mog być widoczne ró nice w miejscach
ł cze płyt. Przed rozpocz ciem obróbki
nale y wzi ć pod uwag specyfik kolorów
metalicznych i rozwa yć mo liwo ci
prawidłowego wykonania blatu w wietle
realizowanego projektu i oczekiwa
klientów
12.2. Kerrock LUMINO.
Płyty Kerrock Lumino s produkowane w taki sam sposób, jak płyty Kerrock z innych serii kolorystycznych.
Je li nie maj być u ywane do pod wietle , powinny być przestrzegane takie same procedury obróbki.
Jednak e nale y zwrócić uwag na dodatkowe zalecenia, gdy płyty Lumino maj być pod wietlone.
W przypadku wyrobów wykorzystuj cych płyty Lumino, ju na etapie projektowania musz być brane pod
uwag wła ciwo ci wiatła i cechy, które maj je wyró niać.
12.2.1. Łączenie płyt Lumino.
Ł czenia s istotne dla wygl du. żdy s pod wietlane, staj si bardziej widoczne ni w wietle dziennym.
W zwi zku z tym, powinny być umieszczane tam, gdzie s najmniej zauwa alne. Przy projektowaniu nale y
wzi ć pod uwag , e wszystkie rogi i ramy tworz cienie po pod wietleniu.
Aby otrzymać ł czenia najmniej widoczne, jak to mo liwe, klejenie musi być bardzo dokładne (kraw dzie
idealnie poł czone, bez p cherzyków powietrza w kleju, nadmiar kleju dokładnie zebrany z obu stron
ł czenia).
Dla równomiernego rozproszenia wiatła przez płyty Lumino, konieczne jest zapewnienie jednakowej
obróbki po obu stronach (jednolita grubo ć i taka sama jako ci obróbki na całej powierzchni).
ń2.2.2. O wietlenie.
Wybór najbardziej odpowiedniego rodzaju o wietlenia zale y od po danego efektu. Ponadto nale y wzi ć
pod uwag ilo ć ciepła wytworzonego przez ródło wiatła, aby unikn ć odkształcenia spowodowanego
przez przegrzanie płyt Lumino z jednej strony. W tym celu upewnij si , e jest wystarczaj co du o miejsca
na chłodzenie pomi dzy oprawami o wietleniowymi oraz płytami Lumino.
Wybór odpowiedniego rodzaju wiatła ma du y wpływ na ko cowy rezultat. Mo na to osi gn ć przej ciem z
ciepłego do zimnego wiatła. Sposób ustawienia ródła wiatła zale y od jego rodzaju, grubo ci płyt Lumino
30
KERROCK | Instrukcja obróbki
i kształtu wyrobu. Odległo ć pomi dzy ródłem wiatła i płyt Lumino powinna być utrzymywana powy ej
100 mm.
Wyroby z Kerrock Lumino nie powinny być nara ane na bezpo rednie działanie promieni słonecznych.
ń2.2.3. Obróbka termiczna.
Płyty Lumino mog być kształtowane termicznie jak inne płyty Kerrock. Jednak e wymagaj wi kszej uwagi,
stosowania ni szych temperatur i krótszego czasu nagrzewania. Nale y pami tać, e ka dy bł d jest
bardziej widoczny po pod wietleniu.
Wszystkie płyty musz być szlifowane po obu stronach przed kształtowaniem termicznym. Powinny mieć t
sam grubo ć i jako ć na całej powierzchni (wady ujawni si jako zacieniony obszar pod wiatłem).
W czasie procesu ogrzewania, płyty Lumino mog zmienić swój odcie . Dlatego wszystkie płyty Lumino
wykorzystywane do jednego wyrobu powinny być rozgrzane w ten sam sposób. Dotyczy to tych termicznie
ukształtowanych, jak i tych, które pozostaj płaskie.
Rozgrzanie płyt Lumino do 160° C powinno nast pić w ci gu ń2 minut. Żorma musi być bardzo wysokiej
jako ci, poniewa ka da wada jest jeszcze bardziej widoczna na o wietlonym wyrobie. Nale y równie
stosować r kawice ochronne podczas transportu rozgrzanych płyt Lumino.
12.3. Kerrock MARBLE.
Płyty z serii Marble s dost pne w trzech standardowych kolorach Kerrock. Wzory s bardzo zbli one do
naturalnego materiału, tym samym oferuj c nowe mo liwo ci ekspresji stylu. źfekt marmuru jest uzyskiwany
przez losowe podłu ne smugi i naturalne marmurowe cz stki w całym przekroju. Te wzory nie s
powtarzalne, a zatem płyty nie mog być ze sob poł czone bez widocznego miejsca ł czenia.
Przy wła ciwym przygotowaniu płyt oczekiwania konsumenta mog być jednak spełnione.
Kerrock Marble ma losowy wzór. W zwi zku z tym nale y sprawdzić, czy poł czenie dwóch płyt jest lepiej
akceptowalne pod k tem 90° czy 45°.
Najlepszy efekt przedniej kraw dzi jest osi gany przez poł czenie pionowej kraw dzi i płyty poziomej pod
k tem 45°. Zaleca si równie , aby podobnie zintegrować wyko czenie ko cowej pionowej kraw dzi z tyłu.
Pozwala to na utrzymanie i naturalny przepływ wzorca.
Ze wzgl du na przypadkowe wzory na płytach jako ć wyrobów z Kerrock Marble zale y od umiej tno ci i
kreatywno ci wykonawców. Niedogodno ci zwi zane z wygl dem ł cze na płaszczyznach, listwach
przy ciennych i kraw dziach bocznych w gotowym wyrobie mog być kwestionowane przez klienta
ko cowego.
12.4. Kerrock LUMINACO.
Płyty z serii Luminaco s dost pne w dwóch kolorach standardowych Kerrock. Luminaco oznacza wzory
zawieraj ce grube ziarna (jak w serii Teraco) i przezroczyste cz stki. Płyty Luminaco nadaj si do okładzin i
powierzchni nienara onych na cieranie i uderzenia zewn trzne.
Płyty Kerrock Luminaco s wytwarzane w taki sam sposób jak inne płyty Kerrock. Wszystkie procedury
obróbki s zbli one. Płyty Luminaco zawieraj półprzezroczyste cz stki, które nie s termoplastyczne i
odporne na promieniowanie UV.
Po podgrzaniu, cz steczki te zmieniaj kolor i maj tendencj do p kania. To dlatego Luminaco nie nadaje
si ani do termoformowania, ani wykorzystania na zewn trz.
UWAGA
Termoformowania płyt zawieraj cych półprzezroczyste cz stki (odcienie kolorystyczne 8ńŃń i
85Ńń) nale y bezwzgl dnie unikać. Półprzezroczyste cz stki nie s termoplastyczne, maj
tendencj do p kania i zmiany koloru po podgrzaniu.
13. ZASTOSOWANIA PIONOWE
Płyty Kerrock mo na stosować równie , kombinuj c wiele innych zastosowa , takich jak meble, ró nego
rodzaju przedmioty dekoracyjne, płytki…, do okładzin ciennych wł cznie.
Wszystkie te wyroby mo na wykonać podobnie, jak to zostało opisane w przypadku poziomych powierzchni
roboczych.
Do monta u okładziny potrzebna jest płyta Kerrock o grubo ci min. 6 mm. Nale y sprawdzić, czy ciana, na
której chcemy zamontować okładzin Kerrock, jest równa, je eli nie jest, b dzie ja trzeba wyrównać (mo na
zastosować równie ram no na z drewna, wodoodpornej płyty wiórowej lub aluminiowych profili no nych).
Po zamontowaniu b d wyrównaniu podło a, nale y sprawdzić prawidłowo ć przylegania okładzin Kerrock
do ciany. Nale y uwa ać, aby na kraw dziach pozostawić miejsce na rozci ganie cieplne materiału.
Okładzin Kerrock nale y nakleić na ram no n za pomoc elastycznego kleju silikonowego.
32
KERROCK | Instrukcja obróbki
ń4. OBRÓBKA TźRMICZNA
Materiał Kerrock mo na równie obrabiać termicznie – ogrzewaj c mo na nadawać ró ne kształty, mo na
go wyginać i równie formować z niego cz ciowo trójwymiarowe przedmioty.
ń4.ń. Przygotowanie materiału Kerrock.
Materiał Kerrock, który zamierza si ukształtować, powinien mieć na gładko wyszlifowane kraw dzie, co
zapobiega ewentualnym skutkom wycinania i mikrop kni ciom. Materiał Kerrock nale y równie zeszlifować
do granulacji P24Ń, a ko cowe szlifowanie przeprowadzić po termo formowaniu. Płyt Kerrock nale y te
odci ć z zachowaniem nadmiaru przynajmniej ńŃ mm, poniewa materiał, z powodu zbyt szybkiego
ochładzania, ulega na kraw dziach wygi ciu.
14.2. Szablon.
Do obróbki termicznej materiału Kerrock nale y zastosować dwustronne formy odlewnicze, w których
materiał Kerrock, po ochłodzeniu do temperatury pokojowej, osi gnie
dany kształt. Szablony nale y
wyci ć z drewnianej płyty klejonej lub z płyty MDŻ. Nale y zadbać, aby powierzchnia była gładka, bez
jakichkolwiek wad, które mogłyby przeszkodzić w przewodzeniu ciepła. Wewn trzne cz ci szablonu nale y
podeprzeć, aby mogły wytrzymać ucisk. Nie nale y stosować metalu lub twardego drewna, poniewa
materiały te wpływaj na temperatur , a zarazem na jako ć termoformowania.
Do obróbki termicznej mo na zastosować równie pró niowe prasy membranowe, w których membrana
przejmie funkcj jednej cz ci formy odlewniczej.
14.3. Termoformowanie.
Przed termoformowaniem nale y zapewnić równomierne nagrzewanie si materiału Kerrock. Ogrzewać
nale y go w piecach (piece nadmuchowe lub prasy stolarskie z grzejnikami elektrycznymi) do temperatury
0
0
160 C ± 10 C.
Z poni szej tabeli mo na odczytać czas potrzebny do ogrzewania oraz najmniejszy dopuszczalny promie
krzywej.
grubo ć płyty Kerrock
czas ogrzewania
minimalny promie
6 mm
ok. 16 min
25 mm
8 mm
ok. 18 min
50 mm
12 mm
ok. 22 min
90 mm
18 mm
ok. 30 min
120 mm
Nagrzany w taki sposób materiał Kerrock nale y wstawić do formy odlewniczej i go utwardzić. Oprócz
ogrzewania w celu uzyskania równomiernego rozło enia napr e wewn trznych w materiale, równie wa ne
0
jest równomierne ochładzanie. Nale y uwa ać, aby temperatura ogrzewania nie przekroczyła 170 C,
poniewa mo e uszkodzić materiał Kerrock. W przypadku zbyt niskiej temperatury materiał mo e si złamać
lub zbledn ć w miejscu ugi cia.
Po zako czeniu ochładzania materiał Kerrock osi gnie now stabiln form , która posiada wszystkie
charakterystyki techniczne takie same jak przed termoformowaniem. W celu doko czenia obróbki nale y
post pować według procedur, opisanych w poprzednich rozdziałach.
34
KERROCK | Instrukcja obróbki
15. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WŁASNO Ć
WARTO Ć
ż sto ć
1680 - 1750 kg/m
Moduł spr
ysto ci przy zginaniu
METODA
3
SIST EN ISO 1183-1 metoda A
8800 - 9800 MPa
SIST EN ISO 178
Wytrzymało ć na zginanie
50 - 71 MPa
SIST EN ISO 178
Wytrzymało ć na rozci ganie
29 - 53 MPa
SIST EN ISO 527-1
Wydłu enie przy zerwaniu
0,50% - 0,90%
SIST EN ISO 527-1
Udarno ć
3,0 - 5,5 kJ/m
2
SIST EN ISO 179-1
Twardo ć (Barcol)
58 - 64
Liniowy współczynnik rozszerzalno ci
3,7 x 10 x K
Absorpcja wody
0,03%
Odporno ć na działanie pary wodnej
(w ci gu ń godziny)
Odporno ć na działanie gor cego naczynia
Odporno ć na ar papierosa
SIST EN 59
-5
-1
α (-200 C do + 500 C)
SIST EN ISO 62 metoda 1
4 stopie - nieznaczna zmiana
połysku widoczna pod
odpowiednim k tem
4 stopie - nieznaczna zmiana
połysku widoczna pod
odpowiednim k tem
4 stopie - nieznaczna zmiana
połysku widoczna pod
odpowiednim k tem
SIST EN ISO 438-2
SIST EN ISO 438-2
SIST EN ISO 438-2
Odporno ć na czynniki atmosferycznych
bez zmian
2 lata na zewn trz
Klasyfikacji w zakresie reakcji na ogie
B-s1, d0
SIST EN 13501-1
Rezystancja powierzchniowa
2,0 x 10
Specyficzna rezystancja skro na
7,9 x 10
Odporno ć na pr dy pełzaj ce
CTI 600 M
DIN VDE 0303-1 IEC 112
Wzgl dna stała dielektryczna (Er)
4,5
DIN VDE 0303-4 IEC 250
Współczynnik strat dielektrycznych
tg przy MHz
2,8 x 10
NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA
ZGODNY Z PRZEPISAMI
11
13
12
- 2,0 x 10
14
- 1,2 x 10
W
DIN VDE 0303-3 IEC 93
Wcm
DIN VDE 0303-3 IEC 93
3
DIN VDE 0303-4 IEC 250
ATEST HIGIENICZNY NIZP-PZH
WIADźCTWO JAKO CI
ZDROWOTNEJ NIZP-PZH
Art. 3 ROZPORZ DZźNIA (Wź) nr
1935/2004 PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z
ywno ci
16. UWAGA!
Odbieraj c dostarczony towar, nale y sprawdzić jako ć płyt, umywalek, zlewozmywaków Kerrock i przechowywać je w odpowiednich
warunkach.
Przed rozpocz ciem pracy temperatur płyt Kerrock nale y wyrównać na ń80 C ± 20 C.
Przed obróbk płyt nale y sprawdzić ich zgodno ć kolorystyczn . Wykonać nale y klejenie próbne. Do ka dego projektu z u yciem płyt
Kerrock konieczne jest u ywanie płyt o tym samym numerze partii produkcyjnej, dzi ki czemu zapewni si zgodno ć odcieni
kolorystycznych.
Do ró nego rodzaju zastosowa nale y stosować odpowiednie grubo ci płytŚ
* 6 mm – tylko do okładzin pionowych,
* 8 mm – do blatów stołów, łazienek,
* 12 mm – do blatów kuchennych i innych płyt w poziomie,
* 18 mm – jako samodzielna płyt .
Wszystkie kraw dzie i k ty wyci ć powinny być gładkie i zaokr glone (wyci cia i naci cia wykonane przy pomocy frezarki górno
wrzecionowej pozostawiaj kraw dzie wyci cia gładkie i prawie bez napr e ).
Zapewnić nale y ochładzanie b d równomiern temperatur , aby nie doszło do deformacji (drabinkowa rama no na).
Zapewnić nale y materiałowi Kerrock mo liwo ć rozci gania (dylatacja około Ń,ń mm na ń m długo ci w przypadku zmiany temperatury
o 10 C).
Klejenie Kerrock z innymi rodzajami materiałów powinno być wykonane przy pomocy klejów elastycznych.
Nale y wykonać izolacj wszystkich oddaj cych ciepło elementów, zabudowanych w blat roboczy z Kerrock (w przypadku kuchenek,
zmywarek).
Dodatkowo nale y wzmocnić wszystkie le wymierzone miejsca wyrobów Kerrock (przy wyci ciach na zmywark , przy wyci ciach na
kuchenk ).
źlementy, na których le y płyta Kerrock, powinny być przed monta em całkowicie jednakowej wysoko ci, aby nie dochodziło do
deformacji b d napr e w materiale. Kerrock powinien le eć równo.
Wszelkie prace z u yciem materiału Kerrock powinny zostać przeprowadzone na przeznaczonych do tego maszynach za pomoc
odpowiednich narz dzi i z u yciem wysokiej jako ci ostrzy.
Ograniczona 10-letnia gwarancja na płyty oraz 2-letnia gwarancja na zlewozmywaki i umywalki dla u ytkownika wyrobów z Kerrock
(płyty) nie obejmuje szkód powstałych na skutek nieodpowiedniego wykorzystania, monta u b d w wyniku niezastosowania sie do
niniejszej instrukcji. Szczegółowe warunki gwarancji w kartach gwarancyjnych.
PAMI TAJ, ź Ł CZźNIA PŁYT O źŻźKCIź MARMURU (SźRIA MARBLź) NIżDY NIź S NIźWIDOCZNź.
INSTRUKCJź S PRZźZNACZONź DO U YTKU PRZźZ PROŻźSJONALNYCH WYKONAWCÓW WYROBÓW Z KERROCK,
MAJ CYCH PODSTAWOW
WIźDZ
O OBRÓBCź MATźRIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH I KTÓRZY S
W PźŁNI
ODPOWIźDZIALNYCH ZA WYNIKI KO COWź W KONSźKWźNCJI USTALź NINIźJSZźJ INSTRUKCJI.
INSTRUKCJź DOTYCZ Cź OBRÓBKI KźRROCK S RźZULTATźM WIźDZY I DO WIADCZźNIA UZYSKANźżO PODCZAS
PRACY Z KERROCK.
INSTRUKCJź NIź S LICźNCJ ANI NIź MAJ NA CźLU NARUSZANIA JAKICHKOLWIźK OBOWI ZUJ CYCH PRAW
PATENTOWYCH.
żWARANCJA NA MATźRIAŁ JźST WA NA TYLKO W PRZYPADKU CISŁźżO STOSOWANIA SI DO INSTRUKCJI OPISANYCH
W TEJ BROSZURZE ORAZ WARUNKÓW żWARANCJI.
36
KERROCK | Instrukcja obróbki
GENERALNY DYSTRYBUTOR KERROCK W POLSCE
Kerox Sp. z o.o.
ul. Puławska 6Ń3, Ń2-885 Warszawa
tel. +48 22 644 02 38
fax +48 22 644 39 03
[email protected]
www.kerrock.pl
Producent:
Kolpa d.d.
Rosalnice 5
833Ń Metlika, Słowenia
tel. +386 7 36 92 100
fax +386 7 36 92 166
[email protected]
www.kolpa.si
04.2016

Podobne dokumenty